Om institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) är en del av den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionens huvuduppdrag är undervisning, forskning och forskarutbildning

Undervisning

IKV ansvarar för undervisning inom ramen för biomedicinarprogrammet, logopedprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Undervisningen innefattar såväl grundnivå som avancerad nivå.

Forskning

Ett övergripande mål med forskningen vid IKV är att bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Genom den patientnära verksamheten finns ofta goda förutsättningar för att påverka vårdens inriktning och innehåll. Delar av forskningen är direkt patientorienterad, andra projekt har en mer övergripande karaktär som grundforskning eller epidemiologisk forskning och ofta finns en koppling till kliniska frågeställningar.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen bedrivs, på samma sätt som forskningen, inom ramen för någon av forskargrupperna. Doktoranderna vid IKV har vanligen en grundutbildning inom medicin, vård eller biomedicin. Många forskarstuderande är yrkesverksamma på Akademiska sjukhuset eller annat sjukhus parallellt med sina forskarstudier.

  • Under fliken Forskarutbildning finns exempelvis en lathund för doktorander, information om forskningsfinansiering och etikansökningar samt länk till Uppsala universitets samtliga forskarutbildningskurser.

Institutionens organisation, ledning, personal och inre arbete

Anställda och övriga verksamma

Länken i rubriken leder till universitetskatalogen, den del där anställda och övriga verksamma vid institutionen för kirurgiska vetenskaper finns. De flesta som finns i katalogen är inte anställda vid institutionen men de har någon form av anknytning till IKV. Många är kliniska doktorander eller läkare/sjuksköterskor som forskar vid IKV eller undervisar mer eller mindre frekvent vid institutionen.

Institutionsledning och administration

På sidan återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt, ekonomi-, kurs- och personaladministration samt övrig administration. Du kan även se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Styrelse

I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du  styrelsemedlemmarna för innevarande period. Protokoll från de senaste årens möten i institutionsstyrelsen finns att läsa för den som är intresserad.

Organisation

Här presenteras lite kort IKVs historia och organisation.

Jämställdhets och mångfaldsarbete

IKVs arbete med jämställdhet och arbetsmiljö presenteras här. Ni kan ta del av vilka som sitter med i den grupp som handhar respektive område. Kontaktuppgifter finns för den som har frågor eller synpunkter. Här finns även de senaste versionerna av jämställdhets- respektive arbetsmiljöplanen att läsa.