Liten lathund för doktorander vid IKV

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) sorterar under den medicinska fakulteten. Gemensamma regler och riktlinjer för forskning inom medicinska fakulteten finns på fakultetens hemsida www.medfarm.uu.se. Där kan du bland annat ta del av de lagar och förordningar som reglerar forskarutbildningen, hämta information om antagningskrav, obligatoriska kurser, uttag av examen och hämta nödvändiga blanketter.

Här finns information från MedFarm


Information från IKV

Som doktorand behöver du också känna till vem på institutionen du kan vända dig till i olika frågor. Det är även en fördel att veta lite om institutionens organisation och de regler och rutiner som tillämpas. Läs nedan om IKV och få tips om vart du ska vända dig i olika ärenden.

Kort om Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV)

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, IKV, bildades 1998 genom sammanslagning av flera mindre institutioner. Efterhand har ytterligare förändringar skett. Det senaste är sammanslagningen med enheten för radiologi som skedde vid årsskiftet 2015. Olika ämnesområden bildar forskargrupper inom IKV. Forskargrupperna är av varierande storlek och geografiskt utspridda, flertalet inom Akademiska sjukhuset men några grupper är helt eller delvis lokaliserade utanför sjukhusområdet.

Funktioner för ekonomi, personal och kursadministration finns vid ing 70 1tr, på Akademiska sjukhuset.

IKV har runt 120 anställda. Många har arbetsuppgifter vid såväl institutionen (universitetet) som vid Akademiska sjukhuset. Det gäller t ex professorer och lektorer som är anställda vid universitetet men fullgör ca 1/3 av arbetstiden kliniskt på sjukhuset.

Omkring 200 doktorander är registrerade vid institutionen. Majoriteten av doktoranderna är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid Akademiska sjukhuset. De har således ingen traditionell doktorandanställning.

Läkare och annan vårdpersonal (utan universitetsanställning), anlitas ofta för undervisning på kurser och program vid IKV.

Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom delar av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen. IKV ansvarar vidare för röntgensjuksköteskeprogrammet, flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser.

Forskning inom IKV bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet i vid bemärkelse som ingår i IKV. Samverkan mellan olika grupper är viktigt, liksom samverkan med andra institutioner och andra universitet i Sverige och utomlands.

Forskargrupper inom IKV:

 • Anestesiologi, intensivvård och smärtforskning
 • Endokrinkirurgi
 • Experimentell kirurgi
 • Gastrointestinalkirurgi
 • Handkirurgi
 • Kolorektalkirurgi
 • Käkkirurgi
 • Kärlkirurgi
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Radiologi
 • Rättsmedicin
 • Thoraxkirurgi
 • Transplantationskirurgi
 • Urologisk kirurgi
 • Öron-, näs- och halskirurgi

Ett område där såväl antalet forskarstuderande som forskningsintensiteten ökat väsentligt är omvårdnadsforskning. Vid IKV bedrivs ren omvårdnadsforskning men även forskning inom ramen för respektive kirurgisk disciplin, utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

I Forskningsrapporter vid IKV finns en sammanställning av forskning vid institutionen. 

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse och en prefekt.

Institutionsstyrelsen väljs av anställda och doktorander vid institutionen. Prefekt utses av rektor eller vicerektor på förslag från institutionen. Både styrelse och prefekt har treåriga mandatperioder.

Här är namn och kontaktuppgifter till ledamöter som valts för innevarande mandatperiod.

Här hittar du protokoll från institutionsstyrelsen från de senaste åren. 

Anställda doktorander och kliniska doktorander

Som klinisk institution har IKV många forskarstuderande som är antagna och registrerade som doktorander, men som inte har någon doktorandanställning. De har istället en anställning, i regel som läkare eller sjuksköterska vid sjukhuset, med vissa perioder avsatta för forskning. Du som har en anställning som doktorand, för kortare eller längre tid, eller om du har frågor kring anställning, kontakta Karin Johansson, personalsamordnare på tel 018-611 31 03 eller Higran Saghir, HR generalist tel 018-611 49 27.  

Sök stipendier

Om du fått pengar via ett stipendium (gäller inte stipendier för egen försörjning) ska originalet av gåvobrevet lämnas till Siv Utterberg, ekonom. Hon rekvirerar pengarna och lägger upp ett konto för forskningsmedel där pengarna sätts in. Om du endast får besked om erhållna medel via e-post så skall denna e-post vidarebefordras till Siv Utterberg.

Sök ograduerade medel

En särskild typ av stipendier som forskarstuderande ska söka är ”ograduerade forskares anslag vid medicinska fakulteten”. Dessa medel utlyses varje höst med sista ansökningsdag omkring den 20:e september. Varje forskarstuderande kan få detta anslag som mest fyra gånger. Pengarna sparas på ett särskilt konto och ska först och främst täcka kostnader för tryckning av avhandlingen. Pengarna kan även användas till kostnader för översättning, instrument, apparatur, litteratur samt resor som är direkt relaterade till det forskningsprojekt som stipendiet är beviljat för. Blankett hämtas från stipendiekansliets webbsida. Blanketten är dock endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Besked om sökta ograduerade medel för dig som är doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper kommer till institutionen och du får besked om resultatet av din ansökan via Siv Andersson.

Halvtidskontroll

 • Huvudhandledaren avgör om doktoranden är klar för halvtidskontroll.
 • Alla obligatoriska kurser ska vara klara.
 • Huvudhandledaren utser lämpliga personer till betygsnämnden. Namn på ledamöter i betygsnämnden lämnas till prefekten.
 • En sammanfattning av arbetet skickas till betygsnämnden och till övriga intresserade.
 • Halvtidskontrollen anslås på institutionen och på den egna kliniken.
 • Information om förestående halvtidskontroll med sammanfattning av arbetet ska även lämnas till Carina Lindberg eller Elin Eriksson.
 • I samband med halvtidskontrollen ska ett protokoll upprättas, ordföranden i betygsnämnden har ansvaret för detta. Blankett finns att hämta på medfarms hemsida.
 • Betygsnämnden ska även muntligt och i en sammanfattning av det muntliga ge doktoranden tips och råd om förbättringar.
 • Slutligen ska betygsnämnden godkänna eller underkänna halvtiden som en grund för den framtida disputationen.
 • Protokollet ska lämnas till Carina Lindberg, Birgitta HaglundKatja Andersson eller Elin Eriksson för registrering i Ladok.

Uppgifter om saldot på ditt forskningskonto

Behöver du besked om transaktioner och saldon på forskningskonton eller konto för ograduerade medel? Ta kontakt med Carina LindbergSiv Andersson eller Siv Utterberg

Skaffa en e-postadress vid universitetet

När du ska ansöka om att bli doktorand behöver du en e-postadress vid institutionen. Den behövs även senare under utbildningen vid olika elektroniska ansökningar. Universitetsadressen används även för utskick av information om exempelvis seminarier och stipendier som utlyses. E-postadress vid institutionen innebär att du blir registrerad i universitetets katalogsystem AKKA och får en CAS-inloggning. CAS-inloggningen ger åtkomst till bland annat PubMed och artiklar i de tidskrifter som universitetsbiblioteket har licenser på. Även andra rättigheter kan kopplas till din CAS-profil beroende på vilka funktioner du behöver i din verksamhet. 

För att få en e-postadress, kontakta Karin Johansson, personalsamordnare eller Higran Saghir, HR generalist. Som katalogansvariga kan de lägga in personer i katalogen och korrigerar felaktiga uppgifter i universitetskatalogen.  

Registreringar i Ladok?

Registrering i Ladok för doktorandgruppen sköts av Carina Lindberg, Birgitta HaglundElin Eriksson och Katja Andersson. Anmälan till doktorandutbildning och anmälan till disputation sker elektroniskt och kommer automatiskt in i Ladok.

Genomförda kurser och presentationer behövs vanligen registreras manuellt. Doktoranden kan själv logga in via www.student.ladok.se för att se viika kurser som finns registrerade, samt ta ut intyg. 

Både den årliga uppföljningen och forskningsaktiviteten och försörjningenska registreras manuellt, detsamma gäller för halvtidskontrollen. Lämna underlag till någon av de uppräknade ovan.

Intyg från Ladok?

Behöver du intyg från Ladok loggar du själv in via www.student.ladok.se och klickar antingen på Hämta registreringsintyg eller Hämta resultatintyg i högermenyn, beroende på vilket intyg du önskar. 

Registrera publicerade artiklar

Artiklar som publiceras ska föras in i en artikeldatabas, DiVA. Publicerade artiklar genererar poäng som påverkar fördelningen av medel till institutionen och även fördelningen av ALF-medel. Publicerade artiklar, liksom antal personer som tar ut examen eller blir docenter, samt institutionens externa forskningsmedel påverkar vilken ekonomi institutionen kommer att ha för sin verksamhet under kommande år. Den poäng som varje verksamhet genererar går tillbaka i form av ekonomiskt bidrag till den egna forskargruppen. Därför är det av stor vikt och intresse för varje grupp att alla artiklar blir registrerade. Elin Eriksson, Katja Andersson och Håkan Pettersson sköter registreringar i DiVA. 

Programvarulicenser

All hantering av programvara (registrering av licenser och distribution av program) sköts av RBIT (IT-avdelningen vid Rudbecklaboratoriet). Behöver ni något program så kontakta dem via e-post: helpdesk@rudbeck.uu.se.

Universitetets regler runt mjukvaruhantering ska följas vilket bland annat innebär att de bara installerar mjukvara på universitetsdatorer som är registrerade vid Rudbeck. Ju fler som har datorer som är konfigurerade av RBIT, desto smidigare kommer programdistributionen att bli eftersom ny programvara och uppdateringar då kan skjutas ut till datorn utan att ni behöver besöka RBIT.

OBS: Se till att alla datorer framöver beställs av RBIT (helpdesk@rudbeck.uu.se) och installeras av dem. Beskriv vad ni vill ha så tar de fram förslag för vidare diskussion.

Personalsamordnare Karin Johansson kommer att avregistrera licenser samt leverera underlag för fakturor på programvara.

Ersättning för resekostnader

Ska du åka på kongress och vill ha ersättning för resa, kongressavgifter, vill du trycka posters etc så krävs att du i förväg har ordnat finansieringen. Det kan vara genom medel som du sökt själv eller att handledaren står för kostnaden. De medel som tas i anspråk ska finnas vid institutionen.

Reseanmälan ska göras i förväg vid alla resor med övernattning och prefekten måste godkänna resan. Universitetsanställda registerar i Primula web och icke anställda på blankett i Medarbetarportalen. Resen bokas med fördel via universitets resebyrå Lingmerths, då får institutionen fakturan och reseförsäkring ingår.

Här finns mer att läsa om reseräkningar.

Kontaktvägar om det uppstår problem av något slag

Problem bör i första hand diskuteras med handledare eller bihandledare. Om problem finns i relationen till handledaren bör du i första hand vända dig till prefekten. Möjlighet att byta handledare finns.

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet, därför är arbetet med att skapa och bevara en god arbetsmiljö ett ansvar för samtliga medarbetare i organisationen. Du kan vända dig till någon i arbetsmiljögruppen vid IKV om det är någon fråga som du vill diskutera. 

Arbetsmiljö och lika villkorsgrupp vid IKV

IKV har en grupp som arbetar med både arbetsmiljö och lika villkor. 

 Medlemmar i Arbetsmiljö och Lika villkorsgrupp:

Här finns mer att läsa om arbetsmiljöarbetet vid IKV.

Arbetsmiljöproblem, sexuella trakasserier, diskriminering

För att kunna åtgärda problem måste vi uppmärksammas på att de finns. Karin Johansson och Higran Saghir sitter med i arbetsmiljö- och lika villkors gruppen. Vänd dig till någon av dem med frågor runt arbetsmiljö, sexuella trakasserier och diskriminering. De kan hänvisa dig vidare om det är saker som inte institutionen kan hantera. Det behöver inte handla om problem, du får gärna komma med idéer, förslag eller allmänna frågor!

Vill du diskutera med någon utanför institutionen, vänd dig till studentkåren. På studentkårens doktorandsidor finns tips om var du kan vända dig. Studerandeskyddsombud (SSO) vid studentkåren är studentens företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Jämställdhetsombud och arbetsmiljörepresentanter finns även centralt på universitetet. Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor på universitetets hemsida:

Arbetsskadeanmälan

Råkar du ut för en arbetsskada eller ett tillbud ska du skriva en arbetsskadeanmälan. Det är viktigt för dig själv om du skulle få framtida problem av skadan, men det är även viktigt för att påvisa arbetsmiljöproblem så att de kan åtgärdas. Även färdolyckor som sker på väg till eller från arbetsplatsen ska anmälas.

Mer om arbetsskador och blankett för anmälan av arbetsskada finns på medarbetarportalen.

Läs även på medarbetarportalen om tillbud.