Institutionsledning och administration vid IKV

Prefekt

foto på Liisa BybergPrefekt och professor i medicinsk epidemiologi 

Liisa Byberg 
e-post: liisa.byberg@surgsci.uu.se 
telefon:  070-16 794 00

Liisa Byberg är prefekt på institutionen för kirurgiska vetenskaper sedan 1 juli 2022 och professor i medicinsk epidemiologi sedan 2021.

Grundexamen från Biomedicinarlinjen togs vid Uppsala universitet 1996 och hon disputerade 2002. År 2007 kom hon som postdoc till institutionen och därefter varit forskarassistent, forskare och universitetslektor. Under tiden vid institutionen har Liisa Byberg varit kursansvarig för och lärare på forskarutbildningskursen Medicinsk epidemiologi och seminarieserien för doktorander Seminars in medical epidemiology och anordnat flertalet kurser inriktade på epidemiologisk metod eller kliniska studier med internationella föreläsare och lärare.

Sedan 2011 har Liisa Byberg varit ledamot eller suppleant i institutionsstyrelsen. Hon är ordförande i centrumrådet, Centrum för klinisk forskning Dalarna, och vice ordförande i Uppsala diabetescentrums styrelse.

Forskningsmässigt arbetar Liisa Byberg främst med observationsstudier som rör livsstilsfaktorers koppling till våra vanliga åldrandesjukdomar men också med randomiserade studier.

Biträdande prefekt med ansvar för kliniska kontakter 

Anders Wanhainen
e-post: anders.wanhainen@surgsci.uu.se 
telefon: 073-39 939 06
 

foto av Susanna LarssonBiträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning 

​Susanna Larsson
e-post: susanna.larsson@surgsci.uu.se

Susanna Larsson är universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Grundexamen togs vid Stockholms universitet 2002. Susanna Larsson disputerade vid Karolinska Institutet 2006 och gjorde postdok vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland 2007. Hon blev docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet 2011 och var gästforskare vid Universitetet i Cambridge 2015-2016.

Hon är biträdande redaktör för Metabolism – Clinical and Experimental.

Susanna Larsson bedriver epidemiologisk forskning med fokus på identifiering av orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar.

Ekonomi

Ekonom

Katarina Lindroth
e-post: katarina.lindroth@uu.se 
telefon: 018-61 701 20

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys

Anna Klärcke Wänn
e-post: anna.wann@surgsci.uu.se 
telefon: 018-61 148 55 och 073-717 09 17 

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys
 

Ekonomiadministratör

Mariana Hooli
e-post: mariana.hooli@neuro.uu.se
telefon: 018-47 147 72
 

Ekonomi- och personaladministratör

Siv Andersson
e-post: siv.andersson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 126 16

Bland Siv Anderssons arbetsuppgifter kan nämnas:

 • Löpande redovisning, såsom fakturahantering, rekvisitioner.
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm.
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Bokslut och budgetarbete
 • Arkivering
 • Inventering av anläggningar
 • Ansvarig vid beställning av datorer när det gäller ekonomi
 • Ekonomiansvarig vid CKF (Centrum för klinisk forskning Västerås)
 • Administration kring Eriksson/Bergholms fonder
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Backup för personalsamordnare
 • Beställer passerkort och nycklar för IKV

HR-frågor

Personalsamordnare

Karin Johansson
e-post: karin.m.johansson@uu.se 
telefon: 018-61 131 03

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

HR-generalist

Higran Saghir
e-post: higran.saghir@uu.se 
telefon: 018-61 149 27

Ger serviceinriktat och konsultativt stöd åt institutionens prefekt, ledning och medarbetare, inom övergripande HR-frågor. Exempel på arbetsområden är:

 • rekrytering och anställning
 • arbetsmiljö- och hälsa
 • lika villkor
 • arbetsrätt och avtal
 • lönebildning
 • personalstatistik

En viktig del av arbetet utgörs också av samverkan med Akademiska sjukhuset och övriga sjukhus t.ex. kring förenade anställningar och adjungeringar.

HR-adminitratör 

Louise Lundqvist   
e-post: louise.lundqvist@uu.se 
telefon: 018-47 147 79


Kursadministration

Kursadministratör

Elisebeth Berge
e-post: elisebeth.berge@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 148 61

Kursadministratör inom läkarprogrammet.

Kurser:

 • Klinisk medicin II, 30 hp (Läkarprogrammet)
 • Akutsjukvård ii, 6,5 hp T11 (Läkarprogrammet.
 • Kirurgi, 1 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Ortopedi 3 hp (Fysioterapeutprogrammet)
 • Fristående kurser på avancerad nivå IKV 

Åsa Eriksson
e-post: asa.eriksson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 153 65

Kursadministratör för:

 • ÖNH-kursen, Klin Med IV, termin 8 (Läkarprogrammet)
 • Öron-näsa-hals: anatomi, fysiologi och sjukdomar, termin 2 (Logopedprogrammet)

Administration kring disputation, licentiat och halvtidskontroller vid ÖNH. 

Annika Häger
e-post: annika.hager@radiol.uu.se
telefon: 018-61 148 15

Kursadministratör för:

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet, samtliga 6 terminer
 • Radiologikurserna på Läkarprogrammet, terminerna 1, 3, 5, 6, 8 och 11
 • Fristående kurser på avancerad- och forskarnivå tillhörande IKV samt Centrum för klinisk forskning i Västerås

Frida Levén
e-post: frida.leven@surgsci.uu.se
telefon: 070 425 01 96

Kursadministratör inom specialistsjuksköterskeprogrammet.
 

Administration

Koordinator

Katja Andersson
e-post: katja.andersson@uu.se 
telefon: 018-61 129 44

Katja Andersson arbetar brett med administration för området anestesi och intensivvård. Här är exempel på arbetsuppgifter:

 • Administration kring olika projekt för Sten Rubertsson
 • Sekreterare för SIS, Svenska intensivvårdssällskapet
 • Administration kring disputation och licentiatexamen inom anestesi- och intensivvård
 • Schemaläggning av anestesiplaceringar för kandidater T6
 • Administration av S-HLR momentet under T5. Bokning av lokaler och instruktörer.
 • Administration kring regionala PG-utbildningar inom intensivvård
 • Administration kring SK-kurser i ventilatorbehandling, grundläggande intensivvård, obstetrisk anestesi
 • Administration kring Hedenstiernasymposiet
 • Administration kring SFAIs årliga intensivvårdsmöte
 • Sekreterare i FoUU-rådet, anestesi och intensivvård
 • Registrering i Ladok på forskarnivå
 • Administration kring SSAI-programmet inom intensivvård
 • Administration kring Forskningsforum inom intensivvård

Administratör   

Elin Eriksson
e-post: elin.eriksson@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 145 69

Elin Eriksson är institutionens kommunikatör men har även kvar andra arbetsuppgifter i lite olika utsträckning. Exempel:

 • Webbplatsansvarig
 • Registrerar publikationer i DiVA
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Administrerar ograduerade medel till doktorander
 • Administrerar SK-kurser i kolorektal kirurgi
 • Inventerar anläggningar
 • Inköpsansvarig

Administratör   

Carina Lindberg
e-post: carina.lindberg@surgsci.uu.se
telefon: 018-61 716 95

Carina Lindberg bistår med administration och service inom bl.a. följande områden:

 • Ansvarig för disputationer och halvtider
 • Hanterar leverantörs-, kund- och utlandsfakturor
 • Behjälplig vid reseersättningar, timersättning mm
 • Utbetalning av resebidrag till studenter vid utlokalisering på sjuksköterskeprogram hos IKV
 • Registrerar i Ladok på forskarnivå
 • Inventerar anläggningar
 • Beställer passerkort till universitetsanställda vid institutionen
 • Backup för ekonomi- och personaladministratör
 • Inköpsansvarig

Senast uppdaterad: 2022-08-19