Kärlkirurgi

Den kärlkirurgiska forskargruppen i Uppsala fokuserar på frågeställningar kring de viktigaste kärlkirurgiska folksjukdomarna. Vi använder såväl klassiska kliniska och epidemiologiska som grundvetenskapliga och hälsoekonomiska forskningsmetoder. 

Forskningen har särskilt fokus på fyra ämnesområden:

Aneurysmsjukdom  

Aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) Bukaortaaneurysm (åderbråck på stora kroppspulsådern) är en vanlig dödsorsak, 600-1000 svenskar avlider årligen i sjukdomen. Eftersom dödligheten är ca 80% vid bristning, är screening och förebyggande operation det enda sättet att signifikant minska dödligheten. Uppsala var första län i Sverige som startade ett screening program för 65-åriga män, år 2006. I ett flertal pågående projekt utvärderar vi kostnadseffektiviteten av olika modeller för screening. Med stöd av Vetenskapsrådet undersöks betydelsen av re-screening av män vid 70- till 75-års ålder och med stöd av Hjärt-Lungfonden har vi screenat 70-åriga kvinnor. Även Dalarna, Södermanland, Gävleborg och Västmanland ingår i detta samarbete kring utvärdering av AAA-screening. Bildframställning (imaging) med fokus på screening studeras i ett flertal projekt med såväl ultraljuds som MR- och CT-teknik. 

Bilden visar slutfasen av en öppen aortaaneurysmoperation.
Bilden visar slutfasen av en öppen aortaaneurysmoperation. Hantverk och foto: Martin Björck.

Omvårdnadsforskning kring aortaaneurysmscreening

Denna forskning utgår från frågeställningar som:

 • Hur påverkas livskvalitén av diagnosen?
 • Hur ska man bäst informera patienten om sin diagnos utan att skapa onödig oro?
 • Hur kan man få patienterna att sluta att röka?
 • Hur kan en sjuksköterskeledd mottagning bäst fungera? 

Frågeställningar kring sjukdomens etiologi

Varför man får aneurysm är okänt. Flera projekt arbetar med frågeställningar kring sjukdomens etiologi. Fokus ligger här på genetik, inflammation, infektioner, atherosklerotiska och socio-ekonomiska riskfaktorer. Inom denna forskningslinje har vi ett brett samarbete med flera grupper som har en grundvetenskaplig kompetens. En unik biobank med blod och vävnad från patienter med aneurysm och friska kontroller har successivt byggts upp sedan 2007.

Ett nationellt samarbete har initierats från Uppsala på så sätt att vi träffar representanter för alla Sveriges universitet två gånger per år för att samordna olika forskningsinitiativ kopplade till screening för aortaaneurysm, the Swedish Aneurysm Screening Study group (SASS). Förutom att samordna enkäter och blodprovtagningsrutiner planeras en stor helgenomstudie av 3 000 patienter och 6 000 friska kontroller från hela landet. 

Tillväxhämmande läkemedelsbehandling av små aortaaneurysm studeras i randomiserade multicenter studier; TicAAA, AORTA-trial.

Gruppen har också flera internationella samarbetspartners inom detta ämnesområde: Zürich (aortadissektion), Rotterdam (läckage efter endovaskulär kirurgi och uppföljningsrutiner), Imperial College, London (en stor randomiserad studie kring behandlingen av thorakala aortaaneurysm), Guy’s and St Thomas’ (aortadissektioner) samt en multicenterstudie med 16 stora enheter spridda över hela Europa för att kartlägga resultaten av att behandla infekterade aortaaneurysm med endovaskulär teknik.  

Rupturerat infrarenalt aortaaneurysm med pågående blödning och kontrastläckage, ett livshotande tillstånd. Patienten behandlades framgångsrikt med endovaskulär teknik.
Rupturerat infrarenalt aortaaneurysm med pågående blödning och kontrastläckage, ett livshotande tillstånd. Patienten behandlades framgångsrikt med endovaskulär teknik. 

Popliteaaneurysm

Aneurysm kan även drabba pulsådern i knäet. Sjukdomen (popliteaaneurysm) kan leda till amputation av benet. 571 patienter från 42 sjukhus med denna ovanliga sjukdom har identifierats och efterundersökts. Det är en världsunik studie som även innefattar en blodbank för framtida genetisk kartläggning. Bland annat har relativ telomerlängd undersökts i denna kohort. 

En ny stor grupp patienter undersöks som har behandlats nyligen, under åren 2008-2012 i hela Sverige, med fokus på granskningen av resultaten av endovaskulär behandling (en ny teknik). 

Utveckling och utvärdering av endovaskulär behandling

Endovaskulära tekniker för behandling av sjukdomar i aorta har ökat markant under 2000-talet. Forskargruppen arbetar aktivt med utveckling och utvärdering av endovaskulär behandlingsteknik. I ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för ett nätverk för nationella och regionala kärlregister (VASCUNET) utvärderas resultaten vid modern behandling av aortaaneurysm i tiotal länder, med jämförelse av operationsresultat och patientselektion. Ett särskilt projekt inom endovaskulär kärlkirurgi berör behandling av sjukdomar i thorakalaorta (den del av stora kroppspulsådern som är belägen i bröstkorgen). I denna del av aorta förekommer aneurysm. De kan ofta behandlas endovaskulärt, men behandlingsmetoden är ännu inte lika väl studerad i thorakalaorta som i bukaorta. 

Juxtarenalt aortaaneurysm behandlad med fenestrerat stentgraft.
Juxtarenalt aortaaneurysm behandlad med fenestrerat stentgraft.

Aortadissektion

Vidare utvärderar vi endovaskulär behandling av en annan typ av aortasjukdom, aortadissektion (plötslig separation av vägglagren i aorta). Detta är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd med åtföljande risk för bristning av aorta eller akut försämring av cirkulationen till ett eller flera organ. Den endovaskulära metoden har revolutionerat behandlingen av aortadissektion. Flöden och inflammation studeras med MR-PET.
 

Tarmischemi och bukkompartmentsyndrom

Tarmischemi (dålig blodförsörjning till tarmen) kan uppträda akut. Det är ett livshotande tillstånd men kan botas om det upptäcks i tid. Vi arbetar med epidemiologiska studier, patientstudier och en djurexperimentell modell på gris, med en endovaskulär ischemimodell, som syftar till att utveckla biokemiska markörer för ischemi. 

Särskilt intresse riktas mot betydelsen av förhöjt buktryck, abdominellt kompartmentsyndrom som kan resultera i tarmischemi efter trauma och vissa typer av operationer. Två svenska multicenterstudier med dessa frågeställningar har genomförts. Gruppen deltar i uppdateringen av internationella riktlinjer för definitioner och behandling av patienter med öppen buk, som publiceras i Intensive Care Medicine 2013.
 

Perifer artärsjukdom

Här utforskar vi särskilt komplikationer efter operation på halspulsådern, för att förebygga stroke samt vid förträngningar i njurartärerna, vilket leder till högt blodtryck. Ett nystartat projekt berör långtidsuppföljning av patienter som genomgått operation av antingen förträngning eller aneurysm i njurartärerna. Hjärtinfarkt i samband med kärlkirurgiska ingrepp studeras med MR-teknik i en stor prospektiv studie av 300 patienter. Skador på större blodkärl som framkallats av sjukvården analyseras i olika register. 

En stor grupp patienter är de som har dålig blodförsörjning till benen, benartärsjukdom. Translationell forskning kring betydelsen av blodproteinet PAI-1, som inhiberar kroppens naturliga propplösande förmåga, hos dessa patienter har nyligen genomförts. En multinationell studie kring den eventuella betydelsen av trombocythämmaren ticagrelor för att förebygga kardiovaskulära händelser och död hos denna stora patientgrupp genomförs på 11 500 patienter, av företaget AstraZeneca, och den svenska delen av studien koordineras av gruppen.

Forskargruppen 2019

Forskagruppsledare
Anders Wanhainen, professor, Uppsala

Seniora forskare 
David Bergqvist, professor emeritus, Uppsala
Kevin Mani, docent, Uppsala
Thomas Troëng, docent, Karlskrona 
David Lindström, docent, Uppsalax
Martin Björck, professor emeritus, Uppsala

Post-doc (PhD)
Christer Liungman, Uppsala
Björn Kragsterman, Uppsala
Gustaf Tegler, Uppsala
Sverker Svensjö, Falun
Hans Ravn, Kolding, Danmark
Lars Karlsson, Gävle
Khatereh Djavani, Gävle
Anders Hellberg, Västerås
Tomas Block, Stockholm
Karl Sörelius, Uppsala
Dominika Högberg, Göteborg
Birgitta Sigvant, Karlstad
Johnny Steuer, Stockholm
Jon Unosson, Uppsala
Hassan Baderkhan, Uppsala
Fredrik Linder, Uppsala
Olivia Grip, Uppsala
Anne Burdess, Edinburgh/Newcastle, UK

Doktorander
Anne Cervin, Trollhättan
Achilleas Karkamanis, Uppsala
Kim Gunnarsson, Gävle
Jonas Wallinder, Sundsvall
Samuel Ersryd, Gävle
Hamid Gavali, Uppsala
Linda Lyttkens, Uppsala
Demos Dellagrammaticas, Uppsala
Fjalar Elvarsson, Västerås
Jacob Lilly, Århus, Danmark
Marek Kuzniar, Uppsala
Patrik Söderberg, Falun
Fredrik Lilja, Sundsvall
Sara Bruce, Uppsala
Tina Hellgren, Uppsala
Knut Thorbjørnsen, Gävle
Linda Haakseth, Uppsala
Lina Holmberg, Uppsala
Antonio José Garcia Pereira Filho, Karlstad

Externa doktorander (där seniora forskargruppsmedlemmar är bihandledare) 
Hanna Ljungbåge, Kolorektal kirurgi, Uppsala
Mari Holsti, Kärlkirurgen, Umeå
Sven-Erik Persson, Kärlkirurgen, Umeå

Forskningssjuksköterskor
Linda Lyttkens (teamchef)
Katarina Bruun
Sofia Lindell
Maimun Abdi Poljarevic (BMA)
Susanna Lindström
Clara Rydmyr

Publikationer

Forskningsverksamheten under 2014 och de senaste årens publikationer från Kärlkirurgi hittar du i senaste forskningsrapporten Annual Report.

Tidigare artiklar och även artiklar från innevarande år som inte finns med i Annual Report kan sökas i databasen för publikationer DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Inom alla dessa forskningsfält bedrivs forskning baserat på data från det svenska kvalitetsregistret i kärlkirurgi, Swedvasc, samt till det samarbete som har etablerats med tio andra länders regionala eller nationella kärlregister, Vascunet. 

Susanna Lindström

Publikationer i DiVA 2018-2019, kärlkirurgi

 • Wanhainen, Anders; Svensjö, Sverker; Holst, Jan; Björck, Martin et al.

  Screening for abdominal aortic aneurysm

  Ingår i The Lancet, s. 27-28, 2019.

 • Wanhainen, Anders; Verzini, Fabio; Van Herzeele, Isabelle; Allaire, Eric et al.

  Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 8-93, 2019.

 • Powell, Janet T.; Ambler, Graeme K.; Svensjö, Sverker; Wanhainen, Anders et al.

  Beyond the AAA Guidelines: Core Outcome Sets to Make Life Better for Patients

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 6-7, 2019.

 • Sigvant, Birgitta; Mani, Kevin; Björck, Martin

  The Swedish vascular registry Swedvasc 1987-2018: 31years of quality improvement and research

  Ingår i Gefässchirurgie, s. 21-26, 2019.

  Open access
 • Ekström, Curt; Wilger, Sophia; Wanhainen, Anders

  Pseudoexfoliation and aortic aneurysm: a long-term follow-up study

  Ingår i Acta Ophthalmologica, s. 80-83, 2019.

 • Hultgren, R.; Linne, A.; Svensjö, Sverker

  Cost-effectiveness of targeted screening for abdominal aortic aneurysm in siblings

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 206-216, 2019.

 • Sörelius, Karl; Schiraldi, Luigi; Giordano, Salvatore; Oranges, Carlo M. et al.

  Reconstructive Surgery of Inguinal Defects: A Systematic Literature Review of Surgical Etiology and Reconstructive Technique

  Ingår i In Vivo, s. 1-9, 2019.

  Open access
 • Grip, Olivia; Wanhainen, Anders; Björck, Martin

  Acute Aortic Occlusion: Nationwide Cohort Study

  Ingår i Circulation, s. 292-294, 2019.

 • Sörelius, Karl; Wanhainen, Anders; Wahlgren, Carl-Magnus; Langenskiöld, Marcus et al.

  Nationwide Study on Treatment of Mycotic Thoracic Aortic Aneurysms

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 239-246, 2019.

 • Holmström, Inger; Bohlin, Sofia; Wanhainen, Anders; Björck, Martin et al.

  Swedish men and smoking: Views on screening-detected abdominal aortic aneurysm

  Ingår i Nursing and Health Sciences, s. 119-125, 2019.

 • Steuer, Johnny; Bergqvist, David; Björck, Martin

  Surgical Renovascular Reconstruction for Renal Artery Stenosis and Aneurysm: Long-Term Durability and Survival

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 562-568, 2019.

 • Mani, Kevin; Kolh, Philippe; Lepidi, Sandro

  Treatment of Thoracic and Thoraco-abdominal Aortic Pathology in the Endovascular Era

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 473-474, 2019.

 • Saratzis, Athanasios; Mani, Kevin; Zayed, Hany

  Paclitaxel Eluting Endovascular Technology and Long-Term Mortality: Safety Concern or a Reminder of an Obvious Literature Gap?

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 327-328, 2019.

 • Björck, Martin

  Can we learn anything from the dinosaurs?

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 399-399, 2019.

 • Mani, Kevin; Björck, Martin

  Alternatives to Randomised Controlled Trials for the Poor, the Impatient, and When Evaluating Emerging Technologies

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 598-599, 2019.

 • Cervin, Anne

  Popliteal Artery Aneurysms: - epidemiology, treatment and results

  Open access
 • Wanhainen, Anders

  What Does the Patient Really Want to Know?

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 808-808, 2019.

 • Lyons, Oliver; Mani, Kevin

  Reducing the Mortality from Aortic Rupture: A Japanese Approach

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 787-787, 2019.

 • Behrendt, Christian-Alexander; Björck, Martin; Schwaneberg, Thea; Debus, Eike S. et al.

  Editor's Choice - Recommendations for Registry Data Collection for Revascularisations of Acute Limb Ischaemia: A Delphi Consensus from the International Consortium of Vascular Registries

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 816-821, 2019.

 • Hammo, Sari; Larzon, Thomas; Hultgren, Rebecka; Wanhainen, Anders et al.

  Outcome After Endovascular Repair of Ruptured Descending Thoracic Aortic Aneurysm: A National Multicentre Study

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 788-794, 2019.

 • Högberg, Dominika; Björck, Martin; Mani, Kevin; Svensjö, Sverker et al.

  Five Year Outcomes in Men Screened for Carotid Artery Stenosis at 65 Years of Age: A Population Based Cohort Study

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 759-766, 2019.

 • Lindström, David; Mani, Kevin; Lundberg, Goran; Wanhainen, Anders

  Bridging stent grafts in fenestrated and branched endovascular aortic repair: current practice and possible complications

  Ingår i Journal of Cardiovascular Surgery, s. 476-484, 2019.

 • Wanhainen, Anders; Mani, Kevin; de Borst, Gert J.

  The most important news in the new ESVS 2019 clinical practice guidelines on the management of abdominal aorto-iliac artery aneurysm

  Ingår i Journal of Cardiovascular Surgery, s. 485-489, 2019.

 • Conte, Michael S.; Bradbury, Andrew W.; Kolh, Philippe; White, John, V et al.

  Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Limb-Threatening Ischemia

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. S1-S109, 2019.

 • Stackelberg, Otto; Lindström, David; Mani, Kevin; Lundberg, Göran et al.

  Outcomes after endovascular repair of abdominal aortic aneurysm involving the renovisceral arteries: A multi-center follow-up study

  Ingår i Vascular, s. 397-404, 2019.

 • Sörelius, Karl; Svensson, J.; Matthiessen, P.; Rutegard, J. et al.

  A nationwide study on the incidence of mesenteric ischaemia after surgery for rectal cancer demonstrates an association with high arterial ligation

  Ingår i Colorectal Disease, s. 925-931, 2019.

 • Linder, Fredrik; Holmberg, Lina; Eklöf, Hampus; Björck, Martin et al.

  Better compliance with triage criteria in trauma would reduced costs with maintained patient safety

  Ingår i European journal of emergency medicine, s. 283-288, 2019.

  Open access
 • Sörelius, Karl; Budtz-Lilly, Jacob; Mani, Kevin; Wanhainen, Anders

  Systematic Review of the Management of Mycotic Aortic Aneurysms

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 426-435, 2019.

 • Björck, Martin

  More Light on Isolated Mesenteric Artery Dissection from the Countries of the Rising Sun

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 400-400, 2019.

 • Budtz-Lilly, Jacob; Liungman, Krister; Wanhainen, Anders; Mani, Kevin

  Correlations Between Branch Vessel Catheterization and Procedural Complexity in Fenestrated and Branched Endovascular Aneurysm Repair

  Ingår i Vascular and Endovascular Surgery, s. 277-283, 2019.

 • Budtz-Lilly, Jacob; Vikholm, Per; Wanhainen, Anders; Astudillo, Rafael et al.

  Technical eligibility for endovascular treatment of the aortic arch after open type A aortic dissection repair

  Ingår i Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2019.

  Open access
 • Thorbjörnsen, Knut; Svensjö, Sverker; Gidlund, Khatereh Djavani; Gilgen, Nils-Peter et al.

  Prevalence and natural history of and risk factors for subaneurysmal aorta among 65-year-old men

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 180-186, 2019.

  Open access
 • Scali, Salvatore T.; Beck, Adam W.; Sedrakyan, Art; Mao, Jialin et al.

  Hospital Volume Association With Abdominal Aortic Aneurysm Repair Mortality Analysis of the International Consortium of Vascular Registries

  Ingår i Circulation, s. 1285-1287, 2019.

 • Linder, Fredrik; Holmberg, Lina; Björck, Martin; Juhlin, Claes et al.

  A prospective stepped wedge cohort evaluation of the new national trauma team activation criteria in Sweden - the TRAUMALERT study.

  Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2019.

  Open access
 • Venermo, Maarit; Sprynger, Muriel; Desormais, Ileana; Björck, Martin et al.

  Editor's Choice - Follow-up of Patients After Revascularisation for Peripheral Arterial Diseases: A Consensus Document From the European Society of Cardiology Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Diseases and the European Society for Vascular Surgery

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 641-653, 2019.

 • Bergqvist, David; Hafström, Larsolof; Gustafson, Pelle

  The Consequences of Negligence Claims in Arterial Surgery - An Analysis of Two Periods with an Increasing Use of Endovascular Treatment

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 771-776, 2019.

 • Brown, Peter; Sörelius, Karl; Zhou, Yaoqi

  Large expert-curated database for benchmarking document similarity detection in biomedical literature search

  Ingår i Database, 2019.

  Open access
 • Ersryd, Samuel; Gidlund, Khatereh Djavani; Wanhainen, Anders; Smith, Linn et al.

  Editor's Choice - Abdominal Compartment Syndrome after Surgery for Abdominal Aortic Aneurysm: Subgroups, Risk Factors, and Outcome

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 671-679, 2019.

 • Grip, Olivia; Wanhainen, Anders; Björck, Martin

  Temporal Trends and Management of Acute Aortic Occlusion: A 21 Year Experience

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 690-696, 2019.

  Open access
 • Haakseth, Linda; Wanhainen, Anders; Björck, Martin; Jangland, Eva

  Understanding patients' experiences of recovery after staged complex aortic repair: A phenomenological study

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 2834-2844, 2019.

 • Sveinsson, Magnus; Kristmundsson, Thorarinn; Dias, Nuno; Sonesson, Bjorn et al.

  Juxtarenal endovascular therapy with fenestrated and branched stent grafts after previous infrarenal repair

  Ingår i Journal of Vascular Surgery, s. 1747-1753, 2019.

 • Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; Alfredsson, Lars et al.

  Risk factors for subarachnoid haemorrhage: a nationwide cohort of 950 000 adults.

  Ingår i International Journal of Epidemiology, s. 2018-2025, 2019.

 • Sundström, Johan; Björkelund, Cecilia; Giedraitis, Vilmantas; Hansson, Per-Olof et al.

  Rationale for a Swedish cohort consortium

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 21-28, 2019.

  Open access
 • Jönelid, Birgitta; Kragsterman, Björn; Berglund, Lars; Andrén, Bertil et al.

  Low Walking Impairment Questionnaire score after a recent myocardial infarction identifies patients with polyvascular disease

  Ingår i JRSM Cardiovascular Disease, s. 1 1-9 9, 2019.

  Open access
 • Gabriel, Buitron; Marek, Kuzniar

  Radial Artery Mycotic Aneurysm

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 838-838, 2019.

 • Behrendt, Christian-Alexander; Venermo, Maarit; Cronenwett, Jack L.; Sedrakyan, Art et al.

  VASCUNET, VQI, and the International Consortium of Vascular Registries - Unique Collaborations for Quality Improvement in Vascular Surgery

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 792-793, 2019.

  Open access
 • Budtz-Lilly, Jacob

  On Surgical Treatment of Aortic Pathology

  Open access
 • Kaluza, Joanna; Stackelberg, Otto; Harris, Holly Ruth; Björck, Martin et al.

  Anti-inflammatory diet and risk of abdominal aortic aneurysm in two Swedish cohorts

  Ingår i Heart, s. 1876-1883, 2019.

 • Hasvold, Pal; Nordanstig, Joakim; Kragsterman, Björn; Kristensen, Thomas et al.

  Long-term cardiovascular outcome, use of resources, and healthcare costs in patients with peripheral artery disease: results from a nationwide Swedish study

  Ingår i European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, s. 10-17, 2018.

  Open access
 • Hassan, Baderkhan

  Endovascular aortic aneurysm repair: Aspects of follow-up and complications

  Open access
 • Norgren, Lars; Patel, Manesh R.; Hiatt, William R.; Wojdyla, Daniel M. et al.

  Outcomes of Patients with Critical Limb Ischaemia in the EUCLID Trial

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 109-117, 2018.

 • Sörelius, Karl; di Summa, Pietro G.

  On the Diagnosis of Mycotic Aortic Aneurysms

  Ingår i Clinical Medicine Insights, 2018.

  Open access
 • Sörelius, Karl

  Re: "Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Disease: 2017 Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS)"

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 142-142, 2018.

 • Liungman, Krister; Mani, Kevin; Wanhainen, Anders; Bosaeus, Linus et al.

  Safety and Functionality of a Guidewire Fixator: Clinical Investigation of a New Endovascular Tool

  Ingår i Innovations (Philadelphia), s. 51-53, 2018.

  Open access
 • Karthikesalingam, A.; Grima, M. J.; Holt, P. J.; Vidal-Diez, A. et al.

  Comparative analysis of the outcomes of elective abdominal aortic aneurysm repair in England and Sweden

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 520-528, 2018.

  Open access
 • Baderkhan, Hassan; Haller, O.; Wanhainen, Anders; Björck, Martin et al.

  Follow-up after endovascular aortic aneurysm repair can be stratified based on first postoperative imaging

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 709-718, 2018.

 • Sartipy, Fredrik; Sigvant, Birgitta; Lundin, Fredrik; Wahlberg, Eric

  Ten Year Mortality in Different Peripheral Arterial Disease Stages: A Population Based Observational Study on Outcome

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 529-536, 2018.

 • Troëng, Thomas; Bergqvist, Agneta; Bergqvist, David

  Successful pregnancies after neonatal aortic thrombosis, childhood arterial repair, and a deficient pelvic vasculature

  Ingår i Clinical Case Reports, s. 1045-1047, 2018.

  Open access
 • Högberg, Dominika; Mani, Kevin; Wanhainen, Anders; Svensjö, Sverker

  Clinical effect and cost effectiveness of screening for asymptomatic carotid stenosis: A Markov model

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 819-827, 2018.

 • Mani, Kevin

  Outcomes and challenges in modern AAA repair: an introduction

  Ingår i Journal of Cardiovascular Surgery, s. 178-179, 2018.

 • Budtz-Lilly, Jacob; Wanhainen, Anders; Mani, Kevin

  Outcomes of endovascular aortic repair in the modern era.

  Ingår i Journal of Cardiovascular Surgery, s. 180-189, 2018.

 • Bergqvist, David; Mani, Kevin; Troëng, Thomas; Wanhainen, Anders

  Treatment of aortic aneurysms registered in Swedvasc: Development reflected in a national vascular registry with an almost 100% coverage

  Ingår i Gefässchirurgie, s. 340-345, 2018.

  Open access
 • Rossignoli, Aranzazu; Vorkapic, Emina; Wanhainen, Anders; Lanne, Toste et al.

  Plasma cholesterol lowering in an AngII-infused atherosclerotic mouse model with moderate hypercholesterolemia

  Ingår i International Journal of Molecular Medicine, s. 471-478, 2018.

 • Wallinder, Jonas; Georgiou, Anna; Wanhainen, Anders; Björck, Martin

  Prevalence of Synchronous and Metachronous Aneurysms in Women With Abdominal Aortic Aneurysm

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 435-440, 2018.

 • Behrendt, Christian-Alexander; Sigvant, Birgitta; Szeberin, Zoltan; Beiles, Barry et al.

  International Variations in Amputation Practice: A VASCUNET Report

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 391-399, 2018.

 • Hoffner, Mattias; Ohlin, Karin; Svensson, Barbro; Manjer, Jonas et al.

  Liposuction Gives Complete Reduction of Arm Lymphedema following Breast Cancer Treatment: A 5-year Prospective Study in 105 Patients without Recurrence

  Ingår i Plastic and reconstructive surgery (1963), 2018.

  Open access
 • Behrendt, Christian-Alexander; Bertges, Daniel; Eldrup, Nikolaj; Beck, Adam W. et al.

  International Consortium of Vascular Registries Consensus Recommendations for Peripheral Revascularisation Registry Data Collection

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 217-237, 2018.

 • Holsti, Mari; Wanhainen, Anders; Lundin, Christina; Björck, Martin et al.

  Circulating Vascular Basement Membrane Fragments are Associated with the Diameter of the Abdominal Aorta and Their Expression Pattern is Altered in AAA Tissue

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 110-118, 2018.

 • Björck, Martin; Boyle, Jonathan R.

  Colonic Ischaemia - A Devastating Complication of Abdominal Aortic Aneurysm Repair

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 3-4, 2018.

 • Mani, Kevin; Melissano, Germano

  Complex Endovascular Aneurysm Repair: Patient Benefit or a Waste of Money?

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 1-2, 2018.

 • Verhoeven, Eric L. G.; Mani, Kevin

  New Technology Failures: Who to Blame or Time to be Cautious?

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 318-319, 2018.

 • Wanhainen, Anders

  To Mesh or Not To Mesh?: That Is the Question!

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 129-129, 2018.

 • Grip, Olivia

  Acute limb ischaemia: Treatment, outcome and time trends

  Open access
 • Kragsterman, Björn; Nordanstig, Annika; Lindström, David; Strömberg, Sofia et al.

  Editor's Choice - Effect of More Expedited Carotid Intervention on Recurrent Ischaemic Event Rate: A National Audit

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 467-474, 2018.

 • Björck, Martin

  Studying Colonic Ischaemia after Aortic Surgery Using Claims Data - An Intelligent Study Design and Low Hanging Fruit

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 514-514, 2018.

 • Grip, Olivia; Wanhainen, Anders; Michaëlsson, Karl; Lindhagen, Lars et al.

  Open versus endovascular revascularization in the treatment of acute lower limb ischaemia

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 1598-1606, 2018.

  Open access
 • Fridh, Erik Baubeta; Andersson, Manne; Thuresson, Marcus; Sigvant, Birgitta et al.

  Editor's Choice - Impact of Comorbidity, Medication, and Gender on Amputation Rate Following Revascularisation for Chronic Limb Threatening Ischaemia

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 681-688, 2018.

 • Behrendt, Christian-Alexander; Debus, Eike S.; Mani, Kevin; Sedrakyan, Art

  The Strengths and Limitations of Claims Based Research in Countries With Fee for Service Reimbursement

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 615-616, 2018.

 • Burdess, Anne; Wanhainen, Anders; Tegler, Gustaf; Mani, Kevin

  Fenestrated and Branched Endovascular Repair of Aortic Arch Pathology

  Ingår i Journal of Vascular Surgery, s. E154-E154, 2018.

 • Burdess, Anne; Mani, Kevin; Tegler, Gustaf; Wanhainen, Anders

  Early Experience With a Novel Thoracic Stent Design for the Prevention of Distal Stent Graft-Induced New Entry Tears (d-SINE)

  Ingår i Journal of Vascular Surgery, s. E153-E153, 2018.

 • Behrendt, Christian-Alexander; Bertges, Daniel; Eldrup, Nikolaj; Beck, Adam et al.

  International Consortiumof Vascular Registries Consensus Recommendations for Peripheral Revascularization Registry Data Collection

  Ingår i Journal of Vascular Surgery, s. E115-E115, 2018.

 • Burdess, Anne; Mani, Kevin; Tegler, Gustaf; Wanhainen, Anders

  Stent-graft induced new entry tears after type B aortic dissection: how to treat and how to prevent?

  Ingår i Journal of Cardiovascular Surgery, s. 789-796, 2018.

 • Sundermann, Alexandra C.; Saum, Keith; Conrad, Kelsey A.; Russell, Hannah M. et al.

  Prognostic value of D-dimer and markers of coagulation for stratification of abdominal aortic aneurysm growth

  Ingår i BLOOD ADVANCES, s. 3088 3088-3096 3096, 2018.

 • Heinola, Ivika; Sörelius, Karl; Wyss, Thomas R.; Eldrup, Nikolaj et al.

  Open Repair of Mycotic Abdominal Aortic Aneurysms With Biological Grafts: An International Multicenter Study

  Ingår i Journal of the American Heart Association, 2018.

  Open access
 • Cervin, Anne; Ravn, Hans; Björck, Martin

  Ruptured popliteal artery aneurysm

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 1753-1758, 2018.

  Open access
 • Wanhainen, Anders; Björck, Martin; Svensjö, Sverker; Gottsäter, Anders et al.

  [Misleading study in The Lancet on the outcome of the Swedish AAA screening program].

  Ingår i Läkartidningen, 2018.

 • Aboyans, Victor; Björck, Martin; Brodmann, Marianne; Collet, Jean-Philippe et al.

  Questions and Answers on Diagnosis and Management of Patients with Peripheral Arterial Diseases: A Companion Document of the 2017 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS).

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 457-464, 2018.

 • Aboyans, Victor; Ricco, Jean-Baptiste; Bartelink, Marie-Louise E L; Björck, Martin et al.

  2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS).

  Ingår i Revista espanola de cardiologia (English ed.), 2018.

 • Koelbel, Tilo; Tsilimparis, Nikolaos; Mani, Kevin; Rohlffs, Fiona et al.

  Physician-Modified Thoracic Stent-Graft With Low Distal Radial Force to Prevent Distal Stent-Graft-Induced New Entry Tears in Patients With Genetic Aortic Syndromes and Aortic Dissection

  Ingår i Journal of Endovascular Therapy, s. 456-463, 2018.

 • Aboyans, Victor; Björck, Martin; Brodmann, Marianne; Collet, Jean-Philippe et al.

  Questions and answers on diagnosis and management of patients with Peripheral Arterial Diseases: a companion document of the 2017 ESC Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)

  Ingår i European Heart Journal, s. E35-E41, 2018.

 • Aboyans, Victor; Ricco, Jean-Baptiste; Bartelink, Marie-Louise E L; Björck, Martin et al.

  2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries

  Ingår i European Heart Journal, s. 763-816, 2018.

 • Aboyans, Victor; Ricco, Jean-Baptiste; Bartelink, Marie-Louise E L; Björck, Martin et al.

  2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS)

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 305-368, 2018.

 • Larsson, Susanna C.; Drca, Nikola; Björck, Martin; Bäck, Magnus et al.

  Nut consumption and incidence of seven cardiovascular diseases

  Ingår i Heart, s. 1615-1620, 2018.

  Open access
 • Avallin, Therese; Muntlin Athlin, Åsa; Elgaard Sörensen, Erik; Kitson, Alison et al.

  Person-centred pain management for the patient with acute abdominal pain: An ethnography informed by the Fundamentals of Care framework

  Ingår i Journal of Advanced Nursing, s. 2596-2609, 2018.

 • Budtz-Lilly, Jacob; Björck, Martin; Venermo, Maarit; Debus, Sebastian et al.

  Editor's Choice - The Impact of Centralisation and Endovascular Aneurysm Repair on Treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms Based on International Registries

  Ingår i European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, s. 181-188, 2018.