Organisation, IKV

Institutionen för kirurgiska vetenskaper, IKV, bildades 1998 genom sammanslagning av flera mindre institutioner. Efterhand har ytterligare förändringar skett. Det senaste är sammanslagningen med enheten för radiologi som skedde vid årsskiftet 2015. Olika ämnesområden bildar forskargrupper inom IKV. Forskargrupperna är av varierande storlek och geografiskt utspridda, flertalet inom Akademiska sjukhuset men några grupper är helt eller delvis lokaliserade utanför sjukhusområdet.

Funktioner för ekonomi, personal och kursadministration finns vid ing 70 1tr, på Akademiska sjukhuset.

IKV har ca 120 anställda. Många har arbetsuppgifter vid såväl institutionen (universitetet) som vid Akademiska sjukhuset. Det gäller t ex professorer och lektorer som är anställda vid universitetet men fullgör ca 1/3 av arbetstiden kliniskt på sjukhuset.

Drygt 200 doktorander är registrerade vid institutionen. Majoriteten av doktoranderna är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid Akademiska sjukhuset. De har således ingen traditionell doktorandanställning.

Läkare och annan vårdpersonal (utan universitetsanställning), anlitas ofta för undervisning på kurser och program vid IKV.

Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom delar av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen. IKV ansvarar vidare för röntgensjuksköteskeprogrammet, flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser.

Forskning inom IKV bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet i vid bemärkelse som ingår i IKV. Samverkan mellan olika grupper är viktigt, liksom samverkan med andra institutioner och andra universitet i Sverige och utomlands.


Forskargrupper inom IKV

Ytterligare  forskningsområden inom IKV är forskning av sjuksköterskor och epidemiologisk forskning. Forskarna här kommer från olika forskargrupper eller specialiteter men forskningen koncentrerar sig på aspekter eller metoder som gör att de i vissa avseenden kan ses som särskilda forskningsområden.

Du som är doktorand vid IKV läs vår Lathund för doktorander. Där finns information och kontaktvägar som du kan ha nytta av.

Handlingar som behöver diarieföras på IKV

Sidan är under rekonstruktion.

För diarieföring inom IKV kontaka Higran Saghir eller Karin Johansson