Doktorandernas dag 17 maj kl 15:00

2021-05-07

Vi på IKV brukar ha en Institutionens dag där doktorander får presentera ett projekt. Detta har pga pandemin inte kunnat genomföras som planerat hösten 2020. Så nu i vår har vi en Doktorandernas Dag för att doktorander ändå ska få möjlighet att presentera sina projekt. 

Hjärtligt välkommen att delta via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61263197995 

PROGRAM

Kl. 15.00 Introduktion, Per Hellman Prefekt Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kl. 15.15 Circulating fatty acids in patients with head and neck cancer after treatment. Doktorand Constantina Nadia Christou, handledare Göran Laurell.

Det är vanligt med betydande viktförlust och nutritionssvårigheter hos patienter med huvud- och halscancer. Väldigt lite är känd om lipidmetabolism och huvud- och halscancer. 174 patienter med huvud- och halscancer inkluderades i den studien med blodprover och mätning av vikt vid 4 tillfälle inom ett år efter behandling. Fettsyror profil av 13 fettsyror i serum observerades och korrelerades med behandling, tumörstadium, tumörlokalisation, kön och cytokiner.

Kl. 15.25 Denosumab Increases RANKL Expression And Depresses TNF-Receptor (TNFRSF9) After Total Hip Arthroplasty - Results From A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Doktorand Caroline Sköld, handledare Nils Hailer.

The aim of this study was to evaluate whether denosumab, a human monoclonal antibody directed against RANK-ligand, modulates the inflammatory response after an uncemented total hip arthroplasty (THA) in patients with osteoarthritis of the hip (OAH). Not previously shown and unexpected, two subcutaneous injections of denosumab 6 months apart increase expression of RANKL and depress TNFRSF9 after THA.

Kl. 15.35 Nutritionens betydelse efter brännskador. Doktorand Josefin Dimander, handledare Fredrik Huss.

Flera studier har visat att energibehov ökar efter en brännskada och att denna förändring kan kvarstå i flera år efter traumat. Hur detta förhåller sig efter brännskador omfattande < 30 % av kroppsytan är dock mindre studerat. I detta forskningsprojekt följer vi därför energibehovet hos personer efter mindre brännskador under ett år efter skadan med hjälp av indirekt kalorimetrimätning och kostregistreringar.

Kl. 15.45 Trauma Triage Criteria as Predictors of Severe Injury – A Swedish Multicenter Cohort Study. Doktorand Lina Holmberg, handledare Kevin Mani.

Vi utvärderade Nationella traumalarmskriteriernas (SNTTCs) träffsäkerhet. 626 patienter från sex sjukhus i traumaregistret SweTrau analyserades. Sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV), positive likelihood ratio (LR+) samt över- och undertriage beräknades för individuella samt kombinationer av kriterier. SNTTC i nuvarande form är den hittills bästa avvägningen av sensitivitet, specificitet och LR+ för att identifiera svårt skadade patienter.

Kl. 15.55 Doktorand Miriam Wadström, handledare Nils Hailer

Syftet med detta doktorandprojekt är att tydligare kartlägga höftledsartroskopins roll som behandlingsmetod för patienter med höftledspatologi så som femuroacetabulär inklämning (FAI). Vidare undersöks gruppen unga med tidigare barnhöftsjukdom i relation till höftledsartroskopi samt överlevnad efter höftartroplastik i denna grupp.

Kl. 16.05 Paus

Kl. 16.15 The effect of mechanical ventilation on abdominal organs. Doktorand Silvia Marchesi, handledare Miklós Lipcsey.

Previous studies showed that mechanical ventilation is associated with higher edema and inflammation in abdominal organs, when compared to spontaneous breathing. The aim of the project is to deepen the current knowledge on how different mechanical ventilation setting can affect abdominal organs (analyzing the effect of PEEP and positioning), and how they are related to the enhance of edema and inflammation and to changes in perfusion. The project includes 4 Studies, two of them investigating the impact of PEEP and of prone positioning on the abdomen and the other two looking more closely to the interaction and cause-effect relation among edema, inflammation and perfusion.

Kl. 16.25 Body composition and fracture risk − Evidence from phenotypic and metabotypic investigations. Doktorand Rui Zheng, handledare Karl Michaëlsson.

The aim of my research is to evaluate the association of body composition with fracture risk using longitudinal data from two Swedish cohorts (SMC and COSM) and untargeted metabolomics data from the subcohort of SMC. The results demonstrate low BMI, prior BMI loss and high central obesity should be avoided in both women and men for optimal fracture prevention. Novel metabolites derived from body composition were discovered and associated with incident hip fracture.

Kl. 16.35 Doserar vi antibiotika rätt hos IVA-patienter under de tre första kritiska dygnen? - Preliminära resultat från ACCIS studien. Doktorand Anna-Karin Smekal, handledare Miklós Lipcsey. 

Sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd och en av de vanligaste orsakerna till inläggning på IVA i ett globalt perspektiv. Tidig insättning av korrekt antibiotika är avgörande för utfallet. Mortaliteten är dock fortsatt hög även när rätt antibiotika givits tidigt. Tidigare PK/PD-studier har visat att man sannolikt bara når suboptimala antibiotikakoncentrationer hos IVA-populationen. I ACCIS-studien (Antibiotic Concentration in Critical ill ICU patients in Sweden) har vi undersökt antibiotikakoncentrationerna hos 144 IVA-patienter behandlade med cefotaxim, piperacillintazobactam eller meropenem under de första tre kritiska dygnen efter insatt antibiotikabehandling vilket ingen tidigare tittat på.

Kl. 16.45 Detection of lymph node metastasis in colorectal cancer with the help of deep neural network. Doktorand Csaba Kindler, handledare Maziar Nikberg.

Scanning and digitalising of histological sections made possible the application of AI algorithms as help in the pathological diagnostics. In the first part of this project we train a deep neural network to detect and mark for the pathologist areas of metastatic cancer in digitalised sections of colorectal lymph nodes. In the second part we evaluate the algorithm´s performance as a tool in the routine diagnostic workflow.

Kl. 16.55 Doktorand Tinna Harper Arnardóttir, handledare Maria Rydevik Mani.

Introduktion: Lymfödem är ett tillstånd som kan uppstå om lymfsystemets funktion försämras vid sjukdom, missbildningar eller behandling. Proteinhaltig vätska ansamlas och svullnad uppstår. Naturalförloppet är ett kroniskt tillstånd som bara blir sämre med tiden. Lymfödem som uppstår utan känd anledning kallas primärt lymfödem. Lymfödem som uppstår efter mekaniskt trauma, till exempel som en komplikation till cancerbehandling, kallas för sekundärt lymfödem. Omkring 20% av de som genomgår extensiv cancerbehandling drabbas av sekundärt lymfödem. Behandling av lymfödem med mikrokirurgisk teknik har funnits sedan drygt än 20 år tillbaka men har tack vare utveckling av bland annat mikroskoper och de mikrokirurgiska instrumenten under de senaste 10 åren vunnit mark. Det föreligger dock fortfarande oklarheter kring urvalskriterier, verkningsmekanismer samt vilken slags kirurgi som lämpar sig bäst för vilken slags patient. En pågående prospektiv randomiserad studie kommer att presenteras som nu är halvvägs, och handlar om att ta reda på hur stor roll lymfkörteltransferering spelar med hänsyn till arm-lymfödem i bröstrekonstruktionspatienter som opereras med ärrlösning och en fri DIEP-lambå, där patienterna randomiseras till att opereras med eller utan lymfkörteltransferering till armhålan. I tillägg kommer presenteras en pågående peri-operativ observationsstudie som handlar om systematisk peri-operativ evaluering av lymfatikovenös anastomos och korrelationen mellan peri-operativa fynd och kirurgiskt utfall, samt introduktion av planerade genetiska- biomarkör- och histopatologiska studier på lymfödem patienter.

Kl. 17.05 Paus

Kl. 17.15 Doktorand Per Thunswärd, handledare Håkan Ahlström

Den vanligaste typen av nålar som används vid mellannålsbiopsier är uppbyggda av en inre nål med en skåra för preparatet samt en yttre skärande hylsa. Spatiet mellan den inre nålen och den yttre hylsan kan fyllas med olika typer av kontrastmedel vilket har potentiella kliniska användningsområden. Resultatet från två utförda in vitro-studier kommer att presenteras.

Kl. 17.25 Tumor Growth Rate in Pancreatic Neuroendocrine Tumor patients undergoing PRRT with 177LuDOTATATE. Doktorand Olof Pettersson, handledare Anders Sundin. 

Monitoring of pancreatic neuroendocrine tumor (PanNET) patients during peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) depends on changes in tumor size. We explored how Tumor Growth Rate (TGR) changes during PRRT and if TGR may be associated with progression-free survival (PFS). TGR was calculated before and during PRRT. Cox regression was used for the survival analysis. TGR during PRRT was lower than TGR before PRRT (n=56, p<0.001). Patients with TGR during PRRT above 0.5 %/month had the shortest PFS (n=55, Hazard Ratio 2.82; p=0.040). TGR in PanNET patients decreases during PRRT and may be associated with differences in PFS.

Kl. 17.35 Doktorand Jacob Rosén, handledare Peter Frykholm

Bakgrund: Buklägesbehandling hos icke-intuberade patienter med COVID-19 och hypoxisk andningssvikt är otillräckligt undersökt. Syftet med den här studien var att undersöka om ett protokoll för maximal buklägesbehandling minskade risken för invasiv ventilatorbehandling. Metod: Randomiserad kontrollerad multicenterstudie vid två universitetssjukhus och ett länssjukhus mellan oktober 2020 och februari 2021. Patienter med COVID-19, behandling med högflödesgrimma eller non-invasiv ventilation och en PaO2/FiO2-kvot lägre än 20 kPa randomiserades till maximal buklägesbehandling eller standardvård. Resultat: 75 patienter inkluderades, 38 i kontrollgruppen och 36 i buklägesgruppen. Andelen patienter som intuberades var 13 (33%) i kontroll gruppen och 12 (33%) i buklägesgruppen, (HR 1.01 (95% CI 0.46-2.21), P=0.99). Buklägestiderna var längre i buklägesgruppen, 9.0 h/dygn [IQR 4.4-10.6] än i kontrollgruppen, 3.4 h/dygn [IQR 1.8-8.4, P=0.014. Slutsats: Det implementerade protokollet för buklägesbehandling ökade buklägestiderna men minskade inte risken för invasiv ventilatorbehandling.

Kl. 17.45 Doktorand Björn Ahlström, handledare Miklós Lipcsey

Bakgrund: Svår COVID-19 associeras med flera komorbiditeter och demografiska faktorer. Liknande faktorer är kopplade till svår sepsis, septisk chock och ARDS. Metod: Med hypotesen att riskfaktorerna är starkare kopplade till kritisk sjukdom än ett specifikt syndrom/sjukdom jämförde vi riskfaktorerna i statistiska modeller applicerade på patienter som vårdats på svenska intensivvårdsavdelningar. Data hämtades från SIR, SIRI och patientregistret. Fynd: Avseende risken för intensivvård var komorbiditeter av större betydelse vid sepsis och ARDS än vid COVID-19 och avseende risken för intensivvårdsmortalitet fanns endast enstaka skillnader mellan kohorterna.

Kl. 17.55 Bästa presentation utses!

Kl. 18.00 Avslutning

Agenda i pdf-format

Last modified: 2021-05-31