Omvårdnadsforskning: omvårdnad inom kirurgisk vård och högteknologisk miljö

Omvårdnad i högteknologisk miljö

Vid institutionen bedrivs forskning inom omvårdnad av patienter som vårdas inom kirurgisk vård och högteknologisk miljö. Forskargruppen består av forskare med kompetens från olika inriktningar (kirurgisk vård, ortopedisk vård, anestesisjukvård, operationssjukvård och intensivvård). Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärvetenskapliga samarbeten (medicinsk vetenskap och medicinsk humaniora).

Gruppen fokuserar på att studera hur en personcentrerad vård som är patientsäker kan uppnås inom kirurgisk vård och den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård. En central utgångspunkt i forskningen är den sårbara och utsatta patienten och dennes närstående och hur vården i denna komplexa vårdmiljö kan utformas så att patientens grundläggande vårdbehov säkerställs. Ett fokus är att studera betydelsen av en etablerad vårdrelation, patientens delaktighet och patient som medaktör i vården. Häri ingår identifiering av risk- och hälsofrämjande faktorer samt hälsopromotiva och sjukdomsförebyggande insatser för olika patientgrupper. Ett annat fokus är kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskor på olika nivåer och pedagogisk forskning inom utbildning på avancerad nivå.  

Forskargruppen har en patientnära och klinisk förankring och förser det kliniska arbetet såväl som undervisning inom både sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen med evidensbaserad kunskap.

Forskare och doktorander 2023

Eva Jangland, docent, forskargruppsledare
Camilla Fröjd, medicine doktor 
Anna-Karin Gunnarsson, medicine doktor
Anna Hauffman, medicine doktor
Katarina Edfeldt, medicine doktor
Lena Nyholm, medicine doktor 
Elin Björk, filosofie doktor 
Therese Avallin, medicine doktor 
Linda Lyttkens, doktorand
Linda Haakseth, doktorand
Anna Hult, doktorand  
Henrietta Gustafsson, doktorand (IMV)
Frida Olsson, doktorand
Anna Abelsson, medicine doktor 
Maria Lilja, doktorand (CKF Västerås)

Eva Jangland

Universitetslektor Docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
eva.jangland[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 3722
Senast uppdaterad: 2023-06-27