Diagnostik av spädbarnsmisshandel

Under de senaste åren har det vetenskapliga underlaget för tidigare etablerade uppfattningar avseende vissa fynds diagnostiska värde för spädbarnsmisshandel ifrågasatts. Ifrågasättandet skjuter bl.a. in sig på att flertalet studier som bekräftar vissa fynds värde för diagnoser som anger spädbarnsmisshandel förutsätter ett antagande om att vårdnadshavare som inte vidgår trauma saknar trovärdighet, vilket inte är en medicinsk bedömning. Vi har identifierat ett antal hypoteser som saknar empirisk verifiering (gäller både hypoteser för och emot misshandel som förklaringsfaktor) och har vidare funnit att flera av dessa hypoteser förefaller kunna testas utifrån data i de rättsmedicinska ärendehanteringsregistren om de kombineras med registerdata från sjukvården. Projektet syftar således till att förutsättningslöst (utan att utgå från ett grundantagande avseende vårdnadshavarnas trovärdighet) testa hypoteser avseende vissa fynds uppkomstorsak. Projektet görs i samarbete med prof Ulf Högberg, Institutionen för kvinnor och barns hälsa, UU.