Forskningsanslag från Selanders stiftelse 2020

2019-09-19

Stiftelsen, som bildats i enlighet med Erik, Karin och Gösta Selanders önskemål, skall ha till sitt ändamål att stimulera och främja klinisk vetenskaplig forskning företrädesvis beträffande cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Sista ansökningsdag är 15 oktober. 

Utdelning skall ske till klinisk forskning vid Uppsala Universitet. Medlen får användas till bekostande av såväl utrustning, förbrukningsmaterial, för forskningsprojektet nödvändiga resor och kostnader som uppstår på universitets- och institutionsnivå samt till ersättning för teknisk och administrativ assistans. 

Ansökan

Mer information om anslaget och ansökningsblankett.

OBS: Ansökan måste skickas in skriftligt, alltså inte via e-post