Tillgänglighet för alla, IKV

Uppsala universitet har en tillgänglighetsplan Illustration rullstolsom utgår från diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och i universitetets Program för lika villkor vid Uppsala universitet.

Här är några utdrag ur Uppsala universitets tillgänglighetsplan för 2011-2012:

Vid Uppsala universitet ska alla kunna arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett funktionshinder. Alla ska bemötas med samma respekt och förståelse oavsett funktionshinder. Kunskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord för ett gott bemötande vid Uppsala universitet.

Med funktionshinder avses, enligt diskrimineringslagen, varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.

Uppsala universitets tillgänglighetsplan följer förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Arbetet är organiserat i tre delområden: lokaler, verksamhet och information.

Ett funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hinder i vardagsmiljön. Exempel kan vara otillgängliga lokaler, informationsspridning och verksamhetsplanering.

En viktig utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder är att tillförsäkra delaktighet, jämlikhet och möjlighet till självbestämmande.

Så långt Universitetets skrivning. 

Mer information

Det finns mer information om funktionsnedsättning på medarbetarportalen; Stöd vid funktionsnedsättning, Anpassning av tillgänglighet - akuta behov, Tillgänglighet i lokaler samt Fakta om funktionsnedsättning.
 

Kontaktvägar vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

Studerande

Behöver du stöd i din studiesituation på grund av någon form av funktionshinder? 

Ta i första hand kontakt med kursadministratör:

Även studierektorerna tar tag i dessa frågor om du kontaktar dem:

Lokalerna vi använder är sjukhuslokaler. Vi har små möjligheter att anpassa dessa i någon större utsträckning men kontakta oss. Det kan alltid finnas något vi kan göra.

Anställda

Ta i första hand kontakt med personaladministratör. Det gäller såväl lokaler som förslag till anpassning av arbetsplats, synpunkter på hemsidans tillgänglighet och annat: