Ortopedi och handkirurgi

Ortopedin handlägger rörelseorganens skador och sjukdomar. Ortopediska skador uppstår genom trauma, vissa ortopediska sjukdomar är degenerativt betingade och ytterligare ett stort område är diagnostik, behandling och habilitering av medfödda tillstånd.

Ortopedins och handkirurgins sjukdomspanorama

Ett trauma kan leda till frakturer och mjukdelsskador, och inom ortopedin behandlar vi bland annat livshotande skador som uppkommer vid trafikolyckor eller fall från hög höjd, ofta definierade som högenergiskador. Men ortopediskt trauma inkluderar även de betydligt vanligare fallolyckorna i samma plan, skador som företrädesvis drabbar barn och åldringar, och som ofta kallas lågenergisakador.

Ett stort område inom ortopedin utgörs av degenerativa sjukdomar som artros, alltså ledsvikt, samt mjukdelsrelaterade smärtor i nacke, rygg och extremiteter. Men även mer ovanliga tillstånd inom rörelseapparaten, som infektioner, tumörer och medfödda sjukdomar, kan kräva ortopedisk kompetens. Inflammatoriska ledsjukdomar, som reumatoid artrit kan också bli aktuella för ortopedisk behandling, och ortopedin utreder och behandlar även överbelastningsskador, ofta uppkomna som arbetsskador eller idrottsskador.

Förändring i det ortopediska sjukdomspanoramat

Ortopediska skador och sjukdomar drabbar alla åldersgrupper. Lågenergitrauma och degenerativa förändringar drabbar dock främst äldre individer. Då medellivslängden i Sverige har fördubblats de senaste 200 åren har andelen åldringar i samhället ökat. Tack vare en aktiv livsstil långt upp i åldrarna har vi idag också många fler skador och förslitningar som uppstått i samband med idrott eller annan fysisk aktivitet. Den förändrade samhällsdemografin och förändringar mot en mer aktiv livsstil har medfört en ökning av antalet individer med ortopediska åkommor, och denna trend förväntas öka.

Ortopedisk forskning

Historiskt sett har den ortopediska och handkirurgiska forskningen lett till fantastiska och mycket kännbara resultat för stora patientgrupper. Ta som exempel insättningen av konstgjorda leder, frakturkirurgin, eller replantationen av avskurna fingrar, behandlingar som för två generationer sedan tedde sig mer som ”science fiction”.

Målet med vår forskning är att ständigt förbättra diagnostik och behandling av patienter som drabbats av ovan nämnda skador och sjukdomar, och att systematiskt utvärdera nya behandlingsmetoder. Vår enhet bedriver forskning på många olika områden, alltifrån trauma och artros till barnortopedi och handkirurgi. Beroende på frågeställning använder vi vitt skilda metoder, från translationell forskning på odlade celler eller djur, via kliniska studier på patienter till storskalig epidemiologisk forskning på omfattande patientgrupper. 

På dessa sidor presenteras en överblick över de olika forskningsprojekten som pågår på enheten för ortopedi och handkirurgi. Glädjande nog är vi en väldigt aktiv enhet, med många aktiva doktorander och seniora forskargruppsledare, och vi har de senaste åren lyft fram många spännande forskningsresultat som delvis fått stor medial uppmärksamhet.


Nils Hailer, nils.hailer@surgsci.uu.se, professor i ortopedi

Nils Hailer

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi och handkirurgi

E-post:
nils.hailer[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-02