Organisation

Institutionen för kirurgiska vetenskaper bildades 1998 genom sammanslagning av flera mindre institutioner. Efterhand har ytterligare förändringar skett. Det senaste är sammanslagningen med enheten för radiologi som skedde vid årsskiftet 2015.

Olika ämnesområden bildar forskargrupper inom institutionen. Forskargrupperna är av varierande storlek och geografiskt utspridda, flertalet inom Akademiska sjukhuset men några grupper är helt eller delvis lokaliserade utanför sjukhusområdet. Funktioner för ekonomi, personal och kursadministration finns vid ingång 70, 1 trappa, på Akademiska sjukhuset.

Institutionen har ca 160 anställda. Många har arbetsuppgifter vid såväl institutionen (universitetet) som vid Akademiska sjukhuset. Det gäller exempevis professorer och lektorer som är anställda vid universitetet men fullgör ungefär en tredjedel av arbetstiden kliniskt på sjukhuset.

Drygt 240 doktorander är registrerade vid institutionen. Majoriteten av doktoranderna är läkare eller sjuksköterskor med anställning vid Akademiska sjukhuset. De har således ingen traditionell doktorandanställning. Läkare och annan vårdpersonal (utan universitetsanställning), anlitas ofta för undervisning på kurser och program.

Utbildning

Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom delar av läkar-, sjuksköterske-, logoped-, och biomedicinarprogrammen. Institutionen ansvarar vidare för röntgensjuksköteskeprogrammet, flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet samt fristående kurser och fördjupningskurser.

Forskning

Forskning inom institutionen bedrivs i olika forskargrupper. Uppdelningen bygger till stor del på de specialiteter inom kirurgiområdet i vid bemärkelse som ingår i institutionen för kirurgiska vetenskaper. Samverkan mellan olika grupper är viktigt, liksom samverkan med andra institutioner och andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett övergripande mål med forskningen är att bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Genom den patientnära verksamheten finns ofta goda förutsättningar för att påverka vårdens inriktning och innehåll. Delar av forskningen är direkt patientorienterad, andra projekt har en mer övergripande karaktär som grundforskning eller epidemiologisk forskning och ofta finns en koppling till kliniska frågeställningar.

Anställda och övriga verksamma

Länken i rubriken leder till universitetskatalogen, den del där anställda och övriga verksamma vid institutionen för kirurgiska vetenskaper finns. De flesta som finns i katalogen är inte anställda vid institutionen men de har någon form av anknytning till institutionen. Många är kliniska doktorander eller läkare/sjuksköterskor som forskar vid institutioneneller undervisar mer eller mindre frekvent vid institutionen.

Institutionsledning och administration

På sidan om institutionsledning och administration återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt, ekonomi-, kurs- och personaladministration samt övrig administration. Du kan även se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Styrelse

I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du  styrelsemedlemmarna för innevarande period. Protokoll från se senaster årens möten i institutionsstyrelsen finns att läsa för den som är intresserad.

Jämställdhets och mångfaldsarbete

Institutionens arbete med jämställdhet och arbetsmiljö presenteras här. Ni kan ta del av vilka som sitter med i den grupp som handhar respektive område. Kontaktuppgifter finns för den som har frågor eller synpunkter. Här finns även de senaste versionerna av jämställdhets- respektive arbetsmiljöplanen att läsa.

Senast uppdaterad: 2023-06-30