Studentinformation från rektor

2020-05-08

Rektor har nu fattat ett nytt beslut om att det är fortsatt undervisning och examination på distans som gäller vårterminen ut. Vi vet ännu inget om sommaren eller hösten. Läs information nedan om fusk vid examination på distans, information om salstentor från byggnadsavdelningen, studenters mående, Klagomål från studenter som kommit i kläm vid övergången och sommar. 

Fusk vid examination på distans

Många vittnar om att det är svårare att kontrollera att studenter inte fuskar vid examination på distans. Det är också svårt att veta hur bra examinationsformer på distans kan läggas upp. Rektor har precis beslutat att riktlinjer för hemtentamina ska tas fram. Arbetet leds av Eva Söderman eva.soderman@uadm.uu.se, enhetschef på studenthälsan och en arbetsgrupp med representanter från verksamhetsområdena och studenterna är under tillsättande. Innan riktlinjerna är klara kan man få viss vägledning på mp:

Länkar om fusk på mp

Länk om undervisning på distans

Information om salstentor från byggnadsavdelningen

Det kommer många frågor från studenter, lärare och institutioner om salstentor och tyvärr finns det inga besked att ge om när verksamheten kan återupptas. Många studenter är bekymrade över de oklarheter som råder eftersom det blir svårt att planera sommarjobb och många lärare funderar över hur de ska få till examinationer på bästa sätt. Från tentamensamordningen meddelas att det inte möjligt att lämna definitiva besked om när salstentamen kan ges igen överhuvudtaget.

Det tentamensschema för de centrala tentamenslokalerna som finns till och med augusti måste betraktas som högst preliminärt och som något som kan genomgå stora förändringar. Det innebär att de tentamensdatum som tidigare har tilldelats för perioden kommer att behöva ändras. Om salstentamen tillåts men det fortfarande finns en begränsning av antal studenter i tentamenssalarna kommer många tentamenstillfällen att behöva flyttas till annan dag.

Om man i nuläget vill kunna ge studenterna definitivt besked om datum för examination måste examinationsformen fortsatt vara på distans.

Kontaktperson: Helene Andersson, enhetschef, enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration helene.andersson@uadm.uu.se

Studenters mående

Många studenter känner sig oroliga och behöver stöd och hjälp. Många tillbringar mer tid hemma än vanligt och en utmaning med att ställa om och studera hemma är att det påverkar rutinerna för studierna. Vi har därför tagit fram råd till studenter som pluggar hemma, se https://www.uu.se/student/stod-och-service/plugga-pa-distans/

Studenthälsan tar emot besök från studenter på distans och har också en hel del bra information på sin hemsida som kan vara till hjälp för många som känner oro kopplad till covid-19 https://uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/oro-kopplad-till-coronavirus/

Klagomål från studenter som kommit i kläm vid övergången

Många studenter hör nu också av sig med olika typer av klagomål över situationer som uppstått i och med övergången till distansundervisning och distansexamination. I många fall går problemen inte att lösa. Studentavdelningen har tagit fram en enkel mall för den som vill ha hjälp med mejlsvar. Ni får en förhandstitt på informationen som snart kommer att publiceras på mp här (finns ingen länk ännu):

Med anledning av de beslut som har behövts tas från universitetets sida med anledning av samhällsspridningen av covid-19 har vardagen förändrats för alla och givetvis för många av våra studenter. Vi förväntar oss att få nya typer av frågor och klagomål från studenter som är relaterade till anpassningar vi tvingats göra. Det kan till exempel handla om kurser som blivit inställda med kort varsel, praktiska moment som har blivit teoretiska, förändrat stöd till studenter med funktionsnedsättning och utbildningar som behöver förlängas.

Studenter kan också drabbas ekonomiskt på grund av covid-19 om kurser eller praktiska moment flyttas eller skjuts på framtiden. Det kan då medföra att studenter kommer att behöva ansöka om extra studiemedel, eventuellt missar möjligheten att sommarjobba etcetera. Oavsett fråga och även om Uppsala universitet inte kan ändra situationen, ersätta en student eller mildra olika konsekvenser behöver varje student som hör av sig naturligtvis få ett svar. Vissa studenter bör dock slussas vidare direkt, som till exempel betalstudenter som kan ha frågor om betalning och återbetalning. Hänvisa dessa till studieavgiftssamordnarna (feemaster), feemaster@uu.se.

De flesta svar kan följa en och samma struktur. Ditt svar kan gärna innehålla följande delar:

  • Ett beklagande av att situationen uppstått för den enskilde studenten
  • En beskrivning av hur hela samhället har drabbats på olika sätt och att Uppsala universitet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att utbildningar genomförs rättssäkert.
  • En förklaring att Uppsala universitet inte kan ta ansvar för de konsekvenser rådande omständigheter medför för den enskilde individen.

Sommar

Sist, men inte minst, jag vet att alla slitit hårt och att det även i vanliga fall är kämpigt att få ihop sommarbemanningen, men det är viktigt att studenter som behöver det får tag på någon på institutionen även under sommarmånaderna. Och kanske blir det extra viktigt i år, när alla rutiner inte är som vanligt.

Studentinformationen i pdf