Pris för bästa postern

2017-09-18

Hannah Eriksson fick på Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte i Umeå pris för bästa postern. Grattis!

Hannah Eriksson

Mer information:

Titel: Alpha-defensin immunoassay versus lateral flow test on diagnosing prosthetic joint infection - A Systematic Review and Meta-Analysis

Författare: Hannah Eriksson, Jakob Nordström, Stergios Lazarinis, Nils Hailer.
 

Att diagnostisera protesinfektion är en stor utmaning, flera algoritmer finns tillgängliga som stöd. För att öka noggrannheten på diagnotiken har olika biomarkörer utvärderats, alfa-defensin i ledvätska är en av dessa.  

Det finns två kommersielt tillgängliga metoder att mäta alfa-defensin i ledvätska. Den ena metoden är ett snabbtest (Synovasure® lateral flow test) som kan användas perioperativt och som ger ett ja/nej-svar på om det föreligger en protesinfektion.

Den andra metoden är ett ELISA-baserat test (Synovasure® immunoassay) där analysen utförs på enheten för klinisk kemi och svaras ut efter 24 timmar.

Vi har genomfört en meta-analys där vi har sammanvägt resultaten av den litteratur som finns för de två mätmetoderna och jämfört dessa mot varandra.

ELISA-metoden uppvisade både en högre sensitivitet och specificitet än snabbtestet.

Konklusion: Alfa-defensin är en bra markör för att diagnostisera protesinfektion. Den ELISA-baserade metoden uppvisar en högre noggrannhet än snabbtestet.