Utbildning på forskarnivå vid IKV

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 200 registrerade doktorander. Vid institutionen bedrivs klinisk forskning inom olika kirurgiska specialiteter såväl som preklinisk forskning och ren grundforskning.  

Flertalet av doktoranderna vid IKV är kliniska doktorander, dvs de är som regel läkare eller sjuksköterskor, anställda vid Akademiska sjukhuset eller annat sjukhus. Istället för doktorandanställning har de avtalat med arbetsgivaren att viss del av arbetstiden kan avsättas för forskarutbildning. Förutom anställda vid Akademiska sjukhuset har vi doktorander vid centrum för klinisk forskning i Västerås, Gävle och Falun och sjukhus i en rad andra orter i landet.

Doktorand Fredrik Edin, professor Helge Rask-Andersen och forskare Wei Liu på öronforskningen.
Doktorand Fredrik Edin, professor Helge
Rask-Andersen och forskare Wei Liu
på öronforskningen.

Forskningsprojekten bedrivs vanligen inom någon av våra forskargrupper. Är du intresserad av forskarutbildning inom kirurgiområdet, kontakta någon av forskarna vars arbete du finner intressant. Det finns möjlighet till samarbete i olika form och vi tar in examensarbetare, doktorander och post doktorer i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Forskargrupper

Forskargrupperna vid IKV representerar olika specialistområden inom anestesi/intensivvård och kirurgi. Två kirurgiska specialiteter sorterar under andra institutioner. Det är neurokirurgi som återfinns vid institutionen för neurovetenskap och barnkirurgi som finns vid institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Forskargrupperna vid IKV presenteras under fliken forskning. Forskargruppernas arbete och inriktning finns även beskrivna i en årlig forskningsrapport.

Två forskningsområden som faller lite utanför forskargruppsindelningen är forskning/forskarutbildning inom omvårdnadsområdet och den epidemiologiska forskningen.

Omvårdnadsforskning

Alltfler sjuksköterskor påbörjar forskarutbildning. De som väljer att göra detta vid IKV är som regel specialistutbildade för sjukvård inom kirurgi, anestesiologi, intensivvård, operstionssjukvård eller ambulanssjukvård. De genomför ofta sin forskning inom den forskargrupp som ligger närmast deras specialitet. Den medicinska kompetensen som finns i i forskargruppen kompletteras med en handledare eller bihandledare med specialitet inom omvårdnadsforskning.

Epidemiologisk forskning

Ytterligare ett forskningsområde som värvar forskare och forskarstuderande från olika forskargrupper är epidemiologisk forskning. Här arbetar forskarna med data från olika register, t.ex. kvalitetsregister och får där tillgång till stora patientmaterial vilka bearbetas med olika statistiska metoder. 
 

Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande behörighet och särskild behörighet. Behörigheterna framgår av allmän studieplan för medicinsk vetenskap.

Doktorandanställningar utannonseras på universitetets hemsida, på www.uu.se (lediga anställningar).

Ett urval görs bland de sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet. I urvalet tas hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen genom bedömning av:

 • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
 • övriga analytiska förmågor som styrkts med en vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.
 • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

Forskarutbildningen kräver minst betyget godkänt i Engelska B. Om du kommer från ett land utanför Norden, och inte har gått en helt engelskspråkig utbildning krävs ett godkänt test (IELTS eller TOEFL).

När du har blivit vald som kandidat för doktorandantagning sammanställer du tillsammans med din presumtive handledare en ansökan om antagning till forskarutbildningen enligt instruktionerna på fakultetens informationssida. Det innebär bl.a. att arbeta fram en individuell studieplan för hur du ska kunna uppfylla kraven för en doktorsexamen.

Handledaren ansvarar för att ansökan är komplett när den lämnas in till IKV för granskning och godkännande av prefekten. Institutionens granskning kan ta några dagar därför ska kompletta handlingar ha lämnats in till institutionen (direkt till prefekten eller tillgänglig administratör) minst tre veckor innan fakultetens forskarutbildningskommittés ordinarie sammanträde, se länk Kommittén för utbildning på forskarnivå, e-post: kuf@uu.se Godkänd och av prefekten underskriven ansökan skickas sedan till fakultetens forskarutbildningskommitté per e-post senast elva dagar innan deras ordinarie sammanträde för beslut om antagning.

Kliniska doktorander kan antas utan annonsering. En skriftlig överenskommelse med klinikchefen om ledig tid för forskning ersätter den finansieringsplan som ska göras upp för prekliniska doktorander. I övrigt kräver ansökan en lika omsorgsfull studieplan och den behandlas på samma sätt på institution och fakultet.
 

Handledning

Samarbetet mellan dig som utbildar dig på forskarnivå och dina handledare kommer att pågå i flera år, tidvis intensivt och under stor press. Det är därför viktigt att ni har en bra kontakt och att personkemin stämmer. Handledarens främsta uppgift är att hjälpa dig som studerar på forskarnivå att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci skall alla som antas till utbildning på forskarnivå ha en huvudhandledare och en biträdande handledare. Det är obligatoriskt för handledare att delta i vetenskapsområdets handledarutbildning.

Handledning och åtaganden bör definieras tydligt i den individuella studieplanen. Det är viktigt att du som doktorand och dina handledare på ett tidigt stadium gör klart vilka förväntningar ni har på varandra och att ni följer upp hur alla parter levt upp till sina åtaganden när ni gör den årliga uppföljningen av studieplanen.

Kurser

Studieplaner och riktlinjer för kurs- och teorimoment

I utbildning på forskarnivå ingår ett antal obligatoriska och valfria kurser enligt en allmän studieplan för medicinsk vetenskap. Läs mer om gällande studieplan samt regler och riktlinjer för kurs och teorimoment för doktorander.

Obligatoriska kurser vid medicinska fakulteten

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (webb-baserad). Denna kurs måste genomgås i sin helhet innan doktoranden kan få tillträde till övriga obligatoriska kurser
 2. Introduktion till forskning (fem veckor)

I stället för kursen Introduktion till forskning, kan kurserna 3-5 nedan läsas

 1. Forskningsetik och vetenskapsteori (fem dagar)
 2. Vetenskaplig presentation (fem dagar)
 3. Introduktionskurs till biostatistik (åtta dagar samt hemarbete)
 4. Försöksdjurskunskap (två veckor). För doktorander som berörs

Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver: försöksdjurskunskap och strålskyddskurs.

Lite om frivilliga kurser

Kurs och teoridelen ska omfatta minst 30 högskolepoäng. Kursdelen består då av 15 högskolepoäng varav 8,5-11,5 högskolepoäng i obligatoriska kurser. Frivilliga kurser väljs i samråd med handledare.

Årlig uppföljning av forskarutbildningen

Doktorand och handledare skall göra en årlig genomgång av hur doktorandens forskarutbildning fortskrider. Den årliga uppföljningen rapporteras på en blankett som hämtas från medicinska fakultetens hemsida. Undertecknad rapport lämnas till examinatorn för granskning och underskrift.

Godkänd rapport bokförs i Ladok. Halvtidskontroll eller licentiatexamen ersätter den årliga uppföljningen i förekommande fall. Kopia av protokoll skall då lämnas in istället för rapporten.

Aktivitet och försörjning

En doktorand ska varje halvår redovisa sin arbetsinsats i utbildningen på forskarnivå uttryckt i procent av heltid. Aktiviteten avser den faktiska insatsen i utbildningen på forskarnivå. En doktorand ska även varje halvår redovisa vilken försörjning hen haft för att finansiera sin utbildning på forskarnivå, alltså endast den del av av doktorandens verksamhet som avser egen utbildning.

Halvtidskontroll

 • Handledaren avgör om doktoranden är klar för halvtidskontroll.
 • Alla obligatoriska kurser ska vara klara.
 • Handledaren utser lämpliga personer till betygsnämnden. Namn på ledamöter i betygsnämnden lämnas till prefekten.
 • En sammanfattning av arbetet skickas till betygsnämnden och till övriga intresserade.
 • Halvtidskontrollen anslås på institutionen och på den egna kliniken.
 • Information om förestående halvtidskontroll med sammanfattning av arbetet ska även lämnas till Carina LindbergBirgitta HaglundKatja Andersson eller Elin Eriksson.
 • I samband med halvtidskontrollen skall ett protokoll upprättas, ordföranden i betygsnämnden har ansvaret för detta. Blankett finns att hämta på Medfarms hemsida.
 • Betygsnämndens ska även muntligt och i en sammanfattning av det muntliga ge doktoranden tips och råd om förbättringar.
 • Slutligen ska betygsnämnden godkänna eller underkänna halvtiden som en grund för den framtida disputationen.
 • Protokollet skall lämnas till Carina Lindberg, Birgitta Haglund, Elin Eriksson eller Katja Andersson för registrering i Ladok. 

Licentiatseminarium

För licentiatexamen krävs att samtliga obligatoriska forskarutbildningskurser ska vara godkända och att du har genomfört ett licentiatseminarium där du fått din uppsats som omfattar minst 60 högskolepoäng godkänd. Licentiatexamen kan avsluta studierna på forskarnivå men den kan även ersätta halvtidskontroll som ett steg på väg mot doktorsexamen.

Licentiatanmälan skickas via e-post till Kommittén för utbildning på forskarnivå, kuf@uadm.uu.

På Medfarms hemsida finns anvisningar reglerna runt licentiatanmälan.
 

Examensbevis

Bevis på genomgången och godkänd forskarutbildning utfärdas av examensenheten efter ansökan av doktoranden. Ansökan ska göras först när alla kurser har rapporterats till Ladok.