Rutiner vid doktorandanmälan vid IKV

Flertalet institutioner har rutiner för att tillförsäkra en hög kvalitet i forskarutbildningen. Doktoranderna måste kunna gå in i sina projekt med vetskapen att projektet granskats av seniora forskare som bedömt att det håller en tillräckligt hög kvalitet för att ligga till grund för ett avhandlingsarbete. På motsvarande sätt måste institutionen skyddas för undermåliga projekt som medför ekonomiska åtaganden men som har små möjligheter att leda till disputation.

När en ansökan skickas in till Forskarutbildningskommittén måste den vara granskad och godkänd på institutionsnivå och givetvis komplett.

Följande gäller vid IKV när en ansökan skickas in och en doktorand ska antas:

  • Det är den blivande huvudhandledaren, inte doktoranden, som är ansvarig för att ansökan om antagning till doktorandutbildning är genomtänkt och i alla avseenden komplett.
  • I ansökan ska en kort beskrivning av ansvarsfördelningen mellan huvudhandledare och en eller flera bihandledare finnas med, undertecknad av samtliga. Det ska bl.a. framgå vem som ansvarar för att de årliga utvärderingarna av doktorandprojektet görs och rapporteras in.
  • Varje ansökan ska i sin helhet ha granskats, godkänts och signerats av ämnesföreträdare innan den går till prefekt för underskrift.
  • Prefekten skriver endast under en ansökan om den är granskad av ämnesföreträdare och om den kommer in i sin helhet.

Ämnesföreträdare är en professor inom ämnesområdet som är anställd vid IKV.
 

Mer om handledarens ansvar

Som handledare ansvarar du för att doktorandprojektet fortskrider i förväntad takt och för att problem som försvårar processen fångas upp och åtgärdas. Du bör vara så informerad om institutionens struktur och rutiner att du kan svara på frågor från doktoranden och hänvisa till rätt person/nivå i olika frågor. Det krävs att du som handledare regelbundet tar del av aktuell information om riktlinjer för doktorandanställning. Det gäller både information på universitetets centrala sida och på medicinska fakultetens sida. Ögna igenom såväl information riktad till handledare som den som riktar sig till doktorander inför varje ny ansökan.

När doktorandanmälan är godkänd, boka in en tid med doktoranden för att gå igenom regler, rutiner och administration. Vem kan doktoranden vända sig till i olika frågor? Vem registrerar kurser, aktivitet och årliga genomgångar? Vem kan ta ut listor ur Uppdok? Påtala vikten av att söka ograduerade medel redan från första året etc. Information av detta slag finns på IKV:s hemsida i form av en lathund för doktoranderna. Visa var den finns och använd den gärna som stöd för denna genomgång. Se också till att doktoranden har en e-postadress via universitetet och att han/hon gör en anmälan om att komma med i utskickslistan till doktorander.

 Riktlinjerna antagna i Institutionsstyrelsen 2012-03-05.