Urinblåsecancer

Identifiering av biomarkörer för individualiserad behandling av patienter med urinblåsecancer

Forskningsgruppsledare: professor Per-Uno Malmström

Gruppbild på urologer
Bakgrund

Urinblåsecancer är en av de vanligare cancerformerna i Sverige. Majoriteten av patienterna får återfall och relativt många dör av sjukdomen. Det finns inga tecken på att resultaten förbättrats under senare decennier till skillnad emot andra cancersjukdomar. Val av behandlingsprincip bygger på en bedömning av tumörens lokala utbredning och cellernas mikroskopiska utseende (grad). Även inom en grupp av patienter med samma stadium och grad finns påtagliga skillnader i förlopp och prognosen präglas av stor osäkerhet. Det finns därför ett stort behov av metoder, som gör det möjligt att förutsäga en given tumörs känslighet för olika behandlingar.
 

Forskning

Målsättningen med projektet är att testa ett antal biomarkörers värde inför val av behandling. Materialet utgörs av vår unika biobank som består av vävnadsmaterial, från patienter som ingått i fem stora genomförda randomiserade studier. Materialet är välkategoriserat, har lång uppföljning och resultaten publicerade. Kandidat proteiner med motsvarande antikroppar utväljs baserad på våra egna tidigare resultat samt lämpliga kandidater från litteraturen. Tumörpreparat i form av vävnadsarrayer från vår biobank färgas immunhistokemiskt och pro-teinuttrycket bedöms med hjälp av erfaren patolog. Resultaten analyseras tillsammans med biostatistiker.

Framtid

Lovande markörer kommer att utvärderas vidare inom ramen för prospektiva studier i vårt internationella nätverk.

Möjligheterna att bättre förutsäga behandlingseffekten genom att använda biomarkörer verkar lovande. Detta kan leda till en mer individualiserad handläggning och därmed bättre behandlingsresultat och mindre överbehandling.


Gruppmedlemmar 2016

Per-Uno Malmström, professor
Ulrika Segersten, docent
Tammer Hemdan, med dr
Polat Turker, forskarassistent