Omvårdnadsforskning

Omvårdnadsforskning utgör expanderande verksamheter vid IKV.

Omvårdnad i högteknologisk miljö 

Vid institutionen bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas i högteknologisk miljö. Forskargruppen består av forskare med kompetens från olika inriktningar (kirurgisk vård, ortopedisk vård, anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård o ch diagnostik). Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionellt samarbete.

Gruppen fokuserar på att studera hur en personcentrerad vård som är patientsäker kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten och dennes närstående och hur vården i denna komplexa vårdmiljö kan utformas så att patientens fundamentala vårdbehov säkerställs. Ett tydligt fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation och patientens delaktighet inom högteknologisk vård. Häri ingår identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer samt hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper.

Forskargruppen har en patientnära och klinisk förankring och förser det kliniska arbetet såväl som undervisning inom både sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen med evidensbaserad kunskap.

Forskare och doktorander

Eva Jangland, docent
Ing-Marie Larsson, medicine doktor
Anna-Karin Gunnarsson, medicine doktor
Ewa Wallin, medicine doktor
Katarina Edfeldt, medicine doktor
Camilla Andersson, medicine doktor
Therese Avallin, doktorand
Linda Lyttkens, doktorand
Linda Haakseth, doktorand
Kalle Stoohöök, doktorand

Personcentrerad vård och kompetens

Forskningsledare: Eva Jangland, RN, PhD

Personcentrerad vård inom akutsjukvård och betydelse av avancerad omvårdnad inom kirurgisk vård

Forskningsledare: Eva Jangland, RN, CNS, PhD

Eva Jangland disputerade vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper 2011 och arbetar idag som klinisk lektor i Specialistsjuksköterskeprogrammet och vid Verksamhetsområde kirurgi på Akademiska sjukhuset. Det övergripande syftet i avhandlingsarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av möten i sjukvården med fokus på inom kirurgisk vård. I fortsatta forskningsprojektet studeras patientens och närståendes erfarenhet av patientdelaktighet inom kirurgisk vård och hur en personcentrerad vård kan uppnås.  

Ett annat forskningsområde fokuserar på betydelsen av avancerad omvårdnad inom kirurgisk vård för att uppnå god och säker vård. Införandet av Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) inom kirurgisk vård i Sverige studeras i en rad projekt.

Följande forskningsprojekt och samarbete pågår:

Seamless management of patients seeking care for acute abdominal pain: a person-centered approachSMAAPP research program 

Detta forskningsprogram studerar hur personcentrerad vård kan uppnås i vårdkedjan för patienter som söker vård och vårdas för akuta buksmärtor.  Forskningsprogrammet har sin teoretiska utgångspunkt i ramverket, ’Fundamentals of Care’ (FoC) där interaktionen i mötet, personens psykiska som fysiska behov beskrivs som centrala dimensioner som måste beaktas i ett helhetsperspektiv för att en personcentrerad vård skall kunna uppnås.

Ett forskningsprogram avseende Fundamentals of Care finns i Australien och leds av professor Alison Kitson. Detta program är en länk till det programmet och till det internationella nätverket ’International Learning Collaborative (ILC), som är en grupp internationella forskare, lärare, kliniker och ledare inom olika discipliner som samarbetar med att stödja arbetet med att uppnå en personcentrad vård och lyfta fram betydelsen av de fundamentala delarna i vården, se hemsida http://intlearningcollab.org.

Samarbete

Åsa Muntlin-Athlin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Alison Kitson, The University of Adelaide, Australia
Martin Björck, IKV
Claes Juhlin, IKV
Frank Donelly, The University of Adelaide, Australia
Rebecca Feo, The University of Adelaide, Australia
Tim Schultz, The University of Adelaide, Australia
Erik Elgaard Sorensen, University of Aalborg, Denmark
Therese Avallin, PhD student, IKV
Alexander Tegelberg, PhD student, Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap
 

Sjuksköterskestudenters förståelse av patientens vårdbehov

Detta forskningsprojekt genomförs inom nätverket International Learning Collaborative och fokuserar på utbildningsfrågor.  En enkätstuide genomförs i sjuksköterskeutbildningar i flera länder. Syftet är att undersöka hur studenter på olika utbildningsnivå i sjuksköterskeprogrammen identifierar olika patientgruppers vårdbehov.

Samarbete

Noeman Mirza, Thompson Rivers University, Kamloops, Canada
Tiffany Conroy, University o Adelaide, Adelaide, Australia
Emiko Suzui, University of Hyogo, Kobe, Japan
Akiko Nishimura University of Hyogo, Kobe, Japan
Clair Merriman, Oxford Brookes Univesrity, Oxford,  UK
Julia Slark, The University of Auckland, Auckland, New Zeeland
Therese Avallin, IKV
 

Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) inom kirurgisk vård - en ny yrkesroll i Sverige

Avancerad specialistsjuksköterska benämns internationellet ’Nurse Practitioner’ och yrkesrollen har funnits i många år i andra länder ex USA, Canada, England, Nederländerna och Australien. I detta forskningsprojekt har ett samarbete etablerats mellan IKV och Institutionen för medicin och hälsa och Avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet. I studierna har fokus legat på 1) systemiskt litteraturgenomgång, 2) att studera ’kritiska processer’ för att uppnå god vård inom kirurgisk vård 3) att beskriva rollutvecklingen till Avancerad specialistsjuksköterska samt 4) studera samspel mellan kompetens, lärande och yrkesroller i teamet.

Samarbete:

Forskare vid Avdelningen för omvårdnad, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Pia Yngman Uhlin, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Susanne Kvarnström, Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Erebouni Arakelian, IKV

Personcentrerad vård och patientdelaktighet inom kirurgisk vård

Detta forskningsområde är en direkt fortsättning på avhandlingsarbetet (2011) och innefattar fler delprojekt. I en studie är syftet att utveckla ett instrument som kan användas i prevalensmätningar av patientdelaktighet på kirurgisk vårdavdelning.  I ett annat projekt är fokus på implementering av personcentread vård inom akutsjukvård.

Samarbete:

Lena Gunningberg, Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap
Camilla Fröjd, IKV
Anna-Karin Gunnarsson IKV

Patientsäkerhet inom intensivvård

Forskningsledare: Camilla Fröjd, RN, PhD, senior lecturer

Patientsäkerhet är i hög grad i fokus idag inom hälso- och sjukvården. Vi har en förstärkt patientsäkerhetslag och ska inom vården arbeta aktivt med patientsäkerhet. Det är numera erkänt att hälso- och sjukvård, i likhet med till exempel flyget är att betrakta som en högrisk-organisation. Detta är extra giltigt för intensivvården, där komplexiteten i patientvården går att jämföras med komplexiteten piloter har att hantera i cockpit. Forskning inom området Human Factors and Ergonomics har visat att intensivvård kan betraktas utifrån en modell i fem delar: Teknik, Arbetsuppgifter, Miljö, Organisation och Personer. Varje enskild del i sig är komplex, och alla delarna samverkar. Det betyder att om förutsättningarna ändras i en av delarna, kommer de övriga delarna också att ändras. Samspelet dem emellan påverkar vårdens processer, t.ex. följsamhet till regler och riktlinjer, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten.

Intensivvårdssjuksköterskans vårdarbete betraktat utifrån ett ” högrisk-organisations perspektiv” är ett arbete som sker i en komplex miljö och med en hög kognitiv belastningen för sjuksköterskan.

Projektet är indelat i två faser. I Fas I är syftet att studera och analysera patientsäkerhet inom intensivvård med avseende på teknik, Arbetsuppgifter, Miljö, Organisation och Personer. I fas II är syftet att optimera patientsäkerheten inom intensivvård genom interventioner baserade på resultaten från fas I.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för kirurgiska vetenskaper, medicinska fakulteten och Institutionen för informationsteknologi, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Medlemmar i gruppen:
Anders Larsson, professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anders Jonsson, docent, Institutionen för informationsteknologi
Johann Valtysson, MD, VO anestesi- och intensivvård, Akademiska sjukhuset

Teamarbete i anestesisjukvård

Forskningsledare: Erebouni Arakelian, RN, PhD

Mer forskning av sjuksköterskor vid IKV

Forskningen sker i samarbete med såväl läkare som andra sjuksköterskor, inom ramen för ordinarie forskargrupper. Forskningsprojekten är huvudsakligen kliniska studier. Fokus ligger på områden som exempelvis patientrelationer, arbetsmiljö och teamarbete.

Här presenteras vi en del av den forskning som pågår vid IKV. 

Neurologisk bedömning samt uppföljning av patienter som behandlats med hypotermi efter hjärtstopp

Huvudansvarig: Sten Rubertsson 
Ing-Marie Larsson, ing-mari.larsson@akademiska.se, PhD student, RN   
Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se, PhD student, RN 

Aspects of the surgical team’s and patients’ perception of efficiency, and the recovery process after major abdominal surgery

Huvudansvarig: Haile Matheme 
Erebouni Arakelian, erebouni.arakelian@surgsci.uu.se, RN, PhD