Prostatacancer

Forskningsgruppsledare och kontaktperson: professor Pär Stattin, registerhållare och ordförande Nationella prostatcancerregistret, PI PCBaSe

Prostate Cancer data base Sweden (PCBaSe)

PCBaSe en av världens mest omfattande kliniska prostatacancerdatabaser och används flitigt av många forskare för att belysa frågor om prostatacancer (Pca) inom en rad olika områden.

Avfärda larmrapporter

Allra bäst passar PCBaSe till att undersöka ovanliga biverkningar av behandling av Pca, sk post authorisation safety studies (PASS). Med hjälp av PCBaSe har flera ’larmrapporter’ kunnat avfärdas. Till exempel rapporterades att Viagra var kopplat till ökad risk för malignt melanom. I PCBaSe visade vi att detta samband berodde på att störfaktorer samvarierade bland män som tog Viagra ( 5-difosfodiesterashämmare som används mot erektil dysfunktion) och kända riskfaktorer för melanom ( Loeb et al JAMA länk till xx PMID:26103029).

Å andra sidan har data i PCBaSe använts för att bekräfta att det finns en ökad risk för frakturer, hjärtsjukdom och diabetes bland män som behandlas med GnRH-agonister pga Pca ( O´Farrell et al länk xx PMID:25732167).

Behandlingsstudier

Andra områden som undersökts är till exempel utfall efter olika behandlingar för Pca, förändringar över tid i behandling och geografiska skillnader i behandling.

Sedan starten av PCBaSe år 2010 har mer än 130 vetenskapliga orginalartiklar publicerats som baserats på data i PCBaSe (för förteckning av artiklar  och länk till pubmed se www.npcr.se/publikationer) publicerats av forskare från Sveriges alla universitet och flera internationella samarbetspartners. Mer än ett dussin avhandlingar har helt eller delvis baserats på PCBaSe. PCBaSe-gruppen har ett utbyte med urologkliniken på San Raphaele-universitetssjukhuset i Milano och tar emot gästforskare på årsbasis sedan 2016.

PCBaSe består av 180 000 män som diagnostiserats sedan 1998 i Nationella prostatacancerregistret och fem Pca-fria kontrollmän (knappt en miljon män) matchade för födelseår bostadslän. Med hjälp av det unika svenska personnumret har en rad sjukvårdsregister och demografiska databaser avsökts för information i tillägg till de data som finns i NPCR. På så vis finns information i PCBaSe tillgängliga för fall och kontroller om vård i öppen- och slutenvård, läkemedelsanvändning, komorbiditet, ärftlighet, civilstånd, utbildningsnivå och inkomst.

2019 fick postern ’External validation of the PREDICT Prostate tool for prognostication in non-metastatic prostate cancer: A study in 69,206 men from PCBaSe’  presenterad av David Thurtle, Cambridge pris för bästa poster på två kongresser; EAU (Europaen Association of urology) och BAUS (British Association of Urological Surgeons).

PCdBSe bild med antal fall

Referens

Van Hemelrijck M, Garmo H, Wigertz A, Nilsson P, Stattin P. Cohort Profile Update: The National Prostate Cancer Register of Sweden and Prostate Cancer data Base-a refined prostate cancer trajectory. Int J Epidemiol. 2016 Feb;45(1):73-82.

Länk till https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795561/pdf/dyv305.pdf

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

NPCR är Sveriges största kvalitetsregister inom cancerområdet (för mer information se länk xx www.npcr.se). NPCR innehar SKL´s högsta certifieringsnivå och har ett väl utbyggt nätverk av processledare och inrapportörer i hela Sverige och ett mycket aktivt samarbete med Prostatacancerförbundet.

NPCR har varit en föregångare till öppna, publika online-rapporter från cancerregistren. I RATTEN, en interaktiv online rapport från NPCR kan Sveriges PCa-vård granskas ner på sjukhusnivå av alla (www.npcr.se/RATTEN).

Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Sedan 2014 finns möjlighet att longitudinellt registrera data för män med avancerad prostatacancer i PPC (xx länk www.npcr.se/patientöversikt prostatacancer). I maj 2019 hade data för mer än 7 000 män med hormonbehandlad prostatacancer registrerats i PPC. PPC är en översikt som 1) visar data i en användarvänlig översiktsbild, 2) ger verksamheterna att i realtid ha kontroll på användning och effekt av cancerläkemedel, 3) används för ’benchmarking´ mellan olika kliniker, och 4) är en bas för forskning.

Nu konstrueras PPC_Tidig som kommer att användas från diagnosdatum och framåt. Utmaningen i PPC_Tidig är att på ett användarvänligt sätt visa resultat från biopsier och magnetkameraundersökningar av män med lokaliserad Pca.

Organisation

Statistiker PCBaSe  
Hans Garmo 

Doktorander  
Eugenio Ventimiglia, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
Andri Wilberg Orrason, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
Marcus Westerberg, Matematikum    

Stödjer PCBaSe och NPCR 
Region Uppsala och Uppsala universitet 
Cancerfonden 
Vetenskapsrådet 
Prostatacancerförbundet 
Sveriges Kommuner och Landsting  

Referensgrupp PCBaSe 
Pär Stattin, ordförande 
Hans Garmo, PhD, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
Mats Lambe, MD, PhD, professor epidemilogi MEB, KI och enhetschef kvalitetsregister, RCC Uppsala Örebro  
Ingela Franck Lissbrant, MD, PhD, Onkologi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg  
Stefan Carlsson, MD, PhD, Urologi, Karolinska sjukhuset, Solna 
David Robinson, MD, PhD, Urologi, Eksjö sjukhus, Jönköping   
Jan-Erik Damber, MD, PhD, seniorprofessor Urologi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 
Anders Widmark, MD, PhD, seniorprofessor Onkologi, NUS, Umeå 
Olof Akre, MD, PhD, Urologi, Karolinska sjukhuset, Solna 
Ola Bratt, MD, PhD, Urologi, Sahlgrenska, Göteborg  
Anna Bill-Axelson, MD, PhD, Urologi, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset  
Jan Adolfsson, MD, PhD, SBU 


Expertrådgivare: Lars Holmberg, seniorprofessor inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 
Karl Michaelsson, professor medicinsk epidemiologi, inst för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 

Pär Stattin

professor i Urologi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi

E-post:
par.stattin[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
073-6205251