Kolorektala funktionsrubbningar

Vår sektion har i många år bedrivit ett omfattande vetenskapligt och kliniskt utvecklingsarbete avseende patienter med fekal inkontinens samt förstoppningsproblematik.

Ändtarmssjukdomar och störningar i tarmfunktionen är vanliga och ger ofta upphov till besvärande symtom såsom förstoppning och inkontinens.

Inkontinens

Fekal inkontinens är ett starkt invalidiserande tillstånd som innebär oförmåga att kontrollera avföring och läckage av avföring och gas. Vi har varit ledande i utvecklingen av nya behandlingsmetoder där injektion av en volymsökande substans innanför sfinktern kan ersätta kirurgi. Konceptet grundas på våra tidigare studier av hur den anala tryckprofilen skiljer sig mellan olika typer av inkontinens och friska kontrollpersoner. Vi deltar även i andra studier av hur sfinkterfunktionen kan påverkas fysiologiskt och farmakologiskt. Flera doktorandprojekt pågår eller har nyligen avslutats, bl.a. hur sfinkterfunktionen ser ut i vuxen ålder hos individer som i barndomen behandlats för anorektal missbildning och störningar i ändtarms- och sfinkterfunktion vid systemisk scleros.

Vid grav inkontinens erbjuds ibland sakralnervsstimulering, där bäckenbotten stimuleras via en inopererad elektrod mot sakralnerverna som på så sätt kan stimuleras med en nervstimulator. Patienter med grav inkontinens där lokal sfinkterkirurgi eller sakralnervs-stimulering ej är lämplig behandlas med innerverad gracilis-plastik där musculus gracilis transponeras runt anus och innerveras med en subkutant placerad nervstimulator. I samarbete med Sahlgrenska akademin och Östra sjukhuset i Göteborg pågår en jämförande studie där volymsökande injektion jämförs med sakralnervsstimulering.

Förstoppning

Även förstoppning är ett mycket besvärande tillstånd med stark koppling till försämrad livskvalitet. Uppsala är ett högspecialiserat center för utredning och behandling av grav obstipation. Vi har utvecklat en metod för nivåbestämning av kolonmotorikrubbning med isotopteknik. Undersökningen ger unik information som kan hjälpa till och individualisera ett kirurgiskt ingrepp så att endast den sjuka delen tarmen opereras bort. Vi behrskar också hela den kirurgiska arsenalen av ingrepp som används vid svår obstipation, t. ex. transanal plastik av rektocele, segmentell kolonresektion, främre rektokolpopexi vid prolaps, och STARR (stapled transanal rectal resection), där vi angående sistnämnda metod ingår i ett nordiskt samarbetsprojekt för resultatsutvärdering. Vi har nyligen avslutat en studie av sakralnervsstimulering vid olika typer av obstipation.