Utbildning på forskarnivå

Varför doktorera?

Genom att självständigt, under handledning, bedriva ett forskningsprojekt utnyttjar och utvecklar du både dina praktiska och dina teoretiska färdigheter. Du tar in de senaste metoderna inom modern forskning och den vetenskapliga miljön ger goda möjligheter till både fördjupning och bredd. Målet är att du ska bli en självständig forskare, redo för högkompetenta arbetsuppgifter oavsett om det är inom akademin, industrin, sjukvården eller någon myndighet.

Illustration promotion
Vid Uppsala universitet anordnas doktorspromotion två gånger per år, en vinterpromotion och en vårpromotion. Möjligheten att låta sig promoveras finns kvar upp till tre år efter det att du disputerat.

Forskarutbildning vid medicinska fakulteten

På medicinska fakultetens hemsida hittar du all nödvändig information om utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet. Läs mer om information om utbildningen.

För doktorander: Här hittar du regelverk, blanketter, kursutbud och annan information som kan komma till användning under din forskarutbildning. Läs mer på sidan för doktorander.

För handledare: Här finns regler och instruktioner för dig som handledare. Här kan du även lägga in och administrera kurser samt anmäla dig till handledarutbildningen. Läs mer på sidan för handledare.

Utbildningen 

Forskarutbildningen omfattar minst 240 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 120 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Vid mediciniska fakulteten ska kurs- och teoridelen omfatta minst 30 högskolepoäng. Din kursdel består då av 15 högskolepoäng, varav 8,5-11,5 högskolepoäng är obligatoriska. I teoridelen kan du räkna in kongresser, seminarier, med mera. Kommittén för utbildning på forskarnivå, kuf@uadm.uu.se kan bland annat svara på frågor gällande dina uppgifter i Ladok.

Förutom din självständiga forskning deltar du som doktorand exempelvis i litteraturseminarier, föreläsningar och konferenser. Kurserna är till för att du ska kunna förbättra din förmåga att forska. Planeringen för din kurs- och teoridel ska finnas i din individuella studieplan.

Som doktorand förväntas du även tjänstgöra vid din institution. Du kan få undervisa, leda gruppövningar eller ha seminarier och föreläsningar. Det kan röra sig om handledning till exjobbare eller arbete som assistent. Institutionen har som mål att alla doktorander ska kunna delta i institutionens undervisning. På det här sättet främjas doktorandernas professionella utveckling som universitetslärare. Tjänstgöringen får inte överstiga 20 procent under fem år.

Forskning under handledning 

I början av utbildningen får du hjälp av handledaren med projektval och andra frågor, medan du i slutet förväntas kunna ta egna beslut och arbeta mycket självständigt. 

Obligatorisk förhandsgranskning

Den obligatoriska förhandsgranskningen finns för att säkerställa ämneskvaliteten i avhandlingar inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Disputation 

Inför disputationen ska du ha skrivit en avhandling som består av en ramberättelse och artiklar (så kallad sammanläggningsavhandling) eller en monografi. Under disputationen, som är offentlig, presenterar och försvarar du dina forskningsresultat, metoder och insatser inför en opponent som kritiskt ställer frågor. Du ska också vara redo att svara på frågor från andra deltagare vid disputationen.

Finansiering 

I den individuella studieplanen ska det framgå hur utbildningen ska finansieras. Eventuella finansiärer ska redovisas liksom planerna för anställningen.

Huvudregeln är antingen utbildningsbidrag eller anställning som doktorand under första året, år två till och med fyra anställning som doktorand. Från 2015 försvinner utbildningsbidraget och anställning som doktorand gäller från första året. För doktorander som kombinerar doktorandstudier med klinisk anställning gäller andra regler.

Läs om regler och riktlinjer kring försörjning (stipendier, utbildningsbidrag och doktorander med klinisk anställning med mera) och försäkringsskyddet för doktorander.

Examensbevis

Bevis på genomgången och godkänd forskarutbildning utfärdas av examensenheten efter ansökan av doktoranden. Ansökan ska göras först när alla kurser har rapporterats till Ladok.