Planering inför disputation vid IKV

En lathund avsedd att underlätta planering av disputation vid IKV

En checklista för hur du gör finns på medarbetarportalens hemsida, läs vidare där om licentiater eller doktorander. Där hittar du bland annat information angående nedanstående frågor avseende disputation.


Om du vill få information om disputationskostnader kan du läsa mer på sidan Riktlinjer för disputationskostnader.

Rutiner för disputation och doktorsexamen - körschema

Tidpunkt Rutin

Ansvarig

ca 6-12 mån före disputationen

- Diskutera opponent

- Boka språkgranskare

Huvudhandledare, i samråd med övriga handledare

- Tillsammans med opponent fastställa disputationsdatum

- Boka disputationsdatum i disputationskalendern

- Boka lokal för disputation och för betygsnämndens överläggning

Huvudhandledare och doktorand
senast 12 veckor före planerad disputationsdag

- Skicka in disputationsanmälan/ lic-anmälan via det elektroniska formuläret

Huvudhandledare (i samråd med övriga handledare)

- Förankra tidsplanen med universitetets avdelning för publicering och grafisk service. Via Enheten för digital publicering tas en första kontakt med ett tryckeri med vilket universitetet har ramavtal.

- Fastställ inlämningsdatum. Läs mer om spikning och publicering.

Doktorand

Disputationsanmälan

Anmälan om disputation ska skickas till Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) så att den kan behandlas vid ett sammanträde senast 12 veckor före den planerade disputationsdagen. OBS: Vid förväntad förhandsgranskning kan anmälan behöva lämnas in ca 16 veckor före planerad disputationsdag för att besluten ska föreligga både tryckning och spikning. Anmälan ska innehålla förslag om opponent, betygsnämnd och ordförande, frågor om jäv samt ingående delarbeten.

Allmänt om betygsnämnd och opponent

Betygsnämndens uppdrag är del av myndighetsutövning. Därför ska det föreligga så lite kontakt som möjligt mellan respondent och betygsnämnd. Säkerställ att ingen av betygsnämndsledamöterna på något sätt har deltagit i planering av arbetet, påverkat skrivandet av någon av uppsatserna eller på annat sätt påverkat någon del av innehållet. Risk för detta finns framför allt för ledamot som kommer från egen institution.

Det ska föreligga minimala kontakter mellan respondent och opponent. I första hand ska all kontakt skötas via handledaren. Respondentens kontakt med opponenten ska begränsas till att översända aktuellt textmaterial utan kommentarer. 

Doktoranden ska inte påverka val av opponent eller betygsnämnd. Det är helt och hållet en handledaruppgift

ca 8 veckor före disputationsdagen

- Beställ biljetter och hotellrum för opponent och betygsnämnd (boka hos universitets resebyrå)

- Om opponent eller annan deltagare är utlandsboende kontakta personalsamordnare för information. Uppgifter för SINK- ansökan måste tas in även om enbart resekostnader ska ersättas.

Huvudhandledare
ca 7 veckor före disputationsdagen

- Aktuellt att sända till språkgranskning

Doktorand

ca 6 veckor före disputationsdagen

- Språkgranskningen skall vara klar

Doktorand
6 veckor före

- Avhandlingen ska tryckas. För upplysningar om mallar etc., se universitetets informationssida.

Doktorand
ca 4 veckor före

- Informera opponent om proceduren. Detta är särskilt viktigt när det gäller utländsk opponent.

Huvudhandledare

Nu brukar man ha chans att se en färdig pdf. Då finns sista chansen att göra mindre ändringar. Så snart denna är godkänd bör pdf sändas till betygsnämnd och opponent för att underlätta deras privata planering. 

Ordna en sändlista för boken. Det finns stora friheter vad sändlistans utseende beträffar.

Förslag på sändlista: Opponent 2 ex, betygsnämnd, disputationsaktens ordförande, prefekt(er), akademiska företrädare vid svenska universitet. Forskarkollegor i landet och utomlands, vid kliniska avhandlingar: verksamhetschefer vid universitetskliniker, kollegor inom eget verksamhetsområde/institution. Två till tre ex levereras till institutionens bibliotek samt ett ex till alla som avtackats i Acknowledgements.  

ca 3 veckor före

Spikning. För upplysningar om spikning, se universitetets informationssida

Doktorand
ca 3 veckor före

- Skicka ut avhandling enligt sändlistan

Doktorand

Omedelbart efter spikning ska boken sändas enligt sändlista, allra viktigast till opponent och till betygsnämnd. 

Opponenten kan lämpligen inbjudas till disputationsfest med inbjudningskort i boken. Betygsnämnd, som i detta skede utgör en myndighet, bör i regel inte inbjudas till disputationsfesten. Undantag kan göras för den som finns på den egna institutionen. Handledaren kan dock fråga betygsnämndsledamot som kommer från annan ort om denna/e vill delta i disputationsfesten. 

ca 2 veckor före

- Pressmeddelande om avhandlingen till informationsavdelningen.

Informationsavdelningen kontaktar doktorand som då ska ha texten klar

Några dagar innan

- Skicka e-post till betygsnämnd och ordförande och påminn om tid och plats.

- Opponenten bör, åtminstone om disputationen sker på förmiddagen, och med undantag om vederbörande bor i Stockholmsområdet, anlända till Uppsala kvällen innan disputationen.

Huvudhandledare
Kvällen innan

- Handledaren bjuder opponenten på middag. 

Huvudhandledare
Senast dagen innan

- Respondenten bör besöka disputationslokalen för att kolla dator och projektor. Säkerställ att rätt Power-Point-version finns och testa aktuell fil.

Doktorand

Disputationsdag

- Disputation och betygsnämndssammanträde.

- Disputationsprotokoll fylls i.

- Ta in uppgifter för reseräkning för opponent och betygsnämnd.

Doktorand, ordförande, opponent, betygsnämnd,
m.fl.
Efter disputationen

- ”Godkänd avhandling”: Rapportering i Ladok att avhandlingen är godkänd för doktorsexamen.

- ”Alla kurser klara”: Rapportering i Ladok att alla kurser för doktorsexamen är avklarade.

Huvudhandledare ger original av betygsnämndsprotokoll till fakultetskansliet.

Huvudhandledare (eller examinator) lämnar kopia för Ladok-rapportering till administratör på IKV.

När ”Godkänd avhandling” och ”Alla kurser klara” är rapporterade

- Kom ihåg att ta ut examen!

- Ansökan om examen görs vid Examensenheten. Information finns på fakultetens hemsida.

Den disputerade
I god tid före
Promotionsdagen

- Anmälan till promotion görs.

- Promotion är frivillig.

Den disputerade

Rutiner för disputation och doktorsexamen finns även sammanställt i tabellform i en pdf.