Öron-, Näsa- och Halssjukdomar, Huvud- och Halskirurgi

Illustration närbild öra

Ämnesområdet omfattar många vitala organ och funktioner: sinnesorgan för hörsel och balans liksom smak och lukt, andnings-, svälj- och tuggfunktioner och även ansiktsuttryck. Halsen inbegriper även rösten som är ett viktigt instrument i den mänskliga kommunikationen.

Sjukdomar inom alla dessa områden ovan diagnostiseras och behandlas inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. Specialiteten utvecklades från allmänkirurgin under senare delen av 1800-talet till att omfatta bland annat högspecialiserad kirurgi.

Totalansvarig: Professor Göran Laurell  

Forskning:

Facialisnervens sjukdomar, Bell’s pares

Varje år insjuknar 3 000 personer i Sverige med en akut ensidig ansiktsförlamning eller så kallad perifer facialispares. I de flesta fall är orsaken till paresen okänd, Bells pares. I vår stora skandinaviska undersökning av 829 Bells pares patienter, publicerad i Lancet Neurology 2008, påvisades en positiv behandlingseffekt av kortison. Studien var under åren 2010 till 2013 grunden för tre avhandlingsarbeten. 

Synkinesier är resttillstånd efter svår facialispares. De orsakar asymmetri I ansiktet, funktionell begränsning och smärta som menligt påverkar livskvaliteten. I en pågående studie analyseras 150 Bells pares patienter, som utvecklat synkinesier, avseende ålder, kön och drabbade ansiktsmuskler. Undersökningens mål är att bättre förstå uppkomstmekanismen och prognostisera risken för synkinesier. Studien görs tillsammans med docent Andres Rodriguez och dr David Jensson vid plastikkirurgiska kliniken.

De skalor som läkaren använder för att gradera facialisparesens svårighetsgrad mäter inte patientens bedömning av paresen och inte heller livskvaliteten. I de två mätinstrumenten, Facial Disability Index (FDI) och Facial Clinimetric Evaluation scale (FaCE), värderar patienten paresen liksom livskvaliteten. I en pågående undersökning av 100 konsekutiva patienter med Bells pares evalueras de två sistnämnda skalorna. Studien genomförs i samarbete med med dr Elin Marsk och professor Malou Hultcrantz, ÖNH-kliniken Karolinska universitetssjukhuset.

Det finns inga större långtidsuppföljningsstudier avseende effekten av kortison- och/eller antiviral behandling vid Bells pares. I denna undersökning följs därför de patienter, som ingick i den stora skandinaviska Bells pares studien (åren 2001-2007), 10 till 15 år efter insjuknandet avseende långtidseffekten av medicinsk behandling vid sjukdomen. Studien genomförs i samarbete med med dr Elin Marsk och professor Malou Hultcrantz, ÖNH-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, med dr Mervi Kanerva, ÖNH-kliniken Helsingfors universitetssjukhus, docent Anna Stjernquist-Desatnik och med dr Sara Axelsson, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus.

Positron emission tomografi (PET) i kombination med hög-Tesla magnetkamera (PET-MR) ger möjlighet att studera områden med ökad metabolism som tyder på inflammation och svullnad. I studien undersöks 8-10 patienter med svår Bells pares med PET-MR inom en vecka efter insjuknandet - målet är att erhålla en ökad kunskap om orsaken till Bells pares. Undersökningen sker i samarbete med professor Håkan Ahlström och dr Anna Grabowska, bild- och funktionsmedicinskt centrum.

I syfte att förbättra resultaten vid funktionell rekonstruktion av facialis, främst leendet, studeras samaktiviteten mellan facialisnerven och givarnervmusklerna (V, XI och XII) med neurofysiologi (EMG) och funktionell magnetkamera (fMR) på 10 friska forskningspersoner. Studien sker i samarbete med docent Andres Rodriguez och dr David Jensson, plastikkirurgiska kliniken, docent Johan Wikström, bild- och funktionsmedicinskt centrum och professor Roland Flink, avdelningen för neurofysiologi.

Forskningsgruppens medlemmar 2015
Lars Jonsson, docent
Nina Bylund, dr
Sara Enghag, dr
Mats Engström, docent
Thomas Berg, MD

Ekonomiskt stöd: Akademiska sjukhusets ALF-medel, Landstinget i Uppsala läns FoU-medel och Stiftelsen Acta Otolaryngologica.
 

Molekylär radionuklid-målsökning av huvud- och halscancer

Varje år drabbas mer än 500 000 människor i världen av huvud- halscancer, och denna siffra ökar. Gruppen för Molekylär radionuklidmålsökning av huvud- halscancer har som mål att utveckla radionuklidmålsökning som en effektivare metod för att hitta och behandla spridda tumörer hos denna patientgrupp. Detta gör vi genom att utvärdera ett antal nya lovande måltavlor på cancercellers yta, samt skapa och optimera nya radioaktivt märkta målsökande molekyler mot dessa.

Vi kan sedan utnyttja den ansamlade radioaktiviteten i tumören till att antingen detektera eller behandla tumören. På detta sätt hoppas vi kunna få fram en känsligare och effektivare behandlingsmetod än med dagens gängse metoder.

Medarbetare
Marika Nestor
vAnna-Karin Haylock
Karl Sandström
Kristina Lundberg
Tomas Ekberg
Göran Laurell
Eva Lindell Jonsson

Internationellt samarbete
Vi samarbetar för närvarande med professor David Lane vid University of Dundee, Scotland och IMCB in Singapore, professor John McCafferty (University of Cambridge, UK) och Dr Ronny Falk (KTH). Vår grupp har även etablerade kontakter med Dr Greg Adams, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA, Dr Jacek Capala, NCI/NIH, Washington DC, USA, professor Guus van Dongen, Free University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands, och professor Reidar Grénman, Department of Otolaryngology and Head & Neck. Surgery, University of Turku, Finland.
 

Nutrition och sväljningsfunktion hos huvud- och halscancerpatienter

Sväljningssvårigheter och sekundära nutritionsproblem är vanligt förekommande hos patienter med huvud- och halscancer. Genom prospektiva studier under en lång tid efter avslutad behandling kan ny kunskap om långtidseffekter av cancerbehandling på sväljning och nutrition etableras. Vi kommer att under hösten 2015 starta en prospektiv multicenterstudie som syftar till att öka förståelsen för nutritionsproblem hos denna patientgrupp.  I förlängningen syftar vi med detta projekt skapa bättre förutsättningar för patienter som behandlas för huvud- och halscancer.

Medarbetare
Göran Laurell
Ylva Tiblom Ehrsson
Sandra Ottosson
Karl Sandström

Nationellt samarbete
Björn Zackrisson, professor
Karin Söderström
Per Fransson, docent
Eva Levring Jäghagen, lektor, Umeå universitet
Peter Wahlberg, docent
Per Nilsson, professor
Elisabeth Kjellén, professor, Lunds universitet
Svante Hugosson, Örebro universitet
Johan Knutsson, Västmanlands sjukhus
 

Exogen hörselskada och hörselskyddande substanser

Cisplatin är ett cytostatikum som används vid behandling av olika solitära maligna tumörer. Hörselnedsättning är en biverkning som kan inskränka på möjligheterna att genomföra en effektiv cisplatinbehandling. Hörselnedsättningen drabbar i första hand de högre frekvenserna vilket motsvarar en skada i hörselsnäckans nedre omfång nära mellanörat. I projektet studeras transporten av cisplatin till målcellerna för cisplatinskadan samt hur den läkemedelsutlösta hörselskadan ska kunna förhindras. Bland annat används experimentell MRI för att bättra förstå transportmekanismer i innerörat. Forskningen har lett fram till en klinisk studie för att skydda hörselsnäckan mot cisplatinskada.

Medarbetare
Göran Laurell, projektledare
Pernilla Videhult-Pierre
Birgitta Linder
Per Olof Eriksson
Sahar Nikkhou Aski Karolinska universitetssjukhuset
Victoria Hellberg, Capio
Cecilia Engmér Berglin, Karolinska universitetssjukhuset
Allen Counter Harvard University, USA

Nationellt samarbete
Curt Pettersson, professor, Uppsala universitet
 

Övre luftvägar

Näsans form och funktion studeras hos vuxna som i barndomen behandlats för ensidig läpp- och gomspalt. Alla patienter som under perioden 1960 till 1987 opererats på grund av ensidig läpp- och gomspalt vid Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, har undersökts ungefär tre decennier efter det första kirurgiska ingreppet. Resultaten jämförs med ålderskorrelerade friska personer.

Medarbetare
Maria Mani
Mats Holmström
Staffan Morén
Valdemar Skoog
Örnolfur Thorvardsson
Erika Reiser
Anna Andlin-Sobocki
Lilian Stålhammar
 

Snarkning och sömnapné hos kvinnor – riskfaktorer, undersökningsfynd och konsekvenser

Baserat på en populationsstudie från år 2000 på ungefär 7 000 personer har man nu efteråt tillställt samtliga ett frågeformulär som berör snarkning, ålder, kroppsvikt, rökning, alkoholintag och fysisk aktivitet. Ett urval av dessa patienter genomgick kompletterande analys med polysomnografi, blodprover avseende inflammatoriska markörer och ett komplett öron-, näs- och halsstatus. . Man fann en stark korrelation mellan fetma och inflammatoriska markörer. Inget samband kunde påvisas mellan systemisk inflammation och AHI. Dagsymtom tycks vara oberoende relaterade till snarkning per se, medan systemisk inflammation huvudsakligen kan tillskrivas fetma.

Fortsatta undersökningar, baserade på de två stora europeiska GALEN och RHINE-studierna, har som mål att studera hur luftvägssjukdom (rinit, rinosinuit, astma, och kronisk bronkit) påverkar sömnkvalitet, snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom. Målet är också att studera luftvägssjukdomars inverkan på livskvalitet och undersöka om anatomiska förhållanden är relaterade till svårighetsgraden av obstruktivt sömnapnésyndrom.


Medarbetare
Malin Svensson
Caroline Bengtsson
Eva Lindbergx
Lars Jonsson
Mats Holmström
Jenny Theorell-Haglöw
Christer Jansson
 

EILO

Ansträngningsutlöst laryngeal obstruction (E-ILO) är en viktig differentialdiagnos till ansträngningsastma (EIA). Hos astmapatienter där övre luftvägshinder är misstänkt, har vi sedan 2005 gjort videolaryngoskopi under ansträngning (CLE-test) för att identifiera patienterna med laryngeal obstruction som förklarning till symptomen. Flera projekt pågår för att belysa frågorna kring E-ILO och Vocal Cord Dysfunction (VCD).

För att kartlägga andningsbesvär under ansträngning, mottog alla 13-14-åringar i Uppsala (n=3815) en enkät januari 2011. Ett urval av dessa barn har under 2012 och 2013 kallats till tester för att fastställa prevalens av ansträngningsastma (EIA) respektive E-ILO.

Eftersom 80 % av patienterna med EILO är unga kvinnor pågår ett project för att belysa inflytande av sexualhormoner på EILO-symptomen. Ett annat projekt pågår för att belysa en neuromuskulär förklarning till en sub-grupp av patienterna.


Medarbetare
Leif Nordang
Katarina Norlander
Staffan Morén
Christine Ölander
 

Cochleaimplantat och inneröreforskning

Cochleaimplantat (CI) är en metod att behandla dövhet som uppkommit till följd av påverkan på innerörat och hörselnerven. Operationsmetoden går att använda både på barn och vuxna men är särskilt framgångsrik hos barn. Cochleaimplantat är idag en etablerad metod som innebär att elektroder läggs in i hörselsnäckan, vilka stimuleras genom vanligt ljud. Genom operationen kan många återfå stora delar av sin hörsel.

Inom ramen för ett EU-projekt studeras effekten av nervtillväxtfaktorer hos patienter med nedsatt nervpotential i innerörat. När hörselorganets sinnesceller förstörs påverkas också den mänskliga hörselnerven. Hörselnerven förtvinar dock inte fullständigt och med hjälp av olika ämnen går det att få kvarvarande nervceller att bilda nya utskott. Genom olika in vitro-tekniker kan man analysera hörselnervcellernas biologi, elektriska potentialer och toxisk/kemisk påverkan. Vi har lyckats odla mänskliga hörselnervceller och även funnit tecken på att det finns stamceller i innerörat som kan bilda nya nervceller. Dessa stamceller skulle eventuellt kunna användas för att återskapa hörselnerver. Dessa studier ingår nu i ett annat EU-projekt ”Otostem”.


Medarbetare
Helge Rask-Andersen, professor
Wei Liu
Fredrik Edin
Hao Li
Nadine Schart-Moren
Karin Strömbäck
Niklas Danckwardt-Lillieström
Elsa Erixon
Charlotta Kämpfe
 

Läs mer om Cochleaimplantat och artikeln Döva får hörseln tillbaka i serien 52 bidrag till en bättre värld på Akademiska sjukhusets hemsida. 

Internationellt samarbete
Dr Fred Linthicum, House Ear Institute, Los Angeles, USA.
Professor Annelies Schrott-Fischer, Innsbruck University Hospital, Österrike.
Professor Hubert Löwenheim, Öronkliniken, Tübingens Universitets sjukhus, Tyskland.
Dr Pascal Senn, Öronkliniken, Kantonspital Bern, Switzerland.
Lisbeth Tranebjerg, Audiologiska avdelningen, Bispebjergs sjukhus. Köpenhamn.
Professor Hideo Yamane, Öronkliniken, Abeno Universitetssjukhus, Osaka, Japan.

Ytterligare tio partners i Europa samt USA i de två EU projekten inom 7:e ramprogrammet, NANOCI samt OTOSTEM.


Publikationer

De senaste årens publikationer från Öron näsa hals kirurgi hittar du i senaste forskningsrapporten Annual Report.

Tidigare artiklar och även artiklar fån innevarande år som inte finns med i Annual Report kan du söka i databasen för publikationer DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).

Publikationer i DiVA 2018-2019, öron-, näsa- och halssjukdomar

 • Berglund, Malin; Suneson, Petter; Florentzson, Rut; Fransson, Mattias et al.

  Tinnitus and taste disturbances reported after myringoplasty: Data from a national quality registry

  Ingår i The Laryngoscope, s. 209-215, 2019.

 • Kämpfe Nordström, Charlotta; Danckwardt-Lillieström, Niklas; Laurell, Göran; Liu, Wei et al.

  The Human Endolymphatic Sac and Inner Ear Immunity: Macrophage Interaction and Molecular Expression

  Ingår i Frontiers in Immunology, 2019.

  Open access
 • Berling Holm, Katarina; Bornefalk Hermansson, Anna; Knutsson, Johan; von Unge, Magnus

  Surgery for Chronic Otitis Media Causes Greater Taste Disturbance Than Surgery for Otosclerosis.

  Ingår i Otology and Neurotology, s. e32-e39, 2019.

 • Di Stazio, Mariateresa; Collesi, Chiara; Vozzi, Diego; Liu, Wei et al.

  TBL1Y: a new gene involved in syndromic hearing loss

  Ingår i European Journal of Human Genetics, s. 466-474, 2019.

 • Mei, Xueshuang; Schart-Moren, Nadine; Li, Hao; Ladak, Hanif M. et al.

  Three-dimensional imaging of the human internal acoustic canal and arachnoid cistern: a synchrotron study with clinical implications

  Ingår i Journal of Anatomy, s. 316-326, 2019.

  Open access
 • Huttunen, Kerttu; Erixon, Elsa; Lofkvist, Ulrika; Maki-Torkko, Elina

  The impact of permanent early-onset unilateral hearing impairment in children - A systematic review

  Ingår i International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, s. 173-183, 2019.

 • Vangeti, Sindhu; Gertow, Jens; Yu, Meng; Liu, Sang et al.

  Human Blood and Tonsil Plasmacytoid Dendritic Cells Display Similar Gene Expression Profiles but Exhibit Differential Type I IFN Responses to Influenza A Virus Infection

  Ingår i Journal of Immunology, s. 2069-2081, 2019.

 • Einarsson, Sandra; Laurell, Göran; Ehrsson, Ylva Tiblom

  Experiences and coping strategies related to food and eating up to two years after the termination of treatment in patients with head and neck cancer

  Ingår i European Journal of Cancer Care, 2019.

 • An, Feng-Wei; Yuan, Hu; Guo, Weiwei; Hou, Zhao-Hui et al.

  Establishment of a Large Animal Model for Eustachian Tube Functional Study in Miniature Pigs

  Ingår i Anatomical Record Part A-discoveries in Molecular Cellular and Evolutionary Biology, s. 1024-1038, 2019.

 • Schart-Moren, Nadine; Agrawal, Sumit K; Ladak, Hanif M; Li, Hao et al.

  Effects of Various Trajectories on Tissue Preservation in Cochlear Implant Surgery: A Micro-Computed Tomography and Synchrotron Radiation Phase-Contrast Imaging Study

  Ingår i Ear and Hearing, s. 393-400, 2019.

 • Laurell, Göran

  Pharmacological intervention in the field of ototoxicity

  Ingår i HNO (Berlin. Print), s. 434-439, 2019.

 • Maric, Jovana; Ravindran, Avinash; Mazzurana, Luca; Van Acker, Aline et al.

  Cytokine-induced endogenous production of prostaglandin D-2 is essential for human group 2 innate lymphoid cell activation

  Ingår i Journal of Allergy and Clinical Immunology, s. 2202-2214.e5, 2019.

 • Holm, Anna; Schindele, Alexandra; Allard, Annika; Eriksson, Irene et al.

  Mapping of human papilloma virus, p16, and epstein-barr virus in non-malignant tonsillar disease

  Ingår i LARYNGOSCOPE INVESTIGATIVE OTOLARYNGOLOGY, s. 285 285-291 291, 2019.

  Open access
 • Liu, Wei; Kämpfe Nordström, Charlotta; Danckwardt-Lillieström, Niklas; Rask-Andersen, Helge

  Human Inner Ear Immune Activity: A Super-Resolution Immunohistochemistry Study

  Ingår i Frontiers in Neurology, 2019.

  Open access
 • Pierre, Pernilla Videhult; Fransson, Anette; Kisiel, Marta Alina; Damberg, Peter et al.

  Middle Ear Administration of a Particulate Chitosan Gel in an in vivo Model of Cisplatin Ototoxicity

  Ingår i Frontiers in Cellular Neuroscience, 2019.

  Open access
 • Johansson, Henrik; Norlander, Katarina; Malinovschi, Andrei

  Increased prevalence of exercise-induced airway symptoms: A five-year follow-up from adolescence to young adulthood

  Ingår i Respiratory Medicine, s. 76-81, 2019.

 • Enghag, Sara; Strömbäck, Karin; Li, Hao; Rohani, Seyed Alireza et al.

  Incus Necrosis and Blood Supply: A Micro-CT and Synchrotron Imaging Study

  Ingår i Otology and Neurotology, s. E713-E722, 2019.

 • Mazzurana, Luca; Forkel, Marianne; Rao, Anna; Van Acker, Aline et al.

  Suppression of Aiolos and Ikaros expression by lenalidomide reduces human ILC3−ILC1/NK cell transdifferentiation

  Ingår i European Journal of Immunology, s. 1344-1355, 2019.

 • Lundgren Mortensen, Anja; Spiegelberg, Diana; Brown, Christopher John; Lane, David Philip et al.

  The Stapled Peptide PM2 Stabilizes p53 Levels and Radiosensitizes Wild-Type p53 Cancer Cells

  Ingår i Frontiers in Oncology, 2019.

  Open access
 • Liu, Wei; Luque, Maria; Glueckert, Rudolf; Danckwardt-Lillieström, Niklas et al.

  Expression of Na/K-ATPase subunits in the human cochlea: a confocal and super-resolution microscopy study with special reference to auditory nerve excitation and cochlear implantation

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 168-179, 2019.

  Open access
 • Jensson, David; Weninger, Wolfgang J; Schmid, Melanie; Meng, Stefan et al.

  Oculo-zygomatic nerve transfer for facial synkinesis: An anatomical feasibility study

  Ingår i Microsurgery, s. 629-633, 2019.

 • Pirttilä, Kristian; Pierre, Pernilla Videhult; Haglöf, Jakob; Engskog, Mikael et al.

  An LCMS-based untargeted metabolomics protocol for cochlear perilymph: highlighting metabolic effects of hydrogen gas on the inner ear of noise exposed Guinea pigs

  Ingår i Metabolomics, 2019.

  Open access
 • Lindell Jonsson, Eva; Erngren, Ida; Engskog, Mikael; Haglöf, Jakob et al.

  Exploring Radiation Response in Two Head and Neck Squamous Carcinoma Cell Lines Through Metabolic Profiling

  Ingår i Frontiers in Oncology, 2019.

  Open access
 • Takumida, Masaya; Anniko, Matti

  Localization of melatonin and its receptors (melatonin 1a and 1b receptors) in the mouse inner ear

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 948-952, 2019.

 • Borgström, Anna; Nerfeldt, Pia; Friberg, Danielle

  Postoperative pain and bleeding after adenotonsillectomy versus adenotonsillotomy in pediatric obstructive sleep apnea an RCT

  Ingår i European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, s. 3231-3238, 2019.

  Open access
 • Bengtsson, Caroline; Jonsson, Lars; Holmstrom, Mats; Hellgren, Johan et al.

  Incident Chronic Rhinosinusitis Is Associated With Impaired Sleep Quality: Results of the RHINE Study

  Ingår i Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM), s. 899-905, 2019.

 • Astradsson, Thorsteinn; Sellberg, Felix; Berglund, David; Tiblom Ehrsson, Ylva et al.

  Systemic Inflammatory Reaction in Patients With Head and Neck Cancer-An Explorative Study

  Ingår i Frontiers in Oncology, 2019.

  Open access
 • Lundsten, Sara; Spiegelberg, Diana; Stenerlöw, Bo; Nestor, Marika

  The HSP90 inhibitor onalespib potentiates Lu-177-DOTATATE therapy in neuroendocrine tumor cells

  Ingår i International Journal of Oncology, s. 1287-1295, 2019.

  Open access
 • Filipovic, Iva; Sönnerborg, Isabella; Strunz, Benedikt; Friberg, Danielle et al.

  29-Color Flow Cytometry: Unraveling Human Liver NK Cell Repertoire Diversity

  Ingår i Frontiers in Immunology, 2019.

  Open access
 • Morén, Staffan

  Unilateral Cleft Lip and Palate: Speech, Voice and Nasal Function in Adults

  Open access
 • Liu, Wei; Molnar, Matyas; Garnham, Carolyn; Benav, Heval et al.

  Macrophages in the Human Cochlea: Saviors or Predators-A Study Using Super-Resolution Immunohistochemistry

  Ingår i Frontiers in Immunology, 2018.

  Open access
 • Lidian, Adnan

  Necrosis of the upper lip, lateral nasal cartilage and forehead skin after embolization of a HHT patient

  Ingår i Angiogenesis, s. 145-145, 2018.

 • Rask-Andersen, Helge; Schart-Moren, Nadine; Strömbäck, Karin; Linthicum, Fred et al.

  Special Anatomic Considerations in Otosclerosis Surgery

  Ingår i Otolaryngologic clinics of North America, s. 357-+, 2018.

 • Agrawal, Sumit; Schart-Moren, Nadine; Liu, Wei; Ladak, Hanif M. et al.

  The secondary spiral lamina and its relevance in cochlear implant surgery

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 9-18, 2018.

  Open access
 • Bohman, Anton; Oscarsson, Martin; Holmberg, Kenneth; Johansson, Leif et al.

  Relative frequencies of symptoms and risk factors among patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps using a case-control study

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 46-49, 2018.

 • Mortensen, Anja; Spiegelberg, Diana; Haylock, Anna-Karin; Lundqvist, Hans et al.

  Preclinical evaluation of a novel engineered recombinant human anti-CD44v6 antibody for potential use in radio-immunotherapy

  Ingår i International Journal of Oncology, s. 1875-1885, 2018.

  Open access
 • Heimdal, John-Helge; Maat, Robert; Nordang, Leif

  Surgical Intervention for Exercise-Induced Laryngeal Obstruction

  Ingår i Immunology and allergy clinics of North America, s. 317-324, 2018.

 • Nordang, Leif; Norlander, Katarina; Walsted, Emil Schwarz

  Exercise-Induced Laryngeal Obstruction-An Overview

  Ingår i Immunology and allergy clinics of North America, s. 271-280, 2018.

 • Anniko, Matti

  Acta Oto-Laryngologica

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 192-193, 2018.

 • Sundman, Joar; Fehrm, Johan; Friberg, Danielle

  Low inter-examiner agreement of the Friedman staging system indicating limited value in patient selection

  Ingår i European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, s. 1541-1545, 2018.

  Open access
 • Liu, Wei; Loewenheim, Hubert; Santi, Peter A.; Glueckert, Rudolf et al.

  Expression of trans-membrane serine protease 3 (TMPRSS3) in the human organ of Corti

  Ingår i Cell and Tissue Research, s. 445-456, 2018.

  Open access
 • Ölander, Christine; Gudjonsson, Olafur; Kinnefors, Anders; Laurell, Göran et al.

  Complications in translabyrinthine surgery of vestibular schwannoma

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 639-645, 2018.

 • Aabel, Peder; Utheim, Tor Paaske; Olstad, Ole Kristoffer; Rask-Andersen, Helge et al.

  Transcription and microRNA Profiling of Cultured Human Tympanic Membrane Epidermal Keratinocytes

  Ingår i Journal of the Association for Research in Otolaryngology, s. 243-260, 2018.

 • Edvardsson Rasmussen, Jesper; Laurell, Göran; Rask-Andersen, Helge; Bergquist, Jonas et al.

  The proteome of perilymph in patients with vestibular schwannoma: A possibility to identify biomarkers for tumor associated hearing loss?

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Makitie, Antti A.; Keski-Santti, Harri; Markkanen-Leppanen, Mari; Back, Leif et al.

  Transoral Robotic Surgery in the Nordic Countries: Current Status and Perspectives

  Ingår i Frontiers in Oncology, 2018.

  Open access
 • Sundman, Joar; Friberg, Danielle; Bring, Johan; Lowden, Arne et al.

  Sleep Quality After Modified Uvulopalatopharyngoplasty: Results From the SKUP3 Randomized Controlled Trial

  Ingår i Sleep, 2018.

 • Fehrm, Johan; Nerfeldt, Pia; Sundman, Joar; Friberg, Danielle

  Adenopharyngoplasty vs Adenotonsillectomy in Children With Severe Obstructive Sleep Apnea A Randomized Clinical Trial

  Ingår i JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery, s. 580-586, 2018.

 • Spiegelberg, Diana; Mortensen, Anja; Lundsten, Sara; Brown, Christopher J. et al.

  The MDM2/MDMX-p53 Antagonist PM2 Radiosensitizes Wild-Type p53 Tumors

  Ingår i Cancer Research, s. 5084-5093, 2018.

 • Mei, Xueshuang; Atturo, Francesca; Wadin, Karin; Larsson, Sune et al.

  Human inner ear blood supply revisited: the Uppsala collection of temporal bone - an international resource of education and collaboration

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 131-142, 2018.

  Open access
 • Hjort, Klas; Rask-Andersen, Helge; Li, Hao

  Softer, thinner and more compliant implants

  2018.

 • Schart-Moren, Nadine; Larsson, Sune; Rask-Andersen, Helge; Li, Hao

  Three-Dimensional Analysis of the Fundus of the Human Internal Acoustic Canal

  Ingår i Ear and Hearing, s. 563-572, 2018.

 • Abramenkovs, Andris; Spiegelberg, Diana; Stenerlöw, Bo

  Ra223 induced clustered DNA damage reduces cell survival independently of androgen receptor variant 7 expression

  Ingår i European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, s. S634-S635, 2018.

 • N, Browaldh; J, Bring; Friberg, Danielle

  SKUP3: 6 and 24 months follow-up of changes in respiration and sleepiness after modified UPPP.

  Ingår i The Laryngoscope, 2018.

  Open access
 • E, Pajediene; I, Bileviciute-Ljungar; Friberg, Danielle

  Sleep patterns among patients with chronic fatigue: A polysomnography-based study.

  Ingår i The clinical respiratory journal, 2018.

  Open access
 • LoMauro, Antonella; Johansson, Henrik; Malinovschi, Andrei; Frykholm, Peter et al.

  The ventilatory pattern and the operational volumes during exercise in subjects with diagnosed exercise-induced laryngeal obstruction (EILO)

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • Johansson, Henrik; Ersson, Karin; Malinovschi, Andrei; Mallmin, Elisabet et al.

  Prevalence of exercise-induced bronchoconstriction and exercise-induced laryngeal obstruction in adolescents attending national sports high school

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • Johansson, Henrik; Emtner, Margareta; Janson, Christer; Malinovschi, Andrei et al.

  Exercise induced dyspnea among adolescents - prevalence and incidence, a five-year follow-up

  Ingår i European Respiratory Journal, 2018.

 • Atturo, Francesca; Schart-Moren, Nadine; Larsson, Sune; Rask-Andersen, Helge et al.

  The Human Cochlear Aqueduct and Accessory Canals: a Micro-CT Analysis Using a 3D Reconstruction Paradigm

  Ingår i Otology and Neurotology, s. e429-e435, 2018.

 • Christou, Constantina; Wikström, Johan; Strömbäck, Karin

  Bifurcation of the intratemporal facial nerve: A rare anatomical anomaly

  Ingår i ACTA OTO-LARYNGOLOGICA CASE REPORTS, s. 15 15-18 18, 2018.

  Open access
 • Astradsson, Thorsteinn; Laurell, Göran; Ahlberg, Alexander; Nikolaidis, Polymnia et al.

  Trismus in patients with head and neck cancer and 5-year overall survival

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 1123-1127, 2018.

  Open access
 • Holm, Anna; Hellman, Urban; Laurent, Claude; Laurell, Göran et al.

  Hyaluronan in vocal folds and false vocal folds in patients with recurrent respiratory papillomatosis

  Ingår i Acta Oto-Laryngologica, s. 1020-1027, 2018.

  Open access
 • Glueckert, R.; Chacko, L. Johnson; Rask-Andersen, Helge; Liu, Wei et al.

  Anatomical basis of drug delivery to the inner ear

  Ingår i Hearing Research, s. 10-27, 2018.

 • Spiegelberg, Diana; Mortensen, Anja C.; Lundsten, Sara; Brown, C. J. et al.

  First in vivo study of the MDM2/MDMX-p53 antagonist PM2 as potentiator of external radiotherapy in wt p53 cancer

  Ingår i European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, s. S30-S30, 2018.

 • V, Konya; P, Czarnewski; M, Forkel; A, Rao et al.

  Vitamin D downregulates the IL-23 receptor pathway in human mucosal group 3 innate lymphoid cells.

  Ingår i Journal of Allergy and Clinical Immunology, s. 279-292, 2018.

 • Schart-Morén, Nadine

  The Human Cochlea and Cochlear Implantation: Morphological Characteristics and Clinical Correlations

  Open access
 • Schart-Moren, Nadine; Hallin, Karin; Agrawal, Sumit K; Ladak, Hanif M et al.

  Peri-operative electrically evoked auditory brainstem response assessment of facial nerve/cochlea interaction at cochlear implantation

  Ingår i Cochlear Implants International, s. 324-329, 2018.

  Open access
 • Morén, Staffan; Lindestad, Per Åke; Holmström, Mats; Mani, Maria

  Voice quality in adults treated for unilateral cleft lip and palate: Long-Term Follow-Up After One- or Two-Stage Palate Repair

  Ingår i The Cleft Palate-Craniofacial Journal, s. 1103-1114, 2018.

 • Makitie, A.; Ruuskanen, M.; Bentzen, J.; Brun, E. et al.

  The management and survival outcomes of nasopharyngeal cancer in the Nordic countries

  Ingår i Acta Oncologica, s. 557-560, 2018.

 • Jensson, David; Enghag, Sara; Bylund, Nina; Jonsson, Lars et al.

  Cranial Nerve Coactivation and Implication for Nerve Transfers to the Facial Nerve.

  Ingår i Plastic and reconstructive surgery (1963), s. 582e-585e, 2018.