Endokrinkirurgi

RöntgenbildEndokrinkirurgiska forskningsgruppen studerar endokrina tumörers genetik, diagnostik och behandling. I kliniska studier relateras genetiska förändringar till sjukdomsförlopp med syfte att förbättra diagnostik och behandling vid endokrina tumörer. 

Genetik och behandling av endokrina tumörer

Målsättningen med forskningen är bland annat att identifiera gener av betydelse för tumöruppkomst och progress, och därmed ge möjligheter till ny behandling.

Endokrina tumörer har tumörbiologiskt intresse på grund av ofta långdraget förlopp, och få specifika genetiska förändringar som kan relateras till varierande tumörbiologi. För flera endokrina tumörer kan histopatologi ofta inte särskilja elakartade endokrina tumörer, förhoppningen är att genetiska skillnader skall ge bättre underlag. Genetiska studier förväntas få stor betydelse för klinisk handläggning genom att prediktera prognos, och genetiska defekter kan komma att utnyttjas för ny terapi. Målsättningen är att identifiera tumörgener och andra prognostiska markörer av betydelse för olika endokrina tumörers uppkomst och progress, påvisa genförändringar med nya molekylära tekniker, och undersöka möjligheter för behandling mot tumörprogress. 

Biobank

Till hjälp för vår forskning har vi tillgång till en stor (>3000 prover) provsamling tillhörande Uppsala Biobank med vävnad och blod från patienter opererade för olika endokrina tumörer sedan >20 år tillbaka.

Binjure

Binjuremärgtumörer-Feokromocytom Binjurar

Forskningen kring feokromocytom och paragangliom har omfattar att med senaste sekvensningstekniker påvisa polymorfismer, mutationer, deletioner och insertioner i DNA, och relatera detta till kliniska fynd.  Framför allt studeras skillnader mellan maligna och benigna tumörer. Epigenetiska förändringar, fr. a metylering, har studerats. Studierna sker i tätt samarbete med gruppen för Experimentell kirurgi.

Binjurebarktumörer 

Ett arbete vi deltog i som publicerades i Science innebar ett genombrott för den genetiska kunskapen av binjurebarktumörer, i synnerhet de som producerar aldosteron och ger primär aldosteronism. Genen KCNJ5 är muterad i cirka 45% av fallen. Vi har i samarbete med Yale University kunnat påvisa ytterligare en gen som är muterad i några ytterligare aldosteronproducerande tumörer (CACNA1D), och även i kortisolproducerande adenom (PRKACA). Vi fortsätter våra ansträngningar att kartlägga de genetiska rubbningarna i dessa tumörer, även på RNA-nivå. Hela tiden kopplas fynden till kliniska data. En framtida plan är också att screena grupper av individer med hypertoni i avsikt att finna prevalensen av primär aldosteronism bland dessa. De maligna tumörerna studeras särskilt med samma metoder, för att påvisa genetiska signaturer. 

Bisköldkörtel - Paratyroidea 

Studierna fokuserar för närvarande på i att förstå skillnader mellan benigna och maligna tumörer på molekylärbiologisk nivå. Således har proteiner och gener som HIC1, APC, EZH2 men även metylering och hydroxymetylering av genomet studerats. Sedan tidigare har vi påvisat att paratyroideatumörer uppvisar ett β-catenin överuttryck pga mutation i Wnt receptorn LRP5, ledande till påverkan på proliferationen.

Neuroendokrin tumör från tunntarm (TT-NET) 

Hormonproducerande TT-NET (tidigare midgut carcinoid) har studerats med nya molekylära tekniker. Vi har tidigare påvisat förekomst av en sannolik tumorsuppressorgen för TT-NET på kromosom 18q. Studier  som utnyttjat expressionsarray, exomsekvensering och metyleringsarray för att påvisa karakteristika för mer eller mindre aggressiva tumörer har genomförts, och fortsatta studier pågår. Prognostiska markörer har identifierats såsom peritonealcarcinos, och SNP array, CNV analyser och ytterligare expressionsarrayer pågår. 

Illustration endokrinkirurgi

Pankreas NET 

Flera tidigare studier har undersökt genförändringar vid pankeras NET, och vi har i samarbete med Yale University påvisat mutation i YY1, en transkriptionsfaktor som orskaen till ca 40% av alla insulinom. Uttryck och mutation i DAXX analyseras vidare.

Kliniska studier

Kliniska studier av primär hyperparatyroidism (HPT) kretsar kring frågeställningar om samband mellan kalcium och/eller paratyroidhormon (PTH) samt aldosteron, och ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Dessa studier görs på patientgrupper med primär HPT, och normalpopulationer (den s.k. PIVUS cohorten). Betydelsen av vitamin D brist studeras speciellt hos individer med obesitas.

Efter noggrann karakteristik av >600 TT-NET-patienter vårdade i Uppsala har flera kliniska resultat framkommit – som den bristande vinsten av levertransplantation och effekten av radiofrekvensbehandling. Ett omfattande projekt, innebärande s.k. nested control-case analys, för att klargöra överlevnad hos patienter med TT-NET har nyligen slutförts i den initiala datainsamlingsfasen, och prognostiska faktorer för mortalitet analyseras f.n..

Patienter med Graves sjukdom studeras avseende orsaker till rubbningar i kalkregleringen. Här studeras såväl skeletala rubbningar, genetiska och immunologiska.
 

Medarbetare 2016

Senior investigators
Gunnar Westin, professor i molekylär genetik och epigenetik vid endokrina tumörer
Per Hellman, professor i endokrinkirurgi
Peter Stålberg, professor, endokrinkirurg
Olov Norlén, PhD, specialistläkare, docent

Disputerade kliniker
Ola Hessman, PhD, överläkare
Hella Hultin, PhD, överläkare

Forskningsingenjörer
Birgitta Bondeson

Doktorander
John Eriksson (prognos vid tunntarms-NET)
Elham Barazeghi (parayroideastudier) 
Rajani Maharjan (binjuretumörer)
Johan Kugelberg (binjuretumörer)
Kosmas Daskalakis (Tunntarms-NET)

Disputationer de senaste fem åren
Maria Annerbo
Tobias Åkerström
Katarina Edfeldt
Joakim Crona
Alberto Delgado Verdugo
Hella Hultin
Jessica Svedlund
Olov Norlén
Johanna Sandgren
Niklas Zar
Joakim Hennings
Tijana Krajisnik
 

Samarbeten

Samarbeten pågår fortlöpande med andra grupper inom Akademiska sjukhuset: Uppsala Centre of Excellence for Endocrine Tumors.

Samarbete pågår också med Yale University (Endocrine Neoplasia Laboratory, Dept of Surgery, ansvarig T Carling – tidigare disputerad i vår grupp, och Professor Richard Lifton) för studier av tumörgenetik med nya metoder. P Björklund har etablerat en egen forskargrupp – experimentell endokrinkirurgi – med vilken vi har nära samarbete. 

Vidare pågår samarbete med flera andra utländska grupper:
Professor H Dralle, Halle, Tyskland, Professor Martin Walz, Essen, Tyskland, Ass Professor Kenko Cupisti, Tyskland, Professor Bruce Robinson och Dr Stan Sidhu, University of Sydney, Australien.