Tolerans och beroendeutveckling vid opioidbehandling

I detta projekt studeras olika aspekter av opioid behandling från cellulär nivå till människa. Opioider är potenta och effektiva smärtlindrande substanser, men utveckling av tolerans och bland annat bristfällig förskrivning kan leda till iatrogen (av läkare orsakad) beroendeutveckling. Vi undersöker hur opioider förskrivs i Sverige, vilka faktorer som leder till överförskrivning, hur man kan förebygga problemet med iatrogen beroendeutveckling och hur man i klinisk verksamhet bäst följer patienter som behandlas med opioider. En del av detta arbete består av att validera den svenska versionen av ett skattningsformulär för risk för beroendeutveckling hos opioidbehandlade patienter (Current Opioid Misuse Measure, COMM). I samarbete med kollegor från Beroendefarmakologi studeras olika opioiders  neurotoxiska egenskaper på cellär nivå in vitro. I longitudinella studier undersöks neuroimmunologiska biomarkörer och kognitiva förändringar hos patienter i samband med rotation från kortverkande opioider till substitutionsterapi.

Kontaktperson: Lenka Katila

Senast uppdaterad: 2021-05-03