Forskning vid IKV

Forskare som tittar i mikroskop.Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, IKV, bedrivs forskning inom ämnesområdet kirurgi i vid bemärkelse.

Indelningen i forskargrupper utgår från olika specialiteter inom kirurgin. De sammanfaller i huvudsak med uppdelningen av den kirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Inom följande områden bedrivs forskning vid IKV

Fler och fler sjuksköterskor bedriver forskning. Det sker i regel inom ramen för någon av forskargrupperna och deras forskning presenteras under respektive grupp. Det finns även en sammanställning av pågående projekt där sjuksköterskor forskar, några som disputerade andra som led i sin forskarutbildning.

Epidemiologisk forskning bedrivs inom flera forskargrupper men presenteras även separat på ett par ställen eftersom forskningen sker tämligen fristående från övrig forskning inom respektive grupp. Läs mer under Anestesiologi, intensivvård och smärtforskning samt Ortopedi.

Forskargrupperna arbetar med olika metoder och med mycket bred kompetens från molekylärbiologi och grundläggande patofysiologi till direkt patientrelaterade problemkomplex inom klinisk sjukvård. I många fall sker samarbete över institutionsgränser och med kliniker och forskargrupper på andra sjukhus såväl nationellt som internationellt.

Varje forskargrupp leds av en forskargruppsledare som får sitt uppdrag på delegation av prefekten.

Projektet: Framtidens Forskningslokaler

Läs om arbetet med nya forskningslokaler för forskningen vid Akademiska sjukhuset Rudbeck och BMC.

Forskningsfinansiering

Forskningssekreterargruppen hjälper dig som forskar vid Uppsala universitet att söka och hantera externa forskningsanslag. Till gruppen är en vetenskaplig kontaktperson för Wallonie-Bruxelles International knuten sedan april 2010.

Du kan få hjälp med att  exempelvis hitta:

  • finansiärer för din forskning.
  • mallar för budget- och projektkalkyler.
  • information om EU:s ramprogram.

Vill du veta mer? Läs mer om forskningsfinansiering här eller ta kontakt med någon av forskningssekreterarna.

Lista på utlysningar i tidsordning finns i utlysningsdatabasen Research Professional för Medicin och farmaci.

Viktigt om etikansökningar

Ska du göra en etikansökan?

Ansökan ska vara väl genomtänkt och noggrant skriven innan den lämnas in! Var ute i god tid, exempelvis tar det en vecka att betala avgiften!

Läs anvisningarna här och på Etikprövningsnämndens hemsida!

Ansökan till Etikprövningsnämnden, anvisningar.

Genusmedicin - Lika villkor

Genusmedveten forskning har dubbel ansats: Den tar hänsyn till deltagande av både kvinnor och män, med lika möjligheter för alla, och integrerar genus i forskningen från initial forskningsidé till spridning av resulat.

Läs om hur man på Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet arbetar med dessa frågor. Dessa artiklar är hämtade från deras hemsida.

Genusmedveten Forskning

Dialogues on Diversifying Clinical Trials: Successful strategies for engaging women and minorities in clinical trials

ReviewType 2 diabetes and cardiovascular disease in women