Gastrointestinalkirurgi

Kirurger inom gastrointestinal kirurgi opererar en patientÖvre abdominalkirurgi

Forskningen inom övre abdominalkirurgi sker inom fyra huvudområden; överviktskirurgi, matstrups- och magsäckscancer, lever-, gallgångs- och pankreaskirurgi.

Överviktskirurgi

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom överviktskirurgi har vi tre huvudsakliga forskningsområden; kirurgisk teknik, förändringar i mag-tarmfysiologi och långsiktiga resultat.

Illustration överviktskirurgi
Duodenal switch

Vår forskning är klinisk och baseras på opererade patienter i syfte att förbättra den kirurgiska överviktsbehandlingen. Vi utför laparoskopisk duodenal switch hos patienter med extrem fetma (BMI> 50 kg/m2) och laparoskopisk gastric bypass samt gastric sleeve rutinmässigt. Som regionalt center för komplicerad överviktskirurgi handlägger vi flertal olika specialfall, tex korrigering av tidigare kirurgi vid viktåteruppgång och andra komplikationer.

För närvarande genomför vi en nationell studie kring handläggningen av operativa komplikationer, förändringar i magtarmfunktion, kalciumbalans och vitamin-D-nivåer, samt långresultatet efter duodenal switch respektive gastric bypass vid BMI>50. I ett större arbete studerar vi olika grupper av patienter som genomgick operation för mer än tio år sedan med fokus på långsiktiga viktresultat, näringsstatus, metabola skillnader och livskvalitet. Resultaten är goda och de flesta patienterna uppger sig vara nöjda. Mycket av vårt arbete sker i samarbete med andra enheter på sjukhuset eller vid universitetet.

Matstrups- och magsäckscancer

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom området matstrups- och magsäckscancer har vi studier för detaljerad loco-regional utvärdering av matstrupscancer med PET-MR samt kring minimalinvasiv operationsteknik (MIO). Vi utvärderar blodcirkulationen i magsäckstuben med kontinuerliga mätningar i ett försök att identifiera tidig ischemi. Patientutfall studeras på nationell nivå i samarbete med det nationella kvalitetsregistret, NREV. Vi är regionalt center för dessa tumörgrupper.

Medlemmar i forskargruppen för överviktskirurgi samt matstrups- och magsäckscancer 2019

Magnus Sundbom, professor
Jakob Hedberg, docent
David Edholm, MD
Eduardo Sima, MD
Gustav Linder, MD 
Zakaria Bekhali, doktorand
Martin Skogar, doktorand
Bjarni Vidarsson, doktorand
Khalid Elias, doktorand
Eladio Cabrera, doktorand
Katarina Stevens, doktorand

Lever-, gallgångs- och pankreaskirurgi (HPB-kirurgi)

Forskningsgruppsledare: Bengt Isaksson

Inom leverkirurgi bedrivs forskning inom följande specifika områden:

 • Timing av leverkirurgisk behandling av synkrona kolorektala levermetastaser (KRLM). Lever ingreppet kan ske före, samtidigt eller efter det kolorektala ingreppet och studierna utifrån olika patientkohorter (egna, tillsammans med Karolinska Universitetsjukhuset och nationellt) syftar till att bättre förstå vilka patientgrupper som lämpar sig bäst för de olika behandlingsalternativen utifrån både kort- och långtidsperspektiv.

 • Betydelsen av systemisk inflammation för långtidsprognosen för patienter med kolrektala levermetastaser studeras i samarbetsprojekt med Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Betydelsen av att remittera patienter till MDK med leverkirurgisk kompetens. Resektionsfrekvens och överlevnad för patienter med KRLM studeras i regioner med olika remissmönster dessa patienter.

 • Vilka patienter tjänar på perioperativ kemoterapi för KRLM? I ett nationellt samarbetsprojekt studeras överlevnad med fokus på perioperativ kemoterapi utifrån nationella leverregistret med fokus på kända prognostiska faktorer som t ex tumörbörda.

 • Lönar det sig att behandla KRLM vid peritonelcarcinos? Överlevnad studeras hos dessa patienter som samtidigt behandlas för peritonealcarcinos och KRLM.

 • Effekten av neoadjuvant kemo på leverblodflöde. En klinisk experimentell studie som är en fortsättning på ett avhandlingsarbete. Olika typer av leverblodflöde studeras med MR före och efter neoadjuvant kemoterapi för patienter med KRLM.

 • ASAC. En nordisk randomiserad multicenterstudie som studerar överlevnad efter resektion av KRLM med eller utan tillägg av acetylsalicylsyra.

 • LIVIMM. Ett samarbetsprojekt med Karolinska Institutet som syftar till att studera vävnadsbundet immunförsvar i levern hos patienter med hepatocellulär eller cholangiocellulär cancer.

 • PVE-studien med PET-MR. I ett samarbete med BFC studeras med ny metodik leverregeneration efter portavensembolisering med fokus på blodflöde och leverfunktion.

 • QoL vid synkrona KRLM. I ett samarbetsprojekt med Universitetssjukhuset i Linköping studeras livskvalitet hos patienter med synkrona KRLM som genomgår olika behandlingsstrategier.

 • LIGRO-överlevnad och regeneration. En nordisk RCT av ALPPS vs konventionell tvåstegsoperation vid KRLM studerar överlevnad och leverregenerationsdynamik.

 • IRE av levertumörer. Irreversibel elektroporering, som är en ny och relativt oprövad ablationsteknik, studeras i en kohort av patienter med levertumörer, fr a med avseende på korttidsresultat.

 • Hepatocytisolering. I samarbete med Institutionen för farmakologi isoleras hepatocyter för in vitro-studier av bl a läkemedelsmetabolism.

 • Leverischemi och ultrstrukturella förändringar. Inom ett avhandlingsrojekt i samarbete med fr a enheten för patologi på Karolinska Universitetssjukhuset studeras effekten av blodfldesavstängning till levern med avseende på endotelceller och hepatocyters morfologiska dynamiska förändringar under varm ischemi och reperfusion.

 • TACE nationellt. Transarteriell kemoembolisering är ett behandlingsalternativ för patienter med hepatocellulär cancer. Överlevnad studeras inom ett nationellt samarbetsprojekt.

 • Behandling av HCC regionala skillnader. Behandlingsstrategierna för HCC är skiljer sig mellan olika regioner och dessa skillnader och ev konsekvenser för överlevnad studeras i ett nationellt samarbetsprojekt.

Pankreas- och gallgånkskirurgi bedrivs forskning inom följande specifika områden:

 • IRE vid lokalt avancerad pankreascancer. Inom ramen för ett avhandlingsarbete studeras kort- och llångstidseffekter av irreversibel elektroporering vid irresektabel pankreascancer.

 • Långtidseffekter av sfinkterotomi efter gallstenspankreatit. Ett avhandlingsarbete studerar dels långtidsprognos för patienter med gallstenspankreatid som genomgår sfinkterotomi som enda behandling. ERCP-orsakade perforationer på tarm eller gallgång med särskilt fokus på patienter som avlider till följd av dessa studeras utifrån GallRiks och slutenvårdsregistret.

 • Trippel SEMS-studie. En nationell RCT som jämför olika typer av endoskopiska gallgångsstentar som anläggs i palliativt syfte på patienter med irresektabel pankreascancer planeras. Studien är i uppstartsfasen.

 • NOR-PAC. En nordisk multicenterstudie som randomiserar mellan neoadjuvant kemoterapi och direkt kirurgi för patienter med resektabel pankreascancer.

 • Dränagestudier. I samarbete med Lund och Linköping startas två olika randomiserade studier studeras dels om bukdränage alltid behövs på lågriskpatienter, dels efter hur kort tid dränagen säkert kan avvecklas.

 • In-vitro-känslighet för cytostatika. I ett samarbete med onkologienheten studeras in vitro cytostatikakänslighet på tumörvävnad som isolerats från patienter med företrädesvis pankreascancer.

Som framgått ovan bedrivs flertalet studier i samarbete med andra enheter på sjukhuset eller universitetet. Många studier är också nationella eller nordiska samarbetsprojekt. 

Medlemmar i forskargruppen för HPB-kirurgi 2019

Bengt Isaksson, professor
Britt-Marie Karlsson, MD
Stefan Linder, docent
Jozef Urdzik, MD
Christopher Månsson, doktorand
Ann Langerth, doktorand
Petter Frühling, doktorand
Boris Bajic, läkare
Patric Ejder, medicine studerande

Publikationer i DiVA 2018-2019, gastrointestinalkirurgi

 • Månsson, Christopher

  Irreversible electroporation of pancreatic adenocarcinoma

  Open access
 • Claassen, Y. H. M.; Bastiaannet, E.; Hartgrink, H. H.; Dikken, J. L. et al.

  International comparison of treatment strategy and survival in metastatic gastric cancer

  Ingår i BJS OPEN, s. 56 56-61 61, 2019.

  Open access
 • Tingstedt, Bobby; Andersson, Bodil; Jonsson, Claes; Formichov, Victoria et al.

  First results from the Swedish National Pancreatic and Periampullary Cancer Registry

  Ingår i HPB, s. 34-42, 2019.

 • Linder, Stefan; Linder, Gustav; Månsson, Christopher

  Treatment of de Garengeot's hernia: a meta-analysis

  Ingår i Hernia, s. 131-141, 2019.

  Open access
 • Ölander, Magnus; Wiśniewski, Jacek R.; Flörkemeier, Inken; Handin, Niklas et al.

  A simple approach for restoration of differentiation and function in cryopreserved human hepatocytes

  Ingår i Archives of Toxicology, s. 819-829, 2019.

  Open access
 • Pouwels, Sjaak; Topal, Besir; Knook, Mireille T.; Celik, Alper et al.

  Interaction of obesity and atrial fibrillation: an overview of pathophysiology and clinical management

  Ingår i Expert Review of Cardiovascular Therapy, s. 209-223, 2019.

 • Hasselgren, Kristina; Sandstrom, Per; Røsok, Bård Ingvald; Sparrelid, Ernesto et al.

  Future Liver Remnant (FLR) Increase in Patients with Colorectal Liver Metastases Is Highest the First Week After Portal Vein Occlusion: FLR Increase in Patients with CRLM Is Highest the First Week After PVO

  Ingår i Journal of Gastrointestinal Surgery, s. 556-562, 2019.

  Open access
 • Sandström, Per; Rosok, Bard I.; Sparrelid, Ernesto; Larsen, Peter Norgaard et al.

  Response to "ALPPS Versus Conventional Two-stage Hepatectomy in Patients With Advanced Colorectal Liver Metastases"

  Ingår i Annals of Surgery, s. E16-E17, 2019.

 • Sandström, Per; Røsok, Bård I.; Sparrelid, Ernesto; Lindell, Gert et al.

  Response to the Comment on "Should We Have a Little More Patience With the Conventional 2-Stage Hepatectomy?''

  Ingår i Annals of Surgery, s. E33-E34, 2019.

 • Löfling Skogar, Martin

  Bariatric Surgery: Outcomes after Gastric Bypass and Duodenal Switch

  Open access
 • Tsimogiannis, Konstantinos; Karlbom, Urban; Lundin, Erik; Graf, Wilhelm

  Long-term outcome after segmental colonic resection for slow transit constipation

  Ingår i International Journal of Colorectal Disease, s. 1013-1019, 2019.

  Open access
 • Nilsen, Inger; Sundbom, Magnus; Abrahamsson, Niclas; Hänni, Arvo

  Comparison of Meal Pattern and Postprandial Glucose Response in Duodenal Switch and Gastric Bypass Patients

  Ingår i Obesity Surgery, s. 2210-2216, 2019.

  Open access
 • Månsson, Christopher; Brahmstaedt, Richard; Nygren, Peter; Nilsson, Anders et al.

  Percutaneous Irreversible Electroporation as First Line Treatment of Locally Advanced Pancreatic Cancer

  Ingår i Anticancer Research, s. 2509-2512, 2019.

 • Sköldberg, Filip; Granlund, J.; Discacciati, A.; Hjern, F. et al.

  Incidence and lifetime risk of hospitalization and surgery for diverticular disease

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 930-939, 2019.

 • Stenberg, Erik; Persson, Carina; Näslund, Erik; Ottosson, Johan et al.

  The impact of socioeconomic factors on the early postoperative complication rate after laparoscopic gastric bypass surgery: A register-based cohort study

  Ingår i Surgery for Obesity and Related Diseases, s. 575-581, 2019.

 • Moren, Åsa; Sundbom, Magnus; Ottosson, Johan; Granstam, Elisabet

  Response: Debate continues. Gastric bypass surgery does not increase the risk for sight-threatening diabetic retinopathy

  Ingår i Acta Ophthalmologica, s. E807-E808, 2019.

 • Almby, Kristina E.; Abrahamsson, Niclas; Lundqvist, Martin H.; Hammar, Ulf et al.

  Effects of GLP-1 on counter-regulatory responses during hypoglycemia after GBP surgery

  Ingår i European Journal of Endocrinology, s. 161-171, 2019.

 • Katsogiannos, Petros; Kamble, Prasad G.; Boersma, Greta J.; Karlsson, F. Anders et al.

  Early Changes in Adipose Tissue Morphology, Gene Expression, and Metabolism After RYGB in Patients With Obesity and T2D

  Ingår i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, s. 2601-2613, 2019.

 • Syrén, Eva-Lena; Eriksson, Staffan; Enochsson, L.; Eklund, Arne et al.

  Risk factors for pancreatitis following endoscopic retrograde cholangiopancreatography

  Ingår i BJS OPEN, s. 485 485-489 489, 2019.

  Open access
 • Linder, Gustav; Korsavidou Hult, Nafsika; Bjerner, Tomas; Ahlström, Håkan et al.

  F-18-FDG-PET/MRI in preoperative staging of oesophageal and gastroesophageal junctional cancer

  Ingår i Clinical Radiology, s. 718-725, 2019.

 • Sandstrom, Per; Larsson, Anna Lindhoff; Bjornsson, Bergthor; Rosok, Bard Ingvald et al.

  Response to Comment on "When Innovation Is Not Enough''

  Ingår i Annals of Surgery, s. E36-E37, 2019.

 • Vidarsson, Bjarni; Sundbom, Magnus; Edholm, David

  Incidence and treatment of leak at the gastrojejunostomy in Roux-en-Y gastric bypass: a cohort study of 40,844 patients

  Ingår i Surgery for Obesity and Related Diseases, s. 1075-1079, 2019.

 • Linder, Fredrik; Holmberg, Lina; Björck, Martin; Juhlin, Claes et al.

  A prospective stepped wedge cohort evaluation of the new national trauma team activation criteria in Sweden - the TRAUMALERT study.

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2019.

  Open access
 • Gryth, Karin; Persson, Carina; Näslund, Ingmar; Sundbom, Magnus et al.

  The Influence of Socioeconomic Factors on Quality-of-Life After Laparoscopic Gastric Bypass Surgery

  Ingår i Obesity Surgery, s. 3569-3576, 2019.

  Open access
 • Andreasson, Anna; Hagström, Hannes; Sköldberg, Filip; Onnerhag, Kristina et al.

  The prediction of colorectal cancer using anthropometric measures: A Swedish population-based cohort study with 22 years of follow-up

  Ingår i United European Gastroenterology journal, s. 1250-1260, 2019.

 • Cashin, Peter; Palmer, Gabriella Jansson; Asplund, Dan; Graf, Wilhelm et al.

  Peritoneal mesothelioma in Sweden: A population-based study

  Ingår i Cancer Medicine, s. 6468-6475, 2019.

  Open access
 • Johansson, Hans-Erik; Edholm, David; Kullberg, Joel; Rosqvist, Fredrik et al.

  Energy restriction in obese women suggest linear reduction of hepatic fat content and time-dependent metabolic improvements

  Ingår i Nutrition & Diabetes, 2019.

  Open access
 • Rystedt, Jenny M. L.; Kleeff, Joerg; Salvia, Roberto; Besselink, Mark G. et al.

  Post cholecystectomy bile duct injury: early, intermediate or late repair with hepaticojejunostomy - an E-AHPBA multi-center study

  Ingår i HPB, s. 1641-1647, 2019.

 • Kakoulidis, Thanos P.; Arvidsson, Dag; Graf, Wilhelm; Sundbom, Magnus

  Reduced Need for In-hospital Care After Sleeve Gastrectomy: a Single Center Observational Study

  Ingår i Obesity Surgery, s. 3228-3231, 2019.

  Open access
 • Månsson, Christopher; Nilsson, Anders; Urdzik, Jozef; Karlson, Britt-Marie

  The Value of CA19-9 After Irreversible Electroporation for Pancreatic Cancer

  Ingår i Anticancer Research, s. 6193-6196, 2019.

  Open access
 • Sima, Eduardo; Webb, Dominic-Luc; Hellström, Per M.; Sundbom, Magnus

  Non-responders After Gastric Bypass Surgery for Morbid Obesity: Peptide Hormones and Glucose Homeostasis

  Ingår i Obesity Surgery, s. 4008-4017, 2019.

  Open access
 • Halim, Abdul; Degerblad, Marie; Sundbom, Magnus; Karlbom, Urban et al.

  Glucagon-like peptide-1 inhibits prandial gastrointestinal motility through myenteric neuronal mechanisms in humans

  Ingår i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, s. 575-585, 2018.

 • Linder, Gustav; Sandin, Fredrik; Johansson, Jan; Lindblad, Mats et al.

  Patient education-level affects treatment allocation and prognosis in esophageal- and gastroesophageal junctional cancer in Sweden.

  Ingår i Cancer Epidemiology, s. 91-98, 2018.

 • Dubbelboer, Ilse R; Lilienberg, Elsa; Karalli, Amar; Axelsson, Rimma et al.

  Reply to "Comment on 'In Vivo Drug Delivery Performance of Lipiodol-Based Emulsion or Drug-Eluting Beads in Patients with Hepatocellular Carcinoma'"

  Ingår i Molecular Pharmaceutics, s. 336-340, 2018.

 • Linder, Gustav

  Esophageal- and Gastroesophageal Junctional Cancer: Aspects on Staging, Treatment and Results

  Open access
 • Valdimarsson, Valentinus T.; Syk, Ingvar; Lindell, Gert; Norén, Agneta et al.

  Outcomes of liver-first strategy and classical strategy for synchronous colorectal liver metastases in Sweden

  Ingår i HPB, s. 441-447, 2018.

 • Sellberg, Fanny; Possmark, Sofie; Ghaderi, Ata; Näslund, Erik et al.

  A dissonance-based intervention for women post roux-en-Y gastric bypass surgery aiming at improving quality of life and physical activity 24 months after surgery: study protocol for a randomized controlled trial

  Ingår i BMC Surgery, 2018.

  Open access
 • Morén, Åsa; Sundbom, Magnus; Ottosson, Johan; Granstam, Elisabet

  Gastric bypass surgery does not increase the risk for sight-threatening diabetic retinopathy

  Ingår i Acta Ophthalmologica, s. 279-282, 2018.

 • Birgisson, H; Tsimogiannis, Kostas; Freyhult, Eva; Kamali-Moghaddam, Masood

  Plasma Protein Profiling Reveal Osteoprotegerin as a Marker of Prognostic Impact for Colorectal Cancer

  Ingår i Translational Oncology, s. 1034-1043, 2018.

  Open access
 • Jarbrink-Sehgal, M. Ellionore; Schmidt, Peter T.; Sköldberg, Filip; Hemmingsson, Tomas et al.

  Lifestyle Factors in Late Adolescence Associate With Later Development of Diverticular Disease Requiring Hospitalization

  Ingår i Clinical Gastroenterology and Hepatology, s. 1474-+, 2018.

 • Visser, Els; Edholm, David; Smithers, B. Mark; Thomson, Iain G. et al.

  Neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy for adenocarcinoma of the esophagus

  Ingår i Journal of Surgical Oncology, s. 1687-1696, 2018.

 • Hultin, Hella; Stevens, Katharina; Sundbom, Magnus

  Cholecalciferol Injections Are Effective in Hypovitaminosis D After Duodenal Switch: a Randomized Controlled Study

  Ingår i Obesity Surgery, s. 3007-3011, 2018.

  Open access
 • Vidarsson, Bjarni; Sundbom, Magnus; Edholm, David

  LEAK AT GASTROJEJUNOSTOMY AFTER ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS-40,844 PATIENTS FROM THE SCANDINAVIAN OBESITY SURGERY REGISTRY (SOREG)

  Ingår i Obesity Surgery, s. 215-215, 2018.

 • Poelemeijer, Y.; Liem, R.; Vage, V.; Mala, T. et al.

  PERIOPERATIVE OUTCOMES OF PRIMARY BARIATRIC SURGERY IN NORTH-WESTERN EUROPE: A POOLED MULTINATIONAL REGISTRY ANALYSIS

  Ingår i Obesity Surgery, s. 92-92, 2018.

 • Edholm, David

  Early intake of solid food after Roux-en-Y gastric bypass and complications. A cohort study from the Scandinavian Obesity Surgery Registry

  Ingår i Surgery for Obesity and Related Diseases, s. 1256-1260, 2018.

 • Poelemeijer, Youri Q. M.; Liem, Ronald S. L.; Våge, Villy; Mala, Tom et al.

  Perioperative Outcomes of Primary Bariatric Surgery in North-Western Europe: a Pooled Multinational Registry Analysis

  Ingår i Obesity Surgery, s. 3916-3922, 2018.

  Open access
 • Elias, Khalid; Bekhali, Zakaria; Hedberg, Jakob; Graf, Wilhelm et al.

  Changes in bowel habits and patient-scored symptoms after Roux-en-Y gastric bypass and biliopancreatic diversion with duodenal switch

  Ingår i Surgery for Obesity and Related Diseases, s. 144-149, 2018.

 • Gilg, Stefan; Sandström, Per; Rizell, Magnus; Lindell, Gert et al.

  The impact of post-hepatectomy liver failure on mortality: a population-based study

  Ingår i Scandinavian Journal of Gastroenterology, s. 1335-1339, 2018.

  Open access
 • Norén, Agneta; Sandstrom, P.; Gunnarsdottir, K.; Ardnor, B. et al.

  Identification of Inequalities in the Selection of Liver Surgery for Colorectal Liver Metastases in Sweden

  Ingår i Scandinavian Journal of Surgery, s. 294-301, 2018.

 • Gilg, Stefan; Sparrelid, Ernesto; Saraste, Lars; Nowak, Greg et al.

  The Molecular Adsorbent Recirculating System in Posthepatectomy Liver Failure: Results From a Prospective Phase I Study

  Ingår i HEPATOLOGY COMMUNICATIONS, s. 445 445-454 454, 2018.

  Open access
 • Bushati, M.; Rovers, K. P.; Sommariva, A.; Sugarbaker, P. H. et al.

  The current practice of cytoreductive surgery and HIPEC for colorectal peritoneal metastases: Results of a worldwide web-based survey of the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI)

  Ingår i European Journal of Surgical Oncology, s. 1942-1948, 2018.

 • Sandström, Per; Rosok, Bard I.; Sparrelid, Ernesto; Lindell, Gert et al.

  Response "Unresectable Colorectal Liver Metastases: When Definitions Matter to Appropriately Assess Extreme Liver Resection Techniques''

  Ingår i Annals of Surgery, s. E83-E85, 2018.

 • Moberger, Peter; Sköldberg, Filip; Birgisson, Helgi

  Evaluation of the Swedish Colorectal Cancer Registry: an overview of completeness, timeliness, comparability and validity

  Ingår i Acta Oncologica, s. 1611-1621, 2018.

  Open access
 • Isacson, Daniel

  Treatment of Acute Uncomplicated Colonic Diverticulitis

  Open access
 • Tepelenis, Kostas; Tsimogiannis, Konstantinos; Zikos, Nikolaos; Koulas, Spyridon et al.

  Laparoscopic versus open approach to neurolytic celiac plexus block in inoperable pancreatic cancer

  Ingår i ANZ journal of surgery, s. E767-E771, 2018.

 • Weiss, Frederik; Hammer, Helen S.; Klein, Kathrin; Planatscher, Hannes et al.

  Direct Quantification of Cytochromes P450 and Drug Transporters-A Rapid, Targeted Mass Spectrometry-Based Immunoassay Panel for Tissues and Cell Culture Lysates

  Ingår i Drug Metabolism And Disposition, s. 387-396, 2018.

  Open access
 • Párniczky, Andrea; Abu-El-Haija, Maisam; Husain, Sohail; Lowe, Mark et al.

  EPC/HPSG evidence-based guidelines for the management of pediatric pancreatitis.

  Ingår i Pancreatology (Print), s. 146-160, 2018.

 • Glimelius, Bengt; Melin, Beatrice; Enblad, Gunilla; Alafuzoff, Irina et al.

  U-CAN: a prospective longitudinal collection of biomaterials and clinical information from adult cancer patients in Sweden.

  Ingår i Acta Oncologica, s. 187-194, 2018.

  Open access