Forskningsrapport

Vår studie tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Svåra skador och dödsfall till följd av brand, är nu klar. Den är publicerad på MSBs hemsida.

Den epidemiologiska kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök (såväl lindriga som svåra och dödliga) är otillräcklig. Målet med denna studie, som genomförts av Institutionen för Kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet i samverkan med MSB, har varit att sammanställa tillgänglig data över skador som kan kopplas till en brand under 2010 och lyfta fram särskilt utsatta grupper. Detta för att skapa en epidemiologisk kunskapsbas som kan ligga till grund för preventionsarbete och vidare forskning

År 2010 skadades minst 1 400 personer i samband med brand. Omkring 50 % skadades så svårt att de krävde sjukhusvård eller avled. Ungefär hälften fick brännskador i huden, men nästan lika många skadades av giftig rök eller gas. Män hade generellt ytligare hudskador men var ändå i majoritet bland skadade och döda. En annan utsatt grupp var äldre över 60 år, vanligen kvinnor, som oftare ådrog sig fullhudsskador. Medelåldern bland skadade kvinnor var generellt högre än männens.

Beskrivningen och analysen av skadade och avlidna till följd av exponering för rök och eld bygger på information från Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister, räddningstjänstens insatsdata och MSBs dödsbrandsdatabas. Matchningen mellan de register som använts i denna studie har brustit på flera punkter För att i framtiden sammanställa epidemiologisk data över skadade i brand behövs ett tillförlitligt och rikstäckande brandskaderegister. Sannolikt är vägen via nationellt kvalitetsregister den mest fruktsamma. Utmaningen däri (utöver skapande och underhåll av registret) ligger i att få kopplingen till insatsrapporterna fungerande, vilket i praktiken torde förutsätta registrering av personnummer i samband med räddningsinsatsen.

För att skapa enhetlighet behövs också en tydlig definition av lätt respektive svår skada. I nuläget råder stor skillnad mellan räddningstjänstens och sjukvårdens bedömningar av skador. Innebörden av begreppet skada har flera dimensioner, vilket försvårar gränsdragningen mellan lätt och svår. En möjlighet att definiera skada, som får anses rimlig i detta fall, är att göra en uträkning med hjälp av ICISS som bygger på diagnoskoder i patientregister.

Här finns rapporten i sin helhet att ta del av.