Endokrinkirurgi

RöntgenbildEndokrinkirurgiska forskningsgruppen studerar endokrina tumörers genetik, diagnostik och behandling. I kliniska studier relateras genetiska förändringar till sjukdomsförlopp med syfte att förbättra diagnostik och behandling vid endokrina tumörer.  

Genetik och behandling av endokrina tumörer

Målsättningen med forskningen är bland annat att identifiera gener av betydelse för tumöruppkomst och progress, och därmed ge möjligheter till ny behandling.

Endokrina tumörer har tumörbiologiskt intresse på grund av ofta långdraget förlopp, och få specifika genetiska förändringar som kan relateras till varierande tumörbiologi. För flera endokrina tumörer kan histopatologi ofta inte särskilja elakartade endokrina tumörer, förhoppningen är att genetiska skillnader skall ge bättre underlag. Genetiska studier förväntas få stor betydelse för klinisk handläggning genom att prediktera prognos, och genetiska defekter kan komma att utnyttjas för ny terapi. Målsättningen är att identifiera tumörgener och andra prognostiska markörer av betydelse för olika endokrina tumörers uppkomst och progress, påvisa genförändringar med nya molekylära tekniker, och undersöka möjligheter för behandling mot tumörprogress. 

Biobank

Till hjälp för vår forskning har vi tillgång till en stor (>3000 prover) provsamling tillhörande Uppsala Biobank med vävnad och blod från patienter opererade för olika endokrina tumörer sedan >20 år tillbaka.

Binjure

Binjuremärgtumörer-Feokromocytom Binjurar

Forskningen kring feokromocytom och paragangliom har omfattar att med senaste sekvensningstekniker påvisa polymorfismer, mutationer, deletioner och insertioner i DNA, och relatera detta till kliniska fynd.  Framför allt studeras skillnader mellan maligna och benigna tumörer. Epigenetiska förändringar, fr. a metylering, har studerats. Studierna sker i tätt samarbete med gruppen för Experimentell kirurgi.

Binjurebarktumörer 

Ett arbete vi deltog i som publicerades i Science innebar ett genombrott för den genetiska kunskapen av binjurebarktumörer, i synnerhet de som producerar aldosteron och ger primär aldosteronism. Genen KCNJ5 är muterad i cirka 45% av fallen. Vi har i samarbete med Yale University kunnat påvisa ytterligare en gen som är muterad i några ytterligare aldosteronproducerande tumörer (CACNA1D), och även i kortisolproducerande adenom (PRKACA). Vi fortsätter våra ansträngningar att kartlägga de genetiska rubbningarna i dessa tumörer, även på RNA-nivå. Hela tiden kopplas fynden till kliniska data. En framtida plan är också att screena grupper av individer med hypertoni i avsikt att finna prevalensen av primär aldosteronism bland dessa. De maligna tumörerna studeras särskilt med samma metoder, för att påvisa genetiska signaturer. 

Bisköldkörtel - Paratyroidea 

Studierna fokuserar för närvarande på i att förstå skillnader mellan benigna och maligna tumörer på molekylärbiologisk nivå. Således har proteiner och gener som HIC1, APC, EZH2 men även metylering och hydroxymetylering av genomet studerats. Sedan tidigare har vi påvisat att paratyroideatumörer uppvisar ett β-catenin överuttryck pga mutation i Wnt receptorn LRP5, ledande till påverkan på proliferationen.

Neuroendokrin tumör från tunntarm (TT-NET) 

Hormonproducerande TT-NET (tidigare midgut carcinoid) har studerats med nya molekylära tekniker. Vi har tidigare påvisat förekomst av en sannolik tumorsuppressorgen för TT-NET på kromosom 18q. Studier  som utnyttjat expressionsarray, exomsekvensering och metyleringsarray för att påvisa karakteristika för mer eller mindre aggressiva tumörer har genomförts, och fortsatta studier pågår. Prognostiska markörer har identifierats såsom peritonealcarcinos, och SNP array, CNV analyser och ytterligare expressionsarrayer pågår. 

Illustration endokrinkirurgi

Pankreas NET 

Flera tidigare studier har undersökt genförändringar vid pankeras NET, och vi har i samarbete med Yale University påvisat mutation i YY1, en transkriptionsfaktor som orskaen till ca 40% av alla insulinom. Uttryck och mutation i DAXX analyseras vidare.

Kliniska studier

Kliniska studier av primär hyperparatyroidism (HPT) kretsar kring frågeställningar om samband mellan kalcium och/eller paratyroidhormon (PTH) samt aldosteron, och ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Dessa studier görs på patientgrupper med primär HPT, och normalpopulationer (den s.k. PIVUS cohorten). Betydelsen av vitamin D brist studeras speciellt hos individer med obesitas.

Efter noggrann karakteristik av >600 TT-NET-patienter vårdade i Uppsala har flera kliniska resultat framkommit – som den bristande vinsten av levertransplantation och effekten av radiofrekvensbehandling. Ett omfattande projekt, innebärande s.k. nested control-case analys, för att klargöra överlevnad hos patienter med TT-NET har nyligen slutförts i den initiala datainsamlingsfasen, och prognostiska faktorer för mortalitet analyseras f.n..

Patienter med Graves sjukdom studeras avseende orsaker till rubbningar i kalkregleringen. Här studeras såväl skeletala rubbningar, genetiska och immunologiska.
 

Medarbetare 2016

Senior investigators
Gunnar Westin, professor i molekylär genetik och epigenetik vid endokrina tumörer
Per Hellman, professor i endokrinkirurgi
Peter Stålberg, professor, endokrinkirurg
Olov Norlén, PhD, specialistläkare, docent

Disputerade kliniker
Ola Hessman, PhD, överläkare
Hella Hultin, PhD, överläkare

Forskningsingenjörer
Birgitta Bondeson

Doktorander
John Eriksson (prognos vid tunntarms-NET)
Elham Barazeghi (parayroideastudier) 
Rajani Maharjan (binjuretumörer)
Johan Kugelberg (binjuretumörer)
Kosmas Daskalakis (Tunntarms-NET)

Disputationer de senaste fem åren
Maria Annerbo
Tobias Åkerström
Katarina Edfeldt
Joakim Crona
Alberto Delgado Verdugo
Hella Hultin
Jessica Svedlund
Olov Norlén
Johanna Sandgren
Niklas Zar
Joakim Hennings
Tijana Krajisnik
 

Samarbeten

Samarbeten pågår fortlöpande med andra grupper inom Akademiska sjukhuset: Uppsala Centre of Excellence for Endocrine Tumors.

Samarbete pågår också med Yale University (Endocrine Neoplasia Laboratory, Dept of Surgery, ansvarig T Carling – tidigare disputerad i vår grupp, och Professor Richard Lifton) för studier av tumörgenetik med nya metoder. P Björklund har etablerat en egen forskargrupp – experimentell endokrinkirurgi – med vilken vi har nära samarbete. 

Vidare pågår samarbete med flera andra utländska grupper:
Professor H Dralle, Halle, Tyskland, Professor Martin Walz, Essen, Tyskland, Ass Professor Kenko Cupisti, Tyskland, Professor Bruce Robinson och Dr Stan Sidhu, University of Sydney, Australien.

Publikationer i DiVA 2018-2019, endokrinkirurgi

 • Häggström, Christel; Jonsson, Håkan; Björge, Tone; Nagel, Gabriele et al.

  Linear age-course effects on the associations between body mass index, triglycerides, and female breast and male liver cancer risk: An internal replication study of 800,000 individuals

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 58-67, 2020.

 • Ögmundsdottir Michelsen, Halldora; Sjölin, Ingela; Schlyter, Mona; Hagström, Emil et al.

  Cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction in Sweden - evaluation of programme characteristics and adherence to European guidelines: The Perfect Cardiac Rehabilitation (Perfect-CR) study.

  Ingår i European Journal of Preventive Cardiology, s. 18-27, 2020.

 • Karakatsanis, Andreas; Hersi, Abdi-Fatah; Pistiolis, L.; Bagge, R. Olofsson et al.

  Effect of preoperative injection of superparamagnetic iron oxide particles on rates of sentinel lymph node dissection in women undergoing surgery for ductal carcinoma in situ (SentiNot study)

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 720-728, 2019.

 • Plym, Anna; Johansson, Anna L., V; Bower, Hannah; Voss, Margaretha et al.

  Causes of sick leave, disability pension, and death following a breast cancer diagnosis in women of working age

  Ingår i Breast, s. 48-55, 2019.

 • Wennstig, Anna-Karin; Garmo, Hans; Isacsson, Ulf; Gagliardi, Giovanna et al.

  The relationship between radiation doses to coronary arteries and location of coronary stenosis requiring intervention in breast cancer survivors

  Ingår i Radiation Oncology, 2019.

  Open access
 • Hersi, Abdi-Fatah; Eriksson, Staffan; Ramos, Joakim; Abdsaleh, Shahin et al.

  A combined, totally magnetic technique with a magnetic marker for non-palpable tumour localization and superparamagnetic iron oxide nanoparticles for sentinel lymph node detection in breast cancer surgery

  Ingår i European Journal of Surgical Oncology, s. 544-549, 2019.

 • Bill-Axelson, Anna; Holmberg, Lars; Garmo, Hans

  Radical Surgery or Watchful Waiting in Prostate Cancer Reply

  Ingår i New England Journal of Medicine, s. 1084-1084, 2019.

 • Cazzaniga, Walter; Garmo, Hans; Robinson, David; Holmberg, Lars et al.

  Mortality after radical prostatectomy in a matched contemporary cohort in Sweden compared to the Scandinavian Prostate Cancer Group 4 (SPCG-4) study

  Ingår i BJU International, s. 421-428, 2019.

 • Wärnberg, Fredrik; Stigberg, Evelina; Obondo, Christine; Olofsson, Helena et al.

  Long-Term Outcome After Retro-Areolar Versus Peri-Tumoral Injection of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles (SPIO) for Sentinel Lymph Node Detection in Breast Cancer Surgery.

  Ingår i Annals of Surgical Oncology, s. 1247-1253, 2019.

  Open access
 • Essen, Anneli; Santaolalla, Aida; Garmo, Hans; Hammar, Niklas et al.

  Baseline serum folate, vitamin B12 and the risk of prostate and breast cancer using data from the Swedish AMORIS cohort

  Ingår i Cancer Causes and Control, s. 603-615, 2019.

  Open access
 • Daskalakis, Kosmas; Chatzelis, Eleftherios; Tsoli, Marina; Papadopoulou-Marketou, Nektaria et al.

  Endocrine paraneoplastic syndromes in patients with neuroendocrine neoplasms

  Ingår i Endocrine (Basingstoke), s. 384-392, 2019.

  Open access
 • Daskalakis, Kosmas; Tsoli, Marina; Srirajaskanthan, Raj; Chatzellis, Eleftherios et al.

  Lung Metastases in Patients with Well-Differentiated Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms: An Appraisal of the Validity of Thoracic Imaging Surveillance

  Ingår i Neuroendocrinology, s. 308-316, 2019.

 • Daskalakis, Kosmas; Tsoli, Marina; Angelousi, Anna; Kassi, Evanthia et al.

  Anti-tumour activity of everolimus and sunitinib in neuroendocrine neoplasms

  Ingår i Endocrine Connections, s. 641-653, 2019.

  Open access
 • Vyakaranam, Achyut Ram; Crona, Joakim; Norlén, Olov; Hellman, Per et al.

  C-11-hydroxy-ephedrine-PET/CT in the Diagnosis of Pheochromocytoma and Paraganglioma

  Ingår i Cancers, 2019.

  Open access
 • Vallon-Christersson, Johan; Häkkinen, Jari; Hegardt, Cecilia; Saal, Lao H. et al.

  Cross comparison and prognostic assessment of breast cancer multigene signatures in a large population-based contemporary clinical series

  Ingår i Scientific Reports, 2019.

  Open access
 • Barazeghi, Elham; Hellman, Per; Westin, Gunnar; Stålberg, Peter

  PTPRM, a candidate tumor suppressor gene in small intestinal neuroendocrine tumors

  Ingår i Endocrine Connections, s. 1126-1135, 2019.

  Open access
 • Tsolakis, Apostolos, V; Ragkousi, Athanasia; Vujasinovic, Miroslav; Kaltsas, Gregory et al.

  Gastric neuroendocrine neoplasms type 1: A systematic review and meta-analysis

  Ingår i World Journal of Gastroenterology, s. 5376-5387, 2019.

  Open access
 • Daskalakis, Kosmas; Tsoli, Marina; Alexandraki, Krystallenia I.; Angelousi, Anna et al.

  Magnetic Resonance Imaging or Endoscopic Ultrasonography for Detection and Surveillance of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1?

  Ingår i Hormone and Metabolic Research, s. 580-585, 2019.

 • Söderbäck, Harald; Gunnarsson, Ulf; Martling, Anna; Hellman, Per et al.

  Incidence of wound dehiscence after colorectal cancer surgery: results from a national population-based register for colorectal cancer

  Ingår i International Journal of Colorectal Disease, s. 1757-1762, 2019.

  Open access
 • Vyakaranam, Achyut Ram; Crona, Joakim; Norlén, Olov; Granberg, Dan et al.

  Favorable Outcome in Patients with Pheochromocytoma and Paraganglioma Treated with 177Lu-DOTATATE.

  Ingår i Cancers, 2019.

  Open access
 • Daskalakis, Kosmas; Tsoli, Marina; Karapanagioti, Angeliki; Chrysochoou, Maria et al.

  Recurrence and metastatic potential in Type 1 gastric neuroendocrine neoplasms

  Ingår i Clinical Endocrinology, s. 534-543, 2019.

 • Linder, Fredrik; Holmberg, Lina; Björck, Martin; Juhlin, Claes et al.

  A prospective stepped wedge cohort evaluation of the new national trauma team activation criteria in Sweden - the TRAUMALERT study.

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2019.

  Open access
 • Strell, Carina; Paulsson, Janna; Jin, Shao-Bo; Tobin, Nicholas P. et al.

  Impact of Epithelial-Stromal Interactions on Peritumoral Fibroblasts in Ductal Carcinoma in Situ

  Ingår i Journal of the National Cancer Institute, s. 983-995, 2019.

 • Lamarca, Angela; Crona, Joakim; Ronot, Maxime; Opalinska, Marta et al.

  Value of Tumor Growth Rate (TGR) as an Early Biomarker Predictor of Patients' Outcome in Neuroendocrine Tumors (NET): The GREPONET Study

  Ingår i The Oncologist, s. E1082-E1090, 2019.

 • Daskalakis, Kosmas; Alexandraki, Krystallenia; Kassi, Evanthia; Tsoli, Marina et al.

  The risk of lymph node metastases and their impact on survival in patients with appendiceal neuroendocrine neoplasms: a systematic review and meta-analysis of adult and paediatric patients

  Ingår i Endocrine (Basingstoke), 2019.

  Open access
 • Chatzellis, Eleftherios; Angelousi, Anna; Daskalakis, Kosmas; Tsoli, Marina et al.

  Activity and Safety of Standard and Prolonged Capecitabine/Temozolomide Administration in Patients with Advanced Neuroendocrine Neoplasms

  Ingår i Neuroendocrinology, s. 333-345, 2019.

 • Jahnson, Staffan; Gårdmark, Truls; Hosseini, Abolfazl; Jedström, Tomas et al.

  Management and outcome of TaG3 tumours of the urinary bladder in the nationwide, population-based bladder cancer database Sweden (BladderBaSe)

  Ingår i Scandinavian journal of urology, s. 200-205, 2019.

 • Liedberg, Fredrik; Hagberg, Oskar; Aljabery, Firas; Gardmark, Truls et al.

  Period-specific mean annual hospital volume of radical cystectomy is associated with outcome and perioperative quality of care: a nationwide population-based study

  Ingår i BJU International, s. 449-456, 2019.

 • Russell, Beth; Sherif, Amir; Häggström, Christel; Josephs, Debra et al.

  Neoadjuvant chemotherapy for muscle invasive bladder cancer: a nationwide investigation on survival

  Ingår i Scandinavian journal of urology, s. 206-212, 2019.

 • Myte, Robin; Gylling, Bjorn; Haggstrom, Jenny; Häggström, Christel et al.

  Metabolic factors and the risk of colorectal cancer by KRAS and BRAF mutation status

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 327-337, 2019.

 • Häggström, Christel; Garmo, Hans; de Luna, Xavier; Van Hemelrijck, Mieke et al.

  Survival after radiotherapy versus radical cystectomy for primary muscle-invasive bladder cancer: A Swedish nationwide population-based cohort study

  Ingår i Cancer Medicine, s. 2196-2204, 2019.

  Open access
 • Beckmann, Kerri; Russell, Beth; Josephs, Debra; Garmo, Hans et al.

  Chronic inflammatory diseases, anti-inflammatory medications and risk of prostate cancer: a population-based case-control study

  Ingår i BMC Cancer, 2019.

  Open access
 • Bessa, Agustina; Maclennan, Steven; Enting, Deborah; Bryan, Richard et al.

  Consensus in Bladder Cancer Research Priorities Between Patients and Healthcare Professionals Using a Four-stage Modified Delphi Method

  Ingår i European Urology, s. 258-259, 2019.

 • Johansson, Mattias; Carreras-Torres, Robert; Scelo, Ghislaine; Purdue, Mark P. et al.

  The influence of obesity-related factors in the etiology of renal cell carcinoma—A mendelian randomization study

  Ingår i PLoS Medicine, 2019.

  Open access
 • Arthur, Rhonda; Møller, Henrik; Garmo, Hans; Häggström, Christel et al.

  Serum glucose, triglycerides, and cholesterol in relation to prostate cancer death in the Swedish AMORIS study

  Ingår i Cancer Causes and Control, s. 195-206, 2019.

 • Daskalakis, Kosmas; Norlén, Olov; Hellman, Per; Stålberg, Peter

  Applying the use of novel biomarkers for neuroendocrine tumors in the clinic: where are we now?

  Ingår i INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINE ONCOLOGY, 2019.

  Open access
 • Sundström, Johan; Lind, Lars; Lampa, Erik; Angerås, Oskar et al.

  Weight gain and blood pressure.

  Ingår i Journal of Hypertension, 2019.

 • Brinck, Jonas; Hagström, Emil; Benedek, Peter; Hedelin, Rikard et al.

  [Sweden introduces a new specific ICD-10 code for the disease familial hypercholesterolemia].

  Ingår i Läkartidningen, 2019.

 • Paulsson, Johan; Backman, Samuel; Wang, Na; Stenman, Adam et al.

  Whole‐genome sequencing of synchronous thyroid carcinomas identifies aberrant DNA repair in thyroid cancer dedifferentiation

  Ingår i The Journal of Pathology, 2019.

 • Backman, Samuel; Bajic, Duska; Crona, Joakim; Hellman, Per et al.

  Whole genome sequencing of apparently mutation-negative MEN1 patients

  Ingår i European Journal of Endocrinology, s. 35-45, 2019.

 • Salem, Farhad Allahyar; Bergenfelz, A.; Nordenström, E.; Dahlberg, J. et al.

  Evaluating risk factors for re-exploration due to postoperative neck hematoma after thyroid surgery: a nested case-control study

  Ingår i Langenbeck's archives of surgery (Print), s. 815-823, 2019.

  Open access
 • Tasoulis, Marios-Konstantinos; Agusti, Ana; Karakatsanis, Andreas; Montgomery, Catherine et al.

  The Use of Hydrodissection in Nipple- and Skin-sparing Mastectomy: A Retrospective Cohort Study

  Ingår i Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open, 2019.

  Open access
 • Åkerström, Göran; Stålberg, Peter; Skogseid, Britt

  Multiple Endocrine Neoplasia type 2

  Ingår i Textbook of Complex General Surgical Oncology, 2018.

 • Watson, Sarah; Chandler, Rebecca E.; Taavola, Henric; Harmark, Linda et al.

  Safety Concerns Reported by Patients Identified in a Collaborative Signal Detection Workshop using VigiBase: Results and Reflections from Lareb and Uppsala Monitoring Centre

  Ingår i Drug Safety, s. 203-212, 2018.

  Open access
 • Daskalakis, Kosmas; Karakatsanis, Andreas; Hessman, Ola; Stuart, Heather C. et al.

  Association of a Prophylactic surgical approach to Stage IV Small Intestinal Neuroendocrine Tumors with Survival.

  Ingår i JAMA Oncology, s. 183-189, 2018.

 • Plate, Susann; Emilsson, Louise; Söderberg, Martin; Brandberg, Yvonne et al.

  High experienced continuity in breast cancer care is associated with high health related quality of life

  Ingår i BMC Health Services Research, 2018.

  Open access
 • Bosco, Cecilia; Garmo, Hans; Hammar, Niklas; Walldius, Göran et al.

  Glucose, lipids and gamma-glutamyl transferase measured before prostate cancer diagnosis and secondly diagnosed primary tumours: a prospective study in the Swedish AMORIS cohort

  Ingår i BMC Cancer, 2018.

  Open access
 • Crawley, Danielle; Chamberlain, Florence; Garmo, Hans; Rudman, Sarah et al.

  A systematic review of the literature exploring the interplay between prostate cancer and type two diabetes mellitus

  Ingår i ecancermedicalscience, 2018.

  Open access
 • Wärnberg, Madeleine; Karakatsanis, Andreas; Abdsaleh, Shahin; Wärnberg, Fredrik

  Abstract P3-01-11: Discoloration after injection of super paramagnetic iron oxide (SPIO) for sentinel node biopsy. A long term qualitative follow-up study

  Ingår i Cancer Research, 2018.

 • Charalampoudis, Petros; Karakatsanis, Andreas

  Neoadjuvant chemotherapy for early breast cancer

  Ingår i The Lancet Oncology, s. E128-E128, 2018.

 • Daskalakis, Kosmas; Norlén, Olov; Karakatsanis, Andreas; Hellman, Per et al.

  Ex Vivo Activity of Cytotoxic Drugs and Targeted Agents in Small Intestinal Neuroendocrine Tumors

  Ingår i Neuroendocrinology, s. 189-189, 2018.

 • Daskalakis, Kosmas; Norlén, Olov; Karakatsanis, Andreas; Hellman, Per et al.

  Ex vivo activity of cytotoxic drugs and targeted agents in small intestinal neuroendocrine tumors

  Ingår i Endocrine-Related Cancer, s. 471-480, 2018.

 • Karakatsanis, Andreas; Tasoulis, M. K.; Wärnberg, Fredrik; Nilsson, Greger et al.

  Meta-analysis of neoadjuvant therapy and its impact in facilitating breast conservation in operable breast cancer

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 469-481, 2018.

 • Fraser, Sheila; Norlén, Olov; Bender, Kyle; Davidson, Joanne et al.

  Randomized trial of low versus high carbon dioxide insufflation pressures in posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy

  Ingår i Surgery, s. 1128-1133, 2018.

 • Wennstig, A. K.; Garmo, H.; Isacsson, Ulf; Gagliardi, G. et al.

  The relationship between radiation doses to coronary arteries and later intervention requiring coronary stenosis in breast cancer

  Ingår i European Journal of Cancer, s. S61-S62, 2018.

 • Obondo, C.; Karakatsanis, Andreas; Eriksson, S.; Hersi, A. F. et al.

  SentiDose - A dose optimizing study with SiennaXP, a superparamagnetic iron oxide for sentinel node detection

  Ingår i European Journal of Cancer, s. S79-S79, 2018.

 • Wadsten, C.; Wärnberg, Fredrik; Tolockiene, E.; Hartman, J. et al.

  Biomarkers in DCIS associated with breast cancer death

  Ingår i European Journal of Cancer, s. S67-S68, 2018.

 • Wärnberg, Fredrik; Garmo, Hans; Folkvaljon, Yasin; Holmberg, Lars et al.

  Abstract GS5-08: A validation of DCIS biological risk profile in a randomised study for radiation therapy with 20 year follow-up (SweDCIS)

  Ingår i Cancer Research, 2018.

 • Sjöström, Martin; Staaf, Johan; Eden, Patrik; Wärnberg, Fredrik et al.

  Identification and validation of single-sample breast cancer radiosensitivity gene expression predictors

  Ingår i Breast Cancer Research, 2018.

  Open access
 • Salem, F. A.; Almquist, M.; Nordenström, E.; Dahlberg, J. et al.

  A Nested Case-Control Study on the Risk of Surgical Site Infection After Thyroid Surgery

  Ingår i World Journal of Surgery, s. 2454-2461, 2018.

  Open access
 • Wadsten, C.; Wennstig, A.-K.; Garmo, H.; Nilsson, Greger et al.

  Risk of ischemic heart disease after radiotherapy for ductal carcinoma in situ

  Ingår i Breast Cancer Research and Treatment, s. 95-101, 2018.

  Open access
 • Eriksson, John

  Prognostic Factors for Death in Small Intestinal Neuroendocrine Tumours

  Open access
 • Enell, Jacob; Bayadsi, Haytham; Lundgren, Ewa; Hennings, Joakim

  Primary Hyperparathyroidism is Underdiagnosed and Suboptimally Treated in the Clinical Setting

  Ingår i World Journal of Surgery, s. 2825-2834, 2018.

  Open access
 • Eriksson, Louise; Bergh, Jonas; Humphreys, Keith; Wärnberg, Fredrik et al.

  Time from breast cancer diagnosis to therapeutic surgery and breast cancer prognosis: A population-based cohort study

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 1093-1104, 2018.

 • Norlén, Olov; Montan, Harald; Hellman, Per; Stålberg, Peter et al.

  Preoperative Ga-68-DOTA-Somatostatin Analog-PET/CT Hybrid Imaging Increases Detection Rate of Intra-abdominal Small Intestinal Neuroendocrine Tumor Lesions

  Ingår i World Journal of Surgery, s. 498-505, 2018.

 • Vrielink, O. M.; Engelsman, A. F.; Hemmer, P. H. J.; de Vries, J. et al.

  Multicentre study evaluating the surgical learning curve for posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 544-551, 2018.

 • Maharjan, Rajani; Backman, Samuel; Åkerström, Tobias; Hellman, Per et al.

  Comprehensive analysis of CTNNB1 in adrenocortical carcinomas: Identification of novel mutations and correlation to survival

  Ingår i Scientific Reports, 2018.

  Open access
 • Garske, Ulrike; Sandström, Mattias; Fröss-Baron, Katarzyna; Lundin, Lars et al.

  Prospective observational study of 177Lu-DOTA-octreotate therapy in 200 patients with advanced metastasized neuroendocrine tumours (NETs): feasibility and impact of a dosimetry-guided study protocol on outcome and toxicity

  Ingår i European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, s. 970-988, 2018.

  Open access
 • Grönberg, Malin; Nilsson, Cecilia; Markholm, Ida; Hedenfalk, Ingrid et al.

  Ghrelin expression is associated with a favorable outcome in male breast cancer

  Ingår i Scientific Reports, 2018.

  Open access
 • Crawley, Danielle; Garmo, Hans; Rudman, Sarah; Stattin, Pär et al.

  Association between type 2 diabetes, curative treatment and survival in men with intermediate- and high-risk localized prostate cancer.

  Ingår i BJU International, s. 209-216, 2018.

 • Arthur, R.; Williams, R.; Garmo, Hans; Holmberg, Lars et al.

  Serum inflammatory markers in relation to prostate cancer severity and death in the Swedish AMORIS study

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 2254-2262, 2018.

 • Bosco, Cecilia; Wong, Chloe; Garmo, Hans; Crawley, Danielle et al.

  Drugs for metabolic conditions and prostate cancer death in men on GnRH agonists.

  Ingår i BJU International, s. 260-267, 2018.

 • Daskalakis, Kosmas; Tsolakis, Apostolos V.

  Upfront surgery of small intestinal neuroendocrine tumors. Time to reconsider?

  Ingår i World Journal of Gastroenterology, s. 3201-3203, 2018.

  Open access
 • Karakatsanis, Andreas; Obondo, Christine; Abdsaleh, Shahin; Hersi, Abdi-Fatah et al.

  Optimisation of breast MRI compatibility after sentinel node biopsy with paramagnetic tracers

  Ingår i European Journal of Surgical Oncology, s. 731-732, 2018.

 • Sartori, Daniele; Grundmark, Birgitta

  Letter to the Editor Regarding "Natalizumab-Associated Primary Central Nervous System Lymphoma"

  Ingår i World Neurosurgery, s. 473-474, 2018.

 • Svee, Andreas; Mani, Maria; Sandquist, K.; Audolfsson, T. et al.

  Survival and risk of breast cancer recurrence after breast reconstruction with deep inferior epigastric perforator flap

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 1446-1453, 2018.

 • Hultin, Hella; Stevens, Katharina; Sundbom, Magnus

  Cholecalciferol Injections Are Effective in Hypovitaminosis D After Duodenal Switch: a Randomized Controlled Study

  Ingår i Obesity Surgery, s. 3007-3011, 2018.

  Open access
 • Boer, Jeltje; Ederveen, Ellen; Grundmark, Birgitta

  Desloratadine and depression, a drug safety signal based on worldwide spontaneous reporting of side effects

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 174-178, 2018.

  Open access
 • Söderbäck, Harald; Gunnarsson, Ulf; Hellman, Per; Sandblom, Gabriel

  Incisional hernia after surgery for colorectal cancer: a population-based register study

  Ingår i International Journal of Colorectal Disease, s. 1411-1417, 2018.

  Open access
 • Sartori, D.; Grundmark, Birgitta; Ellenius, J.

  Cognitive Patterns in Pharmacovigilance Assessments

  Ingår i Drug Safety, s. 1169-1170, 2018.

 • Birgegård, Gunnar; Folkvaljon, Folke; Garmo, Hans; Holmberg, Lars et al.

  Leukemic transformation and second cancers in 3649 patients with high-risk essential thrombocythemia in the EXELS study

  Ingår i Leukemia research, s. 105-109, 2018.

 • Eriksson, John; Garmo, J E H; Ihre-Lundgren, C; Hellman, Per

  Prognostic factors for death after surgery for small intestinal neuroendocrine tumours.

  Ingår i BJS open, s. 345 345-352 352, 2018.

  Open access
 • Crona, Joakim; Backman, Samuel; Welin, Staffan; Taieb, David et al.

  RNA-Sequencing Analysis of Adrenocortical Carcinoma, Pheochromocytoma and Paraganglioma from a Pan-Cancer Perspective

  Ingår i Cancers, 2018.

  Open access
 • Andersson, Roland; Hellman, Per; Johansson, Jan; Lagergren, Jesper et al.

  Selektiv nivåstrukturering av svensk kirurgi behövs.

  Ingår i Läkartidningen, 2018.

 • Daskalakis, Kosmas; Kaltsas, Gregory; Öberg, Kjell; Tsolakis, Apostolos V.

  Lung Carcinoids: Long-Term Surgical Results and the Lack of Prognostic Value of Somatostatin Receptors and Other Novel Immunohistochemical Markers

  Ingår i Neuroendocrinology, s. 355-365, 2018.

 • Åström, Lennart; Sandin, Fredrik; Holmberg, Lars

  Good Prognosis following a PSA Bounce after High Dose Rate Brachytherapy and External Radiotherapy in Prostate Cancer

  Ingår i Radiotherapy and Oncology, s. 561-566, 2018.

 • Bill-Axelson, Anna; Holmberg, Lars; Garmo, Hans; Taari, Kimmo et al.

  Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer: 29-Year Follow-up

  Ingår i New England Journal of Medicine, s. 2319-2329, 2018.

 • Wickberg, Asa; Magnuson, Anders; Holmberg, Lars; Adami, Hans-Olov et al.

  Influence of the subtype on local recurrence risk of breast cancer with or without radiation therapy

  Ingår i Breast, s. 54-60, 2018.

 • Bremer, Troy; Whitworth, Pat W.; Patel, Rakesh; Savala, Jess et al.

  A Biological Signature for Breast Ductal Carcinoma In Situ to Predict Radiotherapy Benefit and Assess Recurrence Risk

  Ingår i Clinical Cancer Research, s. 5895-5901, 2018.

 • Karakatsanis, Andreas; Olofsson, Helena; Stålberg, Peter; Bergkvist, Leif et al.

  Simplifying Logistics and Avoiding the Unnecessary in Patients with Breast Cancer Undergoing Sentinel Node Biopsy. A Prospective Feasibility Trial of the Preoperative Injection of Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles

  Ingår i Scandinavian Journal of Surgery, s. 130-137, 2018.

 • Barazeghi, Elham; Prabhawa, Surendra; Norlén, Olov; Hellman, Per et al.

  Decrease of 5-hydroxymethylcytosine and TET1 with nuclear exclusion of TET2 in small intestinal neuroendocrine tumors.

  Ingår i BMC Cancer, 2018.

  Open access
 • Krauss, Tobias; Ferrara, Alfonso Massimiliano; Links, Thera P.; Wellner, Ulrich et al.

  Preventive medicine of von Hippel-Lindau disease-associated pancreatic neuroendocrine tumors

  Ingår i Endocrine-Related Cancer, s. 783-793, 2018.

 • Pettersson, A; Robinson, D; Garmo, H; Holmberg, Lars et al.

  Age at diagnosis and prostate cancer treatment and prognosis: a population-based cohort study

  Ingår i Annals of Oncology, s. 377-385, 2018.

 • Sun, Yibao; Xu, Zhaoyang; Strell, Carina; Moro, Carlos Fernandez et al.

  Detection of Breast Tumour Tissue Regions in Histopathological Images using Convolutional Neural Networks

  Ingår i 2018 IEEE International Conference on Image Processing, Applications and Systems (IPAS), s. 98-103, 2018.

 • Bergengren, Oskar; Garmo, Hans; Bratt, Ola; Holmberg, Lars et al.

  Satisfaction with Care Among Men with Localised Prostate Cancer: A Nationwide Population-based Study

  Ingår i European Urology Oncology, s. 37 37-45 45, 2018.

 • Johansson, Eva; Steineck, Gunnar; Holmberg, Lars; Johansson, Jan-Erik et al.

  Quality of life after radical prostatectomy or watchful waiting with or without androgen deprivation therapy: The SPCG-4 Randomized Trial

  Ingår i European Urology Oncology, s. 134 134-142 142, 2018.

 • Van Hemelrijck, Mieke; Ulmer, Hanno; Nagel, Gabriele; Peter, Raphael Simon et al.

  Longitudinal study of body mass index, dyslipidemia, hyperglycemia, and hypertension in 60,000 men and women in Sweden and Austria

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Teleka, Stanley; Häggström, Christel; Nagel, Gabriele; Bjorge, Tone et al.

  Risk of bladder cancer by disease severity in relation to metabolic factors and smoking: A prospective pooled cohort study of 800,000 men and women

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 3071-3082, 2018.

 • Li, Weiqiang; Middha, Mridu; Bicak, Mesude; Sjoberg, Daniel D. et al.

  Genome-wide Scan Identifies Role for AOX1 in Prostate Cancer Survival

  Ingår i European Urology, s. 710-719, 2018.

 • Tomic, Katarina; Ventimiglia, Eugenio; Robinson, David; Häggström, Christel et al.

  Socioeconomic status and diagnosis, treatment, and mortality in men with prostate cancer. Nationwide population-based study

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 2478-2484, 2018.

 • Häggström, Christel; Van Hemelrijck, Mieke; Garmo, Hans; Robinson, David et al.

  Heterogeneity in risk of prostate cancer: A Swedish population-based cohort study of competing risks and Type 2 diabetes mellitus

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 1868-1875, 2018.

  Open access
 • Glimelius, Bengt; Melin, Beatrice; Enblad, Gunilla; Alafuzoff, Irina et al.

  U-CAN: a prospective longitudinal collection of biomaterials and clinical information from adult cancer patients in Sweden.

  Ingår i Acta Oncologica, s. 187-194, 2018.

  Open access