Aneurysmsjukdom (pulsåderbråck)

Aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) Bukaortaaneurysm (åderbråck på stora kroppspulsådern) är en vanlig dödsorsak, 600-1000 svenskar avlider årligen i sjukdomen. Eftersom dödligheten är ca 80% vid bristning, är screening och förebyggande operation det enda sättet att signifikant minska dödligheten. Uppsala var första län i Sverige som startade ett screening program för 65-åriga män, år 2006. I ett flertal pågående projekt utvärderar vi kostnadseffektiviteten av olika modeller för screening. Med stöd av Vetenskapsrådet undersöks betydelsen av re-screening av män vid 70- till 75-års ålder och med stöd av Hjärt-Lungfonden har vi screenat 70-åriga kvinnor. Även Dalarna, Södermanland, Gävleborg och Västmanland ingår i detta samarbete kring utvärdering av AAA-screening. Bildframställning (imaging) med fokus på screening studeras i ett flertal projekt med såväl ultraljuds som MR- och CT-teknik. 

Foto från en öppen aortaaneurysmoperation.
Bilden visar slutfasen av en öppen aortaaneurysmoperation. Hantverk och foto: Martin Björck.

Omvårdnadsforskning kring aortaaneurysmscreening

Denna forskning utgår från frågeställningar som:

  • Hur påverkas livskvalitén av diagnosen?
  • Hur ska man bäst informera patienten om sin diagnos utan att skapa onödig oro?
  • Hur kan man få patienterna att sluta att röka?
  • Hur kan en sjuksköterskeledd mottagning bäst fungera? 

Frågeställningar kring sjukdomens etiologi

Varför man får aneurysm är okänt. Flera projekt arbetar med frågeställningar kring sjukdomens etiologi. Fokus ligger här på genetik, inflammation, infektioner, atherosklerotiska och socio-ekonomiska riskfaktorer. Inom denna forskningslinje har vi ett brett samarbete med flera grupper som har en grundvetenskaplig kompetens. En unik biobank med blod och vävnad från patienter med aneurysm och friska kontroller har successivt byggts upp sedan 2007.

Ett nationellt samarbete har initierats från Uppsala på så sätt att vi träffar representanter för alla Sveriges universitet två gånger per år för att samordna olika forskningsinitiativ kopplade till screening för aortaaneurysm, the Swedish Aneurysm Screening Study group (SASS). Förutom att samordna enkäter och blodprovtagningsrutiner planeras en stor helgenomstudie av 3 000 patienter och 6 000 friska kontroller från hela landet. 

Tillväxhämmande läkemedelsbehandling av små aortaaneurysm studeras i randomiserade multicenter studier; TicAAA, AORTA-trial.

Gruppen har också flera internationella samarbetspartners inom detta ämnesområde: Zürich (aortadissektion), Rotterdam (läckage efter endovaskulär kirurgi och uppföljningsrutiner), Imperial College, London (en stor randomiserad studie kring behandlingen av thorakala aortaaneurysm), Guy’s and St Thomas’ (aortadissektioner) samt en multicenterstudie med 16 stora enheter spridda över hela Europa för att kartlägga resultaten av att behandla infekterade aortaaneurysm med endovaskulär teknik.  

Röntgenbild med rupturerat infrarenalt aortaaneurysm
Rupturerat infrarenalt aortaaneurysm med pågående blödning och kontrastläckage, ett livshotande tillstånd. Patienten behandlades framgångsrikt med endovaskulär teknik. 

Popliteaaneurysm

Aneurysm kan även drabba pulsådern i knäet. Sjukdomen (popliteaaneurysm) kan leda till amputation av benet. 571 patienter från 42 sjukhus med denna ovanliga sjukdom har identifierats och efterundersökts. Det är en världsunik studie som även innefattar en blodbank för framtida genetisk kartläggning. Bland annat har relativ telomerlängd undersökts i denna kohort. 

En ny stor grupp patienter undersöks som har behandlats nyligen, under åren 2008-2012 i hela Sverige, med fokus på granskningen av resultaten av endovaskulär behandling (en ny teknik). 

Utveckling och utvärdering av endovaskulär behandling

Endovaskulära tekniker för behandling av sjukdomar i aorta har ökat markant under 2000-talet. Forskargruppen arbetar aktivt med utveckling och utvärdering av endovaskulär behandlingsteknik. I ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för ett nätverk för nationella och regionala kärlregister (VASCUNET) utvärderas resultaten vid modern behandling av aortaaneurysm i tiotal länder, med jämförelse av operationsresultat och patientselektion. Ett särskilt projekt inom endovaskulär kärlkirurgi berör behandling av sjukdomar i thorakalaorta (den del av stora kroppspulsådern som är belägen i bröstkorgen). I denna del av aorta förekommer aneurysm. De kan ofta behandlas endovaskulärt, men behandlingsmetoden är ännu inte lika väl studerad i thorakalaorta som i bukaorta. 

Bild på juxtarenalt aortaaneurysm behandlad med fenestrerat stentgraft.
Juxtarenalt aortaaneurysm behandlad med fenestrerat stentgraft.
Senast uppdaterad: 2022-11-08