Hjärtlungmaskin och venöst avflödeshinder

Vid extrakorporeal cirkulation (ECC) förändras perfusionen i kroppen beroende på bland annat arteriella flöden, tryck, temperatur och hematokrit. Principen för ECC är att man dränerar kroppen på blod via hålvenerna och tillför det direkt i aorta efter syresättning.

Avflödet via hålvenerna är delvis känsligt och beror på kanyllägen som tidvis kan vara svåra att optimera. Otillräckligt dränage medför stas och ökade venösa tryck, vilket dels leder till intrakraniell tryckstegring, minskat cerebralt perfusionstryck och även minskade möjligheter till adekvat arteriellt ECC-flöde. Dessutom poolas blodvolymen kvar i patienten, vilket leder till transfusionsbehov och utspädning med påföljande ödem.

Venös stas kan påverka den cerebrala perfusionen, men det är oklart när den blir så höggradig att den att den blir medicinskt betydelsefull. Det venösa flödet i ECC monitoreras inte rutinmässigt, och det är möjligt att tillståndet är underdiagnosticerat. 

Tidigare experimentell och klinisk litteratur är begränsad till fallbeskrivningar och enstaka djurförsök vid djup hypotermi [1], [2] medan den modell vi utvecklat inriktar sig på cerebral perfusion vid mild hypotermi, vilket är vanligare vid rutinhjärtkirurgi. 

Vi har påvisat en varierande känslighet för cerebral perfusionspåverkan vid tilltagande venös stas och att flödesvariationer mellan separata kanyler i vena cava superior respektive inferior riskerar passera obemärkta [3]. Vi har även jämfört effekterna av olika strategier att bevara cerebralt perfusionstryck med hjälp av olika strategier, varvid man förefaller kunna skaffa sig perfusionsmässiga marginaler med hjälp av blodtryckshöjande behandling med vasopressor [4].

  1. Sakamoto T, Duebener LF, Laussen PC, et al: Cerebral ischemia caused by obstructed superior vena cava cannula is detected by near-infrared spectroscopy. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004;18(3):293-303
  2. Puri G, Agarwal J, Solanki A, et al: Cerebral venous congestion during cardio-pulmonary bypass: role of bispectral index monitoring. Perfusion 2008;23(3):153-155
  3. Tovedal T, Jonsson O, Zemgulis V, Myrdal G, Thelin S, Lennmyr F.: Venous obstruction and cerebral perfusion during experimental cardiopulmonary bypass. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010;11(5):561-566
  4. Tovedal T, Myrdal G, Jonsson O, Bergquist M, Zemgulis V, Thelin S, Lennmyr F. Experimental treatment of superior venous congestion during cardiopulmonary bypass. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Sep;44(3):e239-44

Gruppmedlemmar

Thomas Tovedal, Ove Jonsson, Gunnar Myrdal, Vitas Zemgulis, Stefan Thelin, Fredrik Lennmyr