Medicinsk epidemiologi

Forskningen inom medicinsk epidemiologi syftar till att utvärdera behandlingar av sjukdomar och undersöka betydelsen av genetik och livsstil för uppkomsten av sjukdomar. Gemensamt för epidemiologisk forskning är att vi observerar och kvantifierar samband, normalt utan att genomföra interventioner bland studiedeltagarna. 

Enheten för medicinsk epidemiologi vid ortopedisektionen finns i den nybildade Epihubben, ett nätverk för epidemiologisk forksning inom Vetenskapsområdet medicin och farmaci, med lokaler i MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B. Här samlas forskare från olika institutioner som ägnar sig åt epidemiologisk forskning. Ambitionen är att över forskargruppsgränserna utbyta erfarenheter och inspirera till nya forskningsprojekt. Vi samarbetar också med biostatistiker och forkare med expertkunskap inom epidemiologi, nutrition, genetik, hjärt-kärlsjukdom, skador, benskörhet och bentäthet.

Nätverk

Vi administrerar ett mutidiciplinärt nätverk bestående av epidemiologer vid Uppsala universitetsom utbyter erfarenheter i form av seminarier för forskare och doktorander. För mer information, kontakta Liisa Byberg (@surgsci.uu.se).

Fragilitetsfrakturer bland äldre

Fragilitetsfrakturer är idag ett stort hälsovårdsproblem och vi har i Sverige hög förekomst av dessa frakturer med cirka 70000 frakturfall per år. Den allvarligaste typen av fragilitetsfraktur är höftfrakturen. Dessa frakturer orsakar inte bara höga hälsovårdskostnader utan medför också en försämrad livskvalitet och en ökad mortalitetsrisk. Hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av alla män kommer att drabbas av en fragilitetsfraktur någon gång under sin livstid. Frakturrisken påverkas av både ärftliga faktorer och av omgivningsfaktorer; livsstilen har större betydelse ju äldre man blir. Tillsammans med Norge har Sverige den högsta incidensen av fragilitetsfrakturer i världen. I jämförelse med en kvinna från England, Holland eller Finland har en svensk man ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av en höftfraktur. Detta observandum har man inte kunnat förklara med skillnader i kända livstilsfaktorer, genetiska markörer, klimat eller livslängd. Det behövs alltså mer forskning för att kunna klargöra orsakerna till dessa frakturer. Ökad fallbenägenhet och låg bentäthet är två viktiga direkta bakomliggande orsaker varför vissa drabbas. Vår forskargrupp är på god väg att kartlägga vilka livsstilsfaktorer som är viktiga riskfaktorer, och hur de påverkar bentäthet och balansförmåga.

Våra studier

Höftfraktur. Foto: Karl Michaëlsson
Höftfraktur. Foto: Karl Michaëlsso

I vår forskning använder vi oss av flera olika internationellt unika kohortstudier med det övergripande syftet att studera bakgrundsorsakerna till och prevention av benskörhetsfrakturer. Studierna nämns i korthet här och beskrivs mer detaljerat på den engelska versionen av sidan.

The Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM)

ULSAM är en studie där vi har en unik möjlighet att prospektivt undersöka hur omgivningsfaktorer och genetiska faktorer påverkar risken för osteoporos och fraktur hos män. Bland de 2322 män som 1970 deltog i den första undersökningen vid 50-års ålder har ungefär 850 frakturer (hos 600 män) registrerats och bentäthet har mätts vid de tre senaste undersökningarna (82, 88 och 93 år). Baserat på data från denna kohort har vi publicerat flertalet artiklar i relativt högt rankade tidskrifter (N Engl J Med, J Bone Miner Res, PLoS Medicine, Am J Clin Nutr, J Clin Endocrinol Metab, BMJ), vilket ytterligare understryker vilken potential denna longitudinella studie har.

Screening Across the Lifespan Twin study (SALT)

Genom att studera tvillingar kan man uppskatta hur mycket gener respektive livsstil påverkar risken för fraktur. Mellan åren 1998 och 2002 gjordes telefonintervjuer med tvillingar födda 1958 eller tidigare. Totalt 52 080 tvillingar deltog i studien och totalt runt 10 000 frakturer har identifierats. Av studiedeltagarna har dessutom 204 tvillingar boende i Uppsala län genomgått mätning med DXA och blodprovstagning.

Svenska mammografikohorten (The Swedish Mammography Cohort, SMC)

Detta är en populationsbaserad kohort som bygger på information från 65 000 kvinnor i Västmanlands och Uppsala län födda mellan 1914 och 1948 (74% av alla tillfrågade). Validerade kostenkäter har använts för att undersöka kostintaget vid tre tillfällen: 1987-1990, 1997 och 2009. Vi har alltså tillgång till prospektiv och longitudinell information om kostintag som kan användas för att studera sambandet med benskörhet hos ett stort antal kvinnor. Via register har vi identifierat mer än 25 000 frakturer, varav ca 6000 höftfrakturer, i denna kohort. Det är därmed världens största frakturkohort. Baserat på denna studie har vi publicerat forskning i BMJ angående kalcium i kosten och mjölkkonsumtion.

SMC Clinical (SMCC)

Via ett slumpmässigt urval från Svenska mammografikohorten har 5022 kvinnor deltagit i en ytterligare kostundersökning, DXA-mätning och provtagning (2003-2009, SMCC). DXA-mätningen ger inte bara information om benmassa utan också fett- och muskelmassa. Blod och urinprover samt fettbiopsier finns lagrade i en biobank. Under 2015 påbörjades också SMCC2 där deltagarna återigen bjuds in till en klinisk undersökning med bland annat DXA-mätning, provtagning, funktions- och minnestester.

The Cohort of Swedish Men (COSM)

Denna studie grundades 1997 då 50 000 män födda mellan 1918 och 1952 boende i Västmanland och Örebro län svarade på ett frågeformulär omfattande kost och andra livsstilsfaktorer. Information om frakturer hämtas från register. Projektet utförs i samarbete med professor Alicja Wolk, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet. Sedan 2010 pågår en klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda män från COSM och kvinnor (maka eller sambo till en man i COSM) där deltagarna svarar frågor om kost samt lämnar prover som sparas i en biobank. Målet är att undersöka totalt 5000 män och 3000 kvinnor i denna subcohort (COSM clinical).

EpiHealth

Det epidemiologiska samarbetet mellan Lund och Uppsala har nyligen blivit utnämnt till ett "centre of excellence" för epidemiologisk forskning. EpiHealth är en kohort med ca 25 000 deltagare mellan 45 och 75 år med syftet att studera genetiska och livsstilsfaktorers påverkan på vanliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, osteoporos, frakturer, demens, obstruktiv lungsjukdom, osteoartrit, diabetes typ 2, hypertension och ventrikelflimmer. Kohorten koordineras och samarbetar nära med LifeGene-projeketet. Huvudansvarig för EpiHealth-kohorten är professor Lars Lind, Institutionen för medicinska vetenskaper. Mer om EpiHealth-samarbetet kan man läsa på hemsidan www.med.lu.se/epihealth.

Familjestudien (Uppsala Family Study)

600 familjer bestående av mamma, pappa och två syskon födda mellan 1987 och 1995 undersöktes 2000-2001 med avseende på blodtryck och kroppssammansättning. Blodprover för genetiska och biokemiska analyser togs och deltagarna svarade på en enkät om hälsa och livsstil. Under 2010-2012 genomfördes en andra undersökning av familjerna i studien, då vi också mätte ben- och kroppssammansättning med DXA. Studien administreras av en styrgrupp bestående av David Leon och Bianca De Stavola, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Ilona Koupil, Center for Health Equity Research, Stockholms universitet och Karolinska institutet, Ann-Christine Syvänen, Torsten Tuvemo och Liisa Byberg vid Uppsala universitet.

Uppsala Birth Cohort Multi-generational Study (UBCoS multigen)

Detta är en registerbaserad studie av alla 12 168 män och kvinnor som föddes på Akademiska sjukhuset under perioden 1915 till 1929, deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn födda till och med 2002. Informationen innehåller födelsedata, socio-ekonomiska faktorer och familjerelationer, sjukdomar och dödsorsaker. Denna kohort möjliggör studier över livscykeln och över flera generationer. Ilona Koupil, Center for Health Equity Research, Stockholms universitet och Karolinska institutet, är huvudansvarig för studien och Liisa Byberg är medlem i styrgruppen. Studien presenteras i detalj på hemsidan www.chess.su.se/ubcosmg.

Ben- och kroppssammansättningsscanner

En DXA Lunar Prodigy för bestämning av bentäthet och kropssammansättning finns placerad vid vår forskningsmottagning på Uppsala Science Park.

Samarbeten

Nationella samarbeten

Håkan Melhus 1994-; Hans Mallmin 1992-; Alicja Wolk 1993; Anders Ahlbom 2000- ; Nancy Pedersen 1999-; Rolf Gedeborg 2005-; Jonas Ludvigsson 2006-; Bengt Sandén 2009-; Per Aspenberg 2010-; Peter Nordström 2010-; Ilona Koupil 2001-; Jan-Håkan Jansson 2008-; Rikard Landberg 2017-

Internationella samarbeten

John A. Baron, Dartmouth-Hitchcock Medical School, NH, USA; Douglas Kiel, Boston, Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife and Harvard Medical School, Boston, USA; Teppo Järvinen, University of Helsinki, Finland; Harri Sievänen, UKK Institute, Tampere, Finland; Gary Collins, University of Oxford, UK; Haakon Meyer, University of Oslo , Folkehelseinstituttet, Norway; Stuart Ralston, University of Edinburgh, UK; Bente Langdahl, Aarhus University, Denmark.
Karl Michaëlsson är representant för ULSAM och PIVUS i SUNLIGHT-konsortiet, vars syfte är att studera bakomliggande genetiska determinanter för vitamin D, och i CHANCES-konsortiet, vars syfte är att studera kostfaktorers betydelse för fragilitetsfrakturer.
 

Finasiärer

Vetenskapsrådet, FAS, ALF

Medlemmar i forskargruppen

Gruppen leds av Karl Michaëlsson, professor i medicinsk epidemiologi och överläkare i ortopedisk kirurgi.

Anställda

Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi, forskare
Carina Fredriksson, forskningssjuksköterska
Jonas Höijer, statistiker
Anna-Karin Kolseth, projektkoordinator
Eva Warensjö Lemming, forskare
Eva Strandberg, forskningssjuksköterska
Siv Tengblad, biomedicinsk analytiker

Doktorander

(huvudhandledare: Liisa Byberg eller Karl Michaëlsson)

Mohammad Kharazmi: Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton
Adam Mitchell: The role of diabetes and glycemic traits in diabetic bone disease
Anna Sprinchorn: Peroneus brevis and longus tendon tears – anatomy, injuries and treatment
Karl Stattin: Physical activity and risk of fragility fractures
Rui Zheng: Large scale metabolomic profiling for precision medicine and nutrition

Avhandlingar

Björn Knutsson (2015): Body mass index and lumbar spinal stenosis 
Breiffni Leavy (2015): Fall-Related Hip Fracture: Predisposing and Precipitating Factors
Helena Hallström (2013): Coffee Consumption in Relation to Osteoporosis and Fractures: Observational Studies in Men and Women 
Helene Wagner (2012): Genetic and environmental influences on osteoporosis and fractures
Greta Snellman (2011): Boning up on vitamin D: Observational studies on bone and health 
Bengt Östman (2009): Influence of oxidative stress on muscle and bone 
Hans-Olov Hellström (2007): Bone and aluminium 

Kurser

Vi ger en årlig kurs i medicinsk epidemiologi på en intermediär och avancerad nivå. Information om kursen kan man hitta på sidorna för forskarutbildningskurser inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Kursen ges vartannat år på svenska och vartannat år på engelska. Kursansvariga är är Liisa Byberg och Karl Michaëlsson från IKV tillsammans med Johan Hallqvist, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Vad gör gruppen just nu?

 • Forskning - flertalet publikationer i de högst rankade tidskrifterna
 • Metodologisk utveckling av registerbaserad forskning
 • Utför avancerade kohortanalyser såsom tidsberoende exponering, riskstratifieringsmodeller (net reclassification improvement, NRI, och integrated discrimination improvement, IDI), interaktionsanalyser, prediktionsmodeller, genetiska analyser, tvillinganalyser, metabolomics
 • Driver ett lokalt epidemiologiskt nätverk: www.ucr.uu.se/epinet
 • Bygger kohorter
 • Undervisar i epidemiologi
 • Ger konsultationer i epidemiologi
 • Har kompetens att köra analyser i SAS och Stata
 • Mäter bentäthet och kroppssammansättning med DXA
   

Kontakta oss

Besöks- och postadress

Epihubben, Dag Hammarskjölds väg 14B, bv
MTC-huset, Science Park 
751 85 Uppsala

Länk till Universitetskatalogen


 


Våra publikationer (2012 - 2018, senaste publikationerna först)

2018

Kaluza J, Harris H, Melhus H, Michaëlsson K, Wolk A. Questionnaire-Based Anti-Inflammatory Diet Index as a Predictor of Low-Grade Systemic Inflammation. Antioxid Redox Signal. 2018;28(1):78-84. doi: 10.1089/ars.2017.7330.

2017

Mubanga M, Byberg L, Nowak C, Egenvall A, Magnusson PK, Ingelsson E, Fall T. Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death - a nationwide cohort study. Sci Rep. 2017;7(1):15821. doi: 10.1038/s41598-017-16118-6.

Michaëlsson K, Byberg L. Interpretation of milk research results. Osteoporos Int. 2017. doi: 10.1007/s00198-017-4291-x.

Gedeborg R, Svennblad B, Byberg L, Michaëlsson K, Thiblin I. Prediction of mortality risk in victims of violent crimes. Forensic Sci Int. 2017;281:92-97. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.10.015.

Michaëlsson K, Wolk A, Lemming EW, Melhus H, Byberg L. Intake of Milk or Fermented Milk Combined With Fruit and Vegetable Consumption in Relation to Hip Fracture Rates: A Cohort Study of Swedish Women. J Bone Miner Res. 2017. doi: 10.1002/jbmr.3324.

Cornelis MC, Gustafsson S, Ärnlöv J, Elmståhl S, Söderberg S, Sundström J, Michaëlsson K, Lind L, Ingelsson E. Targeted proteomic analysis of habitualcoffee consumption. J Intern Med. 2017. doi: 10.1111/joim.12703.

Maddock J, Zhou A, Cavadino A, Kuźma E, Bao Y, Smart MC, Saum KU, Schöttker B, Engmann J, Kjærgaard M, Karhunen V, Zhan Y, Lehtimäki T, Rovio SP, Byberg L, Lahti J, Marques-Vidal P, Sen A, Perna L, Schirmer H, Singh-Manoux A, Auvinen J, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Kilander L, Räikkönen K, Melhus H, Ingelsson E, Guessous I, Petrovic KE, Schmidt H, Schmidt R, Vollenweider P, Lind L, Eriksson JG, Michaëlsson K, Raitakari OT, Hägg S, Pedersen NL, Herzig KH, Järvelin MR, Veijola J, Kivimaki M, Jorde R, Brenner H, Kumari M, Power C, Llewellyn DJ, Hyppönen E. Vitamin D and cognitive function: A Mendelian randomisation study. Sci Rep. 2017;7(1):13230. doi: 10.1038/s41598-017-13189-3.

Stenemo M, Nowak C, Byberg L, Sundström J, Giedraitis V, Lind L, Ingelsson E, Fall T, Ärnlöv J. Circulating proteins as predictors of incident heart failure in the elderly. Eur J Heart Fail. 2017. doi: 10.1002/ejhf.980.

Lagerros YT, Hantikainen E, Michaëlsson K, Ye W, Adami HO, Bellocco R. Physical activity and the risk of hip fracture in the elderly: a prospective cohort study. Eur J Epidemiol. 2017;32(11):983-991. doi: 10.1007/s10654-017-0312-5.

Kharazmi M, Michaëlsson K, Hallberg P, Schilcher J. Lateral fixation: an alternative surgical approach in the prevention of complete atypical femoral fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017. doi: 10.1007/s00590-017-2041-6.

Chaparro MP, Koupil I, Byberg L. Maternal pre-pregnancy BMI and offspring body composition in young adulthood: the modifying role of offspring sex and birth order. Public Health Nutr. 2017;20(17):3084-3089. doi: 10.1017/S1368980017002191.

Byberg L, Olsson E, Karlström B, Cederholm T, Melhus H, Sjögren P, Kilander L. Reply to WB Grant. Am J Clin Nutr. 2017;106(2):700-701. doi: 10.3945/ajcn.117.160168.

Byberg L, Olsson E, Karlström B, Cederholm T, Melhus H, Sjögren P, Kilander L. Reply to Y Mao and H Yu. Am J Clin Nutr. 2017;106(2):698-699. doi: 10.3945/ajcn.117.156752.

Manousaki D, Dudding T, Haworth S, Hsu YH, Liu CT, Medina-Gómez C, Voortman T, van der Velde N, Melhus H, Robinson-Cohen C, Cousminer DL, Nethander M, Vandenput L, Noordam R, Forgetta V, Greenwood CMT, Biggs ML, Psaty BM, Rotter JI, Zemel BS, Mitchell JA, Taylor B, Lorentzon M, Karlsson M, Jaddoe VVW, Tiemeier H, Campos-Obando N, Franco OH, Utterlinden AG, Broer L, van Schoor NM, Ham AC, Ikram MA, Karasik D, de Mutsert R, Rosendaal FR, den Heijer M, Wang TJ, Lind L, Orwoll  ES, Mook-Kanamori DO, Michaëlsson K, Kestenbaum B, Ohlsson C, Mellström D, de Groot LCPGM, Grant SFA, Kiel DP, Zillikens MC, Rivadeneira F, Sawcer S, Timpson NJ, Richards JB. Low-Frequency Synonymous Coding Variation in CYP2R1 Has Large Effects on Vitamin D Levels and Risk of Multiple Sclerosis. Am J Hum Genet. 2017;101(2):227-238. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.06.014.

Michaëlsson K, Lohmander LS, Turkiewicz A, Wolk A, Nilsson P, Englund M. Association between statin use and consultation or surgery for osteoarthritis of the hip or knee: a pooled analysis of four cohort studies. Osteoarthritis Cartilage. 2017;25(11):1804-1813. doi: 10.1016/j.joca.2017.07.013.

Larsson SC, Burgess S, Michaëlsson K. Association of Genetic Variants Related to Serum Calcium Levels With Coronary Artery Disease and Myocardial Infarction. JAMA. 2017;318(4):371-380. doi: 10.1001/jama.2017.8981.

Stilling F, Wallenius S, Michaëlsson K, Dalgård C, Brismar K, Wolk A. High insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) is associated with low relative muscle mass in older women. Metabolism. 2017;73:36-42. doi: 10.1016/j.metabol.2017.04.013.

Zillikens MC, Demissie S, Hsu YH, Yerges-Armstrong LM, Chou WC, Stolk L, Livshits G, Broer L, Johnson T, Koller DL, Kutalik Z, Luan J, Malkin I, Ried JS,  Smith AV, Thorleifsson G, Vandenput L, Hua Zhao J, Zhang W, Aghdassi A, Åkesson K, Amin N, Baier LJ, Barroso I, Bennett DA, Bertram L, Biffar R, Bochud M, Boehnke M, Borecki IB, Buchman AS, Byberg L, Campbell H, Campos Obanda N, Cauley  JA, Cawthon PM, Cederberg H, Chen Z, Cho NH, Jin Choi H, Claussnitzer M, Collins  F, Cummings SR, De Jager PL, Demuth I, Dhonukshe-Rutten RAM, Diatchenko L, Eiriksdottir G, Enneman AW, Erdos M, Eriksson JG, Eriksson J, Estrada K, Evans DS, Feitosa MF, Fu M, Garcia M, Gieger C, Girke T, Glazer NL, Grallert H, Grewal  J, Han BG, Hanson RL, Hayward C, Hofman A, Hoffman EP, Homuth G, Hsueh WC, Hubal  MJ, Hubbard A, Huffman KM, Husted LB, Illig T, Ingelsson E, Ittermann T, Jansson  JO, Jordan JM, Jula A, Karlsson M, Khaw KT, Kilpeläinen TO, Klopp N, Kloth JSL, Koistinen HA, Kraus WE, Kritchevsky S, Kuulasmaa T, Kuusisto J, Laakso M, Lahti J, Lang T, Langdahl BL, Launer LJ, Lee JY, Lerch MM, Lewis JR, Lind L, Lindgren C, Liu Y, Liu T, Liu Y, Ljunggren Ö, Lorentzon M, Luben RN, Maixner W, McGuigan FE, Medina-Gomez C, Meitinger T, Melhus H, Mellström D, Melov S, Michaëlsson K, Mitchell BD, Morris AP, Mosekilde L, Newman A, Nielson CM, O'Connell JR, Oostra BA, Orwoll ES, Palotie A, Parker SCJ, Peacock M, Perola M, Peters A, Polasek O, Prince RL, Räikkönen K, Ralston SH, Ripatti S, Robbins JA, Rotter JI, Rudan I, Salomaa V, Satterfield S, Schadt EE, Schipf S, Scott L, Sehmi J, Shen J, Soo Shin C, Sigurdsson G, Smith S, Soranzo N, Stančáková A, Steinhagen-Thiessen E, Streeten EA, Styrkarsdottir U, Swart KMA, Tan ST, Tarnopolsky MA, Thompson P, Thomson CA, Thorsteinsdottir U, Tikkanen E, Tranah GJ, Tuomilehto J, van Schoor NM, Verma A, Vollenweider P, Völzke H, Wactawski-Wende J, Walker M, Weedon MN, Welch R, Wichmann HE, Widen E, Williams FMK, Wilson JF, Wright NC, Xie W, Yu L, Zhou Y, Chambers JC, Döring A, van Duijn CM, Econs MJ, Gudnason V, Kooner JS, Psaty BM, Spector TD, Stefansson K, Rivadeneira F, Uitterlinden AG, Wareham NJ, Ossowski V, Waterworth D, Loos RJF, Karasik D, Harris TB, Ohlsson C, Kiel DP. Large meta-analysis of genome-wide association studies identifies five loci for lean body mass. Nat Commun. 2017 Jul 19;8(1):80. doi: 10.1038/s41467-017-00031-7.

Franzon K, Byberg L, Sjögren P, Zethelius B, Cederholm T, Kilander L. Predictors of Independent Aging and Survival: A 16-Year Follow-Up Report in Octogenarian Men. J Am Geriatr Soc. 2017;65(9):1953-1960. doi: 10.1111/jgs.14971.

Michaëlsson K, Melhus H. Response to 'Letter to the Editor' regarding the article 'The seasonal importance of serum 25-hydroxyvitamin D for bone mineral density in older women'. J Intern Med. 2017;282(3):274-275. doi: 10.1111/joim.12640.

Warensjö Lemming E, Byberg L, Melhus H, Wolk A, Michaëlsson K. Long-term a posteriori dietary patterns and risk of hip fractures in a cohort of women. Eur J Epidemiol. 2017;32(7):605-616. doi: 10.1007/s10654-017-0267-6.

Stattin K, Michaëlsson K, Larsson SC, Wolk A, Byberg L. Leisure-Time Physical Activity and Risk of Fracture: A Cohort Study of 66,940 Men and Women. J Bone Miner Res. 2017;32(8):1599-1606. doi: 10.1002/jbmr.3161.

Rosqvist F, Bjermo H, Kullberg J, Johansson L, Michaëlsson K, Ahlström H, Lind L, Risérus U. Fatty acid composition in serum cholesterol esters and phospholipids is linked to visceral and subcutaneous adipose tissue content in elderly individuals: a cross-sectional study. Lipids Health Dis. 2017;16(1):68. doi: 10.1186/s12944-017-0445-2.

Olsson E, Byberg L, Karlström B, Cederholm T, Melhus H, Sjögren P, Kilander L. Vitamin D is not associated with incident dementia or cognitive impairment: an 18-y follow-up study in community-living old men. Am J Clin Nutr. 2017;105(4):936-943. doi: 10.3945/ajcn.116.141531.

Michaëlsson K, Wolk A, Melhus H, Byberg L. Milk, Fruit and Vegetable, and Total Antioxidant Intakes in Relation to Mortality Rates: Cohort Studies in Women and Men. Am J Epidemiol. 2017 Mar 1;185(5):345-361. doi: 10.1093/aje/kww124.

Michaëlsson K, Wolk A, Byberg L, Mitchell A, Mallmin H, Melhus H. The seasonal importance of serum 25-hydroxyvitamin D for bone mineral density in older women. J Intern Med. 2017;281(2):167-178. doi: 10.1111/joim.12563. 

Leavy B, Michaëlsson K, Åberg AC, Melhus H, Byberg L. The Impact of Disease and Drugs on Hip Fracture Risk. Calcif Tissue Int. 2017;100(1):1-12. doi:10.1007/s00223-016-0194-7.

2016

Byberg L, Bellavia A, Larsson SC, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K. Mediterranean Diet and Hip Fracture in Swedish Men and Women. J Bone Miner Res. 2016;31(12):2098-2105. doi:10.1002/jbmr.2896.

Försth P, Michaëlsson K, Sandén B. More on Fusion Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. N Engl J Med. 2016;375(18):1806-1807. doi:10.1056/NEJMc1610998.

Öhrvik V, Lemming EW, Nälsén C, Becker W, Ridefelt P, Lindroos AK. Dietary intake and biomarker status of folate in Swedish adults. Eur J Nutr. 2016. doi:10.1007/s00394-016-1328-4.

Nybacka S, Bertéus Forslund H, Wirfält E, Larsson I, Ericson U, Warensjö Lemming E, Bergström G, Hedblad B, Winkvist A, Lindroos AK. Comparison of a web-based food record tool and a food-frequency questionnaire and objective validation using the doubly labelled water technique in a Swedish middle-aged population. J Nutr Sci. 2016;5:e39. doi:10.1017/jns.2016.29.

Nordström P, Pedersen NL, Gustafson Y, Michaëlsson K, Nordström A. Risks of Myocardial Infarction, Death, and Diabetes in Identical Twin Pairs With Different Body Mass Indexes. JAMA Intern Med. 2016;176(10):1522-1529. doi:10.1001/jamainternmed.2016.4104.

Michaëlsson K, Wolk A, Byberg L, Mitchell A, Mallmin H, Melhus H. The seasonal importance of serum 25-hydroxyvitamin D for bone mineral density in older women. J Intern Med. 2016. doi:10.1111/joim.12563.

Hantikainen E, Grotta A, Ye W, Adami HO, Surkan PJ, Serafini M, Michaëlsson K, Bellocco R, Trolle Lagerros Y. Prospective study of dietary Non Enzymatic Antioxidant Capacity on the risk of hip fracture in the elderly. Bone. 2016;90:31-6. doi:10.1016/j.bone.2016.05.006.

Benetou V, Orfanos P, Feskanich D, Michaëlsson K, Pettersson-Kymmer U, Eriksson S, Grodstein F, Wolk A, Bellavia A, Ahmed LA, Boffeta P, Trichopoulou A. Fruit and Vegetable Intake and Hip Fracture Incidence in Older Men and Women: The CHANCES Project. J Bone Miner Res. 2016;31(9):1743-52. doi:10.1002/jbmr.2850.

Becker W, Lindroos AK, Nälsén C, Warensjö Lemming E, Öhrvik V. Dietary habits, nutrient intake and biomarkers for folate, vitamin D, iodine and iron status among women of childbearing age in Sweden. Ups J Med Sci. 2016;25:1-5. doi:10.1080/03009734.2016.1201176.

Försth P, Michaëlsson K, Sandén B. Fusion Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. N Engl J Med. 2016;375(6):599-600. doi:10.1056/NEJMc1606502.

Qundos U, Drobin K, Mattsson C, Hong MG, Sjöberg R, Forsström B, Solomon D, Uhlén M, Nilsson P, Michaëlsson K, Schwenk JM. Affinity proteomics discovers decreased levels of AMFR in plasma from Osteoporosis patients. Proteomics Clin Appl. 2016;10(6):681-90. doi:10.1002/prca.201400167.

Michaëlsson K, Aspenberg P. Postmenopausal Osteoporosis. N Engl J Med. 2016;374(21):2095. doi:10.1056/NEJMc1602599#SA1.

Försth P, Ólafsson G, Carlsson T, Frost A, Borgström F, Fritzell P, Öhagen P, Michaëlsson K, Sandén B. A Randomized, Controlled Trial of Fusion Surgery for Lumbar Spinal Stenosis. N Engl J Med. 2016;374(15):1413-23. doi:10.1056/NEJMoa1513721.

Fang F, Hållmarker U, James S, Ingre C, Michaëlsson K, Ahlbom A, Feychting M. Amyotrophic lateral sclerosis among cross-country skiers in Sweden. Eur J Epidemiol. 2016;31(3):247-53. doi:10.1007/s10654-015-0077-7.

Carlsson AC, Ärnlöv J, Sundström J, Michaëlsson K, Byberg L, Lind L. Physical activity, obesity and risk of cardiovascular disease in middle-aged men during a median of 30 years of follow-up. Eur J Prev Cardiol. 2016;23(4):359-65. doi:10.1177/2047487314568034.

Kharazmi M, Hallberg P, Schilcher J, Aspenberg P, Michaëlsson K. Mortality After Atypical Femoral Fractures: A Cohort Study. J Bone Miner Res. 2016;31(3):491-7. doi:10.1002/jbmr.2767.

Ludvigsson JF, Almqvist C, Bonamy AK, Ljung R, Michaëlsson K, Neovius M, Stephansson O, Ye W. Registers of the Swedish total population and their use in medical research. Eur J Epidemiol. 2016;31(2):125-36. doi:10.1007/s10654-016-0117-y.

Hållmarker U, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lagerqvist B, Lindbäck J, James S. Risk of recurrent ischaemic events after myocardial infarction in long-distance ski race participants. Eur J Prev Cardiol. 2016;23(3):282-90. doi:10.1177/2047487315578664.

Reilly NR, Lebwohl B, Mollazadegan K, Michaëlsson K, Green PH, Ludvigsson JF. Celiac Disease Does Not Influence Fracture Risk in Young Patients with Type 1 Diabetes. J Pediatr. 2016;169:49-54. doi:10.1016/j.jpeds.2015.10.032.

Lu Y, Day FR, Gustafsson S, , ... , Michaëlsson K, ..., Lindgren C, Kilpeläinen TO, Loos RJ. New loci for body fat percentage reveal link between adiposity and cardiometabolic disease risk. Nat Commun. 2016;7:10495. doi:10.1038/ncomms10495.

Ax E, Warensjö Lemming E, Becker W, Andersson A, Lindroos AK, Cederholm T, Sjögren P, Fung TT. Dietary patterns in Swedish adults; results from a national dietary survey. Br J Nutr. 2016;115(1):95-104. doi:10.1017/S0007114515004110.

2015

Nordström P, Michaëlsson K, Hommel A, Norrman PO, Thorngren KG, Nordström A. Geriatric Rehabilitation and Discharge Location After Hip Fracture in Relation to the Risks of Death and Readmission. J Am Med Dir Assoc. 2016;17(1):91.e1-7. doi:10.1016/j.jamda.2015.07.004.

Ljunggren M, Byberg L, Theorell-Haglöw J, Lindahl B, Michaëlsson K, Lindberg E. Increased risk of heart failure in women with symptoms of sleep-disordered breathing. Sleep Med. 2016;17:32-7. doi:10.1016/j.sleep.2015.09.018.

Robinson D, Garmo H, Stattin P, Michaëlsson K. Risk of Fractures and Falls during and after 5-α Reductase Inhibitor Use: A Nationwide Cohort Study. PLoS One. 2015;10(10):e0140598. doi:10.1371/journal.pone.0140598.

Michaëlsson K. Calcium supplements do not prevent fractures. BMJ. 2015;351:h4825. doi:10.1136/bmj.h4825.

Hållmarker U, Åsberg S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lindbäck J, Wester P, James S. Risk of Recurrent Stroke and Death After First Stroke in Long-Distance Ski Race Participants. J Am Heart Assoc. 2015;4(10):e002469. doi:10.1161/JAHA.115.002469.

Knutsson B, Sandén B, Sjödén G, Järvholm B, Michaëlsson K. Body Mass Index and Risk for Clinical Lumbar Spinal Stenosis: A Cohort Study. Spine. 2015;40(18):1451-6. doi:10.1097/BRS.0000000000001038.

Larsson SC, Crippa A, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K. Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2015;7(9):7749-63. doi:10.3390/nu7095363.

Benedict C, Byberg L, Cedernaes J, Hogenkamp PS, Giedratis V, Kilander L, Lind L, Lannfelt L, Schiöth HB. Self-reported sleep disturbance is associated with Alzheimer's disease risk in men. Alzheimers Dement. 2015;11(9):1090-7. doi:10.1016/j.jalz.2014.08.104.

Karampampa K, Ahlbom A, Michaëlsson K, Andersson T, Drefahl S, Modig K. Declining incidence trends for hip fractures have not been accompanied by improvements in lifetime risk or post-fracture survival--A nationwide study of the Swedish population 60 years and older. Bone. 2015;78:55-61. doi:10.1016/j.bone.2015.04.032.

Wallin S, Gambacorta L, Kotova N, Lemming EW, Nälsén C, Solfrizzo M, Olsen M. Biomonitoring of concurrent mycotoxin exposure among adults in Sweden through urinary multi-biomarker analysis. Food Chem Toxicol. 2015;83:133-9. doi:10.1016/j.fct.2015.05.023.

Kharazmi M, Michaëlsson K, Hallberg P. Prodromal Symptoms in Patients with Bisphosphonate-Associated Atypical Fractures of the Femur. J Bone Miner Metab. 2015;33(5):516-22. doi:10.1007/s00774-014-0611-9.

Järvinen T, Michaëlsson K, Jokihaara J, Collins GS, Perry TL, Mintzes B, Musini V, Erviti J, Gorricho J, Wright JM, Sievänen H. Authors' reply to Lee and colleagues. BMJ. 2015;351:h3737. doi:10.1136/bmj.h3737.

Thiblin I, Garmo H, Garle M, Holmberg L, Byberg L, Michaëlsson K, Gedeborg R. Anabolic steroids and cardiovascular risk: A national population-based cohort study. Drug Alcohol Depend. 2015;152:87-92. doi:10.1016/j.drugalcdep.2015.04.013.

Warensjö Lemming E, Nälsén C, Becker W, Ridefelt P, Mattisson I, Lindroos AK. Relative validation of the dietary intake of fatty acids among adults in the Swedish National Dietary Survey using plasma phospholipid fatty acid composition. J Nutr Sci. 2015;4:e25. doi:10.1017/jns.2015.1.

Melhus H, Michaëlsson K. [Vitamin D supplementation may do more harm than good. Evidence-based threshold values for vitamin D status are still lacking] (Swedish). Läkartidningen. 2015;112:DHFF. link to article

Byberg L, Bellavia A, Orsini N, Wolk A, Michaëlsson K. Fruit and vegetable intake and risk of hip fracture: a cohort study of Swedish men and women. J Bone Miner Res. 2015;30(6):976-84. doi:10.1002/jbmr.2384.

Järvinen TL, Michaëlsson K, Aspenberg P, Sievänen H. Osteoporosis: the emperor has no clothes. J Intern Med. 2015;277(6):662-73. doi:10.1111/joim.12366.

Benetou V, Orfanos P, Feskanich D, Michaëlsson K, Pettersson-Kymmer U, Ahmed LA, Peasey A, Wolk A, Brenner H, Bobak M, Wilsgaard T, Schöttker B, Saum KU, Bellavia A, Grodstein F, Klinaki E, Valanou E, Papatesta EM, Boffetta P, Trichopoulou A. Education, marital status, and risk of hip fractures in older men and women: the CHANCES project. Osteoporos Int. 2015;26(6):1733-46. doi:10.1007/s00198-015-3054-9.

Järvinen TL, Michaëlsson K, Jokihaara J, Collins GS, Perry TL, Mintzes B, Musini V, Erviti J, Gorricho J, Wright JM, Sievänen H. Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. BMJ. 2015;350:h2088. doi:10.1136/bmj.h2088.

Cornelis MC, Byrne EM, Esko T, ... , Michaëlsson K, ..., Chasman DI. Genome-wide meta-analysis identifies six novel loci associated with habitual coffee consumption. Mol Psychiatry. 2015;20(5):647-56. doi:10.1038/mp.2014.107.

Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J. Response to letter regarding article, "Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction". Circulation. 2015;131(17):e423. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014029.

Leavy B, Byberg L, Michaëlsson K, Melhus H, Åberg AC. The fall descriptions and health characteristics of older adults with hip fracture: a mixed methods study. BMC Geriatr. 2015;15:40. doi:10.1186/s12877-015-0036-x.

Hållmarker U, James S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Sandin F, Holmberg L. Cancer incidence in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to the background population. Eur J Cancer. 2015;51(4):558-68. doi:10.1016/j.ejca.2014.12.009.

Nordström P, Gustafson Y, Michaëlsson K, Nordström A. Length of hospital stay after hip fracture and short term risk of death after discharge: a total cohort study in Sweden. BMJ. 2015;350:h696. doi:10.1136/bmj.h696.

Schilcher J, Koeppen V, Aspenberg P, Michaëlsson K. Risk of atypical femoral fracture during and after bisphosphonate use. Acta Orthop. 2015;86(1):100-7. doi:10.3109/17453674.2015.1004149.

Andersen K, Lind L, Ingelsson E, Ärnlöv J, Byberg L, Michaëlsson K, Sundström J. Skeletal muscle morphology and risk of cardiovascular disease in elderly men. Eur J Prev Cardiol. 2015;22(2):231-9. doi:10.1177/2047487313506828.

Jia T, Byberg L, Lindholm B, Larsson TE, Lind L, Michaëlsson K, Carrero JJ. Dietary acid load, kidney function, osteoporosis, and risk of fractures in elderly men and women. Osteoporos Int. 2015;26(2):563-70. doi:10.1007/s00198-014-2888-x.

Olsson E, Karlström B, Kilander L, Byberg L, Cederholm T, Sjögren P. Dietary patterns and cognitive dysfunction in a 12-year follow-up study of 70 year old men. J Alzheimers Dis. 2015;43(1):109-19. doi:10.3233/JAD-140867.

2014

Michaëlsson K, Byberg L. Authors' reply to Labos and Brophy, Kerr, Hill, Hettinga, Sundar, and Bonneux. BMJ. 2014;349:g7023. doi:10.1136/bmj.g7023.

Wulaningsih W, Van Hemelrijck M, Michaelsson K, Kanarek N, Nelson WG, Ix JH, Platz EA, Rohrmann S. Association of serum inorganic phosphate with sex steroid hormones and vitamin D in a nationally representative sample of men. Andrology. 2014;2(6):967-76. doi:10.1111/andr.285.

Hagström E, Kilander L, Nylander R, Larsson EM, Michaëlsson K, Melhus H, Ahlström H, Johansson L, Lind L, Arnlöv J. Plasma parathyroid hormone is associated with vascular dementia and cerebral hyperintensities in two community-based cohorts. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(11):4181-9. doi:10.1210/jc.2014-1736.

Holvik K, Gjesdal CG, Tell GS, Grimnes G, Schei B, Apalset EM, Samuelsen SO, Blomhoff R, Michaëlsson K, Meyer HE. Low serum concentrations of alpha-tocopherol are associated with increased risk of hip fracture. A NOREPOS study. Osteoporos Int. 2014;25(11):2545-54. doi:10.1007/s00198-014-2802-6.

Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, Basu S, Warensjö Lemming E, Melhus H, Byberg L. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. 2014;349:g6015. doi:10.1136/bmj.g6015.

Byberg L, Michaëlsson K, Goodman A, Zethelius B, Koupil I. Birth weight is not associated with risk of fracture: results from two Swedish cohort studies. J Bone Miner Res. 2014;29(10):2152-60. doi:10.1002/jbmr.2246.

Kharazmi M, Hallberg P, Warfvinge G, Michaëlsson K. Risk of atypical femoral fractures and osteonecrosis of the jaw associated with alendronate use compared with other oral bisphosphonates. Rheumatology. 2014 Oct;53(10):1911-3. doi:10.1093/rheumatology/keu286.

Knutsson B, Michaëlsson K, Sandén B. Obese patients report modest weight loss after surgery for lumbar spinal stenosis: a study from the Swedish spine register. Spine. 2014;39(20):1725-30. doi:10.1097/BRS.0000000000000464.

Schilcher J, Koeppen V, Aspenberg P, Michaëlsson K. Risk of atypical femoral fracture during and after bisphosphonate use. N Engl J Med. 2014;371(10):974-6. doi:10.1056/NEJMc1403799.

Maggio M, De Vita F, Lauretani F, Ceda GP, Volpi E, Giallauria F, De Cicco G,Cattabiani C, Melhus H, Michaëlsson K, Cederholm T, Lind L. Vitamin D and endothelial vasodilation in older individuals: data from the PIVUS study. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(9):3382-9. doi:10.1210/jc.2014-1536.

Vimaleswaran KS, Cavadino A, Berry DJ, ..., Michaëlsson K, ..., Whittaker JC, Järvelin MR, Hyppönen E. Association of vitamin D status with arterial blood pressure and hypertension risk: a mendelian randomisation study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(9):719-29. doi:10.1016/S2213-8587(14)70113-5.

Selin JZ, Lindblad BE, Rautiainen S, Michaëlsson K, Morgenstern R, Bottai M, Basu S, Wolk A. Are increased levels of systemic oxidative stress and inflammation associated with age-related cataract? Antioxid Redox Signal. 2014;21(5):700-4. doi:10.1089/ars.2014.5853.

Kharazmi M, Hallberg P, Michaëlsson K. Gender related difference in the risk of bisphosphonate associated atypical femoral fracture and osteonecrosis of the jaw. Ann Rheum Dis. 2014;73(8):1594. doi:10.1136/annrheumdis-2013-205080.

Arefalk G, Hambraeus K, Lind L, Michaëlsson K, Lindahl B, Sundström J. Discontinuation of smokeless tobacco and mortality risk after myocardial infarction. Circulation. 2014;130(4):325-32. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007252.

Hagström E, Michaëlsson K, Melhus H, Hansen T, Ahlström H, Johansson L, Ingelsson E, Sundström J, Lind L, Arnlöv J. Plasma-parathyroid hormone is associated with subclinical and clinical atherosclerotic disease in 2 community-based cohorts. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014;34(7):1567-73. doi:10.1161/ATVBAHA.113.303062.

Michaëlsson K. Surgeon volume and early complications after primary total hip arthroplasty. BMJ. 2014;348:g3433. doi:10.1136/bmj.g3433.

Hallström H, Wolk A, Glynn A, Michaëlsson K, Byberg L. Coffee consumption and risk of fracture in the Cohort of Swedish Men (COSM). PLoS One. 2014;9(5):e97770. doi:10.1371/journal.pone.0097770.

Witasp A, Carrero JJ, Michaëlsson K, Ahlström H, Kullberg J, Adamsson V, Risérus U, Larsson A, Helmersson-Karlqvist J, Lind L, Stenvinkel P, Arnlöv J. Inflammatory biomarker pentraxin 3 (PTX3) in relation to obesity, body fat depots and weight loss. Obesity. 2014;22(5):1373-9. doi:10.1002/oby.20695.

Michaëlsson K. The puzzling world of vitamin D insufficiency. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(4):269-70. doi:10.1016/S2213-8587(14)70008-7.

Byberg L, Kilander L, Warensjö Lemming E, Michaëlsson K, Vessby B. Cancer death is related to high palmitoleic acid in serum and to polymorphisms in the SCD-1 gene in healthy Swedish men. Am J Clin Nutr. 2014;99(3):551-8. doi:10.3945/ajcn.113.065714.

Nordström P, Michaëlsson K, Gustafson Y, Nordström A. Traumatic brain injury and young onset dementia: a nationwide cohort study. Ann Neurol. 2014;75(3):374-81. doi:10.1002/ana.24101.

Snellman G, Byberg L, Lemming EW, Melhus H, Gedeborg R, Mallmin H, Wolk A, Michaëlsson K. Long-term dietary vitamin D intake and risk of fracture and osteoporosis: a longitudinal cohort study of Swedish middle-aged and elderly women. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(3):781-90. doi:10.1210/jc.2013-1738.

Järvinen TL, Jokihaara J, Guy P, Alonso-Coello P, Collins GS, Michaëlsson K, Sievänen H. Conflicts at the heart of the FRAX tool. CMAJ. 2014;186(3):165-7. doi:10.1503/cmaj.121874.

Michaëlsson K, Nordström P, Nordström A, Garmo H, Byberg L, Pedersen NL, Melhus H. Impact of hip fracture on mortality: a cohort study in hip fracture discordant identical twins. J Bone Miner Res. 2014;29(2):424-31. doi:10.1002/jbmr.2029.

Lebwohl B, Michaëlsson K, Green PH, Ludvigsson JF. Persistent mucosal damage and risk of fracture in celiac disease. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(2):609-16. doi:10.1210/jc.2013-3164.

Michaëlsson K, Wolk A, Byberg L, Ärnlöv J, Melhus H. Intake and serum concentrations of α-tocopherol in relation to fractures in elderly women and men: 2 cohort studies. Am J Clin Nutr. 2014;99(1):107-14. doi:10.3945/ajcn.113.064691.

Tapsell LC, Dunning A, Warensjo E, Lyons-Wall P, Dehlsen K. Effects of vegetable consumption on weight loss: a review of the evidence with implications for design of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(12):1529-38. doi:10.1080/10408398.2011.642029.

Wallin A, Di Giuseppe D, Burgaz A, Håkansson N, Cederholm T, Michaëlsson K, Wolk A. Validity of food frequency questionnaire-based estimates of long-term long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid intake. Eur J Nutr. 2014;53(2):549-55. doi:10.1007/s00394-013-0563-1.

2013

Van Hemelrijck M, Michaelsson K, Nelson WG, Kanarek N, Dobs A, Platz EA, Rohrmann S. Association of serum calcium with serum sex steroid hormones in men in NHANES III. Aging Male. 2013;16(4):151-8. doi:10.3109/13685538.2013.772133.

Andersen K, Farahmand B, Ahlbom A, Held C, Ljunghall S, Michaëlsson K, Sundström J. Risk of arrhythmias in 52 755 long-distance cross-country skiers: a cohort study. Eur Heart J. 2013;34(47):3624-31. doi:10.1093/eurheartj/eht188.

Blomberg H, Svennblad B, Michaelsson K, Byberg L, Johansson J, Gedeborg R. Prehospital trauma life support training of ambulance caregivers and the outcomes of traffic-injury victims in Sweden. J Am Coll Surg. 2013;217(6):1010-9.e1-2. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2013.08.002.

Wagner H, Melhus H, Pedersen NL, Michaëlsson K. Genetic influence on bone phenotypes and body composition: a Swedish twin study. J Bone Miner Metab. 2013;31(6):681-9. doi:10.1007/s00774-013-0455-8.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Michaëlsson K, Thorstenson A, Akre O, Stattin P, Holmberg L, Adolfsson J. Mortality following hip fracture in men with prostate cancer. PLoS One. 2013;8(9):e74492. doi:10.1371/journal.pone.0074492.

Hallström H, Byberg L, Glynn A, Lemming EW, Wolk A, Michaëlsson K. Long-term coffee consumption in relation to fracture risk and bone mineral density in women. Am J Epidemiol. 2013;178(6):898-909. doi:10.1093/aje/kwt062.

Leavy B, Åberg AC, Melhus H, Mallmin H, Michaëlsson K, Byberg L. When and where do hip fractures occur? A population-based study. Osteoporos Int. 2013;24(9):2387-96. doi:10.1007/s00198-013-2333-6.

Wulaningsih W, Michaelsson K, Garmo H, Hammar N, Jungner I, Walldius G, Lambe M, Holmberg L, Van Hemelrijck M. Serum calcium and risk of gastrointestinal cancer in the Swedish AMORIS study. BMC Public Health. 2013 Jul 17;13:663. doi:10.1186/1471-2458-13-663.

Försth P, Michaëlsson K, Sandén B. Does fusion improve the outcome after decompressive surgery for lumbar spinal stenosis?: A two-year follow-up study involving 5390 patients. Bone Joint J. 2013;95-B(7):960-5. doi:10.1302/0301-620X.95B7.30776.

Wulaningsih W, Michaelsson K, Garmo H, Hammar N, Jungner I, Walldius G, Holmberg L, Van Hemelrijck M. Inorganic phosphate and the risk of cancer in the Swedish AMORIS study. BMC Cancer. 2013;13:257. doi:10.1186/1471-2407-13-257.

Van Hemelrijck M, Michaelsson K, Linseisen J, Rohrmann S. Calcium intake and serum concentration in relation to risk of cardiovascular death in NHANES III. PLoS One. 2013;8(4):e61037. doi:10.1371/journal.pone.0061037.

Knutsson B, Michaëlsson K, Sandén B. Obesity is associated with inferior results after surgery for lumbar spinal stenosis: a study of 2633 patients from the Swedish spine register. Spine. 2013;38(5):435-41. doi:10.1097/BRS.0b013e318270b243.

Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E, Wolk A, Byberg L. Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ. 2013;346:f228. doi:10.1136/bmj.f228.

Robinson Y, Michaëlsson K, Sandén B. Instrumentation in lumbar fusion improves back pain but not quality of life 2 years after surgery. A study of 1,310 patients with degenerative disc disease from the Swedish Spine Register SWESPINE. Acta Orthop. 2013;84(1):7-11. doi:10.3109/17453674.2013.771300.

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, Nilsson PM, Sundström J. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):189-97. doi:10.1007/s10654-013-9787-x.

Hållmarker U, Michaëlsson K, Arnlöv J, James S. Reply: To PMID 22981556. J Am Coll Cardiol. 2013;61(3):389. doi:10.1016/j.jacc.2012.10.022.

Schilcher J, Koeppen V, Ranstam J, Skripitz R, Michaëlsson K, Aspenberg P. Atypical femoral fractures are a separate entity, characterized by highly specific radiographic features. A comparison of 59 cases and 218 controls. Bone. 2013;52(1):389-92. doi:10.1016/j.bone.2012.10.016.

Vimaleswaran KS, Berry DJ, Lu C, ..., Michaëlsson K, ..., Byberg L, ..., Whittaker JC, Hingorani AD, Hyppönen E. Causal relationship between obesity and vitamin D status: bi-directional Mendelian randomization analysis of multiple cohorts. PLoS Med. 2013;10(2):e1001383. doi:10.1371/journal.pmed.1001383.

2012

Michaëlsson K, Schilcher J, Aspenberg P. Comment on Compston: pathophysiology of atypical femoral fractures and osteonecrosis of the jaw. Osteoporos Int. 2012;23(12):2901-2. doi:10.1007/s00198-012-1905-1.

Levin GP, Robinson-Cohen C, de Boer IH, Houston DK, Lohman K, Liu Y, Kritchevsky SB, Cauley JA, Tanaka T, Ferrucci L, Bandinelli S, Patel KV, Hagström E, Michaëlsson K, Melhus H, Wang T, Wolf M, Psaty BM, Siscovick D, Kestenbaum B. Genetic variants and associations of 25-hydroxyvitamin D concentrations with major clinical outcomes. JAMA. 2012;308(18):1898-905. doi:10.1001/jama.2012.17304.

Wang L, Song Y, Manson JE, Pilz S, März W, Michaëlsson K, Lundqvist A, Jassal SK, Barrett-Connor E, Zhang C, Eaton CB, May HT, Anderson JL, Sesso HD. Circulating 25-hydroxy-vitamin D and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5(6):819-29. doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.112.967604.

Bergkvist C, Akesson A, Glynn A, Michaëlsson K, Rantakokko P, Kiviranta H, Wolk A, Berglund M. Validation of questionnaire-based long-term dietary exposure to polychlorinated biphenyls using biomarkers. Mol Nutr Food Res. 2012;56(11):1748-54. doi:10.1002/mnfr.201200196.

Hållmarker U, Michaëlsson K, Arnlöv J, James S. Cardiac arrest in a long-distance ski race (Vasaloppet) in Sweden. J Am Coll Cardiol. 2012;60(15):1431-2. doi:10.1016/j.jacc.2012.05.046.

Johansson J, Blomberg H, Svennblad B, Wernroth L, Melhus H, Byberg L, Michaëlsson K, Karlsten R, Gedeborg R. Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) training of ambulance caregivers and impact on survival of trauma victims. Resuscitation. 2012;83(10):1259-64. doi:10.1016/j.resuscitation.2012.02.018.

Collins GS, Michaëlsson K. Fracture risk assessment: state of the art, methodologically unsound, or poorly reported? Curr Osteoporos Rep. 2012;10(3):199-207. doi:10.1007/s11914-012-0108-1.

Van Hemelrijck M, Hermans R, Michaelsson K, Melvin J, Garmo H, Hammar N, Jungner I, Walldius G, Holmberg L. Serum calcium and incident and fatal prostate cancer in the Swedish AMORIS study. Cancer Causes Control. 2012;23(8):1349-58. doi:10.1007/s10552-012-0015-x.

Rönnemaa E, Zethelius B, Vessby B, Lannfelt L, Byberg L, Kilander L. Serum fatty-acid composition and the risk of Alzheimer's disease: a longitudinal population-based study. Eur J Clin Nutr. 2012;66(8):885-90. doi:10.1038/ejcn.2012.63.

Engström A, Michaëlsson K, Vahter M, Julin B, Wolk A, Åkesson A. Associations between dietary cadmium exposure and bone mineral density and risk of osteoporosis and fractures among women. Bone. 2012 Jun;50(6):1372-8. doi:10.1016/j.bone.2012.03.018.

Wagner H, Melhus H, Pedersen NL, Michaëlsson K. Heritable and environmental factors in the causation of clinical vertebral fractures. Calcif Tissue Int. 2012;90(6):458-64. doi:10.1007/s00223-012-9592-7.

Carlsson S, Andersson T, Michaëlsson K, Vågerö D, Ahlbom A. Late retirement is not associated with increased mortality, results based on all Swedish retirements 1991-2007. Eur J Epidemiol. 2012;27(6):483-6. doi:10.1007/s10654-012-9696-4.

Wiberg B, Kilander L, Sundström J, Byberg L, Lind L. The relationship between executive dysfunction and post-stroke mortality: a population-based cohort study. BMJ Open. 2012;2(3):e000458. doi:10.1136/bmjopen-2011-000458.

Melhus H, Michaëlsson K. [Vitamin D and health: Lack of evidence is the biggest problem] (Swedish). Läkartidningen. 2012;109(12):604-5. link to article

Gedeborg R, Chen LH, Thiblin I, Byberg L, Melhus H, Michaelsson K, Warner M. Prehospital injury deaths--strengthening the case for prevention: nationwide cohort study. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(3):765-72. doi:10.1097/TA.0b013e3182288272

Karl Michaëlsson

professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi

E-post:
Karl.Michaelsson[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 9545
Senast uppdaterad: 2021-05-03