Utlysning: Filéns stipendier

2023-01-27

Institutionerna ges härmed tillfälle att inkomma med förslag till innehavare av två Filéns stipendier med årsbelopp 100 000 kr vardera.

Stipendierna ska enligt stadgarna för Filénska donationen (från år 1822) utdelas som ”uppmuntran och understöd åt behövande yngre forskare som genom vetenskapliga avhandlingar visat skicklighet och således bör uppmuntras att stanna kvar vid universitetet. I första hand bör legatet gå till docenter som särskilt dokumenterat sig, i andra hand till forskarstuderande. ”

Stipendium kan inte föreslås till någon som innehar mer än halvtidstjänst och stipendiaten måste vara aktiv vid Uppsala universitet. Stipendiet får innehas i tre år från och med läsåret 22/23 men med viss möjlighet till förlängning. Stipendiesumman betalas ut med halva beloppet per termin.

Förslaget på stipendiater ska innehålla en kort motivering underskriven av förslagsställarna samt CV/meritförteckning och uppgift om anställningsförhållande och -omfattning för den som föreslås. Beslut om stipendiater tas sedan av rektor.

Inkom med förslag på innehavare av Filéns stipendier senast torsdag 13 april 2023 till Stipendiekansliet. 

Se kungörelsen (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-04-07