Forskning

Vid institutionen för kirurgiska vetenskaper bedrivs forskning inom ämnesområdet kirurgi i vid bemärkelse.

Indelningen i forskargrupper utgår från olika specialiteter inom kirurgin. De sammanfaller i huvudsak med uppdelningen av den kirurgiska verksamheten vid Akademiska sjukhuset.

Fler och fler sjuksköterskor bedriver forskning. Det sker i regel inom ramen för någon av forskargrupperna och deras forskning presenteras under respektive grupp. Det finns även en sammanställning av pågående projekt där sjuksköterskor forskar, några som disputerade andra som led i sin forskarutbildning.

Epidemiologisk forskning bedrivs inom flera forskargrupper men presenteras även separat på ett par ställen eftersom forskningen sker tämligen fristående från övrig forskning inom respektive grupp. Läs mer under Anestesiologi, intensivvård och smärtforskning samt Ortopedi.

Forskargrupperna arbetar med olika metoder och med mycket bred kompetens från molekylärbiologi och grundläggande patofysiologi till direkt patientrelaterade problemkomplex inom klinisk sjukvård. I många fall sker samarbete över institutionsgränser och med kliniker och forskargrupper på andra sjukhus såväl nationellt som internationellt.

Två kirurgiska specialiteter sorterar under andra institutioner. Det är neurokirurgi som återfinns vid Institutionen för neurovetenskap och barnkirurgi som finns vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Varje forskargrupp leds av en forskargruppsledare som får sitt uppdrag på delegation av prefekten.

En operationsklädd person förbereder instrument inför en operation.
Förberedelse inför en operation.