Enlungeventilation

Avstängning av den ena lungan används för att underlätta lungkirurgi och vid titthålskirurgi i thorax används. I det senare fallet kan koldioxid användas för att fylla lungsäcken i syfte att optimera de kirurgiska förhållandena. Respirationen måste då klaras på en lunga och i vissa fall kan det uppstå problem med syresättning och eller utvädring av koldioxid. Delar av denna problematik kan relateras till bristande matchning mellan ventilation och perfusion i lungorna under enlungeventilation. De cirkulatoriska effekterna kan bli betydande och i vissa fall ses dålig syremättnad och ansamling av koldioxid i kroppen. Vi har utvecklat en modell att studera fysiologin under dessa omständigheter [1]. Denna modell har sedan använts för ytterligare studier i syfte att definiera optimala förhållanden för denna typ av ventilation. Resultaten är under bearbetning och ingår som underlag till en kommande avhandling (Henrik Reinius).

  1. Reinius H, Borges JB, Fredén F, Jideus L, Camargo ED, Amato MB, Hedenstierna G, Larsson A, Lennmyr F. Real-time ventilation and perfusion distributions by electrical impedance tomography during one-lung ventilation with capnothorax. Acta Anaesthesiol Scand. 2015 Mar;59(3):354-68.

Gruppmedlemmar

Henrik Reinius**,  Joao Baptista Borges**, Lena Jideus, Filip Fredén**, Anders Larsson**, Göran Hedenstierna**, Fredrik Lennmyr

**Samarbete med anestesin och Hedenstiernalaboratoriet