Rättsmedicin

Forskningen på rättsmedicinska enheten görs dels inom ramen för ett doktorandprojekt och dels två projekt som görs i samarbete med andra fakulteter och ett annat universitet. För närvarande pågår följande doktorandprojekt

Konsekvenser av missbruk av anabola androgena steroider (AAS)

  • För närvarande pågår ett doktorandprojektprojekt inom AAS-området som syftar till att kartlägga hjärtförändringar och testikelförändringar hos avlidna AAS-användare

Ett annat forskningsområde rör differentialdiagnostik vid misstänkt spädbarnsmisshandel.

Diagnostik av spädbarnsmisshandel

  • Under de senaste åren har det vetenskapliga underlaget för tidigare etablerade uppfattningar avseende vissa fynds diagnostiska värde för spädbarnsmisshandel ifrågasatts.
  • Projektet har generat en avhandling rörande förekomst, associerade fynd och orsaker till blödning under hårda hjärnhinnan hos spädbarn. Denna forskningslinje fortgår och har utvidgats med biomekaniska studier som bedrivs i samarbete med forskare på KTH. Vidare undersöks möjligheten till sekundärprevention i form av tidig upptäckt av spädbarnsmisshandel.

Det tredje forskningsområdet handlar om rättssäkerhet och rättstrygghet kopplat till rättsmedicinska bedömningar med fokus på vetenskaplig evidens och mänskliga felkällor.

Evidensbaserad rättsmedicin

  • Inom ramen för ett tvärvetenskapligt projekt, EB-CRIME, bedrivs studier avseende olika aspekter på rättsmedicinska bedömningar och hur dessa förmedlas till och uppfattas av mottagarna, polis och jurister. Studierna omfattar såväl granskning av diagnostisk säkerhet som studium av mänskliga felkällor som subjektivitet, gruppdynamik när resultaten och graden av säkerhet i bedömningen ska förmedlas till mottagarna och i vilken mån rätten känner till och  beaktar möjliga felkällor. 

Senast uppdaterad: 2023-03-31