Reviderade riktlinjer för forskarutbildningen vid vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci

2021-01-28

Det är mycket viktigt att huvudhandledare, examinatorer och doktorander känner till riktlinjerna. Dokumentet "Riktlinjer för forskarutbildningen vid vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci" har nu reviderats och den nya versionen finns att ladda ner från vår hemsida. 

Några viktiga punkter: 

  • Doktorandens forskningsplan ska vid ansökningstillfället vara skrivet och undertecknat av huvudhandledaren. Inom sex månader efter antagningsdatumet ska handledare och doktorand skicka in en reviderad plan. Detta förfarande har sitt ursprung i en anmärkning från universitetskanslersämbetet (UKÄ) på doktorandutbildningen på Karolinska Institutet. Se för övrigt regeldokumentet.
  • Alla behörighetskrav måste vara uppfyllda redan vid urvalet av sökande till en doktorandtjänst. Man kan t.ex. inte låta en kandidat komplettera med språkkurser efter att urvalet gjorts. Undantag för detta gäller bl.a. doktorander finansierade av stipendier vunna i konkurrens.
  • Inlämning av material och handlingar (anmälningar, ansökningar etc.) till Kommittén för utbildning på forskarnivås (KUF) ordinarie möten ska nu ske en dag tidigare, dvs., om ett KUF-möte äger rum en tisdag, ska material och handlingar inkomma senast torsdag 12 dagar före mötet. Anledningen är att ett stort antal handlingar visat sig inkomma sent på fredagen, varvid handläggningen inte kan påbörjas förrän efterföljande måndag och viktig tid för att identifiera eventuella problem och kompletteringsbehov förkortats.
  • Varje doktorand ska ha en särskilt utsedd examinator, vars viktigaste uppgift är att som oberoende myndighetsutövare examinera specifika moment i forskarutbildningen och säkerställa att kurser och andra poänggivande moment genomförts med säkerställd kvalité. 
  • Finansiering av doktorander genom stipendier är nu mycket tydligare reglerad i Uppsala universitets centrala riktlinjer.

De reviderade riktlinjerna gäller från 2021-01-01 efter fastställande av KUF 2020-11-17. Ändringar avseende exempelvis sammansättning av handledargrupper etc., avses bara att gälla vid nya antagningar.

Senast uppdaterad: 2022-04-07