Hjärtcellsförändringar hos användare av AAS

Det finns starka belägg för att användare av AAS medför risk för hjärtförstoring. Det finns även belägg för att detta på mikronivå motsvaras av en storleksökning hjärtmuskelcellerna. Till skillnad mot vad man tidigare trott har det visat sig att det sker en kontinuerlig långsam nybildning av hjärtmuskelceller hos människa. Detta har lett vidare till frågan om AAS kan accelerera denna nybildning.  Jonas Fsriséns forskargrupp på KI har utvecklat en elegant metod för att påvisa nybildning av celler. Metoden bygger i korthet på att mäta halten av radioaktivt kol-14 i kärn-DNA. Och jämföra med den s.k. bombpulskurvan som anger den atmosfärsiska koncentrationen av kol-14. Atmosfärsikt kol-14 härstammar från kärnvapensprängningarna under kalla kriget och sjunker med jämn hastighet. Därför blir  kol-14-aktiviteten lägre i nybildade celler jämfört med äldre celler, t.ex. sådana som finns med från födseln. Hypotesen är såldes att AAS stimulerar nybildning av hjärtmuskelceller. Kanar Alkass som är knuten till Friséns forskargrupp är huvudansvarig för studien.

Senast uppdaterad: 2022-03-08