Sedering med dexmedetetidine och remifentanil vid radiofrekvens abladering av njurcancer

I och med att användningen av CT scan och MRT ökar, så upptäcks fler njurtumörer i tidigt skede. I de fall nefrektomi inte är nödvändig, eller hos multipelt svårt sjuka, så är radiofrekvens abladering (RF) en terapeutisk möjlighet.

RF utförs vid den röntgenologiska avdelningen. Sedering i förening med lokalanestesi är ett säkert, tidsmässigt och ekonomiskt gynnsamt alternativ till konventionell anestesi, särskilt vid enheter utanför en operationsavdelning.

Efter erhållande av etiskt tillstånd, inkluderades 49 patienter, vilka givit verbalt och skriftligt godkännande att delta i en proof – of – concept studie där lokalanestesi förenades med sedering med dexmedetetidine (Dex) och remifentanil (Remi).

Studiens fokus ligger på patientupplevelse och skattade smärtnivåer.

Den kliniska delen av projektet är klar och final utvärdering av data pågår.

Så vitt framgår, så är sedering med Dex och Remi i kombination med lokalanestesi en kliniskt relevant möjlighet att utföra RF utan generell anestesi.

Hälsoekonomi. Ekonomiska aspekter på sedering vid RF har ännu inte studerats, men förberedande kontakter är tagna.

Dex har antioxidativa egenskaper. Dex har i tidigare studier visat sig ha antioxidativa egenskaper och kan reducera reperfusionsskada efter pringle vid leverkirurgi. Diskussion pågår med leverkirurger om möjlighet att studera markörer för leverskada (NASH, Cytokeratin 18, Gal-3, calprotectin och HGF (hepatocyte growth factor)) i en kinisk randomiserad studie.

Gruppmedlemmar 2019

Egidijus Semenas, Maria Lönnemark, Pär Dahlman, Michael Hultström, Mats Eriksson

Senast uppdaterad: 2021-04-15