Nutrition och immunreaktion hos patienter med huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer (HHC) är ingen enhetlig cancermanifestation utan är ett samlingsbegrepp för elakartade tumörer i munhåla, svalg, luftstrupe, näsa- och bihålor samt spottkörtlar. I Sverige räknar man med nio olika subgrupper av HHC. Behandling av en patient med huvud- och halscancer är väsentligen beroende av tumörlokalisation, tumörstadium och patientens allmänna status. Samsjukligheten är stor hos många patienter. De behandlingar som är aktuella vid primärbehandlingen är monoterapi (kirurgi eller radioterapi), kombinationsbehandling som även kan inkludera cytostatika eller antikropp. Akuta biverkningar och sequelen är frekvent förekommande. Till dessa hör sväljningssvårigheter och malnutrition. Tidig död samt återfall inom två år är relativt vanligt. 5-årsöverlevnaden i Sverige för hela gruppen av patienter med HHC är cirka 69 %. Stora prospektiva studier på patienter med huvud- och halscancer är sällsynta.

Vi genomför en omfattande studie med kontinuerlig rekrytering före behandling av patienter med HHC. I samarbete med ÖNH-klinikerna vid Norrlands universitetssjukhus och Örebro universitetsklinik bedriver vi sedan 2015 studien Diet, muscle mass, and inflammatory reaction – A prospective observational study of nutritional factors in patients with head and neck cancer”. Syftet med denna longitudinella observationsstudie är att prospektivt identifiera immunologiska och metabola variabler som påverkar utfallet av behandlingen för patienter med HHC. Patienterna följs under två år med upprepade blodprover och skattning av kroppssammansättning med bioelektrisk impedansmätning. Blodprover analyseras främst för skattning av proinflammatoriska cytokiner, fettsyror och metabolomik.

I början av 2020 har 330 patienter valt att ingå i studien. En riklig mängd patientdata förvaras i in i en elektronisk CRF. Blodprover lagras på Uppsala biobank. Vi samarbetar med professor Mikael Hedelands, docent Ulf Riserus och docent David Berglunds forskargrupper. Inklusion av patienter kommer att pågå till och med 211231. Med en två-årsuppföljning planeras studien att vara avslutad 231231. Eventuellt kan den komma att förlängas. Studien är registrerad i ClinicalTrials.gov, NCT03343236. Observationsstudien är delvis finansierad via anslag från Cancerfonden.