Forskning på cerebrospinala skador vid kardiovaskulär kirurgi

Vid kardiovaskulära ingrepp och speciellt vidoperationer av allvarliga sjukdomstillstånd finns risk för skador på hjärna och rygggmärg. Dessa skador kan iibland fall leda till förlamningar och medvetandestörningar.

Vi driver sedan flera år forskning inom detta område och det kan indelas i tre områden.

  1. Experimentell forskning på en av oss utarbetad djurmodell där man provocerar fram komplikationer och pröver olika metoder att lindra effekterna av dessa. Vi använder oss av avancerad övervakning som mikrodialys i hjärnvävnad och blod, flödesövervakning i hjärnan och blodprovstagning för analys av specifika hjärn och ryggmärgsmarkörer. Försöken är akuta och således inte överlevnadsförsök.
  2. Klinisk forskning med analys av spinalvätska på patienter som genomgår kardiovaskulära ingrepp som kan leda till övergående ischemiav ryggmärgen.
  3. Alla ingrepp på aorta registreras för senare uppföljning av resultat så som överlevnad, behov av fortsatt sjukvård och komplikationer.

All forskning är godkänd av etisk kommitte.

Senast uppdaterad: 2021-02-10