Obligatorisk förhandsgranskning

Obligatorisk förhandsgranskning av alla avhandlingar vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci infördes för disputationer som sker efter den 1 januari 2014, enligt beslut i områdesnämnden 2013-06-13. 

Den obligatoriska förhandsgranskningen införs för att säkerställa ämneskvaliteten i avhandlingar inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Den kan behandlas vid ett möte som ligger minst 12 veckor innan disputationsdatumet. Detta enligt tidigare rutiner. Se mötesdatum och sista inlämningsdatum här.

Vid alla disputationer, efter 1 januari 2014, ska tre betygsnämndsledamöter utses som deltar i förhandsgranskning och disputation, dock är det möjligt att ha fem ledamöter, om man så önskar. 

Vid sammanträdet i kommittén för utbildning på forskarnivå beslutas om betygsnämnd och samordnare för förhandsgranskningen. Kommittén kontaktar sedan betygsnämndensledamöter dagen efter sammanträdet. Betygsnämnden har tio arbetsdagar på sig från det uppdraget beslutats och meddelats av kommittén för utbildning på forskarnivå.

Samordnare för förhandsgranskningen utses av kommittén för utbildning på forskarnivå, på förslag från handledare, i de fall ordförande vid disputationen inte ingår i betygsnämnden. Det är viktigt att handledaren redan vid förfrågan informerar betygsnämndsledamöterna om tidsplan för förhandsgranskningen. Handledaren har det yttersta ansvaret för att förhandsgranskningen kommer in i tid för beslut. 

Disputationsanmälan tas åter upp vid nästa sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå för beslut om disputation får ske utifrån betygsnämndens rekommendation. Beslutet meddelas dagen efter mötet. Om beslutet är negativt får nytt disputationsdatum inte ligga närmare än 3 månader från det först angivna datumet. 

Vid förhandsgranskningen används:

Instruktionerna och mall för protokoll finns tillgängliga under rubriken Blanketter

Betygsnämndsledamöter får instruktionerna i samband med information om att förhandsgranskning ska ske. Protokollsmallen skickas till samordnaren vid förhandsgranskningen. Samordnaren bekräftar resultatet av förhandsgranskningen med sin signatur och sänder protokollet till kansliet för medicin och farmaci. 
 

Vid frågor kontakta:

Kommittén för utbildning på forskarnivå
e-post: kuf@uu.se
 

Utbildningshandläggare
Pernille Husberg och Daniel Nihal Svensson
Områdeskansliet för medicin och farmaci
Box 256
751 05 Uppsala

Tel Pernille: 018-471 19 61,070-1679121
Tel Daniel: 018-471 36 19, 070-1679800