Neuroradiologi

Forskningsområden

Cerebrovaskulära sjukdomar

Ansvariga: Johan Wikström och Ljubisa Borota

Utveckling och utvärdering av avancerade MR-tekniker för preoperativ utvärdering och behandlingsuppföljning av intrakraniella aneurysm och arteriovenösa missbildningar. (Doktorandprojekt för Maria Correia de Verdier och Niclas Hegerius)

Optimering av stråldos och endovaskulära tekniker vid neurointerventionella ingrepp.

Tumörer i hjärna och huvud-hals-regionen

Ansvariga: Johan Wikström, Elna-Marie Larsson och Raili Raininko

PET-MR och MR-LINAC för planering, monitorering och prognostisering av strålbehandling av huvud-hals-tumörer. (Doktorandprojekt för Ulrika Mallmin)

Differentiering mellan gliomrecidiv och behandlingseffekter med avancerade MR-tekniker (perfusion, spektroskopi, IVIM, DTI) och PET. Utvärdering av MR-spektroskopi för diagnos av hjärntumörer och andra intrakraniella förändringar. (Doktorandprojekt för Jussi Hellström)

Olika MR-perfusionstekniker för utvärdering av hjärntumörer och normal vitsubstans före operation och under behandling. (Doktorandprojekt för Markus Fahlström)

Intravoxel incoherent motion

Ansvarig: Johan Wikström

Reproducibilitetsstudier och kliniska applikationer i hjärnan. (Doktorandprojekt för Daniel Hannsberger)

Åldrande och demens

Ansvarig: Elna-Marie Larsson

Automatisk volumetri jämfört med visuell atrofigradering vid MR av hjärnan vid normalt åldrande och tidig demens, med tvärsnittsstudie och longitudinell utvärdering. Jämförelser med kognitiv testning och datorbaserad analys för demensklassificering. (Doktorandprojekt för Vilma Velickaite)

Övriga projekt

Ansvariga: Johan Wikström och Elna-Marie Larsson

Samarbeten med andra kliniska och prekliniska forskargrupper vid Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Stellenboschs Universitet (Sydafrika):

 • Kortikala aktiveringsstudier (fMRI) vid psykologiska och psykiatriska tillstånd
 • Trigeminusneuralgi: avancerade MR-tekniker vid 3T och 7T
 • Traumatisk hjärnskada: PET-MR
 • MR vid hypoxisk/ischemisk hjärnskada hos återupplivade, kylbehandlade patienter efter hjärtstopp
 • MR av hjärnan hos prematurfödda barn
 • Fysiologisk MR av patienter med normaltryckshydrocephalus
 • MR av hjärnan och ryggmärgen hos patienter med multipel skleros
 • MR av hjärnan vid epilepsi
 • MRI av hjärnan vid eklampsi
 • Fetal MR
 • Korrelationsstudier mellan MR, proteinuttryck och histopatologi vid diffusa låggradiga gliom
 • Automatisk detektion och kvantifiering av små storleksförändringar av hjärnlesioner

Samarbete med Linköpings Universitet:

Avbildning av luktstörning vid parkinsonism. (Doktorandprojekt för Charalampos Georgiopoulos; Elna-Marie Larsson huvudhandledare)
 

Gruppmedlemmar 2018

Johan Wikström, professor, forskargruppledare
Elna-Marie Larsson, professor emerita
Raili Raininko, professor emerita
Sven Haller, gästprofessor
Dragan Bajic, Med Dr
Ljubisa Borota, Med Dr
Nuno Canto Moreira, Med Dr
Anna Falk Delgado, Med Dr
Ehab Mahmoud, Med Dr
Johanna Mårtensson, Med Dr
Christoffer Nyberg, Med Dr
Ruta Nylander, Med Dr
Maria Correia de Verdier, doktorand
Markus Fahlström, Med Lic, doktorand
Niclas Hegerius, oktorand
Jussi Hellström, doktorand
Vilma Velickaite, doktorand
Anna Grabowska doktorand (ej registrerad)
Daniel Hannsberger, doktorand (ej registrerad)
Ulrika Mallmin, doktorand (ej registrerad)

Några av gruppmedlemmarna.