Lungcancer

Professor Elisabeth Ståhle

I Sverige insjuknar årligen 2800 människor i lungcancer och 2500 människor dör av lungcancer. Patienter med mindre tumörer av icke småcellig lungcancer kan opereras och för dessa patienter är överlevanden god. Kirurgisk resektion betraktas som den enda möjlighet till bot för denna patients grupp (icke småcellig lungcancer). Patienter med stora tumörer (alternativt spridd sjukdom)behandlas främst med cytostatika, eventuellt kombinerat med palliativ strålbehandling för att erhålla symtomlindring. Ökade kunskaper om de biologiska processerna hos lungcancer patienter förväntas kunna leda till en effektivare behandling. För att kunna jämföra effektiviteten av tilläggsbehandlingar (med cytostatika och eller strålning) är en noggrann undersökning av tumörens utbredning och eventuella spridning helt nödvändig.

Ett problem är att många proteiner är mycket små (viktmässigt) samt återfinns i låga koncentrationer i tumörvävnad. Masspektrometrisk analys av proteiner är ett forskningsområde som har utvecklats snabbt och med denna teknik är det nu möjligt att studera lågmolekylära som föreligger i små mängder. Ett flertal studier har visat att denna teknik (peptidomics) är fullt genomförbar på tumörvävnad, vilket minimerar utvecklingsarbetet som behövs för att genomföra denna studie.

Målet med studien är att kartlägga och skaffa mer information om förekomst av små äggviteämnen (peptider) hos patienter med lokaliserade tumörer. Vi ämnar studera peptiduttrycket i olika delar av tumören för att se om det finns skillnader mellan de centrala delarna av tumören och de delar som invaderar omgivande vävnad. Eftersom dessa små äggviteämnen utgör "fingeravtryck" av cancercellerna kan kartläggning av dem kan resultera i identifieringen av profiler, associerade med ökad risk för metastering och sämre överlevnad.Insamlat blod och serum analyseras på förekomst av peptider men målet att undersöka om samma peptider kan påträffas i blodet likväl som i metastasen samt vilken information avseende svar på behandling och prognos som kan erhållas.

Kirurgisk excision är aktuellt hos endast en bråkdel av patienterna med icke småcellig lungcancer. Detta innebär att patient kohorten kommer att omfatta framförallt de med lokaliserad sjukdom, vilket kan vara en begränsning av studiens generaliserbarhet. Men patienter som accepteras för kirurgi är noggrant utredda med fokus på ev spridning. I samband med kirurgi görs dessutom en systematisk provtagning av lymfkörlar enligt ett protokoll. Detta innebär att informationen av utbredning av cancersjukdomen är mycket bra. Att undersöka prognostisk markörer i denna cohort kan ge information värdefull även för de med mer avancerad sjukdom.

Frågeställningarna är om peptiduttrycket kan kartläggas hos patienter med lungcancer redan innan operation, om peptiduttrycket i den centrala delen av metastasen i en lymfkörtel respektive den perifier del av metastasen, om omgivande frisk vävnad skiljer sig från cancervävnad och korrelerar peptiduttrycket med prognosen. Övergripande målsättningen är att identifiera patienter vars prognos kan förbättras med tilläggsbehandling. Sekundär frågeställning är om det finns en korrelation mellan peptider i tumörvävnad respektive i blod? Och vilken prognostisk information som kan fås med ett blodprov innan excision av tumören.

Senast uppdaterad: 2021-02-10