Smärtbehandling med invasiv nervstimulering

Möjligheten att behandla långvariga smärttillstånd med implanterbara system för nervstimulering har funnits i över 50 år. Behandlingsutbudet har senaste decenniet ökat kraftigt genom tillkomst av nya vågformer, implantat, samt anatomiska stimuleringsmål.

Terapiområdet är dock behäftad med relativt stora kostnader per patient och evidensläget avseende effekterna har i flera metastudier bedömds som bristfälligt. Viss kunskap finns om mekanismerna för tonisk stimulering på ryggmärgsnivå, men mycket få humanstudier har gjorts avseende nyare högfrekventa stimuleringsmönster i syftet att utforska eventuella unika mekanistiska aspekter. Dagens kunskapsläge kan oftast inte ge entydig vägledning om vilken stimuleringsteknik som lämpar sig bäst för den enskilda patienten. Ej heller finns det tillräcklig data kring komplikationsfrekvens, långtidseffekter eller kostnadseffektivitet i en svensk eller nordisk kontext. Vår forsknings övergripande syfte är att försöka bidra till att minska några av dessa kunskapsluckor och i förlängningen förbättra matchningen mellan patient, smärttillstånd och terapi.

Pågående forskningsprojekt:

  • Att studera och beskriva hur invasiva nervstimuleringsmetoder presterar som behandling för långvarig smärta genom analys av kopplad data från multipla lokala och nationella register.
  • Att studera effekten av invasiva stimuleringssystem i en kontrollerad nordisk multicenterstudie.

Kontaktperson: Terje Kirketeig

Senast uppdaterad: 2023-06-19