Postoperativ smärta

Intentionen med vårt projekt är att söka ny kunskap om den postoperativa smärtans patofysiologi och en effektiv och säker postoperativ smärtlindring. Detta sker i form av en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbelblind klinisk läkemedelsprövning fas IV av s-ketamin med visdomstandskirurgi som smärtmodell. Syftet är att utvärdera effekten och tolererbarheten av preoperativ intravenös tillförsel av s-ketamin i subanestetiska doser. Genom att jämföra patientupplevelse med biomedicinska markörer (i plasma och saliv) för inflammation hoppas vi hitta samband som ger en bättre förståelse för smärtans patofysiologi. Detta är inte tidigare studerat på ett käkkirurgiskt klientel och ej heller på akut smärta. Denna del av studien är att betrakta som hypotesgenererande, då detta är nya metoder och i någon mån forskningsfront.

Studien utförs i samarbete med Lars Sand, professor Oslo Universitet och Åke Tegelberg, professor Örebro/Malmö Universitet och Lars Eriksson doktorand.

Kontaktperson:  Torsten Gordh

Senast uppdaterad: 2023-06-19