Anestesiologi, intensivvård och smärta

Inom forskningsområdet undersöks bland annatIllustration provrör hur cirkulation, andning och nervsystem påverkas och kan upprätthållas efter trauma. Skademekanismer som orsakar mer omfattande ryggmärgsskador än vad det ursprungliga traumat indikerar undersöks också, liksom nybildning av glutamin vid kroppsskada och prognosmodeller för långtidsöverlevnad. Forskningen inom området anknyter till det kliniska arbetsfältet

Hjärtstopp-neuroprotektion

Varje år drabbas mellan 300 000 och 400 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus i Europa, i Sverige är siffran ca 10 000 personer. Endast 5-9 % av dessa skrivs ut levande från sjukhus.

För att förbättra överlevnaden genomför vi ett flertal studier både experimentellt och kliniskt. Experimentella studier genomförs bland annat på blödningsshock som leder till hjärtstopp där olika scavengers, dvs substanser som neutraliserar fria radikaler, testas. En modell för att studera denna hjärnskada har utvecklats där vi bland annat använder oss av immunohistokemi. Vi har funnit att kvinnligt kön samt östrogen oberoende av varandra verkar skyddande. För att bättre förstå mekanismer som eventuellt kan minska hjärnskador i samband med vanligt hjärtstopp och hitta effektiva läkemedel som verkar skyddande på centrala nervsystemet studerar vi hjärnans molekylärbiologi med ”microarrays”, kvantitativ PCR och olika metoder för infärgning av protein. Studier pågår även av genaktivering och proteomics med samma syfte.

Sedan många år har vi arbetat med att förbättra blodfödet under hjärtlungräddning (HLR). Fokus har under de senaste åren varit att studera effekterna av mekaniska bröstkompressioner med den automatiska bröstkorgskompressorn LUCAS™. I experimentella studier har vi kunnat visa att denna utrustning ger högre blodflöde generellt, men även ökat blodflöde till hjärnan. Vi har efter en genomförd pilotstudie 2008 startat en multicenterstudie, LINC studien, på hjärtstopp utanför sjukhus där vi randomiserar patienter till antingen sedvanlig manuell HLR eller till behandling med mekaniska bröstkompressioner och samtidig defibrillering. Totalt skall 2 500 patienter inkluderas vid fyra studiecentra i Sverige och två centra i England och Holland. Studien beräknas bli färdig sommaren 2012. Som en del av denna studie genomförs även hos en grupp patienter som avlidit, obduktion för att se vilka kroppsskador som inträffar i samband med sedvanlig HLR och användning av LUCAS-apparaten. Planen är att inkludera ca 300 patienter.

Kliniska studier bedrivs även på patienter efter hjärtstopp som behandlats med hypotermi där vi följer ett antal hjärnskademarkörer, kontinuerligt EEG, sensory evoked potentials (SEP), magnetröntgen av hjärnan samt genomför upprepade neurologiska undersökningar. Detta görs för att få ökade kunskaper om patienternas prognos och möjligheter till rehabilitering. Vi gör även uppföljning av livskvalitet hos överlevande patienter och registrerar upplevelser hos anhöriga i samband med vården. En ny metod för att åstadkomma snabbare nedkylning av hjärnan har utvecklats tillsammans med forskare från Lund samt ett utvecklingsföretag. Metoden bygger på att kyld vätska cirkulerar i ett slutet system genom ballongkatetrar inlagda i näsan. Både experimentella studier och studier på friska försökspersoner har visat på snabba nedkylningseffekter inte bara på hjärnan utan på hela kroppen. Temperaturförändringar i hjärnan har mätts med MR spektroskopi. En pilotstudie pågår för att klarlägga om metoden kan fungera efter hjärtstopp.

Vill du läsa mer om projektet? En utförligare beskrivning finns på den engelska sidan. Klicka på English längst upp, till höger om sökrutan.
 

Skadeepidemiologi

Skador är en av de främsta orsakerna till död, invaliditet och sjukvårdskonsumtion före 60-års ålder.

Skadorna är ofta orsakade av trafikolyckor, fallolyckor eller arbetsplatsolyckor.  Förgiftningar, självmord och våldsbrott är andra vanliga orsaker till skador. Varje dag dör närmare 16 000 människor i världen av skador. För varje som dör är det flera tusen som överlever trots sina skador men många av dem drabbas av långvarigt lidande eller livslång invaliditet. I vårt land vårdas årligen 100 000 skadade människor på sjukhus och närmare 5 000 avlider av sina skador.

I Sverige har vi med hjälp av personnummer och kompletta hälsodataregister unika möjligheter att studera olika riskfaktorers inverkan på långtidsöverlevnad och arbetsförmåga efter skador. Sådana studier ger ökad förståelse kring hur vi kan förebygga eller åtminstone lindra konsekvenserna av skador. Vi kan med hjälp av registerdata identifiera skadade patienter, mäta svårighetsgraden på skadorna och dessutom få en god uppfattning om orsaken till skadorna.

Några aktuella frågeställningar för vår forskning:

 • Förbättrade metoder att skatta skadors svårighetsgrad i observationsstudier och i internationella och nationella analyser av incidens över tid.
 • Förbättrade verktyg för att mäta effekten av annan komplicerande sjuklighet. Detta är av särskild betydelse för att mäta omfattningen och konsekvensen av skador i den växande äldre delen av befolkningen.
 • Prognosverktyg för skadeutfall efter våldsbrott.
 • Bedömning av brännskadors allvarlighetsgrad i administrativa data.
 • Prehospitala dödsfall i relation till sjukhusvårdade skadefall.
 • Betydelsen av utbildningspaket som PHTLS för utfallet efter skador.

Sammanfattningsvis erbjuder våra svenska hälsodataregister unika möjligheter att studera förekomst och utfall av skador, såväl för att klarlägga enskilda specifika riskfaktorers inverkan som att beskriva den övergripande konsekvensen av skador för individ och samhälle.

Illustration en indisk familj på en moped
© WHO/P. Virot

Läs mer om skadeepidemiologi och Rolf Gedeborgs projekt på den engelska versionen av sidan. Klicka på English längst upp, till höger om sökrutan.ed bland annat mikrodialys.
 

Sepsis gruppen

Koordinator: Miklós Lipcsey

Leverns immunbarriärfunktion i experimentell septisk chock

Septisk chock kallas i dagligt tal för blodförgiftning. Detta beror på att bakterier, svamp eller virus spritt sig in i blodbanan och orsakat en infektion som kraftigt påverkar kroppen, bland annat i form av störd blodcirkulation, syresättning av blod och vävnader samt påverkan på medvetandet. Tillståndet är vanligt förekommande inom intensivvård, förenat med hög dödlighet och kräver därför omfattande vårdinsatser. Septisk chock kan uppstå plötsligt hos tidigare friska personer, men vanligare är att det redan finns en etablerad bakomliggande infektion.

Tarmen innehåller enligt uppskattningar 1-2 kg mikrober. Dessa potentiellt farliga mikroorganismer hålls isolerade från cirkulationen, där de skulle kunna framkalla blodförgiftning, genom olika barriärsystem och immunförsvaret. En av mekanismerna är troligen att cirkulationen från tarmen passerar levern som innehåller kroppens största ansamling av celler i det medfödda immunförsvaret genom det mononukleära fagocytsystemet (MPS). Vår hypotes är att detta MPS fungerar sämre vid systemisk inflammation som vid blodförgiftning, och detta medför att mikrober eller deras fragment når systemcirkulationen med aktivering/underhåll av systemiska inflammationsvaret. I en experimentell modell av blodförgiftning undersöker vi om sämre MPS funktion vid systemisk inflammation kan påvisas, vilka delar av MPS påverkas och om det finns farmakologiska metoder att påverka det nedsatt funktionen i MPS.

Gruppmedlemmar 2018:
Miklós Lipcsey, projektledare, docent, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se, anestesiologi och intensivvård på institutionen för kirurgiska vetenskaper
Katja Hanslin, doktorand, anestesiologi och intensivvård på institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anders Larsson, professor, klinisk kemi, institutionen för medicinska vetenskaper
Jan Sjölin, professor, infektionssjukdomar, institutionen för medicinska vetenskaper

Intensivvårdsepidemiologi - sepsis

Intensivvård ges till patienter med reversibel svikt i ett flera organsystem. Med tanke på att denna intensivvård är påfrestande för patienter och medför höga kostnader för samhället är det viktigt att patienter följs upp efter intensivvård. Ett sätt att göra detta är genom Svenska Intensivvårdsregistret som samlar data från alla allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige är anslutna. Projektet undersöker mortalitet, komplikationer och livskvalitet efter sepsis.

Gruppmedlemmar 2018:
Miklós Lipcsey, projektledare, docent, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se
Björn Ahlström, doktorand
Ing-Marie Larsson, Med Dr.
Gunnar Strandberg, Med Dr.
Mats Eriksson, Med Dr.

Samtliga ovanstående arbetar inom forskningsområdet anestesiologi och intensivvård på institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Blod antibiotikakoncentrationer hos intensivvårdspatienter

Prognosen för svåra infektioner avgörs om korrekt antibiotika sätts in snabbt och i rätt dos. Effekten av rätt antibiotika i rätt dos borde vara störst under första dygnet då bakteriebördan är som störst. Kunskapen om antibiotika kommer från friska frivilliga. Hur antibiotikakoncentrationen är hos kritiskt sjuka patienter är den första dagen är f.n. okänt. Inom ramen för ACCIS studien har blodprover samlats in på patienter på 7 intensivvårdsavdelningar. Utöver deskriptiva studier kommer data att användas till farmakologiska modeller för optimal antibiotika dosering och utveckling av patientnära mätning av antibiotikakoncentration i blod.

Gruppmedlemmar 2018:
Miklós Lipcsey, projektledare, docent, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anna-Karin Smekal, doktorand, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Mia Furebring, Med Dr., infektionssjukdomar, institutionen för medicinska vetenskaper
Jan Sjölin, professor, infektionssjukdomar, institutionen för medicinska vetenskaper
Elisabet Nilsen, docent, farmakometri, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Anders Larsson, professor, klinisk kemi, institutionen för medicinska vetenskaper

Äggantikroppar mot svåra infektioner

Behandling av svåra infektioner är till stora delar baserad på antibiotika idag. Med tanke på ökande problem med resistens mot antibiotika behövs andra behandlingsalternativ. Efter immunisering av höns mot bakterier innehåller hönsägg polyklonala antikroppar mot den bakterie som immuniseringen gjordes med. Detta är ett billigt och effektivt sätt att framställa antikroppar. I detta projekt utvärderas antikroppar som ger svårbehandlade och allvarliga infektioner inom intensivvården i en experimentell lunginflammationsmodell.

Gruppmedlemmar 2018:
Miklós Lipcsey, projektledare, docent, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Alexander Otterbeck, doktorand, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anders Larsson, professor, klinisk kemi, institutionen för medicinska vetenskaper
Johan Stålberg, Immunsystems AB
Hans Hjelmqvist, professor, anestesi och intensivvård, Örebro Universitet.

Studier av vätskebehandling

Vätskebehandling är en av de vanligaste åtgärderna inom i samband med operation och inom intensivvården. Projektet undersöker vilka faktorer som styr vätskebehandling, vilka effekter denna behandling har samt hur återhållsam vätsketerapi påverkar fysiologin hos patienter efter operationer och inom intensivvården.

Gruppmedlemmar 2018:  
Miklós Lipcsey, projektledare, docent, miklos.lipcsey@surgsci.uu.se
Sandra Horst, doktorand
Rafael Kawati, Med Dr
Egidijus Semenas, Med Dr

Samtliga ovanstående arbetar inom forskningsområdet anestesiologi och intensivvård på institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Provtagning med intraosseösa nålar

Vid livshotande olycksfall, speciellt hos barn, kan det många gånger vara svårt att skapa säker tillgång till blodbanan och då dylik skapats, prioriteras oftast vätskesubstitution. Provtagning är självklart också mycket angeläget i den akuta situationen. Att snabbt och korrekt kunna få tillgång till kliniskt relevanta prover för laboratorieanalys och att därigenom kunna initiera adekvat terapi kan vara livräddande i samband med livshotande olycksfall. Speciella nålar, så kallade intraosseösa nålar, kan borras in i skelettbenens, framför allt skenbenens, märghåla och användas för vätskesubstitution, tillförsel av läkemedel och provtagning. Tyvärr är det en utbredd missuppfattning att intraosseösa nålar inte lämpar sig för provtagning beroende på att proverna innehåller benmärgspartiklar, vilka kan skada analysinstrumenten. I och med att laboratorietekniken utvecklats, så att analyser kan utföras i omedelbar anslutning till patienten och att blod/benmärgsprov numera kan analyseras i en kyvett som inte kommer i direktkontakt med analysinstrumentet behöver metoden med provtagning ur intraosseösa nålar omvärderas. Studier i detta projekt undersöker tillförlitligheten av prover tagna genom intraosseös nål samt administration av läkemedel studeras.

Gruppmedlemmar 2019:
Mats Eriksson, projektledare, docent, mats.eriksson@surgsci.uu.se, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Miklós Lipcsey, docent, anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Gunnar Strandberg, Med Dr., anestesiologi och intensivvård, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anders Larsson, professor i experimentell klinisk kemi vid Institutionen för medicinska vetenskaper


Gasembolism

http://gasembolism.blogspot.com
 

Thoraxanestesi och –intensivvård

På sektionen för thoraxanestesi och –intensivvård bedrivs patientnära och experimentell forskning i samarbete med främst thoraxkirurgi och allmän anestesi. Flera thoraxanestesiologer och en perfusionist är engagerade i projekt med frågeställningar med stor klinisk anknytning, till exempel cerebral perfusion under extrakorporeal cirkulation, perfusion vid aortakirurgi, koagulation/hemostas och fysiologi under mekanisk ventilation och effekter av högt blodsocker.

Kontaktperson: Fredrik Lennmyr, fredrik.lennmyr@surgsci.uu.se

Forskningsprojekt inom thoraxanestesi presenteras på en egen sida. Läs om forskningen vid thoraxanestesi och intensivvård.
 

Projekt inom smärtforskning

Pågående forskningsprojekt på Smärtcentrum 2011 - 2012:


Neurokemisk karaktäristik av neuropatisk smärta

Vad händer i nervsystemet vid ryggmärgsstimulering? Patientinformation, CSF provtagning, patientkontakter, biobanksarbete.

Gruppmedlemmar: Doktorand Anne-Li Lind, dr Lenka Katila, handledare Torsten Gordh.


Vad orsakar neuropatisk smärta?

Analys av jonkanaler, gener m.m. Insamling av nervvävnad från handkirurgiska patienter i samband med operationer. Planering, koordination, patientinformation, provhantering uppföljning.

Gruppmedlemmar: Postdoc Adriana Miclescu och Torsten Gordh. Astra Zeneca, Martin Schmelz Heidelberg/Mannheim, BMC Fred Nyberg.


Kan vi visualisera smärtsamma processer i perifer vävnad med PET?

Kliniska och experimentella studier. Planering, koordination, patientkontakter, uppföljning.

Gruppmedlemmar: Doktorand Mikko Aarnio. Handledare Torsten Gordh. PET Centrum, Inst. För psykologi, Uppsala Berzelii Center.


Kan vi karaktärisera olika typer av smärtpatienter med neurokemiska/biologiska markörer?

Provtagningar och biobanksarbete, koordination.

Gruppmedlemmar: Doktorand Anne-Li Lind, Torsten Gordh. Rudbecklab (PLA), BMC Masspektrometri, C-lab Anders Larsson. Eisenach USA, Constantin Bodolea Rumänien m.fl.


Komplex smärtproblematik- biologiska markörer, intervjuer m.m.

Planering, patientkontakter, protokoll och provhantering, koordination, m.m. Våra inneliggande patienter är alla med i detta projekt.

Gruppmedlemmar: Dr Eva-Britt Hysing, Kristoffer Bothelius, Torsten Gordh.


Biobanksarbete

Att hålla reda på provsamlingar och samarbetspartners utgör alltid en viktig del av arbetet.

Gruppmedlemmar: Anders Larsson, professor, Klinisk kemi, Institutionen för Medicinska vetenskaper
Björn Ahlström, doktorand

Publikationer i DiVA 2018-2019, anestesiologi, intensivvård och smärta

 • Engquist, Henrik; Lewén, Anders; Hillered, Lars; Ronne-Engström, Elisabeth et al.

  CBF changes and cerebral energy metabolism during hypervolemia, hemodilution, and hypertension therapy in patients with poor-grade subarachnoid hemorrhage

  Ingår i Journal of Neurosurgery, 2020.

 • Reinius, Henrik; Batista Borges, João; Engström, Joakim; Ahlgren, Oskar et al.

  Optimal PEEP during one-lung ventilation with capnothorax: An experimental study

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 222-231, 2019.

 • Marchesi, Silvia; Ortiz-Nieto, Francisco; Ahlgren, Kerstin M.; Roneus, Agneta et al.

  Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

  Ingår i American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology, s. G187-G196, 2019.

 • Zhou, Suhan; Jiang, Shan; Guo, Jie; Xu, Nan et al.

  ADAMTS13 protects mice against renal ischemia-reperfusion injury by reducing inflammation and improving endothelial function

  Ingår i American Journal of Physiology - Renal Physiology, s. F134-F145, 2019.

 • Fähling, Michael; Paliege, Alexander; Jönsson, Sofia; Becriovic Agic, Mediha et al.

  NFAT5 regulates renal gene expression in response to angiotensin II through Annexin-A2-mediated posttranscriptional regulation in hypertensive rats

  Ingår i American Journal of Physiology - Renal Physiology, s. F101-F112, 2019.

 • Crockett, D. C.; Cronin, J. N.; Bommakanti, N.; Chen, R. et al.

  Tidal changes in PaO2 and their relationship to cyclical lung recruitment/derecruitment in a porcine lung injury model

  Ingår i British Journal of Anaesthesia, s. 277-285, 2019.

  Open access
 • Kacprzak, Michal; Sawosz, Piotr; Weigl, Wojciech; Milej, Daniel et al.

  Frequency analysis of oscillations in cerebral hemodynamics measured by time domain near infrared spectroscopy

  Ingår i Biomedical Optics Express, s. 761-771, 2019.

  Open access
 • Sedigh, Amir; Nordling, Sofia; Carlsson, Fredrik; Larsson, Erik et al.

  Perfusion of Porcine Kidneys With Macromolecular Heparin Reduces Early Ischemia Reperfusion Injury

  Ingår i Transplantation, s. 420-427, 2019.

 • Suarez-Sipmann, Fernando; Blanch, Lluis

  Physiological Markers for Acute Respiratory Distress Syndrome: Let's Get More Efficient!

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, s. 260-261, 2019.

 • Thorsted, Anders; Bouchene, Salim; Tano, Eva; Castegren, Markus et al.

  A non-linear mixed effect model for innate immune response: In vivo kinetics of endotoxin and its induction of the cytokines tumor necrosis factor alpha and interleukin-6

  Ingår i PLoS ONE, 2019.

 • Larsen, Robert; Backstrom, Denise; Fredrikson, Mats; Steinvall, Ingrid et al.

  Female risk-adjusted survival advantage after injuries caused by falls, traffic or assault: a nationwide 11-year study

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2019.

  Open access
 • Klarin, Bengt; Larsson, Anders; Molin, Göran; Jeppsson, Bengt

  Susceptibility to antibiotics in isolates of Lactobacillus plantarum RAPD-type Lp299v, harvested from antibiotic treated, critically ill patients after administration of probiotics.

  Ingår i MicrobiologyOpen, 2019.

  Open access
 • Shevchenko, Valery; Arnotskaya, Nataliya; Korneyko, Maria; Zaytsev, Sergry et al.

  Proteins of the Wnt signaling pathway as targets for the regulation of CD133(+) cancer stem cells in glioblastoma

  Ingår i Oncology Reports, s. 3080-3088, 2019.

 • Frithiof, Robert; Bandert, Anna; Larsson, Anders; Lipcsey, Miklós et al.

  Central Venous Line and Dialysis Catheter Position Affects Drug Clearance during Continuous Renal Replacement Therapy in an Animal Model.

  Ingår i ASAIO journal (1992), s. 408-413, 2019.

 • Eriksson, Mats B; Larsson, Anders; Lipcsey, Miklós; Strandberg, Gunnar

  The effect of hemorrhagic shock and intraosseous adrenaline injection on the delivery of a subsequently administered drug - an experimental study

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2019.

  Open access
 • Lind, Lars; Sundström, Johan; Larsson, Anders; Lampa, Erik et al.

  Longitudinal effects of aging on plasma proteins levels in older adults - associations with kidney function and hemoglobin levels

  Ingår i PLoS ONE, 2019.

  Open access
 • Hysing, Eva-Britt; Smith, Lena; Thulin, Måns; Karlsten, Rolf et al.

  Detection of systemic inflammation in severely impaired chronic pain patients and effects of a multimodal pain rehabilitation program

  Ingår i Scandinavian Journal of Pain, s. 235-244, 2019.

 • Long, Thorir E.; Helgadottir, Solveig; Helgason, Dadi; Sigurdsson, Gisli H. et al.

  Postoperative Acute Kidney Injury: Focus on Renal Recovery Definitions, Kidney Disease Progression and Survival

  Ingår i American Journal of Nephrology, s. 175-185, 2019.

 • Bremer, Anders; Dahné, Tova; Stureson, Lovisa; Årestedt, Kristofer et al.

  Lived experiences of surviving in-hospital cardiac arrest

  Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences, s. 156-164, 2019.

 • Bergquist, Maria; Hastbacka, Johanna; Glaumann, Christian; Fredén, Filip et al.

  The time-course of the inflammatory response to major burn injury and its relation to organ failure and outcome

  Ingår i Burns, s. 354-363, 2019.

 • Strassmann, Stephan; Merten, Michaela; Schäfer, Simone; de Moll, Jonas et al.

  Impact of sweep gas flow on extracorporeal CO2 removal (ECCO2R)

  Ingår i Intensive Care Medicine Experimental, 2019.

  Open access
 • Emami Khoonsari, Payam; Musunri, Sravani; Herman, Stephanie; Svensson, Camilla I et al.

  Systematic Analysis of the Cerebrospinal Fluid Proteome of Fibromyalgia patients

  Ingår i Journal of Proteomics, s. 35-43, 2019.

 • Lundström, Yasmin; Lundström, Patrik; Popova, Svetlana; Lindblom, Rickard P.F. et al.

  Detection of Changes in Immunohistochemical Stains Caused by Postmortem Delay and Fixation Time

  Ingår i Applied immunohistochemistry & molecular morphology (Print), s. 238-245, 2019.

 • Ljung, Karin; Grönlund, Anna; Felldin, Ulrika; Rodin, Sergey et al.

  Human Fetal Cardiac Mesenchymal Stromal Cells Differentiate In Vivo into Endothelial Cells and Contribute to Vasculogenesis in Immunocompetent Mice

  Ingår i Stem Cells and Development, s. 310-318, 2019.

 • Otterbeck, Alexander; Hanslin, Katja; Lantz, E. Lidberg; Larsson, Anders et al.

  Inhalation of specific anti-Pseudomonas aeruginosa IgY antibodies transiently decreases P. aeruginosa colonization of the airway in mechanically ventilated piglets

  Ingår i Intensive Care Medicine Experimental, 2019.

  Open access
 • Gunnarsdottir, Anna Gudlaug; Vidisson, Kristjan Orri; Viktorsson, Sindri Aron; Johnsen, Arni et al.

  Snemmkominn árangur opinna ósæðarlokuskipta við ósæðarlokuþrengslum hjá konum á Íslandi

  Ingår i Laeknabladid, s. 215-221, 2019.

 • Pham, Tai; Wessbergh, Joanna; Persson, Linnea; Veljovic, Milic

  Outcomes of Patients Presenting with Mild Acute Respiratory Distress Syndrome: Insights from the LUNG SAFE Study

  Ingår i Anesthesiology, s. 263-283, 2019.

 • Otterbeck, Alexander; Hanslin, Katja; Lidberg Lantz, Elin; Larsson, Anders et al.

  Correction to: Inhalation of specific anti-Pseudomonas aeruginosa IgY antibodies transiently decreases P. aeruginosa colonization of the airway in mechanically ventilated piglets.

  Ingår i Intensive Care Medicine Experimental, 2019.

  Open access
 • Becirovic-Agic, Mediha; Jönsson, Sofia; Tveitarås, Maria K.; Skogstrand, Trude et al.

  Time course of decompensation after angiotensin II and high-salt diet in Balb/CJ mice suggests pulmonary hypertension-induced cardiorenal syndrome

  Ingår i American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, s. R563-R570, 2019.

 • Riva, Gabriel; Ringh, Mattias; Jonsson, Martin; Svensson, Leif et al.

  Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services Nationwide Study During Three Guideline Periods

  Ingår i Circulation, s. 2600-2609, 2019.

 • Heili-Frades, Sarah; Suarez-Sipmann, Fernando; Santos, Arnoldo; Pilar Carballosa, Maria et al.

  Continuous monitoring of intrinsic PEEP based on expired CO2 kinetics: an experimental validation study

  Ingår i Critical Care, 2019.

  Open access
 • Månsson, Christopher; Brahmstaedt, Richard; Nygren, Peter; Nilsson, Anders et al.

  Percutaneous Irreversible Electroporation as First Line Treatment of Locally Advanced Pancreatic Cancer

  Ingår i Anticancer Research, s. 2509-2512, 2019.

 • Larsson, Anders; Carlsson, Lena; Karlsson, Bo; Lipcsey, Miklós

  Rapid testing of red blood cell parameters in primary care patients using HemoScreen™ point of care instrument

  Ingår i BMC Family Practice, 2019.

  Open access
 • Elfwen, Ludvig; Lagedal, Rickard; Nordberg, Per; James, Stefan et al.

  Direct or subacute coronary angiography in out-of-hospital cardiac arrest (DISCO)-An initial pilot-study of a randomized clinical trial

  Ingår i Resuscitation, s. 253-261, 2019.

 • Scaramuzzo, Gaetano; Broche, Ludovic; Pellegrini, Mariangela; Porra, Liisa et al.

  Regional Behavior of Airspaces During Positive Pressure Reduction Assessed by Synchrotron Radiation Computed Tomography

  Ingår i Frontiers in Physiology, 2019.

  Open access
 • Jung, Christian; Wernly, Bernhard; Muessig, Johanna M.; Kelm, Malte et al.

  A comparison of very old patients admitted to intensive care unit after acute versus elective surgery or intervention

  Ingår i Journal of critical care, s. 141-148, 2019.

 • Kolliopoulos, Constantinos; Lin, Chun-Yu; Heldin, Carl-Henrik; Moustakas, Aristidis et al.

  Has2 natural antisense RNA and Hmga2 promote Has2 expression during TGFβ-induced EMT in breast cancer

  Ingår i Matrix Biology, s. 29-45, 2019.

 • Lipcsey, Miklós; Hanslin, Katja; Stålberg, Johan; Smekal, David et al.

  The time course of calprotectin liberation from human neutrophil granulocytes after Escherichia coli and endotoxin challenge

  Ingår i Innate Immunity, s. 369-373, 2019.

  Open access
 • May, Teresa L.; Lary, Christine W.; Riker, Richard R.; Friberg, Hans et al.

  Variability in functional outcome and treatment practices by treatment center after out-of-hospital cardiac arrest: analysis of International Cardiac Arrest Registry

  Ingår i Intensive Care Medicine, s. 637-646, 2019.

 • Becirovic Agic, Mediha; Jönsson, Sofia; Hultström, Michael

  Quantitative trait loci associated with angiotensin II and high-salt diet induced acute decompensated heart failure in Balb/CJ mice

  Ingår i Physiological Genomics, s. 279-289, 2019.

 • Strandberg, Gunnar; Larsson, Anders; Lipcsey, Miklós; Eriksson, Mats

  Comparison of Intraosseous, Arterial, and Venous Blood Sampling for Laboratory Analysis in Hemorrhagic Shock

  Ingår i Clinical Laboratory, s. 1169-1177, 2019.

 • Lipcsey, Miklós; Aronsson, Anna; Larsson, Anders; Renlund, Henrik et al.

  Multivariable models using administrative data and biomarkers to adjust for case mix in the ICU

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 751-760, 2019.

 • Huang, Hongyun; Sharma, Hari Shanker; Chen, Lin; Saberi, Hooshang et al.

  2018 Yearbook of Neurorestoratology

  Ingår i JOURNAL OF NEURORESTORATOLOGY, s. 8 8-17 17, 2019.

 • Scaramuzzo, Gaetano; Broche, Ludovic; Pellegrini, Mariangela; Porra, Liisa et al.

  The Effect of Positive End-Expiratory Pressure on Lung Micromechanics Assessed by Synchrotron Radiation Computed Tomography in an Animal Model of ARDS

  Ingår i JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2019.

  Open access
 • Sigurdsson, Martin, I; Helgadottir, Solveig; Long, Thorn E.; Helgason, Dadi et al.

  Association Between Preoperative Opioid and Benzodiazepine Prescription Patterns and Mortality After Noncardiac Surgery

  Ingår i JAMA Surgery, 2019.

 • Hanslin, Katja; Sjölin, Jan; Skorup, Paul; Wilske, Frida et al.

  The impact of the systemic inflammatory response on hepatic bacterial elimination in experimental abdominal sepsis

  Ingår i Intensive Care Medicine Experimental, 2019.

  Open access
 • Chakravarthy, Krishnan; Malayil, Rudy; Kirketeig, Terje; Deer, Timothy

  Burst Spinal Cord Stimulation: A Systematic Review and Pooled Analysis of Real-World Evidence and Outcomes Data

  Ingår i Pain medicine (Malden, Mass.), s. S47-S57, 2019.

  Open access
 • Kirketeig, Terje; Schultheis, Carsten; Zuidema, Xander; Hunter, Corey W. et al.

  Burst Spinal Cord Stimulation: A Clinical Review

  Ingår i Pain medicine (Malden, Mass.), s. S31-S40, 2019.

  Open access
 • Suarez-Sipmann, Fernando; Ferrando, Carlos; Villar, Jesus

  PEEP titration guided by transpulmonary pressure: lessons from a negative trial

  Ingår i Journal of Thoracic Disease, s. S1957-S1962, 2019.

 • Saastamoinen, Marcus; Larsson, Jan; Frykholm, Peter

  Checking mask ventilation before neuromuscular block: A nation-wide survey of anaesthetists' attitudes and thinking

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 1178-1183, 2019.

 • Chen, Huijing; Tan, Qijia; Xie, Caijun; Li, Cong et al.

  Application of olfactory ensheathing cells in clinical treatment of spinal cord injury: meta-analysis and prospect

  Ingår i JOURNAL OF NEURORESTORATOLOGY, s. 70 70-81 81, 2019.

  Open access
 • Butler, Stephen; Eek, Daniel; Ring, Lena; Gordon, Allan et al.

  The utility/futility of medications for neuropathic pain: an observational study

  Ingår i Scandinavian Journal of Pain, s. 327-335, 2019.

 • Andersson, Hanna

  Reduced Preoperative Fasting in Children

  Open access
 • Bothelius, Kristoffer; Hysing, Eva-Britt; Filen, Tove; Lundeborg, Linnea et al.

  Insomnia-related Memory Impairment in Individuals With Very Complex Chronic Pain

  Ingår i COGNITIVE AND BEHAVIORAL NEUROLOGY, s. 164 164-171 171, 2019.

 • Ostberg, Erland; Thorisson, Arnar; Enlund, Mats; Zetterström, Henrik et al.

  Positive End-expiratory Pressure and Postoperative Atelectasis: A Randomized Controlled Trial

  Ingår i Anesthesiology, s. 809-817, 2019.

 • Lind, Anne-Li; Just, David; Mikus, Maria; Fredolini, Claudia et al.

  CSF levels of apolipoprotein C1 and autotaxin found to associate with neuropathic pain and fibromyalgia

  Ingår i Journal of Pain Research, s. 2875-2889, 2019.

  Open access
 • Pellegrini, Mariangela

  Regional Lung Mechanics and Influence of an Active Diaphragm in Experimental Lung Injury

  Open access
 • Lin, Chun-Yu; Kolliopoulos, Constantinos; Huang, Chung-Hao; Tenhunen, Jyrki et al.

  High levels of serum hyaluronan is an early predictor of dengue warning signs and perturbs vascular integrity

  Ingår i EBioMedicine, s. 425-441, 2019.

  Open access
 • Ahlström, J. Zebialowicz; Massaro, F.; Mikolka, P.; Feinstein, R. et al.

  Synthetic surfactant with a recombinant surfactant protein C analogue improves lung function and attenuates inflammation in a model of acute respiratory distress syndrome in adult rabbits

  Ingår i Respiratory Research, 2019.

  Open access
 • Larsson, Anders; Smekal, David; Lipcsey, Miklós

  Rapid testing of red blood cells, white blood cells and platelets in intensive care patients using the HemoScreen™ point-of-care analyzer

  Ingår i Platelets, s. 1013-1016, 2019.

 • Lipcsey, Miklos; Tenhunen, Jyrki; Pischke, Soeren E; Kuitunen, Anne et al.

  Endotoxin Removal in Septic Shock with the Alteco® LPS Adsorber was Safe But Showed No Benefit Compared to Placebo in the Double-Blind Randomized Controlled Trial - the Asset Study.

  Ingår i Shock, 2019.

 • Jönsson, Sofia; Agic, Mediha Becriovic; Isackson, Henrik; Tveitarås, Maria K. et al.

  Angiotensin II and salt-induced decompensation in Balb/CJ mice is aggravated by fluid retention related to low oxidative stress

  Ingår i American Journal of Physiology - Renal Physiology, s. F914-F933, 2019.

 • Feresiadou, Amalia; Nilsson, Kenneth; Ingelsson, Martin; Press, Rayomand et al.

  Measurement of sCD27 in the cerebrospinal fluid identifies patients with neuroinflammatory disease

  Ingår i Journal of Neuroimmunology, s. 31-36, 2019.

 • Stehlik, Romana; Bothelius, Kristoffer

  Smärta och sömn

  Ingår i Smärta i klinisk praxis, 2019.

 • Bothelius, Kristoffer

  Psykologiska aspekter vid långvarig smärta

  Ingår i Smärta i klinisk praxis, 2019.

 • Niu, Feng; Sharma, Aruna; Feng, Lianyuan; Ozkizilcik, Asya et al.

  Nanowired delivery of DL-3-n-butylphthalide induces superior neuroprotection in concussive head injury

  Ingår i NANONEUROPROTECTION AND NANONEUROTOXICOLOGY, s. 89-118, 2019.

 • Sharma, Hari Shanker; Muresanu, Dafin F.; Castellani, Rudy J.; Nozari, Ala et al.

  Nanowired delivery of cerebrolysin with neprilysin and p-Tau antibodies induces superior neuroprotection in Alzheimer's disease

  Ingår i NANONEUROPROTECTION AND NANONEUROTOXICOLOGY, s. 145-200, 2019.

 • Ozkizilcik, Asya; Sharma, Aruna; Vicente Lafuente, Jose; Muresanu, Dafin F. et al.

  Nanodelivery of cerebrolysin reduces pathophysiology of Parkinson's disease

  Ingår i NANONEUROPROTECTION AND NANONEUROTOXICOLOGY, s. 201-246, 2019.

 • Sharma, Aruna; Muresanu, Dafin F.; Ozkizilcik, Asya; Tian, Z. Ryan et al.

  Sleep deprivation exacerbates concussive head injury induced brain pathology: Neuroprotective effects of nanowired delivery of cerebrolysin with alpha-melanocyte-stimulating hormone

  Ingår i NANONEUROPROTECTION AND NANONEUROTOXICOLOGY, s. 1-55, 2019.

 • Sharma, Aruna; Sharma, Hari Shanker

  Nanoneuroprotection and Nanoneurotoxicology

  Ingår i NANONEUROPROTECTION AND NANONEUROTOXICOLOGY, s. XIII-XVI, 2019.

 • Engquist, Henrik; Rostami, Elham; Enblad, Per

  Temporal Dynamics of Cerebral Blood Flow During the Acute Course of Severe Subarachnoid Hemorrhage Studied by Bedside Xenon-Enhanced CT

  Ingår i Neurocritical Care, s. 280-290, 2019.

  Open access
 • Kiyatkin, Eugene A.; Sharma, Hari Shanker

  Leakage of the blood-brain barrier followed by vasogenic edema as the ultimate cause of death induced by acute methamphetamine overdose

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 189-207, 2019.

 • Sharma, Hari Shanker; Muresanu, Dafin Fior; Nozari, Ala; Castellani, Rudy J. et al.

  Anesthetics influence concussive head injury induced blood-brain barrier breakdown, brain edema formation, cerebral blood flow, serotonin levels, brain pathology and functional outcome

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 45-81, 2019.

 • Sahib, Seaab; Niu, Feng; Sharma, Aruna; Feng, Lianyuan et al.

  Potentiation of spinal cord conduction and neuroprotection following nanodelivery of DL-3-n-butylphthalide in titanium implanted nanomaterial in a focal spinal cord injury induced functional outcome, blood-spinal cord barrier breakdown and edema formation

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 153-188, 2019.

 • Muresanu, Dafin Fior; Sharma, Aruna; Patnaik, Ranjana; Menon, Preeti K. et al.

  Exacerbation of blood-brain barrier breakdown, edema formation, nitric oxide synthase upregulation and brain pathology after heat stroke in diabetic and hypertensive rats. Potential neuroprotection with cerebrolysin treatment

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 83-102, 2019.

 • Sharma, Aruna; Castellani, Rudy J.; Smith, Mark A.; Muresanu, Dafin Fior et al.

  5-Hydroxytryptophan: A precursor of serotonin influences regional blood-brain barrier breakdown, cerebral blood flow, brain edema formation, and neuropathology

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 1-44, 2019.

 • Sharma, Hari Shanker; Feng, Lianyuan; Muresanu, Dafin Fior; Castellani, Rudy J. et al.

  Neuroprotective effects of a potent bradykinin B2 receptor antagonist HOE-140 on microvascular permeability, blood flow disturbances, edema formation, cell injury and nitric oxide synthase upregulation following trauma to the spinal cord

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 103-152, 2019.

 • Sharma, Aruna; Patnaik, Ranjana; Sharma, Hari Shanker

  Neuroprotective effects of 5-HT3 receptor antagonist ondansetron on morphine withdrawal induced brain edema formation, blood-brain barrier dysfunction, neuronal injuries, glial activation and heat shock protein upregulation in the brain

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. 209-228, 2019.

 • Sharma, Hari Shanker; Sharma, Aruna

  New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury

  Ingår i New Therapeutic Strategies for Brain Edema and Cell Injury, s. XV-XXII, 2019.

 • Lindgren, Erik; Covaciu, Lucian; Smekal, David; Lagedal, Rickard et al.

  Gender differences in utilization of coronary angiography and angiographic findings after out-of-hospital cardiac arrest: A registry study

  Ingår i Resuscitation, s. 189-195, 2019.

 • Svedung-Wettervik, Teodor; Howells, Timothy; Hillered, Lars; Nilsson, Pelle et al.

  Mild hyperventilation in traumatic brain injury - relation to cerebral energy metabolism, pressure autoregulation and clinical outcome

  Ingår i World Neurosurgery, s. e567-e575, 2019.

 • Lo Mauro, Antonella; Aliverti, Andrea; Frykholm, Peter; Alberico, Daniela et al.

  Adaptation of lung, chest wall, and respiratory muscles during pregnancy: preparing for birth

  Ingår i Journal of applied physiology, s. 1640-1650, 2019.

 • Guérin, C; Beuret, P; Constantin, J M; Bellani, G et al.

  A prospective international observational prevalence study on prone positioning of ARDS patients: the APRONET (ARDS Prone Position Network) study

  Ingår i Intensive Care Medicine, s. 22-37, 2018.

 • Gudmundsson, M; Perchiazzi, G; Pellegrini, Mariangela; Vena, A et al.

  Atelectasis is inversely proportional to transpulmonary pressure during weaning from ventilator support in a large animal model

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 94-104, 2018.

 • Kostic, Peter; Lo Mauro, Antonella; Larsson, Anders; Hedenstierna, Göran et al.

  Specific anesthesia-induced lung volume changes from induction to emergence: a pilot study.

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 282-292, 2018.

 • Feng, Lianyuan; Sharma, Aruna; Niu, Feng; Huang, Yin et al.

  TiO2-Nanowired Delivery of DL-3-n-butylphthalide (DL-NBP) Attenuates Blood-Brain Barrier Disruption, Brain Edema Formation, and Neuronal Damages Following Concussive Head Injury

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 350-358, 2018.

 • Patnaik, Ranjana; Sharma, Aruna; Skaper, Stephen D.; Muresanu, Dafin F. et al.

  Histamine H3 Inverse Agonist BF 2649 or Antagonist with Partial H4 Agonist Activity Clobenpropit Reduces Amyloid Beta Peptide-Induced Brain Pathology in Alzheimer's Disease

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 312-321, 2018.

 • Vicente Lafuente, Jose; Sharma, Aruna; Muresanu, Dafin F.; Ozkizilcik, Asya et al.

  Repeated Forced Swim Exacerbates Methamphetamine-Induced Neurotoxicity: Neuroprotective Effects of Nanowired Delivery of 5-HT3-Receptor Antagonist Ondansetron

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 322-334, 2018.

 • Ozkizilcik, Asya; Sharma, Aruna; Muresanu, Dafin F.; Lafuente, Jose V. et al.

  Timed Release of Cerebrolysin Using Drug-Loaded Titanate Nanospheres Reduces Brain Pathology and Improves Behavioral Functions in Parkinson's Disease

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 359-369, 2018.

 • Sharma, Aruna; Muresanu, Dafin F.; Vicente Lafuente, Jose; Sjöquist, Per-Ove et al.

  Cold Environment Exacerbates Brain Pathology and Oxidative Stress Following Traumatic Brain Injuries: Potential Therapeutic Effects of Nanowired Antioxidant Compound H-290/51

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 276-285, 2018.

 • Sharma, Hari Shanker; Muresanu, Dafin Fior; Vicente Lafuente, Jose; Patnaik, Ranjana et al.

  Co-Administration of TiO2 Nanowired Mesenchymal Stem Cells with Cerebrolysin Potentiates Neprilysin Level and Reduces Brain Pathology in Alzheimer's Disease

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 300-311, 2018.

 • Requejo, C.; Ruiz-Ortega, J. A.; Cepeda, H.; Sharma, A. et al.

  Nanodelivery of Cerebrolysin and Rearing in Enriched Environment Induce Neuroprotective Effects in a Preclinical Rat Model of Parkinson's Disease

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 286-299, 2018.

 • Lesniak, Anna; Aarnio, Mikko; Diwakarla, Shanti; Norberg, Thomas et al.

  Characterization of the binding site for d-deprenyl in human inflamed synovial membrane.

  Ingår i Life Sciences, s. 26-33, 2018.

 • Lagedal, Rickard; Elfwén, Ludvig; James, Stefan K; Oldgren, Jonas et al.

  Design of DISCO-Direct or Subacute Coronary Angiography in Out-of-Hospital Cardiac Arrest study

  Ingår i American Heart Journal, s. 53-61, 2018.

 • Suarez Sipmann, Fernando; Santos, Arnoldo; Tusman, Gerardo

  Heart-lung interactions in acute respiratory distress syndrome: pathophysiology, detection and management strategies

  Ingår i Annals of Translational Medicine, 2018.

 • Lipcsey, Miklós; Castegren, Markus; Furebring, Mia; Sjölin, Jan

  Should the Aminoglycoside β-Lactam Combination Be Abandoned in All Severely Ill Patients With Presumed Gram-Negative Infection?

  Ingår i Clinical Infectious Diseases, s. 480-482, 2018.

 • Sigmundsson, Thorir Svavar; Öhman, Tomas; Hallbäck, Magnus; Redondo, Eider et al.

  Performance of a capnodynamic method estimating effective pulmonary blood flow during transient and sustained hypercapnia

  Ingår i Journal of clinical monitoring and computing, s. 311-319, 2018.

  Open access
 • Hellevuo, H.; Sainio, M.; Huhtala, H.; Olkkola, K. T. et al.

  Good quality of life before cardiac arrest predicts good quality of life after resuscitation

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 515-521, 2018.

 • Bodin, Erika; Dyvik, Hanna

  Psykiska vårdbehov hos intensivvårdspatienten -en utmaning för vårdpersonalen att bemöta och tillgodose.: - En narrativ syntes av kvalitativa artiklar

  2018.

  Open access
 • Larsen, Robert; Bäckström, Denise; Fredrikson, Mats; Steinvall, Ingrid et al.

  Decreased risk adjusted 30-day mortality for hospital admitted injuries: a multi-centre longitudinal study

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2018.

  Open access
 • Lindblom, Rickard P F; Molnar, Maria; Israelsson, Charlotte; Röjsäter, Belinda et al.

  Hyperglycemia Alters Expression of Cerebral Metabolic Genes after Cardiac Arrest

  Ingår i Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, s. 1200-1211, 2018.

 • Wallin, Ewa; Larsson, Ing-Marie; Kristofferzon, Marja-Leena; Larsson, Elna-Marie et al.

  Acute brain lesions on magnetic resonance imaging in relation to neurological outcome after cardiac arrest

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 635-647, 2018.

 • Franzén, Stephanie; Pihl, Liselotte; Fasching, Angelica; Palm, Fredrik

  Intrarenal activation of endothelin type B receptors improves kidney oxygenation in type 1 diabetic rats

  Ingår i American Journal of Physiology - Renal Physiology, s. F439-F444, 2018.

 • Stehlik, Romana; Ulfberg, Jan; Zou, Ding; Hedner, Jan et al.

  Morning cortisol and fasting glucose are elevated in women with chronic widespread pain independent of comorbid restless legs syndrome

  Ingår i Scandinavian Journal of Pain, s. 187-194, 2018.

 • Janusek, D.; Svehlikova, J.; Zelinka, J.; Weigl, Wojciech et al.

  The roles of mid-myocardial and epicardial cells in T-wave alternans development: a simulation study

  Ingår i Biomedical engineering online, 2018.

  Open access
 • Holzgraefe, Bernhard; Larsson, Anders; von Kobyletzki, Laura

  Do we have scientific evidence about the effect of hypoxaemia on cognitive outcome in adult patients with severe acute respiratory failure?

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 68-70, 2018.

  Open access
 • Huang, Hongyun; Young, Wise; Chen, Lin; Feng, Shiqing et al.

  Clinical Cell Therapy Guidelines for Neurorestoration (IANR/CANR 2017)

  Ingår i Cell Transplantation, s. 310-324, 2018.

  Open access
 • Batista Borges, João

  The Plausibility of "Bronchiolotrauma"

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, s. 1086-1087, 2018.

 • Gogniat, Emiliano; Ducrey, Marcela; Dianti, Jose; Madorno, Matias et al.

  Dead space analysis at different levels of positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome patients

  Ingår i Journal of critical care, s. 231-238, 2018.

 • Morais, Caio C. A.; Koyama, Yukiko; Yoshida, Takeshi; Plens, Glauco M. et al.

  High Positive End-Expiratory Pressure Renders Spontaneous Effort Noninjurious

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, s. 1285-1296, 2018.

 • Weigl, Wojciech; Milej, Daniel; Gerega, Anna; Toczylowska, Beata et al.

  Confirmation of brain death using optical methods based on tracking of an optical contrast agent: assessment of diagnostic feasibility

  Ingår i Scientific Reports, 2018.

  Open access
 • Engquist, Henrik; Enblad, Per

  Response to "Letter to the Editor" by R. Dhar: Re: Effect of HHH-Therapy on Regional CBF after Severe Subarachnoid Hemorrhage

  Ingår i Neurocritical Care, s. 259-259, 2018.

 • Solheim, N.; Gregersen, I.; Halvorsen, B.; Bjerkeli, V. et al.

  Randomized controlled trial of intra-articular ketorolac on pain and inflammation after minor arthroscopic knee surgery

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 829-838, 2018.

 • Thomassen, Sisse Anette; Kjaergaard, Benedict; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Munk, Ole Lajord et al.

  Cerebral blood flow measured by positron emission tomography during normothermic cardiopulmonary bypass: an experimental porcine study

  Ingår i Perfusion, s. 346-353, 2018.

 • Höstman, Staffan; Kawati, Rafael; Perchiazzi, Gaetano; Larsson, Anders

  THAM administration reduces pulmonary carbon dioxide elimination in hypercapnia: an experimental porcine study

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 820-828, 2018.

 • Yang, Hui; Yang, Yinxiang; Qu, Suqing; Wang, Zhaoyan et al.

  Growth Factor Changes in Cerebrospinal Fluid of Children with Mental Retardation before and after Neural Precursor Cell Transplantation

  Ingår i CNS & Neurological Disorders, s. 98-105, 2018.

 • Gerega, Anna; Milej, Daniel; Weigl, Wojciech; Kacprzak, Michal et al.

  Multiwavelength time-resolved near-infrared spectroscopy of the adult head: assessment of intracerebral and extracerebral absorption changes

  Ingår i Biomedical Optics Express, s. 2974-2993, 2018.

  Open access
 • Buratovic, Sonja; Stenerlöw, Bo; Sundell-Bergman, S.; Fredriksson, Anders et al.

  Effects on adult cognitive function after neonatal exposure to clinically relevant doses of ionising radiation and ketamine in mice

  Ingår i British Journal of Anaesthesia, s. 546-554, 2018.

 • Garoarsdottir, Helga Run; Arnadottir, Linda Osk; Aoalsteinsson, Jonas A.; Johannesdottir, Hera et al.

  Árangur kransæðahjáveituaðgerða hjá konum á Íslandi

  Ingår i Laeknabladid, s. 335-340, 2018.

 • Aarnio, Mikko

  Visualization of Peripheral Pain Generating Processes and Inflammation in Musculoskeletal Tissue using [11C]-D-deprenyl PET

  Open access
 • Rostami, Elham; Engquist, Henrik; Howells, Timothy; Johnson, Ulf et al.

  Early low cerebral blood flow and high cerebral lactate: prediction of delayed cerebral ischemia in subarachnoid hemorrhage

  Ingår i Journal of Neurosurgery, s. 1762-1770, 2018.

 • Andersson, Hanna; Schmitz, Achim; Frykholm, Peter

  Preoperative fasting guidelines in pediatric anesthesia: are we ready for a change?

  Ingår i Current Opinion in Anaesthesiology, s. 342-348, 2018.

 • Bäckström, D; Larsen, R; Steinvall, I; Fredrikson, M et al.

  Deaths caused by injury among people of working age (18-64) are decreasing, while those among older people (64+) are increasing.

  Ingår i European Journal of Trauma and Emergency Surgery, s. 589-596, 2018.

  Open access
 • Monge Garcia, Manuel Ignacio; Santos, Arnoldo; Diez Del Corral, Beatriz; Guijo Gonzalez, Pedro et al.

  Noradrenaline modifies arterial reflection phenomena and left ventricular efficiency in septic shock patients: A prospective observational study

  Ingår i Journal of critical care, s. 280-286, 2018.

 • Milkina, Elena; Ponomarenko, Arina; Korneyko, Maria; Lyakhova, Irina et al.

  Interaction of hematopoietic CD34(+) CD45(+) stem cells and cancer cells stimulated by TGF-beta 1 in a model of glioblastoma in vitro

  Ingår i Oncology Reports, s. 2595-2607, 2018.

  Open access
 • Kiiski, Heikki; Långsjö, Jaakko; Tenhunen, Jyrki; Ala-Peijari, Marika et al.

  S100B, NSE and MMP-9 fail to predict neurologic outcome while elevated S100B associates with milder initial clinical presentation after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

  Ingår i Journal of the Neurological Sciences, s. 129-134, 2018.

 • Wallin, Ewa; Larsson, Ing-Marie; Nordmark-Grass, Johanna; Rosenqvist, I et al.

  Characteristics of jugular bulb oxygen saturation in patients after cardiac arrest: A prospective study

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 1237-1245, 2018.

 • Horst, Sandra; Kawati, Rafael; Rasmusson, J; Pikwer, Andreas et al.

  Impact of resuscitation fluid bag size availability on volume of fluid administration in the intensive care unit

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 1261-1266, 2018.

 • Sharma, Hari Shanker; Sharma, Aruna

  Dedication Commendation of Diligence A Legend in Neuroscience (1948-2018) Dr. Stephen D. Skaper, Ph. D

  Ingår i CNS & Neurological Disorders, s. 322-322, 2018.

 • Laake, J. H.; Tonnessen, T. I.; Chew, M. S.; Lipcsey, Miklós et al.

  The SSAI fully supports the suspension of hydroxyethyl-starch solutions commissioned by the European Medicines Agency

  Ingår i Acta Anaesthesiologica Scandinavica, s. 874-875, 2018.

 • Vedung, Fredrik; Hanni, Sofie; Tegner, Yelverton; Johansson, Jakob et al.

  CONCUSSION INCIDENCE IN SWEDISH ELITE SOCCER

  Ingår i Journal of Neurotrauma, s. A270-A270, 2018.

 • Frykholm, Peter; Schindler, E.; Suempelmann, R.; Walker, R. et al.

  Preoperative fasting in children: review of existing guidelines and recent developments

  Ingår i British Journal of Anaesthesia, s. 469-474, 2018.

 • Bryukhovetskiy, Igor; Ponomarenko, Arina; Lyakhova, Irina; Zaitsev, Sergey et al.

  Personalized regulation of glioblastoma cancer stem cells based on biomedical technologies: From theory to experiment (Review)

  Ingår i International Journal of Molecular Medicine, s. 691-702, 2018.

  Open access
 • Sharma, Aruna; Muresanu, D.; Lafuente, J.; Tian, Z. et al.

  Nanodelivery of Cerebrolysin With 5-HT6 Receptor Antagonist Induces Superior Neuroprotective Effects Following Concussive Head Injury Induced Exacerbation of Brain Pathology in Sleep Deprivation

  Ingår i The journal of head trauma rehabilitation, s. E76-E76, 2018.

 • Jalde, Francesca Campoccia; Jalde, Fredrik; Wallin, Mats K. E. B.; Suarez-Sipmann, Fernando et al.

  Standardized Unloading of Respiratory Muscles during Neurally Adjusted Ventilatory Assist: A Randomized Crossover Pilot Study

  Ingår i Anesthesiology, s. 769-777, 2018.

 • Muresanu, D.; Sharma, Aruna; Lafuente, J.; Tian, Z. et al.

  Repeated TiO2-Nanowired Delivery of Cerebrolysin Reduces Pathophysiology of Blast Brain Injury

  Ingår i The journal of head trauma rehabilitation, s. E75-E76, 2018.

 • Sharma, H.; Muresanu, D.; Lafuente, J.; Nozari, A. et al.

  Pathophysiology of Concussive Head Injury is Exacerbated High Altitude. Neuroprotective Effects of TiO2 Nanodelivery of Cerebrolysin

  Ingår i The journal of head trauma rehabilitation, s. E72-E72, 2018.

 • Elfwen, Ludvig; Lagedal, Rickard; James, Stefan K; Jonsson, Martin et al.

  Coronary angiography in out-of-hospital cardiac arrest without ST elevation on ECG-Short- and long-term survival

  Ingår i American Heart Journal, s. 90-95, 2018.

 • Meyhoff, Christian S.; Larsson, Anders; Perchiazzi, Gaetano; Hedenstierna, Göran

  In Reply

  Ingår i Anesthesiology, s. 222-224, 2018.

 • Skorup, Paul; Maudsdotter, Lisa; Tano, Eva; Lipcsey, Miklós et al.

  Dynamics of Endotoxin, Inflammatory Variables, and Organ Dysfunction After Treatment With Antibiotics in an Escherichia coli Porcine Intensive Care Sepsis Model

  Ingår i Critical Care Medicine, s. e634-e641, 2018.

 • Schumann, S.; Vimlati, Laszlo; Kawati, Rafael; Guttmann, J. et al.

  Cardiogenic oscillations to detect intratidal derecruitment and overdistension in a porcine model of healthy and atelectatic lungs

  Ingår i British Journal of Anaesthesia, s. 928-935, 2018.

 • Garcia-Fernandez, J.; Romero, A.; Blanco, A.; Gonzalez, Patricio et al.

  Maniobras de reclutamiento en anestesia: ¿qué más excusas para no usarlas?

  Ingår i Revista Española de Anestesiología y Reanimación, s. 209 209-217 217, 2018.

 • Bachmann, M. Consuelo; Morais, Caio; Bugedo, Guillermo; Bruhn, Alejandro et al.

  Electrical impedance tomography in acute respiratory distress syndrome

  Ingår i Critical Care, 2018.

  Open access
 • Wiklund, Lars; Patnaik, Ranjana; Sharma, Aruna; Miclescu, Adriana et al.

  Cerebral Tissue Oxidative Ischemia-Reperfusion Injury in Connection with Experimental Cardiac Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation: Effect of Mild Hypothermia and Methylene Blue

  Ingår i Molecular Neurobiology, s. 115-121, 2018.

  Open access
 • Pellegrini, Mariangela; Hedenstierna, Göran; Roneus, Agneta; Larsson, Anders S. et al.

  Onset and Magnitude of Pendelluft During Spontaneous Breathing Depend on Lung Volume

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018.

 • Perchiazzi, Gaetano; Pellegrini, Mariangela; Hedenstierna, Göran; Roneus, Agneta et al.

  Multiple Transients of Local Gas Redistribution During Spontaneous Breathing Are Influenced by Ventilatory Settings

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018.

 • Lovric, G.; Broche, L.; Schleputz, C. M.; Fardin, L. et al.

  Spatial Distribution of Ventilator Induced Lung Injury at the µm-Scale. An In-Vivo Synchrotron Phase-Contrast Microscopy Study in BALB/c Mic

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018.

 • Hedenstierna, Göran; Lundin, S.; Pesenti, A.; Chiumello, D. et al.

  Chest Wall Elastance During Passive Mechanical Ventilation: An Alternative Hypothesis

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018.

 • Bayat, S.; Fardin, L.; Broche, L.; Lovric, G. et al.

  High-Resolution Time-Resolved Phase-Contrast Synchrotron CT for Mapping Cardiac-Induced Lung Motion

  Ingår i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2018.

 • Hultström, Michael; Becriovic-Agic, Mediha; Jönsson, Sofia

  Comparison of acute kidney injury of different aetiology reveals in-common mechanisms of tissue damage

  Ingår i Physiological Genomics, s. 127-141, 2018.

 • Gedeborg, Rolf; Cline, Charles; Zethelius, Björn; Salmonson, Tomas

  Pragmatic clinical trials in the context of regulation of medicines

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 1-5, 2018.

  Open access
 • Weigl, Wojciech; Adamski, Jan; Goryński, Paweł; Kański, Andrzej et al.

  ICU mortality and variables associated with ICU survival in Poland: A nationwide database study

  Ingår i European Journal of Anaesthesiology, s. 949-954, 2018.

 • LoMauro, Antonella; Johansson, Henrik; Malinovschi, Andrei; Frykholm, Peter et al.

  The ventilatory pattern and the operational volumes during exercise in subjects with diagnosed exercise-induced laryngeal obstruction (EILO)

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • LoMauro, Antonella; Aliverti, Andrea; Alberigo, Daniela; Persico, Nicola et al.

  The Effect Of Pregnancy On Respiratory Function

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • LoMauro, Antonella; Aliverti, Andrea; Privitera, Emilia; Vergari, Maurizio et al.

  The diaphragm before and after lung transplant (LT)

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • Fardin, Luca; Broche, Ludovic; Lovric, Goran; Larsson, Anders et al.

  Mapping cardiac-induced lung motion using high-resolution time-resolved phase-contrast synchrotron computed tomography

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • Bergmann, Astrid; Breitling, Christian; Hedenstierna, Göran; Larsson, Anders et al.

  Data on the effects of remote ischemic preconditioning in the lungs after one-lung ventilation

  Ingår i Data in Brief, s. 441-448, 2018.

  Open access
 • Philippot, Gaetan; Hallgren, Stefan; Gordh, Torsten; Fredriksson, Anders et al.

  A Cannabinoid Receptor Type 1 (CB1R) Agonist Enhances the Developmental Neurotoxicity of Acetaminophen (Paracetamol)

  Ingår i Toxicological Sciences, s. 203-212, 2018.

  Open access
 • Milton, A.; Schandl, A.; Soliman, I. W.; Meijers, K. et al.

  Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: a multinational study

  Ingår i Intensive Care Medicine, s. 2038-2047, 2018.

  Open access
 • Klarin, Bengt; Adolfsson, Anne; Torstensson, Anders; Larsson, Anders

  Can probiotics be an alternative to chlorhexidine for oral care in the mechanically ventilated patient? A multicentre, prospective, randomised controlled open trial

  Ingår i Critical Care, 2018.

  Open access
 • Zhang, Suping; Huang, Qian; Cai, Xiaoxia; Jiang, Shan et al.

  Osthole Ameliorates Renal Fibrosis in Mice by Suppressing Fibroblast Activation and Epithelial-Mesenchymal Transition

  Ingår i Frontiers in Physiology, 2018.

  Open access
 • Jönsson, Sofia; Melville, Jacqueline M; Agic, Mediha Becriovic; Hultström, Michael

  Losartan does not decrease renal oxygenation and norepinephrine effects in rats after resuscitated hemorrhage.

  Ingår i American Journal of Physiology - Renal Physiology, s. F241-F246, 2018.

 • Östberg, Erland; Thorisson, Arnar; Enlund, Mats; Zetterström, Henrik et al.

  Positive End-expiratory Pressure Alone Minimizes Atelectasis Formation in Nonabdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial

  Ingår i Anesthesiology, s. 1117-1124, 2018.

 • Qu, Suqing; Liu, Weipeng; Yang, Hui; Wang, Zhaoyan et al.

  Clinical Observation of Electroencephalographic Changes and Risk of Convulsion Occurrence in Children Receiving Neural Precursor Cell Transplantation

  Ingår i CNS & Neurological Disorders, s. 233-239, 2018.

 • Sharma, Hari Shanker; Skaper, Stephen D.; Sharma, Aruna

  184th American Association for the Advancement of Science Annual Meeting, Austin TX, USA Feb. 15-19, 2018

  Ingår i CNS & Neurological Disorders, s. 240-242, 2018.

 • Larsson, Christina; Karlsson, Victoria; Blomqvist, Ylva Thernström

  Nurse Decision Making and Attitudes About Circuit Disconnection During Ventilator Therapy at a Swedish Neonatal Intensive Care Unit

  Ingår i Advances in Neonatal Care, s. E13-E20, 2018.

 • Retamal, Jaime; Hurtado, Daniel; Villarroel, Nicolás; Bruhn, Alejandro et al.

  Does Regional Lung Strain Correlate With Regional Inflammation in Acute Respiratory Distress Syndrome During Nonprotective Ventilation?: An Experimental Porcine Study

  Ingår i Critical Care Medicine, s. e591-e599, 2018.

 • Aakhus, Mark; Ågerfalk, Pär; Lennmyr, Fredrik

  Digital Innovation as Design of Digital Practice: Doctors as Designers in Healthcare

  Ingår i Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Association for Information Systems, s. 4594-4601, 2018.

  Open access
 • Andersson, Hanna; Hellström, Per M.; Frykholm, Peter

  Introducing the 6-4-0 fasting regimen and the incidence of prolonged preoperative fasting in children

  Ingår i Pediatric Anaesthesia, s. 46-52, 2018.

 • Huang, Hongyun; Sharma, Hari Shanker; Chen, Lin; Otom, Ali et al.

  Review of clinical neurorestorative strategies for spinal cord injury: Exploring history and latest progresses

  Ingår i JOURNAL OF NEURORESTORATOLOGY, s. 171 171-178 178, 2018.

 • Laffey, John G; Bellani, Giacomo; Pham, Tài; Fan, Eddy et al.

  Correction to: Potentially modifiable factors contributing to outcome from acute respiratory distress syndrome

  Ingår i Intensive Care Medicine, s. 157-165, 2018.

 • Huang, Hongyun; Sharma, Hari Shanker

  Make Journal of Neurorestoratology to ascend a new level

  Ingår i JOURNAL OF NEURORESTORATOLOGY, s. 64 64-66 66, 2018.

 • Bergmann, Astrid; Schilling, Thomas; Hedenstierna, Göran; Ahlgren, Kerstin M. et al.

  Pulmonary effects of remote ischemic preconditioning in a porcine model of ventilation-induced lung injury.

  Ingår i Respiratory Physiology & Neurobiology, s. 111-118, 2018.

 • Engquist, Henrik; Lewén, Anders; Howells, Tim; Johnson, Ulf et al.

  Hemodynamic Disturbances in the Early Phase After Subarachnoid Hemorrhage: Regional Cerebral Blood Flow Studied by Bedside Xenon-enhanced CT.

  Ingår i Journal of Neurosurgical Anesthesiology, s. 49-58, 2018.

 • Engquist, Henrik; Rostami, Elham; Ronne-Engström, Elisabeth; Nilsson, Pelle et al.

  Effect of HHH-Therapy on Regional CBF after Severe Subarachnoid Hemorrhage Studied by Bedside Xenon-Enhanced CT

  Ingår i Neurocritical Care, s. 143-151, 2018.

  Open access