Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Gastrointestinalkirurgi

Övre abdominalkirurgi

Forskningen inom övre abdominalkirurgi sker inom fyra huvudområden; överviktskirurgi, matstrups- och magsäckscancer, leverkirurgi och gall- och bukspottskörtelkirurgi.


Överviktskirurgi

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom överviktskirurgi har vi tre huvudsakliga forskningsområden; kirurgisk teknik, postoperativa förändringar i mag-tarmfysiologi och långsiktiga resultat.

Duodenal switch

Vår forskning är klinisk och baseras på opererade patienter i syfte att förbättra kirurgisk teknik och förstå den förändrade fysiologin. Vi utför laparoskopisk Duodenal switch (lap-DS) hos patienter med extrem fetma (BMI> 50 kg/m2) och laparoskopisk Gastric bypass (lap-GBP) rutinmässigt. Som regionalt center för komplicerad överviktskirurgi handlägger vi flertal olika specialfall, tex konvertering av GBP till DS, viktåteruppgång och andra komplikationer.

För närvarande genomför vi studier kring olika anastomostekniker, aptitreglering, kalciumhomeostas och vitamin-D-nivåer. I ett större arbete studerar vi olika grupper av patienter som genomgick GBP för mer än tio år sedan med fokus på långsiktiga viktresultat, näringsstatus, metabola skillnader och livskvalitet. Resultaten är goda och de flesta patienterna uppger sig vara nöjda. Mycket av vårt arbete sker i samarbete med andra enheter på sjukhuset eller vid universitetet.

Matstrups- och magsäckscancer

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom området matstrups- och magsäckscancer har vi studier för detaljerad loco-regional utvärdering av matstrupscancer med PET-MR samt kring minimalinvasiv operationsteknik (MIO). Vi utvärderar blodcirkulationen i magsäckstuben med kontinuerliga mätningar i ett försök att identifiera tidig ischemi. Patientutfall studeras på nationell nivå i samarbete med det nationella kvalitetsregistret, NREV. Vi är regionalt center för dessa tumörgrupper.

Medlemmar i forskargruppen för överviktskirurgi samt matstrups- och magsäckscancer 2017
Magnus Sundbom, professor
Jakob Hedberg, docent
David Edholm, MD
Eduardo Sima, MD
Zakaria Bekhali, doktorand
Gustav Linder, doktorand
Martin Skogar, doktorand
Bjarni Vidarsson, doktorand
Khalid Elias, doktorand
Eladio Cabrera, doktorand
Katarina Stevens, doktorand


Leverkirurgi

Inom leverkirurgi har vi fokuserat på att studera den risk, som preoperativ kemoterapi medför. Vi har ett stort lokalt register med data från drygt 500 leverresektioner med levermetastaser från kolorektal cancer under de senaste tolv åren. En majoritet av dessa patienter har behandlats med cytostatika preoperativt för att förbättra långtidsresultaten men detta innebär även en del bieffekter på leverparenkymet såsom steatos och sinusiodalskada. I flera projekt studeras icke invasiva metoder för att identifiera bieffekter preoperativt, bl. a med hjälp av magnetröntgen. Kliniskt utfall med avseende på tidiga postoperativa komplikationer och 90 dagars mortalitet studeras också. I samarbete med Prof. Per Artursson, Institutionen för Farmaci, har vi tittat på proteinuttrycket i humana leverceller för att studera påverkan av preoperativ kemoterapi. Andra studier handlar om irreversibel elektroporation (IRE) för levertumörer. Detta är en ny ablativ behandling och kan användas nära kärl och gallgångar. I doktorandprojekt utvärderas även ”lever först” vilket innebär att leverresektion görs före tarmoperation, istället för att som tidigare utföra tarmoperation först. Jämlikhetsstudie avseende leverkirurgi för kolorektala levermetastaser i Uppsala-Örebro regionen pågår. Detta sker även nationellt inom ramen för Sweliv (nationella levergallregistret) tillsammans med alla levercentra i Sverige. I samarbete med institutionen för farmaci bedrivs en studie för att mäta cytostatika-koncentrationer i vena cava efter transarteriell kemoembolisering (TACE) av primär levercancer.

Medlemmar i forskargruppen för leverkirurgi 2015
Agneta Norén
Ulf Haglund, professor emeritus
Frans Duraj
Jozef Urdzik
Petter Frühling
 

Gall- och bukspottskörtelkirurgi

Galla-pankreas gruppen utvärderar långsiktiga resultat efter endoskopisk sfinkterotomi vid genomgången gallstenspankreatit. Ett pilotprojekt kring irreversibel elektroporation (IRE) hos patienter med inoperabel cancer i bukspottskörteln pågår. I samarbete med Institutionen för Medicinska vetenskaper genomförs studier av patienter med primär skleroserande kolangit.

Medlemmar i forskargruppen för gall- och bukspottskörtelkirurgi 2015
Britt-Marie Karlson
Stefan Linder, docent
Ann Langerth, doktorand
Christopher Månsson, doktorand

Annual report 2016

Forskargrupperna vid IKV presenterar senaste årets forskning i en årsrapport, Annual report.

I rapporten finns artiklar som gruppen publicerat under de senaste tre åren. De allra senaste publikationerna liksom aldre publikationer kan sökas i DiVA.

Verksamma inom gastro-intestinalkirurgi

Länk till universitetskatalogen, här finns alla medarbetare som är verksamma inom gastrointestinalkirurgi.