Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt


Prefekt och professor i endokrinkirurgi

Prefekt Per Hellman

Per Hellman
per.hellman@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 146 17

 • Per Hellman är professor i endokrinkirurgi vid Uppsala universitet sedan 2008.
 • Grundexamen vid Uppsala Universitet 1986.
 • Per Hellman disputerade 1993 och blev därefter specialist i kirurgi.
 • Pre- resp. Post Doc. vid Harvard Medical School i Boston 1991-1993, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf och Charité/Virchow-kliniken i Berlin 1999.
 • Under tiden vid Uppsala universitet har Per Hellman varit kursansvarig för Endokrinkursen på T6 (sedan 2007) och Akutsjukvård 2-kursen på T11 (sedan 2001) på Läkarprogrammet, samt ledamot av Områdesnämnden 2014-2016.
 • Per Hellman var vetenskaplig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening 2008-2013.
 • Forskningsmässigt och kliniskt arbetar Per Hellman främst med neuroendokrina tumörer utgående från binjure, tunntarm, pankreas och bisköldkörtlarna.


Stf prefekt och professor i anestesiologi och intensivvård

Sten Rubertsson

Sten Rubertsson
sten.rubertsson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 139 81

 • Professor i Anestesiologi & Intensivvård
 • Överläkare
 • Prodekanus Medfarms Kommittee för utbildning på forskarnivå
 • Stf. Prefekt

   

Stf prefekt och professor i positronemissionstomografi (radiologi)

Anders Sundin

Anders Sundin
anders.sundin@radiol.uu.se
Telefon: 018-61 147 60
 
Ekonomi


Ekonom

Katarina Lindroth

Katarina Lindroth
katarina.lindroth@surgsci.uu.se  
Telefon: 018-61 701 20

 • Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys


 
 

Anna Wänn
anna.wann@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 148 55 och 073-7170917 

 • Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys


Ekonomi- och personaladministratör

Siv Andersson

Siv Andersson
siv.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 126 16

 • Löpande redovisning, såsom fakturahantering, rekvisitioner.
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm.
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Bokslut och budgetarbete
 • Arkivering
 • Inventering av anläggningar
 • Ansvarig vid beställning av datorer när det gäller ekonomi
 • Ekonomiansvarig vid CKF (Centrum för klinisk forskning Västerås)
 • Administration kring Eriksson/Bergholms fonder
 • Backup för personalsamordnare
 • Skyddsombud för administratörsgruppen vid institutionen
 • Miljöombud vid institutionen
 • Beställer passerkort för IKV


Personalfrågor


Personalsamordnare

Karin Johansson

Karin Johansson
karin.johansson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 131 03

Personalfrågor såsom rekrytering, försäkring, semesterbevakning, personalstatistik inför bokslut och lönerevisioner, varsel och övertalighet m.m.

 • Arvoden och reseräkningar, särskilt utlandsbetalningar med SINK-ansökningar
 • Arbetsmiljö: Sammankallande i arbetsmiljökommittén, huvudansvarig för arbetet med arbetsmiljö
 • Jämställdhet och mångfald: Sammankallande i jämställdhets- och mångfaldskommittén, huvudansvarig för arbetet med jämställdhetsfrågor
 • Inför årsredovisning och VP: Sammanställer arbetsmiljö och jämställdhet samt andra uppgifter med personalanknytning, registrator för IKVs diarium samt för institutionens personalärenden
 • AKKA ansvarig: Gör samtliga ändringar och tillägg för IKV i AKKA (universitetskatalogen), ordnar CAS-inloggningar och e-postadresser
 • Samlar den administrativa personalen till regelbundna träffar för information
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen
 • Distribuerar information till olika grupper t ex om utlysning av stipendier, ograduerade medel, promotionsanmälan m.m.
   

HR-generalist

Higran Saghir

Higran Saghir
higran.saghir@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 149 27

Kursadministration


Kursadministratör

Isabel Eriksson Vestin

Isabel Eriksson Vestin
isabel.eriksson.vestin@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 131 02

 • Kursadministratör/samordnare inom: Läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Ansvarig för Ladok, SELMA, NyA och Studentportalen på grund- och avancerad nivå
 • Utlokaliseringssamordnare och ansvarig för reservantagning

Kurser:

 • Klinisk Medicin II, 30 hp T6 (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård II, 6.5 hp T11 (Läkarprogrammet)
 • Kirurgi, 1.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi, 3.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Fördjupningskurs i anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor, 15 hp
 • Fördjupningskurs i intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15 hp
 • Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta, 15 hp
 • Translationell forskningsmetodik inom medicin, 7.5 hp, 15.0 hp, 30 hp
 • Medicinsk teknik, 7.5 hp
 • Akutsjukvård för sjuksköterskor 15 resp 30 hp. 
   

Elisebeth Berge
elisebeth.berge@surgsci.uu.se 
Telefon: 018-61 148 61

Kursadministratör på läkarprogrammet T6 och T11

Kurser:

 • Klinisk Medicin II, 30 hp T6 (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård II, 6.5 hp T11 (Läkarprogrammet)
 • Kirurgi, 1.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi, 3.0 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta, 15 hp
 • Translationell forskningsmetodik inom medicin, 7.5 hp, 15.0 hp, 30 hp


Åsa ErikssonÅsa Eriksson
asa.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 153 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen Klin Med IV (Läkarprogrammet)
 • Foniatri I (Logopedprogrammet)
 • Foniatri II (Logopedprogrammet)


   

Annika Häger

Annika Häger
annika.hager@radiol.uu.se
Telefon: 018-61 145 99, 070-167 90 66

Kursadministratör för

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11


Administration


Katja Andersson

Katja Andersson
katja.andersson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 129 44

 • Administration kring olika projekt för Sten Rubertsson
 • Sekreterare för SIS, Svenska intensivvårdssällskapet
 • Administration kring disputation och licentiatexamen inom anestesi- och intensivvård
 • Schemaläggning av anestesiplaceringar för kandidater T6
 • Administration av S-HLR momentet under T5. Bokning av lokaler och instruktörer.
 • Administration kring regionala PG-utbildningar inom intensivvård
 • Administration kring SK-kurser i ventilatorbehandling, grundläggande intensivvård, obstetrisk anestesi
 • Administration kring Hedenstiernasymposiet
 • Administration kring SFAIs årliga intensivvårdsmöte
 • Sekreterare i FoUU-rådet, anestesi och intensivvård
 • Registrering i Ladok på forskarnivå
 • Administration kring SSAI-programmet inom intensivvård
 • Administration kring Forskningsforum inom intensivvård
   

Elin Eriksson
elin.eriksson@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 145 69

 • Webbplatsansvarig
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Sammanställer material från forskargrupperna inför årsredovisningen
 • Administrerar SK-kurser i kolorektal kirurgi
 • Inventerar anläggningar
 • Inköpsansvarig

Projektadministratör

Birgitta Haglund

Birgitta Haglund
birgitta.haglund@surgsci.uu.se
Telefon: 018-61 146 76

 • Bistår prefekten med diverse administrativa arbetsuppgifter
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Behjälplig vid disputationer och halvtider
 • Diverse arbetsuppgifter för specialistsjuksköterskorna

Carina LindbergAdministrativ assistent  

Carina Lindberg
carina.lindberg@surgsci.uu.se 
Telefon: 018-61 716 95

 • Ansvarar för disputationer och halvtider
 • Hanterar leverantörs-, kund- och utlandsfakturor
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Inventerar anläggningar
 • Beställer passerkort till universitetsanställda vid institutionen
 • Backup för ekonomi- och personaladministratör

Presentation administratörsgruppen

Klicka på länken nedan för att få upp en presentation med administratörsgruppen på institutionen för kirurgiska vetenskaper. Här finns bland annat bilder på personalen och vad de arbetar med.

Presentation med administrationen på IKV