Skärpt tillämpning av generella riktlinjer

2020-11-23

Med anledning av den aktuella smittsituationen gällande Covid-19 har rektor den 20 november 2020 beslutat om nedanstående skärpning av tillämpningen av universitets generella riktlinjer. De skärpta riktlinjerna gäller under perioden 24 november 2020 – 17 januari 2021 (UFV 2020/656). Detta beslut ersätter rektors beslut av den 9 juni 2020.

Fysisk undervisning och examination begränsas

 • För att ytterligare minska risken för smittspridning ska digitala undervisnings- och examinationsformer användas i alla fall där det är möjligt.
 • Fysisk undervisning och examination begränsas under perioden till sådana undervisningsmoment och sådan examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättsäkerhet och som inte låter sig göras digitalt.
 • För att minska belastning på kollektivtrafiken och risken för trängsel i universitetets lokaler bör chefer under perioden verka för att andelen hemarbete ökas ytterligare.

Som generella riktlinjer för Covid-19-anpassningen gäller tills vidare följande vid Uppsala universitet:

 • För utbildning, liksom annan verksamhet, gäller att fysisk närvaro används där så behövs, medan digitala moment används där så är möjligt, i syfte att uppnå hög kvalitet och samtidigt begränsa smittsspridning.
 • Verksamheten ska planeras så att fysisk närkontakt, trängsel och samlingar i stora grupper undviks:
 • All verksamhet inom universitetet ska bedrivas så att sammankomster med mer än 50 personer undviks.
 • Utglesning (fysisk distansering) ska eftersträvas vid all undervisning, examination och andra möten, liksom generellt i universitetets lokaler.
 • Digitalt deltagande ska erbjudas om det är möjligt.

Studenter med företräde till lokaler
När det gäller tillgång till lokaler och erbjudande om fysisk närvaro ska studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd ha företräde.

Övriga fall då fysisk närvaro i lokalerna kan komma ifråga

 • Praktiska moment i undervisningen som inte kan genomföras digitalt.
 • Examination som är svår att genomföra digitalt.
 • Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år. 
 • Lokaler ska tillgängliggöras i största möjliga mån för studenters självstudier. 
 • För inpassering till universitetets lokaler för anställda och studenter ska normalt krävas passerkort. 

Stanna hemma vid symptom på förkylning eller influensa

 • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid symptom på förkylning/influensa. 
 • Efter överenskommelse med närmsta chef kan medarbetare  beredas möjlighet att arbeta hemifrån om och när arbetsuppgifterna tillåter. 
 • Inga tjänsteresor utomlands tillåts till länder som omfattas av UD:s avrådan. 
 • Effekter av covid-19 på doktoranders forskarutbildning och eventuella särskilda behov av stödinsatser/prolongation inventeras i årlig revidering av den individuella studieplanen.