Forskning

En forskare håller i ett provrörVid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom ämnesområdet kirurgi i vid bemärkelse.

Indelningen i forskargrupper utgår från olika specialiteter inom kirurgin. De sammanfaller i huvudsak med uppdelningen av den kirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Forskning inom omvårdnad sker inom forskargrupp Omvårdnadsforskning, samt i flera av de andra forskargrupperna. Forskningen presenteras under respektive forskargrupp.  

Epidemiologisk forskning bedrivs inom flera forskargrupper men presenteras även separat på ett par ställen eftersom forskningen sker tämligen fristående från övrig forskning inom respektive grupp. Läs mer under Anestesiologi och intensivvårdKlinisk smärtforskning samt Medicinsk epidemiologi.

Forskargrupperna arbetar med olika metoder och med mycket bred kompetens från molekylärbiologi och grundläggande patofysiologi till direkt patientrelaterade problemkomplex inom klinisk sjukvård. I många fall sker samarbete över institutionsgränser och med kliniker och forskargrupper på andra sjukhus såväl nationellt som internationellt.

Två kirurgiska specialiteter sorterar under andra institutioner. Det är neurokirurgi som återfinns vid Institutionen för neurovetenskap och barnkirurgi som finns vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Varje forskargrupp leds av en forskargruppsledare som får sitt uppdrag på delegation (pdf) av prefekten.

COVID-forskning

Forskarna på Anestesi/IVA har forskat intensivt under den pågående pandemin. En sammanställning av läget kan ses i dokumentet Uppsala ICU COVID-19Research (pdf).

Senast uppdaterad: 2022-11-11