Registrering av publicerade artiklar

Artiklar som publiceras ska föras in en artikeldatabas (DiVA). Publicerade artiklar genererar poäng som påverkar fördelningen av medel till institutionen och även fördelningen av ALF-medel.

Publicerade artiklar, liksom antalet personer som tar ut examen eller blir docenter, samt institutionens externa forskningsmedel påverkar vilken ekonomi institutionen kommer att ha för sin verksamhet under kommande år. Den poäng som varje verksamhet genererar går tillbaka i form av ekonomiskt bidrag till den egna forskargruppen. Därför är det av stor vikt och intresse för varje sektion att alla artiklar blir registrerade.

Elin Eriksson, Håkan PetterssonKatja Andersson och Siv Andersson har behörighet att registrera i DiVA.